Sitemap
 
 
muscle FBPase shRNA (h) Lentiviral Particles
muscle FBPase (h)-PR
muscle FBPase siRNA (m)
muscle FBPase shRNA Plasmid (m)
muscle FBPase shRNA (m) Lentiviral Particles
muscle FBPase (m)-PR
STRAD siRNA (h)
STRAD shRNA Plasmid (h)
STRAD shRNA (h) Lentiviral Particles
STRAD (h)-PR
VIP36 siRNA (h)
VIP36 shRNA Plasmid (h)
VIP36 shRNA (h) Lentiviral Particles
VIP36 (h)-PR
VIP36 siRNA (m)
VIP36 shRNA Plasmid (m)
VIP36 shRNA (m) Lentiviral Particles
VIP36 (m)-PR
Aladin siRNA (h)
Aladin shRNA Plasmid (h)
Aladin shRNA (h) Lentiviral Particles
Aladin (h)-PR
Aladin siRNA (m)
Aladin shRNA Plasmid (m)
Aladin shRNA (m) Lentiviral Particles
Aladin (m)-PR
ERGIC-53 siRNA (h)
ERGIC-53 shRNA Plasmid (h)
ERGIC-53 shRNA (h) Lentiviral Particles
ERGIC-53 (h)-PR
ERGIC-53 siRNA (m)
ERGIC-53 shRNA Plasmid (m)
ERGIC-53 shRNA (m) Lentiviral Particles
ERGIC-53 (m)-PR
ISG20 siRNA (h)
ISG20 shRNA Plasmid (h)
ISG20 shRNA (h) Lentiviral Particles
ISG20 (h)-PR
ISG20 siRNA (m)
ISG20 shRNA Plasmid (m)
ISG20 shRNA (m) Lentiviral Particles
ISG20 (m)-PR
IGRP siRNA (h)
IGRP shRNA Plasmid (h)
IGRP shRNA (h) Lentiviral Particles
IGRP (h)-PR
IGRP siRNA (m)
IGRP shRNA Plasmid (m)
IGRP shRNA (m) Lentiviral Particles
IGRP (m)-PR
HAH1 siRNA (h)
HAH1 shRNA Plasmid (h)
HAH1 shRNA (h) Lentiviral Particles
HAH1 siRNA (m)
HAH1 shRNA Plasmid (m)
HAH1 shRNA (m) Lentiviral Particles
HAH1 (m)-PR
PN-1 siRNA (h)
PN-1 shRNA Plasmid (h)
PN-1 shRNA (h) Lentiviral Particles
PN-1 (h)-PR
PN-1 siRNA (m)
PN-1 shRNA Plasmid (m)
PN-1 shRNA (m) Lentiviral Particles
PN-1 (m)-PR
20S Proteasome alpha1 siRNA (h)
20S Proteasome alpha1 shRNA Plasmid (h)
20S Proteasome alpha1 shRNA (h) Lentiviral Particles
20S Proteasome alpha1 (h)-PR
20S Proteasome alpha1 siRNA (m)
20S Proteasome alpha1 shRNA Plasmid (m)
20S Proteasome alpha1 shRNA (m) Lentiviral Particles
20S Proteasome alpha1 (m)-PR
Fc epsilon RIalpha siRNA (h)
Fc epsilon RIalpha shRNA Plasmid (h)
Fc epsilon RIalpha shRNA (h) Lentiviral Particles
Fc epsilon RIalpha (h)-PR
Fc epsilon RIalpha siRNA (m)
Fc epsilon RIalpha shRNA Plasmid (m)
Fc epsilon RIalpha shRNA (m) Lentiviral Particles
Fc epsilon RIalpha (m)-PR
Mx1 siRNA (h)
Mx1 shRNA Plasmid (h)
Mx1 shRNA (h) Lentiviral Particles
Mx1 (h)-PR
Mx2 siRNA (m)
Mx2 shRNA Plasmid (m)
Mx2 shRNA (m) Lentiviral Particles
Mx2 (m)-PR
PTPRQ siRNA (h)
PTPRQ shRNA Plasmid (h)
PTPRQ shRNA (h) Lentiviral Particles
PTPRQ (h)-PR
PTPRQ siRNA (m)
PTPRQ shRNA Plasmid (m)
PTPRQ shRNA (m) Lentiviral Particles
PTPRQ (m)-PR
Fc epsilon RIbeta siRNA (h)
Fc epsilon RIbeta shRNA Plasmid (h)
Fc epsilon RIbeta shRNA (h) Lentiviral Particles
Fc epsilon RIbeta (h)-PR
Fc epsilon RIbeta siRNA (m)
Fc epsilon RIbeta shRNA Plasmid (m)
Fc epsilon RIbeta shRNA (m) Lentiviral Particles
Fc epsilon RIbeta (m)-PR
Fc epsilon RIgamma siRNA (h)
Fc epsilon RIgamma shRNA Plasmid (h)
Fc epsilon RIgamma shRNA (h) Lentiviral Particles
Fc epsilon RIgamma (h)-PR
Fc epsilon RIgamma siRNA (m)
Fc epsilon RIgamma shRNA Plasmid (m)
Fc epsilon RIgamma shRNA (m) Lentiviral Particles
Fc epsilon RIgamma (m)-PR
ES siRNA (h)
ES shRNA Plasmid (h)
ES shRNA (h) Lentiviral Particles
ES (h)-PR
ES siRNA (m)
ES shRNA Plasmid (m)
ES shRNA (m) Lentiviral Particles
ES (m)-PR
CDYL siRNA (h)
CDYL shRNA Plasmid (h)
CDYL shRNA (h) Lentiviral Particles
CDYL (h)-PR
CDYL siRNA (m)
CDYL shRNA Plasmid (m)
CDYL shRNA (m) Lentiviral Particles
CDYL (m)-PR
ICAT siRNA (m)
ICAT shRNA Plasmid (m)
ICAT shRNA (m) Lentiviral Particles
ICAT (m)-PR
Histamine H4 Receptor siRNA (m)
Histamine H4 Receptor shRNA Plasmid (m)
Histamine H4 Receptor shRNA (m) Lentiviral Particles
Histamine H4 Receptor (m)-PR
MTP siRNA (h)
MTP shRNA Plasmid (h)
MTP shRNA (h) Lentiviral Particles
MTP (h)-PR
MTP siRNA (m)
MTP shRNA Plasmid (m)
MTP shRNA (m) Lentiviral Particles
MTP (m)-PR
CDKN3 siRNA (m)
CDKN3 shRNA Plasmid (m)
CDKN3 shRNA (m) Lentiviral Particles
CDKN3 (m)-PR
SPSY siRNA (h)
SPSY shRNA Plasmid (h)
SPSY shRNA (h) Lentiviral Particles
SPSY (h)-PR
SPSY siRNA (m)
SPSY shRNA Plasmid (m)
SPSY shRNA (m) Lentiviral Particles
SPSY (m)-PR
CRAMP siRNA (m)
CRAMP shRNA Plasmid (m)
CRAMP shRNA (m) Lentiviral Particles
CRAMP (m)-PR
MAGE-A3/6 siRNA (h)
MAGE-A3/6 shRNA Plasmid (h)
MAGE-A3/6 shRNA (h) Lentiviral Particles
IL-18R siRNA (h)
IL-18R shRNA Plasmid (h)
IL-18R shRNA (h) Lentiviral Particles
IL-18R (h)-PR
IL-18R siRNA (m)
IL-18R shRNA Plasmid (m)
IL-18R shRNA (m) Lentiviral Particles
IL-18R (m)-PR
PELP1 siRNA (h)
PELP1 shRNA Plasmid (h)
PELP1 shRNA (h) Lentiviral Particles
PELP1 (h)-PR
PELP1 siRNA (m)
PELP1 shRNA Plasmid (m)
PELP1 shRNA (m) Lentiviral Particles
PELP1 (m)-PR
SLC5A8 siRNA (h)
SLC5A8 shRNA Plasmid (h)
SLC5A8 shRNA (h) Lentiviral Particles
SLC5A8 (h)-PR
SLC5A8 siRNA (m)
SLC5A8 shRNA Plasmid (m)
SLC5A8 shRNA (m) Lentiviral Particles
SLC5A8 (m)-PR
AVP siRNA (h)
AVP shRNA Plasmid (h)
AVP shRNA (h) Lentiviral Particles
AVP (h)-PR
synphilin-1 siRNA (m)
synphilin-1 shRNA Plasmid (m)
synphilin-1 shRNA (m) Lentiviral Particles
synphilin-1 (m)-PR
SRp55 siRNA (m)
SRp55 shRNA Plasmid (m)
SRp55 shRNA (m) Lentiviral Particles
SRp55 (m)-PR
HAS3 siRNA (h)
HAS3 shRNA Plasmid (h)
HAS3 shRNA (h) Lentiviral Particles
HAS3 (h)-PR
HAS3 siRNA (m)
HAS3 shRNA Plasmid (m)
HAS3 shRNA (m) Lentiviral Particles
HAS3 (m)-PR
Neuregulin-2 siRNA (h)
Neuregulin-2 shRNA Plasmid (h)
Neuregulin-2 shRNA (h) Lentiviral Particles
Neuregulin-2 (h)-PR
Neuregulin-3 siRNA (h)
Neuregulin-3 shRNA Plasmid (h)
Neuregulin-3 shRNA (h) Lentiviral Particles
Neuregulin-3 (h)-PR
Neuregulin-3 siRNA (m)
Neuregulin-3 shRNA Plasmid (m)
Neuregulin-3 shRNA (m) Lentiviral Particles
Neuregulin-3 (m)-PR
fetuin-B siRNA (h)
fetuin-B shRNA Plasmid (h)
fetuin-B shRNA (h) Lentiviral Particles
fetuin-B (h)-PR
OSCAR siRNA (h)
OSCAR shRNA Plasmid (h)
OSCAR shRNA (h) Lentiviral Particles
OSCAR (h)-PR
OSCAR siRNA (m)
OSCAR shRNA Plasmid (m)
OSCAR shRNA (m) Lentiviral Particles
OSCAR (m)-PR
FX siRNA (h)
FX shRNA Plasmid (h)
FX shRNA (h) Lentiviral Particles
FX (h)-PR
FX siRNA (m)
FX shRNA Plasmid (m)
FX shRNA (m) Lentiviral Particles
FX (m)-PR
SMS1 siRNA (m)
SMS1 shRNA Plasmid (m)
SMS1 shRNA (m) Lentiviral Particles
SMS1 (m)-PR
AMPKalpha1/2 siRNA (h)
AMPKalpha1/2 shRNA Plasmid (h)
AMPKalpha1/2 shRNA (h) Lentiviral Particles
AMPKalpha1/2 siRNA (m)
AMPKalpha1/2 shRNA Plasmid (m)
AMPKalpha1/2 shRNA (m) Lentiviral Particles
HspBP1 siRNA (h)
HspBP1 shRNA Plasmid (h)
HspBP1 shRNA (h) Lentiviral Particles
HspBP1 (h)-PR
HspBP1 siRNA (m)
HspBP1 shRNA Plasmid (m)
HspBP1 shRNA (m) Lentiviral Particles
HspBP1 (m)-PR
LXRbeta siRNA (h)
LXRbeta shRNA Plasmid (h)
LXRbeta shRNA (h) Lentiviral Particles
LXRbeta (h)-PR
LXRbeta siRNA (m)
LXRbeta shRNA Plasmid (m)
LXRbeta shRNA (m) Lentiviral Particles
LXRbeta (m)-PR
T1R1 siRNA (h)
T1R1 shRNA Plasmid (h)
T1R1 shRNA (h) Lentiviral Particles
T1R1 (h)-PR
T1R1 siRNA (m)
T1R1 shRNA Plasmid (m)
T1R1 shRNA (m) Lentiviral Particles
T1R1 (m)-PR
Transcobalamin II siRNA (h)
Transcobalamin II shRNA Plasmid (h)
Transcobalamin II shRNA (h) Lentiviral Particles
Transcobalamin II (h)-PR
Transcobalamin II siRNA (m)
Transcobalamin II shRNA Plasmid (m)
Transcobalamin II shRNA (m) Lentiviral Particles
Transcobalamin II (m)-PR
LTB4R2 siRNA (m)
LTB4R2 shRNA Plasmid (m)
LTB4R2 shRNA (m) Lentiviral Particles
LTB4R2 (m)-PR
T1R3 siRNA (h)
T1R3 shRNA Plasmid (h)
T1R3 shRNA (h) Lentiviral Particles
T1R3 (h)-PR
T1R3 siRNA (m)
T1R3 shRNA Plasmid (m)
T1R3 shRNA (m) Lentiviral Particles
T1R3 (m)-PR
DPYD siRNA (h)
DPYD shRNA Plasmid (h)
DPYD shRNA (h) Lentiviral Particles
DPYD (h)-PR
DPYD siRNA (m)
DPYD shRNA Plasmid (m)
DPYD shRNA (m) Lentiviral Particles
DPYD (m)-PR
HAS2 siRNA (h)
HAS2 shRNA Plasmid (h)
HAS2 shRNA (h) Lentiviral Particles
HAS2 (h)-PR
HAS2 siRNA (m)
HAS2 shRNA Plasmid (m)
HAS2 shRNA (m) Lentiviral Particles
HAS2 (m)-PR
catalase siRNA (h)
catalase shRNA Plasmid (h)
catalase shRNA (h) Lentiviral Particles
catalase (h)-PR
catalase siRNA (m)
catalase shRNA Plasmid (m)
catalase shRNA (m) Lentiviral Particles
catalase (m)-PR
HMW-Guanylin siRNA (h)
HMW-Guanylin shRNA Plasmid (h)
HMW-Guanylin shRNA (h) Lentiviral Particles
HMW-Guanylin (h)-PR
CIN85 siRNA (m)
CIN85 shRNA Plasmid (m)
CIN85 shRNA (m) Lentiviral Particles
CIN85 (m)-PR
SIT siRNA (h)
SIT shRNA Plasmid (h)
SIT shRNA (h) Lentiviral Particles
SIT (h)-PR
SIT siRNA (m)
SIT shRNA Plasmid (m)
SIT shRNA (m) Lentiviral Particles
SIT (m)-PR
T2R7 siRNA (h)
T2R7 shRNA Plasmid (h)
T2R7 shRNA (h) Lentiviral Particles
T2R7 (h)-PR
T2R6 siRNA (m)
T2R6 shRNA Plasmid (m)
T2R6 shRNA (m) Lentiviral Particles
T2R6 (m)-PR
T2R1 siRNA (h)
T2R1 shRNA Plasmid (h)
T2R1 shRNA (h) Lentiviral Particles
T2R1 (h)-PR
T2R38 siRNA (h)
T2R38 shRNA Plasmid (h)
T2R38 shRNA (h) Lentiviral Particles
T2R38 (h)-PR
T2R38 siRNA (m)
T2R38 shRNA Plasmid (m)
T2R38 shRNA (m) Lentiviral Particles
T2R38 (m)-PR
TPD52 siRNA (h)
TPD52 shRNA Plasmid (h)
TPD52 shRNA (h) Lentiviral Particles
TPD52 (h)-PR
TPD52 siRNA (m)
TPD52 shRNA Plasmid (m)
TPD52 shRNA (m) Lentiviral Particles
TPD52 (m)-PR
TPR siRNA (h)
TPR shRNA Plasmid (h)
TPR shRNA (h) Lentiviral Particles
TPR (h)-PR
TPR siRNA (m)
TPR shRNA Plasmid (m)
TPR shRNA (m) Lentiviral Particles
TPR (m)-PR
Gas7 siRNA (h)
Gas7 shRNA Plasmid (h)
Gas7 shRNA (h) Lentiviral Particles
Gas7 (h)-PR
Gas7 siRNA (m)
Gas7 shRNA Plasmid (m)
Gas7 shRNA (m) Lentiviral Particles
Gas7 (m)-PR
Sec15A siRNA (h)
Sec15A shRNA Plasmid (h)
Sec15A shRNA (h) Lentiviral Particles
Sec15A (h)-PR
Sec15A siRNA (m)
Sec15A shRNA Plasmid (m)
Sec15A shRNA (m) Lentiviral Particles
Sec15A (m)-PR
MASP-1/3 siRNA (h)
MASP-1/3 shRNA Plasmid (h)
MASP-1/3 shRNA (h) Lentiviral Particles
MASP-1/3 (h)-PR
MASP-1/3 siRNA (m)
MASP-1/3 shRNA Plasmid (m)
MASP-1/3 shRNA (m) Lentiviral Particles
MASP-1/3 (m)-PR
CapZ-beta siRNA (m)
CapZ-beta shRNA Plasmid (m)
CapZ-beta shRNA (m) Lentiviral Particles
CapZ-beta (m)-PR
Sec15B siRNA (h)
Sec15B shRNA Plasmid (h)
Sec15B shRNA (h) Lentiviral Particles
Sec15B (h)-PR
Sec15B siRNA (m)
Sec15B shRNA Plasmid (m)
Sec15B shRNA (m) Lentiviral Particles
Sec15B (m)-PR
Oviductin siRNA (h)
Oviductin shRNA Plasmid (h)
Oviductin shRNA (h) Lentiviral Particles
Oviductin (h)-PR
Oviductin siRNA (m)
Oviductin shRNA Plasmid (m)
Oviductin shRNA (m) Lentiviral Particles
Oviductin (m)-PR
Glomulin siRNA (h)
Glomulin shRNA Plasmid (h)
Glomulin shRNA (h) Lentiviral Particles
Glomulin (h)-PR
Glomulin siRNA (m)
Glomulin shRNA Plasmid (m)
Glomulin shRNA (m) Lentiviral Particles
Glomulin (m)-PR
LEKTI siRNA (h)
LEKTI shRNA Plasmid (h)
LEKTI shRNA (h) Lentiviral Particles
LEKTI (h)-PR
LEKTI siRNA (m)
LEKTI shRNA Plasmid (m)
LEKTI shRNA (m) Lentiviral Particles
LEKTI (m)-PR
CD206 siRNA (h)
CD206 shRNA Plasmid (h)
CD206 shRNA (h) Lentiviral Particles
CD206 (h)-PR
CD206 siRNA (m)
CD206 shRNA Plasmid (m)
CD206 shRNA (m) Lentiviral Particles
CD206 (m)-PR
NMBR siRNA (h)
NMBR shRNA Plasmid (h)
NMBR shRNA (h) Lentiviral Particles
NMBR (h)-PR
NMBR siRNA (m)
NMBR shRNA Plasmid (m)
NMBR shRNA (m) Lentiviral Particles
NMBR (m)-PR
AKAP 9 siRNA (h)
AKAP 9 shRNA Plasmid (h)
AKAP 9 shRNA (h) Lentiviral Particles
AKAP 9 (h)-PR
AKAP 9 siRNA (m)
AKAP 9 shRNA Plasmid (m)
AKAP 9 shRNA (m) Lentiviral Particles
AKAP 9 (m)-PR
FOXC2 siRNA (m)
FOXC2 shRNA Plasmid (m)
FOXC2 shRNA (m) Lentiviral Particles
FOXC2 (m)-PR
CRP1 siRNA (h)
CRP1 shRNA Plasmid (h)
CRP1 shRNA (h) Lentiviral Particles
CRP1 (h)-PR
CRP1 siRNA (m)
CRP1 shRNA Plasmid (m)
CRP1 shRNA (m) Lentiviral Particles
CRP1 (m)-PR
TREM-2 siRNA (m)
TREM-2 shRNA Plasmid (m)
TREM-2 shRNA (m) Lentiviral Particles
TREM-2 (m)-PR
PNK siRNA (m)
PNK shRNA Plasmid (m)
PNK shRNA (m) Lentiviral Particles
PNK (m)-PR
SerpinB1 siRNA (h)
SerpinB1 shRNA Plasmid (h)
SerpinB1 shRNA (h) Lentiviral Particles
SerpinB1 (h)-PR
SerpinB1a siRNA (m)
SerpinB1a shRNA Plasmid (m)
SerpinB1a shRNA (m) Lentiviral Particles
SerpinB1a (m)-PR
DSC2 siRNA (h)
DSC2 shRNA Plasmid (h)
DSC2 shRNA (h) Lentiviral Particles
DSC2 (h)-PR
DSC2 siRNA (m)
DSC2 shRNA Plasmid (m)
DSC2 shRNA (m) Lentiviral Particles
DSC2 (m)-PR
HDC siRNA (h)
HDC shRNA Plasmid (h)
HDC shRNA (h) Lentiviral Particles
HDC (h)-PR
HDC siRNA (m)
HDC shRNA Plasmid (m)
HDC shRNA (m) Lentiviral Particles
HDC (m)-PR
Limitin siRNA (m)
Limitin shRNA Plasmid (m)
Limitin shRNA (m) Lentiviral Particles
Limitin (m)-PR
CPE siRNA (h)
CPE shRNA Plasmid (h)
CPE shRNA (h) Lentiviral Particles
CPE (h)-PR
CPE siRNA (m)
CPE shRNA Plasmid (m)
CPE shRNA (m) Lentiviral Particles
CPE (m)-PR
EMR2 siRNA (h)
EMR2 shRNA Plasmid (h)
EMR2 shRNA (h) Lentiviral Particles
EMR2 (h)-PR
TBG siRNA (h)
TBG shRNA Plasmid (h)
TBG shRNA (h) Lentiviral Particles
TBG (h)-PR
TBG siRNA (m)
TBG shRNA Plasmid (m)
TBG shRNA (m) Lentiviral Particles
TBG (m)-PR
P2Y5 siRNA (m)
P2Y5 shRNA Plasmid (m)
P2Y5 shRNA (m) Lentiviral Particles
P2Y5 (m)-PR
Mesothelin siRNA (h)
Mesothelin shRNA Plasmid (h)
Mesothelin shRNA (h) Lentiviral Particles
mesothelin (h)-PR
Mesothelin siRNA (m)
Mesothelin shRNA Plasmid (m)
Mesothelin shRNA (m) Lentiviral Particles
mesothelin (m)-PR
PYPAF7 siRNA (h)
PYPAF7 shRNA Plasmid (h)
PYPAF7 shRNA (h) Lentiviral Particles
PYPAF7 (h)-PR
ALY siRNA (h)
ALY shRNA Plasmid (h)
ALY shRNA (h) Lentiviral Particles
ALY (h)-PR
EG-VEGF siRNA (h)
EG-VEGF shRNA Plasmid (h)
EG-VEGF shRNA (h) Lentiviral Particles
EG-VEGF (h)-PR
EG-VEGF siRNA (m)
EG-VEGF shRNA Plasmid (m)
EG-VEGF shRNA (m) Lentiviral Particles
ET-1 siRNA (h)
ET-1 shRNA Plasmid (h)
ET-1 shRNA (h) Lentiviral Particles
ET-1 (h)-PR
ET-1 siRNA (m)
ET-1 shRNA Plasmid (m)
ET-1 shRNA (m) Lentiviral Particles
ET-1 (m)-PR
ET-2 siRNA (h)
ET-2 shRNA Plasmid (h)
ET-2 shRNA (h) Lentiviral Particles
ET-2 (h)-PR
ET-3 siRNA (h)
ET-3 shRNA Plasmid (h)
ET-3 shRNA (h) Lentiviral Particles
ET-3 (h)-PR
ET-3 siRNA (m)
ET-3 shRNA Plasmid (m)
ET-3 shRNA (m) Lentiviral Particles
ET-3 (m)-PR
EMR3 siRNA (h)
EMR3 shRNA Plasmid (h)
EMR3 shRNA (h) Lentiviral Particles
EMR3 (h)-PR
IRAK-4 siRNA (h)
IRAK-4 shRNA Plasmid (h)
IRAK-4 shRNA (h) Lentiviral Particles
IRAK-4 (h)-PR
IRAK-4 siRNA (m)
IRAK-4 shRNA Plasmid (m)
IRAK-4 shRNA (m) Lentiviral Particles
IRAK-4 (m)-PR
ITI-H4 siRNA (h)
ITI-H4 shRNA Plasmid (h)
ITI-H4 shRNA (h) Lentiviral Particles
ITI-H4 (h)-PR
ITI-H4 siRNA (m)
ITI-H4 shRNA Plasmid (m)
ITI-H4 shRNA (m) Lentiviral Particles
ITI-H4 (m)-PR
UGCG siRNA (h)
UGCG shRNA Plasmid (h)
UGCG shRNA (h) Lentiviral Particles
UGCG (h)-PR
UGCG siRNA (m)
UGCG shRNA Plasmid (m)
UGCG shRNA (m) Lentiviral Particles
UGCG (m)-PR
Cytokeratin 18 siRNA (m)
Cytokeratin 18 shRNA Plasmid (m)
Cytokeratin 18 shRNA (m) Lentiviral Particles
Cytokeratin 18 (m)-PR
TRPV3 siRNA (m)
TRPV3 shRNA Plasmid (m)
TRPV3 shRNA (m) Lentiviral Particles
TRPV3 (m)-PR
Latrophilin-1 siRNA (h)
Latrophilin-1 shRNA Plasmid (h)
Latrophilin-1 shRNA (h) Lentiviral Particles
Latrophilin-1 (h)-PR
Latrophilin-1 siRNA (m)
Latrophilin-1 shRNA Plasmid (m)
Latrophilin-1 shRNA (m) Lentiviral Particles
Latrophilin-1 (m)-PR
MYL7 siRNA (h)
MYL7 shRNA Plasmid (h)
MYL7 shRNA (h) Lentiviral Particles
MYL7 (h)-PR
MYL7 siRNA (m)
MYL7 shRNA Plasmid (m)
MYL7 shRNA (m) Lentiviral Particles
MYL7 (m)-PR
Claspin siRNA (h)
Claspin shRNA Plasmid (h)
Claspin shRNA (h) Lentiviral Particles
Claspin (h)-PR
Claspin siRNA (m)
Claspin shRNA Plasmid (m)
Claspin shRNA (m) Lentiviral Particles
Claspin (m)-PR
MYL2 siRNA (h)
MYL2 shRNA Plasmid (h)
MYL2 shRNA (h) Lentiviral Particles
MYL2 (h)-PR
MYL2 siRNA (m)
MYL2 shRNA Plasmid (m)
MYL2 shRNA (m) Lentiviral Particles
MYL2 (m)-PR
PAI-3 siRNA (h)
PAI-3 shRNA Plasmid (h)
PAI-3 shRNA (h) Lentiviral Particles
PAI-3 (h)-PR
PAI-3 siRNA (m)
PAI-3 shRNA Plasmid (m)
PAI-3 shRNA (m) Lentiviral Particles
PAI-3 (m) -PR
SPA-1 siRNA (h)
SPA-1 shRNA Plasmid (h)
SPA-1 shRNA (h) Lentiviral Particles
SPA-1 (h)-PR
SPA-1 siRNA (m)
SPA-1 shRNA Plasmid (m)
SPA-1 shRNA (m) Lentiviral Particles
SPA-1 (m)-PR
PhLP siRNA (h)
PhLP shRNA Plasmid (h)
PhLP shRNA (h) Lentiviral Particles
PhLP (h)-PR
PhLP siRNA (m)
PhLP shRNA Plasmid (m)
PhLP shRNA (m) Lentiviral Particles
PhLP (m)-PR
plexin-B2 siRNA (h)
plexin-B2 shRNA Plasmid (h)
plexin-B2 shRNA (h) Lentiviral Particles
plexin-B2 (h)-PR
plexin-B2 siRNA (m)
plexin-B2 shRNA Plasmid (m)
plexin-B2 shRNA (m) Lentiviral Particles
plexin-B2 (m)-PR
Pirh2 siRNA (h)
Pirh2 shRNA Plasmid (h)
Pirh2 shRNA (h) Lentiviral Particles
Pirh2 (h)-PR
Pirh2 siRNA (m)
Pirh2 shRNA Plasmid (m)
Pirh2 shRNA (m) Lentiviral Particles
Pirh2 (m)-PR
PDE4B siRNA (m)
PDE4B shRNA Plasmid (m)
PDE4B shRNA (m) Lentiviral Particles
PDE4B (m)-PR
Y+LAT1 siRNA (h)
Y+LAT1 shRNA Plasmid (h)
Y+LAT1 shRNA (h) Lentiviral Particles
Y+LAT1 (h)-PR
Y+LAT1 siRNA (m)
Y+LAT1 shRNA Plasmid (m)
Y+LAT1 shRNA (m) Lentiviral Particles
Y+LAT1 (m)-PR
ROS-GC1 siRNA (h)
ROS-GC1 shRNA Plasmid (h)
ROS-GC1 shRNA (h) Lentiviral Particles
ROS-GC1 (h)-PR
ROS-GC1 siRNA (m)
ROS-GC1 shRNA Plasmid (m)
ROS-GC1 shRNA (m) Lentiviral Particles
ROS-GC1 (m)-PR
ABCA7 siRNA (h)
ABCA7 shRNA Plasmid (h)
ABCA7 shRNA (h) Lentiviral Particles
ABCA7 (h)-PR
ABCA7 siRNA (m)
ABCA7 shRNA Plasmid (m)
ABCA7 shRNA (m) Lentiviral Particles
ABCA7 (m)-PR
Ggamma 4 siRNA (h)
Gg 4 shRNA Plasmid (h)
Ggamma 4 shRNA (h) Lentiviral Particles
Ggamma 4 (h)-PR
Ggamma 4 siRNA (m)
Gg 4 shRNA Plasmid (m)
Ggamma 4 shRNA (m) Lentiviral Particles
Ggamma 4 (m)-PR
ARP siRNA (h)
ARP shRNA Plasmid (h)
ARP shRNA (h) Lentiviral Particles
ARP (h)-PR
ARP siRNA (m)
ARP shRNA Plasmid (m)
ARP shRNA (m) Lentiviral Particles
ARP (m)-PR
GGTase-IIbeta siRNA (h)
GGTase-IIbeta shRNA Plasmid (h)
GGTase-IIbeta shRNA (h) Lentiviral Particles
GGTase-IIbeta (h)-PR
GGTase-IIbeta siRNA (m)
GGTase-IIbeta shRNA Plasmid (m)
GGTase-IIbeta shRNA (m) Lentiviral Particles
GGTase-IIbeta (m)-PR
TRPM4 siRNA (h)
TRPM4 shRNA Plasmid (h)
TRPM4 shRNA (h) Lentiviral Particles
TRPM4 (h)-PR
TRPM4 siRNA (m)
TRPM4 shRNA Plasmid (m)
TRPM4 shRNA (m) Lentiviral Particles
TRPM4 (m)-PR
ROS-GC2 siRNA (h)
ROS-GC2 shRNA Plasmid (h)
ROS-GC2 shRNA (h) Lentiviral Particles
ROS-GC2 (h)-PR
ROS-GC2 siRNA (m)
ROS-GC2 shRNA Plasmid (m)
ROS-GC2 shRNA (m) Lentiviral Particles
ROS-GC2 (m)-PR
HE4 siRNA (m)
HE4 shRNA Plasmid (m)
HE4 shRNA (m) Lentiviral Particles
HE4 (m)-PR
B7-H3 siRNA (h)
B7-H3 shRNA Plasmid (h)
B7-H3 shRNA (h) Lentiviral Particles
B7-H3 (h)-PR
B7-H3 siRNA (m)
B7-H3 shRNA Plasmid (m)
B7-H3 shRNA (m) Lentiviral Particles
B7-H3 (m)-PR
SphK1 siRNA (m)
SphK1 shRNA Plasmid (m)
SphK1 shRNA (m) Lentiviral Particles
SphK1 (m)-PR
Matrilin-2 siRNA (h)
Matrilin-2 shRNA Plasmid (h)
Matrilin-2 shRNA (h) Lentiviral Particles
Matrilin-2 (h)-PR
Matrilin-2 siRNA (m)
Matrilin-2 shRNA Plasmid (m)
Matrilin-2 shRNA (m) Lentiviral Particles
Matrilin-2 (m)-PR
T2R49 siRNA (h)
T2R49 shRNA Plasmid (h)
T2R49 shRNA (h) Lentiviral Particles
T2R49 (h)-PR
CD-MPR siRNA (h)
CD-MPR shRNA Plasmid (h)
CD-MPR shRNA (h) Lentiviral Particles
CD-MPR (h)-PR
CD-MPR siRNA (m)
CD-MPR shRNA Plasmid (m)
CD-MPR shRNA (m) Lentiviral Particles
CD-MPR (m)-PR
T2R50 siRNA (h)
T2R50 shRNA Plasmid (h)
T2R50 shRNA (h) Lentiviral Particles
T2R50 (h)-PR
LTBP-1 siRNA (h)
LTBP-1 shRNA Plasmid (h)
LTBP-1 shRNA (h) Lentiviral Particles
LTBP-1 (h)-PR
LTBP-1 siRNA (m)
LTBP-1 shRNA Plasmid (m)
LTBP-1 shRNA (m) Lentiviral Particles
LTBP-1 (m)-PR
Pericentrin 2 siRNA (h)
Pericentrin 2 shRNA Plasmid (h)
Pericentrin 2 shRNA (h) Lentiviral Particles
Pericentrin 2 (h)-PR
Pericentrin 2 siRNA (m)
Pericentrin 2 shRNA Plasmid (m)
Pericentrin 2 shRNA (m) Lentiviral Particles
Pericentrin 2 (m)-PR
BTLA siRNA (h)
BTLA shRNA Plasmid (h)
BTLA shRNA (h) Lentiviral Particles
BTLA (h)-PR
BTLA siRNA (m)
BTLA shRNA Plasmid (m)
BTLA shRNA (m) Lentiviral Particles
BTLA (m)-PR
CD96 siRNA (h)
CD96 shRNA Plasmid (h)
CD96 shRNA (h) Lentiviral Particles
CD96 (h)-PR
PDE6Aalpha siRNA (h)
PDE6Aalpha shRNA Plasmid (h)
PDE6Aalpha shRNA (h) Lentiviral Particles
PDE6Aalpha (h)-PR
PDE6Aalpha siRNA (m)
PDE6Aalpha shRNA Plasmid (m)
PDE6Aalpha shRNA (m) Lentiviral Particles
PDE6Aalpha (m)-PR
TIEG1 siRNA (h)
TIEG1 shRNA Plasmid (h)
TIEG1 shRNA (h) Lentiviral Particles
TIEG1 (h)-PR
TIEG1 siRNA (m)
TIEG1 shRNA Plasmid (m)
TIEG1 shRNA (m) Lentiviral Particles
TIEG1 (m)-PR
CD67 siRNA (h)
CD67 shRNA Plasmid (h)
CD67 shRNA (h) Lentiviral Particles
CD67 (h)-PR
Visual Arrestin siRNA (h)
Visual Arrestin shRNA Plasmid (h)
Visual Arrestin shRNA (h) Lentiviral Particles
Visual Arrestin (h)-PR
Visual Arrestin siRNA (m)
Visual Arrestin shRNA Plasmid (m)
Visual Arrestin shRNA (m) Lentiviral Particles
Visual Arrestin (m)-PR
Cryopyrin siRNA (h)
Cryopyrin shRNA Plasmid (h)
Cryopyrin shRNA (h) Lentiviral Particles
Cryopyrin (h)-PR
Cryopyrin siRNA (m)
Cryopyrin shRNA Plasmid (m)
Cryopyrin shRNA (m) Lentiviral Particles
Cryopyrin (m)-PR
EGFL7 siRNA (h)
EGFL7 shRNA Plasmid (h)
EGFL7 shRNA (h) Lentiviral Particles
EGFL7 (h)-PR
EGFL7 siRNA (m)
EGFL7 shRNA Plasmid (m)
EGFL7 shRNA (m) Lentiviral Particles
EGFL7 (m)-PR
IleRS siRNA (h)
IleRS shRNA Plasmid (h)
IleRS shRNA (h) Lentiviral Particles
IleRS (h)-PR
IleRS siRNA (m)
IleRS shRNA Plasmid (m)
IleRS shRNA (m) Lentiviral Particles
IleRS (m)-PR
RPA 14 kDa subunit siRNA (h)
RPA 14 kDa subunit shRNA Plasmid (h)
RPA 14 kDa subunit shRNA (h) Lentiviral Particles
RPA 14 kDa subunit (h)-PR
Lipocalin-1 siRNA (h)
Lipocalin-1 shRNA Plasmid (h)
Lipocalin-1 shRNA (h) Lentiviral Particles
Lipocalin-1 (h)-PR
Nodal siRNA (h)
Nodal shRNA Plasmid (h)
Nodal shRNA (h) Lentiviral Particles
Nodal (h)-PR
NALP1 siRNA (h)
NALP1 shRNA Plasmid (h)
NALP1 shRNA (h) Lentiviral Particles
NALP1 (h)-PR
DSCR 1 siRNA (h)
DSCR 1 shRNA Plasmid (h)
DSCR 1 shRNA (h) Lentiviral Particles
DSCR 1 (h)-PR
DSCR 1 siRNA (m)
DSCR 1 shRNA Plasmid (m)
DSCR 1 shRNA (m) Lentiviral Particles
DSCR 1 (m)-PR
PCSK9 siRNA (h)
PCSK9 shRNA Plasmid (h)
PCSK9 shRNA (h) Lentiviral Particles
PCSK9 (h)-PR
PCSK9 siRNA (m)
PCSK9 shRNA Plasmid (m)
PCSK9 shRNA (m) Lentiviral Particles
PCSK9 (m)-PR
Nox3 siRNA (h)
Nox3 shRNA Plasmid (h)
Nox3 shRNA (h) Lentiviral Particles
Nox3 (h)-PR
Nox3 siRNA (m)
Nox3 shRNA Plasmid (m)
Nox3 shRNA (m) Lentiviral Particles
Nox3 (m)-PR
Nox5 siRNA (h)
Nox5 shRNA Plasmid (h)
Nox5 shRNA (h) Lentiviral Particles
Nox5 (h)-PR
GC-C siRNA (h)
GC-C shRNA Plasmid (h)
GC-C shRNA (h) Lentiviral Particles
GC-C (h)-PR
GC-C siRNA (m)
GC-C shRNA Plasmid (m)
GC-C shRNA (m) Lentiviral Particles
GC-C (m)-PR
NMNAT-1 siRNA (h)
NMNAT-1 shRNA Plasmid (h)
NMNAT-1 shRNA (h) Lentiviral Particles
NMNAT-1 (h)-PR
NMNAT-1 siRNA (m)
NMNAT-1 shRNA Plasmid (m)
NMNAT-1 shRNA (m) Lentiviral Particles
NMNAT-1 (m)-PR
PMS1 siRNA (m)
PMS1 shRNA Plasmid (m)
PMS1 shRNA (m) Lentiviral Particles
PMS1 (m)-PR
SSBP1 siRNA (h)
SSBP1 shRNA Plasmid (h)
SSBP1 shRNA (h) Lentiviral Particles
SSBP1 (h)-PR
SSBP1 siRNA (m)
SSBP1 shRNA Plasmid (m)
SSBP1 shRNA (m) Lentiviral Particles
SSBP1 (m)-PR
granuphilin siRNA (h)
granuphilin shRNA Plasmid (h)
granuphilin shRNA (h) Lentiviral Particles
granuphilin (h)-PR
granuphilin siRNA (m)
granuphilin shRNA Plasmid (m)
granuphilin shRNA (m) Lentiviral Particles
granuphilin (m)-PR
TES siRNA (h)
TES shRNA Plasmid (h)
TES shRNA (h) Lentiviral Particles
TES (h)-PR
TES siRNA (m)
TES shRNA Plasmid (m)
TES shRNA (m) Lentiviral Particles
TES (m)-PR
DNA pol epsilon A siRNA (m)
DNA pol epsilon A shRNA Plasmid (m)
DNA pol epsilon A shRNA (m) Lentiviral Particles
DNA pol epsilon A (m)-PR
Reptin 52 siRNA (m)
Reptin 52 shRNA Plasmid (m)
Reptin 52 shRNA (m) Lentiviral Particles
Reptin 52 (m)-PR
TudorSN siRNA (h)
TudorSN shRNA Plasmid (h)
TudorSN shRNA (h) Lentiviral Particles
TudorSN (h)-PR
TudorSN siRNA (m)
TudorSN shRNA Plasmid (m)
TudorSN shRNA (m) Lentiviral Particles
TudorSN (m)-PR
GW182 siRNA (h)
GW182 shRNA Plasmid (h)
GW182 shRNA (h) Lentiviral Particles
GW182 (h)-PR
GW182 siRNA (m)
GW182 shRNA Plasmid (m)
GW182 shRNA (m) Lentiviral Particles
GW182 (m)-PR
apoD siRNA (h)
apoD shRNA Plasmid (h)
apoD shRNA (h) Lentiviral Particles
apoD (h)-PR
apoD siRNA (m)
apoD shRNA Plasmid (m)
apoD shRNA (m) Lentiviral Particles
apoD (m)-PR
DGAT2 siRNA (h)
DGAT2 shRNA Plasmid (h)
DGAT2 shRNA (h) Lentiviral Particles
DGAT2 (h)-PR
DGAT2 siRNA (m)
DGAT2 shRNA Plasmid (m)
DGAT2 shRNA (m) Lentiviral Particles
DGAT2 (m)-PR
Cacna2d2 siRNA (h)
Cacna2d2 shRNA Plasmid (h)
Cacna2d2 shRNA (h) Lentiviral Particles
Cacna2d2 (h)-PR
Cacna2d2 siRNA (m)
Cacna2d2 shRNA Plasmid (m)
Cacna2d2 shRNA (m) Lentiviral Particles
Cacna2d2 (m)-PR
FACE-1 siRNA (h)
FACE-1 shRNA Plasmid (h)
FACE-1 shRNA (h) Lentiviral Particles
FACE-1 (h)-PR
FACE-1 siRNA (m)
FACE-1 shRNA Plasmid (m)
FACE-1 shRNA (m) Lentiviral Particles
FACE-1 (m)-PR
Parafibromin siRNA (h)
Parafibromin shRNA Plasmid (h)
Parafibromin shRNA (h) Lentiviral Particles
Parafibromin (h)-PR
Parafibromin siRNA (m)
Parafibromin shRNA Plasmid (m)
Parafibromin shRNA (m) Lentiviral Particles
Parafibromin (m)-PR
I-TAC siRNA (h)
I-TAC shRNA Plasmid (h)
I-TAC shRNA (h) Lentiviral Particles
I-TAC (h)-PR
PCB siRNA (h)
PCB shRNA Plasmid (h)
PCB shRNA (h) Lentiviral Particles
PCB (h)-PR
PCB siRNA (m)
PCB shRNA Plasmid (m)
PCB shRNA (m) Lentiviral Particles
PCB (m)-PR
GCAP2 siRNA (m)
GCAP2 shRNA Plasmid (m)
GCAP2 shRNA (m) Lentiviral Particles
GCAP2 (m)-PR
KCNE4 siRNA (h)
KCNE4 shRNA Plasmid (h)
KCNE4 shRNA (h) Lentiviral Particles
KCNE4 (h)-PR
KCNE4 siRNA (m)
KCNE4 shRNA Plasmid (m)
KCNE4 shRNA (m) Lentiviral Particles
KCNE4 (m)-PR
HIF PHD2 siRNA (h)
HIF PHD2 shRNA Plasmid (h)
HIF PHD2 shRNA (h) Lentiviral Particles
HIF PHD2 (h)-PR
HIF PHD2 siRNA (m)
HIF PHD2 shRNA Plasmid (m)
HIF PHD2 shRNA (m) Lentiviral Particles
HIF PHD2 (m)-PR
CGRP-RCP siRNA (h)
CGRP-RCP shRNA Plasmid (h)
CGRP-RCP shRNA (h) Lentiviral Particles
CGRP-RCP (h)-PR
CGRP-RCP siRNA (m)
CGRP-RCP shRNA Plasmid (m)
CGRP-RCP shRNA (m) Lentiviral Particles
CGRP-RCP (m)-PR
COP1 siRNA (h)
COP1 shRNA Plasmid (h)
COP1 shRNA (h) Lentiviral Particles
COP1 (h)-PR
COP1 siRNA (m)
COP1 shRNA Plasmid (m)
COP1 shRNA (m) Lentiviral Particles
COP1 (m)-PR
SLC26A3 siRNA (h)
SLC26A3 shRNA Plasmid (h)
SLC26A3 shRNA (h) Lentiviral Particles
SLC26A3 (h)-PR
SLC26A3 siRNA (m)
SLC26A3 shRNA Plasmid (m)
SLC26A3 shRNA (m) Lentiviral Particles
SLC26A3 (m)-PR
Snapin siRNA (h)
Snapin shRNA Plasmid (h)
Snapin shRNA (h) Lentiviral Particles
Snapin (h)-PR
Snapin siRNA (m)
Snapin shRNA Plasmid (m)
Snapin shRNA (m) Lentiviral Particles
Snapin (m)-PR
cytoglobin siRNA (h)
cytoglobin shRNA Plasmid (h)
cytoglobin shRNA (h) Lentiviral Particles
cytoglobin (h)-PR
cytoglobin siRNA (m)
cytoglobin shRNA Plasmid (m)
cytoglobin shRNA (m) Lentiviral Particles
cytoglobin (m)-PR
SPP siRNA (h)
SPP shRNA Plasmid (h)
SPP shRNA (h) Lentiviral Particles
SPP (h)-PR
SPP siRNA (m)
SPP shRNA Plasmid (m)
SPP shRNA (m) Lentiviral Particles
SPP (m)-PR
Synaptogyrin-1 siRNA (h)
Synaptogyrin-1 shRNA Plasmid (h)
Synaptogyrin-1 shRNA (h) Lentiviral Particles
Synaptogyrin-1 (h)-PR
Synaptogyrin-1 siRNA (m)
Synaptogyrin-1 shRNA Plasmid (m)
Synaptogyrin-1 shRNA (m) Lentiviral Particles
Synaptogyrin-1 (m)-PR
Synaptogyrin-2 siRNA (h)
Synaptogyrin-2 shRNA Plasmid (h)
Synaptogyrin-2 shRNA (h) Lentiviral Particles
Synaptogyrin-2 (h)-PR
Synaptogyrin-2 siRNA (m)
Synaptogyrin-2 shRNA Plasmid (m)
Synaptogyrin-2 shRNA (m) Lentiviral Particles
Synaptogyrin-2 (m)-PR
Synaptogyrin-3 siRNA (h)
Synaptogyrin-3 shRNA Plasmid (h)
Synaptogyrin-3 shRNA (h) Lentiviral Particles
Synaptogyrin-3 (h)-PR
Synaptogyrin-3 siRNA (m)
Synaptogyrin-3 shRNA Plasmid (m)
Synaptogyrin-3 shRNA (m) Lentiviral Particles
Synaptogyrin-3 (m)-PR
Synaptogyrin-4 siRNA (h)
Synaptogyrin-4 shRNA Plasmid (h)
Synaptogyrin-4 shRNA (h) Lentiviral Particles
Synaptogyrin-4 (h)-PR
Synaptogyrin-4 siRNA (m)
Synaptogyrin-4 shRNA Plasmid (m)
Synaptogyrin-4 shRNA (m) Lentiviral Particles
Synaptogyrin-4 (m)-PR
ERI-1 siERI-1 siRNA (h)RNA (h)
ERI-1 shRNA Plasmid (h)
ERI-1 shRNA (h) Lentiviral Particles
ERI-1 (h)-PR
ERI-1 siRNA (m)
ERI-1 shRNA Plasmid (m)
ERI-1 shRNA (m) Lentiviral Particles
ERI-1 (m)-PR
TRIP6 siRNA (h)
TRIP6 shRNA Plasmid (h)
TRIP6 shRNA (h) Lentiviral Particles
TRIP6 (h)-PR
TRIP6 siRNA (m)
TRIP6 shRNA Plasmid (m)
TRIP6 shRNA (m) Lentiviral Particles
TRIP6 (m)-PR
CNG-beta3 siRNA (h)
CNG-beta3 shRNA Plasmid (h)
CNG-beta3 shRNA (h) Lentiviral Particles
CNG-beta3 (h)-PR
CNG-beta3 siRNA (m)
CNG-beta3 shRNA Plasmid (m)
CNG-beta3 shRNA (m) Lentiviral Particles
CNG-beta3 (m)-PR
EMSY siRNA (h)
EMSY shRNA Plasmid (h)
EMSY shRNA (h) Lentiviral Particles
EMSY (h)-PR
EMSY siRNA (m)
EMSY shRNA Plasmid (m)
EMSY shRNA (m) Lentiviral Particles
EMSY (m)-PR
KLF15 siRNA (h)
KLF15 shRNA Plasmid (h)
KLF15 shRNA (h) Lentiviral Particles
KLF15 (h)-PR
KLF15 siRNA (m)
KLF15 shRNA Plasmid (m)
KLF15 shRNA (m) Lentiviral Particles
KLF15 (m)-PR
Exportin 5 siRNA (h)
Exportin 5 shRNA Plasmid (h)
Exportin 5 shRNA (h) Lentiviral Particles
Exportin 5 (h)-PR
Exportin 5 siRNA (m)
Exportin 5 shRNA Plasmid (m)
Exportin 5 shRNA (m) Lentiviral Particles
Exportin 5 (m)-PR
RANTES siRNA (m)
RANTES shRNA Plasmid (m)
RANTES shRNA (m) Lentiviral Particles
RANTES (m)-PR
Selenoprotein R siRNA (h)
Selenoprotein R shRNA Plasmid (h)
Selenoprotein R shRNA (h) Lentiviral Particles
Selenoprotein R (h)-PR
Selenoprotein R siRNA (m)
Selenoprotein R shRNA Plasmid (m)
Selenoprotein R shRNA (m) Lentiviral Particles
Selenoprotein R (m)-PR
urotensin II siRNA (m)
urotensin II shRNA Plasmid (m)
urotensin II shRNA (m) Lentiviral Particles
urotensin II (m)-PR
T2R47 siRNA (h)
T2R47 shRNA Plasmid (h)
T2R47 shRNA (h) Lentiviral Particles
T2R47 (h)-PR
CLN2 siRNA (h)
CLN2 shRNA Plasmid (h)
CLN2 shRNA (h) Lentiviral Particles
CLN2 (h)-PR
CLN2 siRNA (m)
CLN2 shRNA Plasmid (m)
CLN2 shRNA (m) Lentiviral Particles
CLN2 (m)-PR
CCL14 siRNA (h)
CCL14 shRNA Plasmid (h)
CCL14 shRNA (h) Lentiviral Particles
CCL14 (h)-PR
plexin-B3 siRNA (h)
plexin-B3 shRNA Plasmid (h)
plexin-B3 shRNA (h) Lentiviral Particles
plexin-B3 (h)-PR
plexin-B3 siRNA (m)
plexin-B3 shRNA Plasmid (m)
plexin-B3 shRNA (m) Lentiviral Particles
plexin-B3 (m)-PR
plexin-D1 siRNA (h)
plexin-D1 shRNA Plasmid (h)
plexin-D1 shRNA (h) Lentiviral Particles
Plexin-D1 (h)-PR
plexin-D1 siRNA (m)
plexin-D1 shRNA Plasmid (m)
plexin-D1 shRNA (m) Lentiviral Particles
plexin-D1 (m)-PR
Ran BP-M siRNA (h)
Ran BP-M shRNA Plasmid (h)
Ran BP-M shRNA (h) Lentiviral Particles
Ran BP-M (h)-PR
Ran BP-M siRNA (m)
Ran BP-M shRNA Plasmid (m)
Ran BP-M shRNA (m) Lentiviral Particles
Ran BP-M (m)-PR
Transketolase siRNA (h)
Transketolase shRNA Plasmid (h)
Transketolase shRNA (h) Lentiviral Particles
Transketolase (h)-PR
Transketolase siRNA (m)
Transketolase shRNA Plasmid (m)
Transketolase shRNA (m) Lentiviral Particles
Transketolase (m)-PR
SLN siRNA (h)
SLN shRNA Plasmid (h)
SLN shRNA (h) Lentiviral Particles
SLN (h)-PR
SLN siRNA (m)
SLN shRNA Plasmid (m)
SLN shRNA (m) Lentiviral Particles
SLN (m)-PR
Vangl2 siRNA (h)
Vangl2 shRNA Plasmid (h)
Vangl2 shRNA (h) Lentiviral Particles
Vangl2 (h)-PR
Vangl2 siRNA (m)
Vangl2 shRNA Plasmid (m)
Vangl2 shRNA (m) Lentiviral Particles
Vangl2 (m)-PR
SUZ12 siRNA (h)
SUZ12 shRNA Plasmid (h)
SUZ12 shRNA (h) Lentiviral Particles
SUZ12 (h)-PR
SUZ12 siRNA (m)
SUZ12 shRNA Plasmid (m)
SUZ12 shRNA (m) Lentiviral Particles
SUZ12 (m)-PR
TAL2 siRNA (h)
TAL2 shRNA Plasmid (h)
TAL2 shRNA (h) Lentiviral Particles
TORC1 siRNA (h)
TORC1 shRNA Plasmid (h)
TORC1 shRNA (h) Lentiviral Particles
TORC1 (h)-PR
TORC1 siRNA (m)
TORC1 shRNA Plasmid (m)
TORC1 shRNA (m) Lentiviral Particles
TORC1 (m)-PR
AATC siRNA (h)
AATC shRNA Plasmid (h)
AATC shRNA (h) Lentiviral Particles
AATC (h)-PR
AATC siRNA (m)
AATC shRNA Plasmid (m)
AATC shRNA (m) Lentiviral Particles
AATC (m)-PR
Acrosin siRNA (h)
Acrosin shRNA Plasmid (h)
Acrosin shRNA (h) Lentiviral Particles
Acrosin (h)-PR
Acrosin siRNA (m)
Acrosin shRNA Plasmid (m)
Acrosin shRNA (m) Lentiviral Particles
Acrosin (m)-PR
ALB siRNA (h)
ALB shRNA Plasmid (h)
ALB shRNA (h) Lentiviral Particles
ALB (h)-PR
ALB siRNA (m)
ALB shRNA Plasmid (m)
ALB shRNA (m) Lentiviral Particles
ALB (m)-PR
C1INH siRNA (h)
C1INH shRNA Plasmid (h)
C1INH shRNA (h) Lentiviral Particles
C1INH (h)-PR
C1INH siRNA (m)
C1INH shRNA Plasmid (m)
C1INH shRNA (m) Lentiviral Particles
C1INH (m)-PR
cadherin-16 siRNA (h)
cadherin-16 shRNA Plasmid (h)
cadherin-16 shRNA (h) Lentiviral Particles
cadherin-16 (h)-PR
cadherin-16 siRNA (m)
cadherin-16 shRNA Plasmid (m)
cadherin-16 shRNA (m) Lentiviral Particles
cadherin-16 (m)-PR
NSD1 siRNA (h)
NSD1 shRNA Plasmid (h)
NSD1 shRNA (h) Lentiviral Particles
NSD1 (h)-PR
NSD1 siRNA (m)
NSD1 shRNA Plasmid (m)
NSD1 shRNA (m) Lentiviral Particles
NSD1 (m)-PR
P2Y9 siRNA (h)
P2Y9 shRNA Plasmid (h)
P2Y9 shRNA (h) Lentiviral Particles
P2Y9 (h)-PR
P2Y9 siRNA (m)
P2Y9 shRNA Plasmid (m)
P2Y9 shRNA (m) Lentiviral Particles
P2Y9 (m)-PR
HIF PHD1 siRNA (h)
HIF PHD1 shRNA Plasmid (h)
HIF PHD1 shRNA (h) Lentiviral Particles
HIF PHD1 (h)-PR
HIF PHD1 siRNA (m)
HIF PHD1 shRNA Plasmid (m)
HIF PHD1 shRNA (m) Lentiviral Particles
HIF PHD1 (m)-PR
DCAMKL1 siRNA (h)
DCAMKL1 shRNA Plasmid (h)
DCAMKL1 shRNA (h) Lentiviral Particles
DCAMKL1 (h)-PR
DCAMKL1 siRNA (m)
DCAMKL1 shRNA Plasmid (m)
DCAMKL1 shRNA (m) Lentiviral Particles
DCAMKL1 (m)-PR
Sall1 siRNA (h)
Sall1 shRNA Plasmid (h)
Sall1 shRNA (h) Lentiviral Particles
Sall1 (h)-PR
Sall1 siRNA (m)
Sall1 shRNA Plasmid (m)
Sall1 shRNA (m) Lentiviral Particles
Sall1 (m)-PR
EBP2 siRNA (h)
EBP2 shRNA Plasmid (h)
EBP2 shRNA (h) Lentiviral Particles
EBP2 (h)-PR
EBP2 siRNA (m)
EBP2 shRNA Plasmid (m)
EBP2 shRNA (m) Lentiviral Particles
EBP2 (m)-PR
Sall3 siRNA (h)
Sall3 shRNA Plasmid (h)
Sall3 shRNA (h) Lentiviral Particles
Sall3 (h)-PR
Sall3 siRNA (m)
Sall3 shRNA Plasmid (m)
Sall3 shRNA (m) Lentiviral Particles
Sall3 (m)-PR
15-LO2 siRNA (h)
15-LO2 shRNA Plasmid (h)
15-LO2 shRNA (h) Lentiviral Particles
15-LO2 (h)-PR
15-LO2 siRNA (m)
15-LO2 shRNA Plasmid (m)
15-LO2 shRNA (m) Lentiviral Particles
15-LO2 (m)-PR
FcRH1 siRNA (h)
FcRH1 shRNA Plasmid (h)
FcRH1 shRNA (h) Lentiviral Particles
FcRH1 (h)-PR
AKAP 6 siRNA (h)
AKAP 6 shRNA Plasmid (h)
AKAP 6 shRNA (h) Lentiviral Particles
AKAP 6 (h)-PR
AKAP 6 siRNA (m)
AKAP 6 shRNA Plasmid (m)
AKAP 6 shRNA (m) Lentiviral Particles
AKAP 6 (m)-PR
FcRn siRNA (h)
FcRn shRNA Plasmid (h)
FcRn shRNA (h) Lentiviral Particles
FcRn (h)-PR
FcRn siRNA (m)
FcRn shRNA Plasmid (m)
FcRn shRNA (m) Lentiviral Particles
FcRn (m)-PR
CCL23 siRNA (h)
CCL23 shRNA Plasmid (h)
CCL23 shRNA (h) Lentiviral Particles
CCL23 (h)-PR
COL9A1 siRNA (h)
COL9A1 shRNA Plasmid (h)
COL9A1 shRNA (h) Lentiviral Particles
COL9A1 (h)-PR
COL9A1 siRNA (m)
COL9A1 shRNA Plasmid (m)
COL9A1 shRNA (m) Lentiviral Particles
COL9A1 (m)-PR
FKBP8 siRNA (h)
FKBP8 shRNA Plasmid (h)
FKBP8 shRNA (h) Lentiviral Particles
FKBP8 (h)-PR
FKBP8 siRNA (m)
FKBP8 shRNA Plasmid (m)
FKBP8 shRNA (m) Lentiviral Particles
FKBP8 (m)-PR
CRE-BPa siRNA (h)
CRE-BPa shRNA Plasmid (h)
CRE-BPa shRNA (h) Lentiviral Particles
CRE-BPa (h)-PR
CRE-BPa siRNA (m)
CRE-BPa shRNA Plasmid (m)
CRE-BPa shRNA (m) Lentiviral Particles
CRE-BPa (m)-PR
CYP17A1 siRNA (h)
CYP17A1 shRNA Plasmid (h)
CYP17A1 shRNA (h) Lentiviral Particles
CYP17A1 (h)-PR
CYP17A1 siRNA (m)
CYP17A1 shRNA Plasmid (m)
CYP17A1 shRNA (m) Lentiviral Particles
CYP17A1 (m)-PR
FPR3 siRNA (h)
FPR3 shRNA Plasmid (h)
FPR3 shRNA (h) Lentiviral Particles
FPR3 (h)-PR
GCN2 siRNA (h)
GCN2 shRNA Plasmid (h)
GCN2 shRNA (h) Lentiviral Particles
GCN2 (h)-PR
GCN2 siRNA (m)
GCN2 shRNA Plasmid (m)
GCN2 shRNA (m) Lentiviral Particles
GCN2 (m)-PR
FOXP3 siRNA (m)
FOXP3 shRNA Plasmid (m)
FOXP3 shRNA (m) Lentiviral Particles
FOXP3 (m)-PR
GPT2 siRNA (h)
GPT2 shRNA Plasmid (h)
GPT2 shRNA (h) Lentiviral Particles
GPT2 (h)-PR
GPT2 siRNA (m)
GPT2 shRNA Plasmid (m)
GPT2 shRNA (m) Lentiviral Particles
GPT2 (m)-PR
Deltex-1 siRNA (h)
Deltex-1 shRNA Plasmid (h)
Deltex-1 shRNA (h) Lentiviral Particles
Deltex-1 (h)-PR
Deltex-1 siRNA (m)
Deltex-1 shRNA Plasmid (m)
Deltex-1 shRNA (m) Lentiviral Particles
Deltex-1 (m)-PR
HCN3 siRNA (h)
HCN3 shRNA Plasmid (h)
HCN3 shRNA (h) Lentiviral Particles
HCN3 (h)-PR
HCN3 siRNA (m)
HCN3 shRNA Plasmid (m)
HCN3 shRNA (m) Lentiviral Particles
HCN3 (m)-PR
EN-1 siRNA (m)
EN-1 shRNA Plasmid (m)
EN-1 shRNA (m) Lentiviral Particles
EN-1 (m)-PR
HIPK3 siRNA (h)
HIPK3 shRNA Plasmid (h)
HIPK3 shRNA (h) Lentiviral Particles
HIPK3 (h)-PR
HIPK3 siRNA (m)
HIPK3 shRNA Plasmid (m)
HIPK3 shRNA (m) Lentiviral Particles
HIPK3 (m)-PR
HoxD13 siRNA (h)
HoxD13 shRNA Plasmid (h)
HoxD13 shRNA (h) Lentiviral Particles
HoxD13 (h)-PR
HoxD13 siRNA (m)
HoxD13 shRNA Plasmid (m)
HoxD13 shRNA (m) Lentiviral Particles
HoxD13 (m)-PR