Sitemap
 
 
TTC16 (h)-PR
Nrarp siRNA (h)
Nrarp shRNA Plasmid (h)
Nrarp shRNA (h) Lentiviral Particles
Nrarp (h)-PR
C9orf125 siRNA (h)
C9orf125 shRNA Plasmid (h)
C9orf125 shRNA (h) Lentiviral Particles
C9orf125 (h)-PR
LOC138652 siRNA (h)
LOC138652 shRNA Plasmid (h)
LOC138652 shRNA (h) Lentiviral Particles
LOC138652 (h)-PR
TMEM38B siRNA (h)
TMEM38B shRNA Plasmid (h)
TMEM38B shRNA (h) Lentiviral Particles
TMEM38B (h)-PR
OR13J1 siRNA (h)
OR13J1 shRNA Plasmid (h)
OR13J1 shRNA (h) Lentiviral Particles
OR13J1 (h)-PR
LRRC8A siRNA (h)
LRRC8A shRNA Plasmid (h)
LRRC8A shRNA (h) Lentiviral Particles
LRRC8A (h)-PR
PP2B-B2 siRNA (h)
PP2B-B2 shRNA Plasmid (h)
PP2B-B2 shRNA (h) Lentiviral Particles
PP2B-B2 (h)-PR
MORN5 siRNA (h)
MORN5 shRNA Plasmid (h)
MORN5 shRNA (h) Lentiviral Particles
MORN5 (h)-PR
OR13C4 siRNA (h)
OR13C4 shRNA Plasmid (h)
OR13C4 shRNA (h) Lentiviral Particles
OR13C4 (h)-PR
C9orf21 siRNA (h)
C9orf21 shRNA Plasmid (h)
C9orf21 shRNA (h) Lentiviral Particles
C9orf21 (h)-PR
KIF27 siRNA (h)
KIF27 shRNA Plasmid (h)
KIF27 shRNA (h) Lentiviral Particles
KIF27 (h)-PR
KLHL9 siRNA (h)
KLHL9 shRNA Plasmid (h)
KLHL9 shRNA (h) Lentiviral Particles
KLHL9 (h)-PR
OR1N1 siRNA (h)
OR1N1 shRNA Plasmid (h)
OR1N1 shRNA (h) Lentiviral Particles
OR1N1 (h)-PR
FAM120AOS siRNA (h)
FAM120AOS shRNA Plasmid (h)
FAM120AOS shRNA (h) Lentiviral Particles
FAM120AOS (h)-PR
PLG-RKT siRNA (h)
PLG-RKT shRNA Plasmid (h)
PLG-RKT shRNA (h) Lentiviral Particles
PLG-RKT (h)-PR
KIAA1161 siRNA (h)
KIAA1161 shRNA Plasmid (h)
KIAA1161 shRNA (h) Lentiviral Particles
KIAA1161 (h)-PR
PMPCA siRNA (h)
PMPCA shRNA Plasmid (h)
PMPCA shRNA (h) Lentiviral Particles
PMPCA (h)-PR
PPAPDC3 siRNA (h)
PPAPDC3 shRNA Plasmid (h)
PPAPDC3 shRNA (h) Lentiviral Particles
PPAPDC3 (h)-PR
taperin siRNA (h)
taperin shRNA Plasmid (h)
taperin shRNA (h) Lentiviral Particles
taperin (h)-PR
C9orf30 siRNA (h)
C9orf30 shRNA Plasmid (h)
C9orf30 shRNA (h) Lentiviral Particles
C9orf30 (h)-PR
C9orf64 siRNA (h)
C9orf64 shRNA Plasmid (h)
C9orf64 shRNA (h) Lentiviral Particles
C9orf64 (h)-PR
GKAP1 siRNA (h)
GKAP1 shRNA Plasmid (h)
GKAP1 shRNA (h) Lentiviral Particles
GKAP1 (h)-PR
TMEM2 siRNA (h)
TMEM2 shRNA Plasmid (h)
TMEM2 shRNA (h) Lentiviral Particles
TMEM2 (h)-PR
ARHGEF39 siRNA (h)
ARHGEF39 shRNA Plasmid (h)
ARHGEF39 shRNA (h) Lentiviral Particles
ARHGEF39 (h)-PR
ZNF322B siRNA (h)
ZNF322B shRNA Plasmid (h)
ZNF322B shRNA (h) Lentiviral Particles
ZNF322B (h)-PR
PHF2 siRNA (h)
PHF2 shRNA Plasmid (h)
PHF2 shRNA (h) Lentiviral Particles
PHF2 (h)-PR
MRP-S2 siRNA (h)
MRP-S2 shRNA Plasmid (h)
MRP-S2 shRNA (h) Lentiviral Particles
MRP-S2 (h)-PR
ZBTB5 siRNA (h)
ZBTB5 shRNA Plasmid (h)
ZBTB5 shRNA (h) Lentiviral Particles
ZBTB5 (h)-PR
C9orf68 siRNA (h)
C9orf68 shRNA Plasmid (h)
C9orf68 shRNA (h) Lentiviral Particles
C9orf68 (h)-PR
C9orf84 siRNA (h)
C9orf84 shRNA Plasmid (h)
C9orf84 shRNA (h) Lentiviral Particles
C9orf84 (h)-PR
NELF siRNA (h)
NELF shRNA Plasmid (h)
NELF shRNA (h) Lentiviral Particles
NELF (h)-PR
RG9MTD3 siRNA (h)
RG9MTD3 shRNA Plasmid (h)
RG9MTD3 shRNA (h) Lentiviral Particles
RG9MTD3 (h)-PR
NDOR1 siRNA (h)
NDOR1 shRNA Plasmid (h)
NDOR1 shRNA (h) Lentiviral Particles
NDOR1 (h)-PR
C9orf91 siRNA (h)
C9orf91 shRNA Plasmid (h)
C9orf91 shRNA (h) Lentiviral Particles
C9orf91 (h)-PR
ECM29 siRNA (h)
ECM29 shRNA Plasmid (h)
ECM29 shRNA (h) Lentiviral Particles
ECM29 (h)-PR
ZDHHC21 siRNA (h)
ZDHHC21 shRNA Plasmid (h)
ZDHHC21 shRNA (h) Lentiviral Particles
ZDHHC21 (h)-PR
Rad26L siRNA (h)
Rad26L shRNA Plasmid (h)
Rad26L shRNA (h) Lentiviral Particles
Rad26L (h)-PR
NIPSNAP3A siRNA (h)
NIPSNAP3A shRNA Plasmid (h)
NIPSNAP3A shRNA (h) Lentiviral Particles
NIPSNAP3A (h)-PR
Rab 45 siRNA (h)
Rab 45 shRNA Plasmid (h)
Rab 45 shRNA (h) Lentiviral Particles
Rab 45 (h)-PR
EXOSC2 siRNA (h)
EXOSC2 shRNA Plasmid (h)
EXOSC2 shRNA (h) Lentiviral Particles
EXOSC2 (h)-PR
QRFP siRNA (h)
QRFP shRNA Plasmid (h)
QRFP shRNA (h) Lentiviral Particles
SURF-4 siRNA (h)
SURF-4 shRNA Plasmid (h)
SURF-4 shRNA (h) Lentiviral Particles
SURF-4 (h)-PR
ALG2 siRNA (h)
ALG2 shRNA Plasmid (h)
ALG2 shRNA (h) Lentiviral Particles
ALG2 (h)-PR
calicin siRNA (h)
calicin shRNA Plasmid (h)
calicin shRNA (h) Lentiviral Particles
calicin (h)-PR
KIAA1984 siRNA (h)
KIAA1984 shRNA Plasmid (h)
KIAA1984 shRNA (h) Lentiviral Particles
KIAA1984 (h)-PR
DnaJB5 siRNA (h)
DnaJB5 shRNA Plasmid (h)
DnaJB5 shRNA (h) Lentiviral Particles
DnaJB5 (h)-PR
GALT siRNA (h)
GALT shRNA Plasmid (h)
GALT shRNA (h) Lentiviral Particles
GALT (h)-PR
SSNA1 siRNA (h)
SSNA1 shRNA Plasmid (h)
SSNA1 shRNA (h) Lentiviral Particles
SSNA1 (h)-PR
ANKRD20A siRNA (h)
ANKRD20A shRNA Plasmid (h)
ANKRD20A shRNA (h) Lentiviral Particles
ANKRD20A (h)-PR
CRB2 siRNA (h)
CRB2 shRNA Plasmid (h)
CRB2 shRNA (h) Lentiviral Particles
CRB2 (h)-PR
DIRAS2 siRNA (h)
DIRAS2 shRNA Plasmid (h)
DIRAS2 shRNA (h) Lentiviral Particles
DIRAS2 (h)-PR
Lipocalin-8 siRNA (h)
Lipocalin-8 shRNA Plasmid (h)
Lipocalin-8 shRNA (h) Lentiviral Particles
Lipocalin-8 (h)-PR
PSAT1 siRNA (h)
PSAT1 shRNA Plasmid (h)
PSAT1 shRNA (h) Lentiviral Particles
PSAT1 (h)-PR
Iba2 siRNA (h)
Iba2 shRNA Plasmid (h)
Iba2 shRNA (h) Lentiviral Particles
Iba2 (h)-PR
C8gamma siRNA (h)
C8gamma shRNA Plasmid (h)
C8gamma shRNA (h) Lentiviral Particles
C8gamma (h)-PR
OR5C1 siRNA (h)
OR5C1 shRNA Plasmid (h)
OR5C1 shRNA (h) Lentiviral Particles
OR5C1 (h)-PR
OR13C2 siRNA (h)
OR13C2 shRNA Plasmid (h)
OR13C2 shRNA (h) Lentiviral Particles
OR13C2 (h)-PR
sarcosine dehydrogenase siRNA (h)
sarcosine dehydrogenase shRNA Plasmid (h)
sarcosine dehydrogenase shRNA (h) Lentiviral Particles
sarcosine dehydrogenase (h)-PR
ZFP37 siRNA (h)
ZFP37 shRNA Plasmid (h)
ZFP37 shRNA (h) Lentiviral Particles
ZFP37 (h)-PR
OR1L8 siRNA (h)
OR1L8 shRNA Plasmid (h)
OR1L8 shRNA (h) Lentiviral Particles
OR1L8 (h)-PR
ZNF216 siRNA (h)
ZNF216 shRNA Plasmid (h)
ZNF216 shRNA (h) Lentiviral Particles
ZNF216 (h)-PR
UBAP1 siRNA (h)
UBAP1 shRNA Plasmid (h)
UBAP1 shRNA (h) Lentiviral Particles
UBAP1 (h)-PR
FBXW5 siRNA (h)
FBXW5 shRNA Plasmid (h)
FBXW5 shRNA (h) Lentiviral Particles
FBXW5 (h)-PR
centlein siRNA (h)
centlein shRNA Plasmid (h)
centlein shRNA (h) Lentiviral Particles
centlein (h)-PR
PLAA siRNA (h)
PLAA shRNA Plasmid (h)
PLAA shRNA (h) Lentiviral Particles
PLAA (h)-PR
TMEM215 siRNA (h)
TMEM215 shRNA Plasmid (h)
TMEM215 shRNA (h) Lentiviral Particles
TMEM215 (h)-PR
DENND1A siRNA (h)
DENND1A shRNA Plasmid (h)
DENND1A shRNA (h) Lentiviral Particles
DENND1A (h)-PR
ZNF618 siRNA (h)
ZNF618 shRNA Plasmid (h)
ZNF618 shRNA (h) Lentiviral Particles
ZNF618 (h)-PR
SPTRX-3 siRNA (h)
SPTRX-3 shRNA Plasmid (h)
SPTRX-3 shRNA (h) Lentiviral Particles
SPTRX-3 (h)-PR
C9orf47 siRNA (h)
C9orf47 shRNA Plasmid (h)
C9orf47 shRNA (h) Lentiviral Particles
C9orf47 (h)-PR
FAM78A siRNA (h)
FAM78A shRNA Plasmid (h)
FAM78A shRNA (h) Lentiviral Particles
FAM78A (h)-PR
CBWD3 siRNA (h)
CBWD3 shRNA Plasmid (h)
CBWD3 shRNA (h) Lentiviral Particles
CBWD3 (h)-PR
FOXD4L6 siRNA (h)
FOXD4L6 shRNA Plasmid (h)
FOXD4L6 shRNA (h) Lentiviral Particles
FOXD4L6 (h)-PR
LOC402377 siRNA (h)
LOC402377 shRNA Plasmid (h)
LOC402377 shRNA (h) Lentiviral Particles
LOC402377 (h)-PR
C9orf66 siRNA (h)
C9orf66 shRNA Plasmid (h)
C9orf66 shRNA (h) Lentiviral Particles
C9orf66 (h)-PR
KIAA1432 siRNA (h)
KIAA1432 shRNA Plasmid (h)
KIAA1432 shRNA (h) Lentiviral Particles
KIAA1432 (h)-PR
GBGT1 siRNA (h)
GBGT1 shRNA Plasmid (h)
GBGT1 shRNA (h) Lentiviral Particles
GBGT1 (h)-PR
PRUNE2 siRNA (h)
PRUNE2 shRNA Plasmid (h)
PRUNE2 shRNA (h) Lentiviral Particles
PRUNE2 (h)-PR
ISCA1 siRNA (h)
ISCA1 shRNA Plasmid (h)
ISCA1 shRNA (h) Lentiviral Particles
ISCA1 (h)-PR
FAM201A siRNA (h)
FAM201A shRNA Plasmid (h)
FAM201A shRNA (h) Lentiviral Particles
FAM201A (h)-PR
UCK1 siRNA (h)
UCK1 shRNA Plasmid (h)
UCK1 shRNA (h) Lentiviral Particles
UCK1 (h)-PR
D55 siRNA (h)
D55 shRNA Plasmid (h)
D55 shRNA (h) Lentiviral Particles
D55 (h)-PR
OR1B1 siRNA (h)
OR1B1 shRNA Plasmid (h)
OR1B1 shRNA (h) Lentiviral Particles
OR1B1 (h)-PR
CTNNAL1 siRNA (h)
CTNNAL1 shRNA Plasmid (h)
CTNNAL1 shRNA (h) Lentiviral Particles
CTNNAL1 (h)-PR
SEC16L siRNA (h)
SEC16L shRNA Plasmid (h)
SEC16L shRNA (h) Lentiviral Particles
SEC16L (h)-PR
C9orf6 siRNA (h)
C9orf6 shRNA Plasmid (h)
C9orf6 shRNA (h) Lentiviral Particles
C9orf6 (h)-PR
PTPLAD2 siRNA (h)
PTPLAD2 shRNA Plasmid (h)
PTPLAD2 shRNA (h) Lentiviral Particles
PTPLAD2 (h)-PR
CCDC107 siRNA (h)
CCDC107 shRNA Plasmid (h)
CCDC107 shRNA (h) Lentiviral Particles
CCDC107 (h)-PR
NAIF1 siRNA (h)
NAIF1 shRNA Plasmid (h)
NAIF1 shRNA (h) Lentiviral Particles
NAIF1 (h)-PR
pierce 1 siRNA (h)
pierce 1 shRNA Plasmid (h)
pierce 1 shRNA (h) Lentiviral Particles
pierce 1 (h)-PR
GBDR1 siRNA (h)
GBDR1 shRNA Plasmid (h)
GBDR1 shRNA (h) Lentiviral Particles
GBDR1 (h)-PR
TUSC1 siRNA (h)
TUSC1 shRNA Plasmid (h)
TUSC1 shRNA (h) Lentiviral Particles
TUSC1 (h)-PR
PHF24 siRNA (h)
PHF24 shRNA Plasmid (h)
PHF24 shRNA (h) Lentiviral Particles
PHF24 (h)-PR
AGTPBP1 siRNA (h)
AGTPBP1 shRNA Plasmid (h)
AGTPBP1 shRNA (h) Lentiviral Particles
AGTPBP1 (h)-PR
C9orf43 siRNA (h)
C9orf43 shRNA Plasmid (h)
C9orf43 shRNA (h) Lentiviral Particles
C9orf43 (h)-PR
FAM75A7 siRNA (h)
FAM75A7 shRNA Plasmid (h)
FAM75A7 shRNA (h) Lentiviral Particles
FAM75A7 (h)-PR
Rag A siRNA (h)
Rag A shRNA Plasmid (h)
Rag A shRNA (h) Lentiviral Particles
Rag A (h)-PR
DBC1 siRNA (h)
DBC1 shRNA Plasmid (h)
DBC1 shRNA (h) Lentiviral Particles
DBC1 (h)-PR
FOXD4L4 siRNA (h)
FOXD4L4 shRNA Plasmid (h)
FOXD4L4 shRNA (h) Lentiviral Particles
FOXD4L4 (h)-PR
CBWD5 siRNA (h)
CBWD5 shRNA Plasmid (h)
CBWD5 shRNA (h) Lentiviral Particles
CBWD5 (h)-PR
GRHPR siRNA (h)
GRHPR shRNA Plasmid (h)
GRHPR shRNA (h) Lentiviral Particles
GRHPR (h)-PR
TTLL11 siRNA (h)
TTLL11 shRNA Plasmid (h)
TTLL11 shRNA (h) Lentiviral Particles
TTLL11 (h)-PR
ACTL7B siRNA (h)
ACTL7B shRNA Plasmid (h)
ACTL7B shRNA (h) Lentiviral Particles
ACTL7B (h)-PR
FAM122A siRNA (h)
FAM122A shRNA Plasmid (h)
FAM122A shRNA (h) Lentiviral Particles
FAM122A (h)-PR
OLFM1 siRNA (h)
OLFM1 shRNA Plasmid (h)
OLFM1 shRNA (h) Lentiviral Particles
OLFM1 (h)-PR
HIATL1 siRNA (h)
HIATL1 shRNA Plasmid (h)
HIATL1 shRNA (h) Lentiviral Particles
HIATL1 (h)-PR
HRCT1 siRNA (h)
HRCT1 shRNA Plasmid (h)
HRCT1 shRNA (h) Lentiviral Particles
HRCT1 (h)-PR
MOBKL2B siRNA (h)
MOBKL2B shRNA Plasmid (h)
MOBKL2B shRNA (h) Lentiviral Particles
MOBKL2B (h)-PR
FAM120A siRNA (h)
FAM120A shRNA Plasmid (h)
FAM120A shRNA (h) Lentiviral Particles
FAM120A (h)-PR
C9orf152 siRNA (h)
C9orf152 shRNA Plasmid (h)
C9orf152 shRNA (h) Lentiviral Particles
C9orf152 (h)-PR
ZYG11BL siRNA (h)
ZYG11BL shRNA Plasmid (h)
ZYG11BL shRNA (h) Lentiviral Particles
ZYG11BL (h)-PR
TMEM141 siRNA (h)
TMEM141 shRNA Plasmid (h)
TMEM141 shRNA (h) Lentiviral Particles
TMEM141 (h)-PR
COL27A1 siRNA (h)
COL27A1 shRNA Plasmid (h)
COL27A1 shRNA (h) Lentiviral Particles
COL27A1 (h)-PR
SPNR siRNA (h)
SPNR shRNA Plasmid (h)
SPNR shRNA (h) Lentiviral Particles
SPNR (h)-PR
M-ficolin siRNA (h)
M-ficolin shRNA Plasmid (h)
M-ficolin shRNA (h) Lentiviral Particles
M-ficolin (h)-PR
SPIN1 siRNA (h)
SPIN1 shRNA Plasmid (h)
SPIN1 shRNA (h) Lentiviral Particles
SPIN1 (h)-PR
NGX6 siRNA (h)
NGX6 shRNA Plasmid (h)
NGX6 shRNA (h) Lentiviral Particles
NGX6 (h)-PR
CBE1 siRNA (h)
CBE1 shRNA Plasmid (h)
CBE1 shRNA (h) Lentiviral Particles
CBE1 (h)-PR
AK8 siRNA (h)
AK8 shRNA Plasmid (h)
AK8 shRNA (h) Lentiviral Particles
AK8 (h)-PR
UBAP2 siRNA (h)
UBAP2 shRNA Plasmid (h)
UBAP2 shRNA (h) Lentiviral Particles
UBAP2 (h)-PR
OR13C9 siRNA (h)
OR13C9 shRNA Plasmid (h)
OR13C9 shRNA (h) Lentiviral Particles
OR13C9 (h)-PR
TRUB2 siRNA (h)
TRUB2 shRNA Plasmid (h)
TRUB2 shRNA (h) Lentiviral Particles
TRUB2 (h)-PR
TBC1D13 siRNA (h)
TBC1D13 shRNA Plasmid (h)
TBC1D13 shRNA (h) Lentiviral Particles
TBC1D13 (h)-PR
C9orf142 siRNA (h)
C9orf142 shRNA Plasmid (h)
C9orf142 shRNA (h) Lentiviral Particles
C9orf142 (h)-PR
C9orf173 siRNA (h)
C9orf173 shRNA Plasmid (h)
C9orf173 shRNA (h) Lentiviral Particles
C9orf173 (h)-PR
Hint2 siRNA (h)
Hint2 shRNA Plasmid (h)
Hint2 shRNA (h) Lentiviral Particles
Hint2 (h)-PR
CD39L1 siRNA (h)
CD39L1 shRNA Plasmid (h)
CD39L1 shRNA (h) Lentiviral Particles
CD39L1 (h)-PR
TDRD7 siRNA (h)
TDRD7 shRNA Plasmid (h)
TDRD7 shRNA (h) Lentiviral Particles
TDRD7 (h)-PR
TMEM245 siRNA (h)
TMEM245 shRNA Plasmid (h)
TMEM245 shRNA (h) Lentiviral Particles
TMEM245 (h)-PR
ZNF462 siRNA (h)
ZNF462 shRNA Plasmid (h)
ZNF462 shRNA (h) Lentiviral Particles
ZNF462 (h)-PR
C9orf163 siRNA (h)
C9orf163 shRNA Plasmid (h)
C9orf163 shRNA (h) Lentiviral Particles
C9orf163 (h)-PR
MRP-L41 siRNA (h)
MRP-L41 shRNA Plasmid (h)
MRP-L41 shRNA (h) Lentiviral Particles
MRP-L41 (h)-PR
NFX1 siRNA (h)
NFX1 shRNA Plasmid (h)
NFX1 shRNA (h) Lentiviral Particles
NFX1 (h)-PR
FAM108B1 siRNA (h)
FAM108B1 shRNA Plasmid (h)
FAM108B1 shRNA (h) Lentiviral Particles
FAM108B1 (h)-PR
RGP1 siRNA (h)
RGP1 shRNA Plasmid (h)
RGP1 shRNA (h) Lentiviral Particles
RGP1 (h)-PR
C9orf96 siRNA (h)
C9orf96 shRNA Plasmid (h)
C9orf96 shRNA (h) Lentiviral Particles
C9orf96 (h)-PR
C9orf117 siRNA (h)
C9orf117 shRNA Plasmid (h)
C9orf117 shRNA (h) Lentiviral Particles
C9orf117 (h)-PR
tropomodulin 1 siRNA (h)
tropomodulin 1 shRNA Plasmid (h)
tropomodulin 1 shRNA (h) Lentiviral Particles
tropomodulin 1 (h)-PR
ANKS6 siRNA (h)
ANKS6 shRNA Plasmid (h)
ANKS6 shRNA (h) Lentiviral Particles
ANKS6 (h)-PR
OR1Q1 siRNA (h)
OR1Q1 shRNA Plasmid (h)
OR1Q1 shRNA (h) Lentiviral Particles
OR1Q1 (h)-PR
BAAT siRNA (h)
BAAT shRNA Plasmid (h)
BAAT shRNA (h) Lentiviral Particles
BAAT (h)-PR
CNTNAP3B siRNA (h)
CNTNAP3B shRNA Plasmid (h)
CNTNAP3B shRNA (h) Lentiviral Particles
CNTNAP3B (h)-PR
PHPT1 siRNA (h)
PHPT1 shRNA Plasmid (h)
PHPT1 shRNA (h) Lentiviral Particles
PHPT1 (h)-PR
C9orf9 siRNA (h)
C9orf9 shRNA Plasmid (h)
C9orf9 shRNA (h) Lentiviral Particles
C9orf9 (h)-PR
OR13C3 siRNA (h)
OR13C3 shRNA Plasmid (h)
OR13C3 shRNA (h) Lentiviral Particles
OR13C3 (h)-PR
FKBP15 siRNA (h)
FKBP15 shRNA Plasmid (h)
FKBP15 shRNA (h) Lentiviral Particles
FKBP15 (h)-PR
TBC1D2 siRNA (h)
TBC1D2 shRNA Plasmid (h)
TBC1D2 shRNA (h) Lentiviral Particles
TBC1D2 (h)-PR
beta-glucosidase 2 siRNA (h)
beta-glucosidase 2 shRNA Plasmid (h)
beta-glucosidase 2 shRNA (h) Lentiviral Particles
beta-glucosidase 2 (h)-PR
FAM73B siRNA (h)
FAM73B shRNA Plasmid (h)
FAM73B shRNA (h) Lentiviral Particles
FAM73B (h)-PR
GAPR-1 siRNA (h)
GAPR-1 shRNA Plasmid (h)
GAPR-1 shRNA (h) Lentiviral Particles
GAPR-1 (h)-PR
TSCOT siRNA (h)
TSCOT shRNA Plasmid (h)
TSCOT shRNA (h) Lentiviral Particles
TSCOT (h)-PR
C9orf114 siRNA (h)
C9orf114 shRNA Plasmid (h)
C9orf114 shRNA (h) Lentiviral Particles
C9orf114 (h)-PR
HSDL2 siRNA (h)
HSDL2 shRNA Plasmid (h)
HSDL2 shRNA (h) Lentiviral Particles
HSDL2 (h)-PR
C9orf106 siRNA (h)
C9orf106 shRNA Plasmid (h)
C9orf106 shRNA (h) Lentiviral Particles
C9orf106 (h)-PR
C9orf135 siRNA (h)
C9orf135 shRNA Plasmid (h)
C9orf135 shRNA (h) Lentiviral Particles
C9orf135 (h)-PR
C9orf131 siRNA (h)
C9orf131 shRNA Plasmid (h)
C9orf131 shRNA (h) Lentiviral Particles
C9orf131 (h)-PR
C9orf139 siRNA (h)
C9orf139 shRNA Plasmid (h)
C9orf139 shRNA (h) Lentiviral Particles
C9orf139 (h)-PR
RNF20 siRNA (h)
RNF20 shRNA Plasmid (h)
RNF20 shRNA (h) Lentiviral Particles
RNF20 (h)-PR
OR13F1 siRNA (h)
OR13F1 shRNA Plasmid (h)
OR13F1 shRNA (h) Lentiviral Particles
OR13F1 (h)-PR
OR1J2 siRNA (h)
OR1J2 shRNA Plasmid (h)
OR1J2 shRNA (h) Lentiviral Particles
OR1J2 (h)-PR
PIG-O siRNA (h)
PIG-O shRNA Plasmid (h)
PIG-O shRNA (h) Lentiviral Particles
PIG-O (h)-PR
CAMSAP1 siRNA (h)
CAMSAP1 shRNA Plasmid (h)
CAMSAP1 shRNA (h) Lentiviral Particles
CAMSAP1 (h)-PR
OR1N2 siRNA (h)
OR1N2 shRNA Plasmid (h)
OR1N2 shRNA (h) Lentiviral Particles
OR1N2 (h)-PR
ZBTB34 siRNA (h)
ZBTB34 shRNA Plasmid (h)
ZBTB34 shRNA (h) Lentiviral Particles
ZBTB34 (h)-PR
ZNF658B siRNA (h)
ZNF658B shRNA Plasmid (h)
ZNF658B shRNA (h) Lentiviral Particles
ZNF658B (h)-PR
C9orf72 siRNA (h)
C9orf72 shRNA Plasmid (h)
C9orf72 shRNA (h) Lentiviral Particles
C9orf72 (h)-PR
PPAPDC2 siRNA (h)
PPAPDC2 shRNA Plasmid (h)
PPAPDC2 shRNA (h) Lentiviral Particles
PPAPDC2 (h)-PR
DOCK 8 siRNA (h)
DOCK 8 shRNA Plasmid (h)
DOCK 8 shRNA (h) Lentiviral Particles
DOCK 8 (h)-PR
JMJD2C siRNA (h)
JMJD2C shRNA Plasmid (h)
JMJD2C shRNA (h) Lentiviral Particles
JMJD2C (h)-PR
SUSD1 siRNA (h)
SUSD1 shRNA Plasmid (h)
SUSD1 shRNA (h) Lentiviral Particles
SUSD1 (h)-PR
REXO4 siRNA (h)
REXO4 shRNA Plasmid (h)
REXO4 shRNA (h) Lentiviral Particles
REXO4 (h)-PR
CENP-P siRNA (h)
CENP-P shRNA Plasmid (h)
CENP-P shRNA (h) Lentiviral Particles
CENP-P (h)-PR
FRRS1L siRNA (h)
FRRS1L shRNA Plasmid (h)
FRRS1L shRNA (h) Lentiviral Particles
FRRS1L (h)-PR
LTB4DH siRNA (h)
LTB4DH shRNA Plasmid (h)
LTB4DH shRNA (h) Lentiviral Particles
LTB4DH (h)-PR
Rab 9 p40 siRNA (h)
Rab 9 p40 shRNA Plasmid (h)
Rab 9 p40 shRNA (h) Lentiviral Particles
Rab 9 p40 (h)-PR
RBM18 siRNA (h)
RBM18 shRNA Plasmid (h)
RBM18 shRNA (h) Lentiviral Particles
RBM18 (h)-PR
X123 siRNA (h)
X123 shRNA Plasmid (h)
X123 shRNA (h) Lentiviral Particles
X123 (h)-PR
EXDL3 siRNA (h)
EXDL3 shRNA Plasmid (h)
EXDL3 shRNA (h) Lentiviral Particles
EXDL3 (h)-PR
ZNF367 siRNA (h)
ZNF367 shRNA Plasmid (h)
ZNF367 shRNA (h) Lentiviral Particles
ZNF367 (h)-PR
HAUS6 siRNA (h)
HAUS6 shRNA Plasmid (h)
HAUS6 shRNA (h) Lentiviral Particles
HAUS6 (h)-PR
FAM22G siRNA (h)
FAM22G shRNA Plasmid (h)
FAM22G shRNA (h) Lentiviral Particles
FAM22G (h)-PR
SURF-2 siRNA (h)
SURF-2 shRNA Plasmid (h)
SURF-2 shRNA (h) Lentiviral Particles
SURF-2 (h)-PR
GAPVD1 siRNA (h)
GAPVD1 shRNA Plasmid (h)
GAPVD1 shRNA (h) Lentiviral Particles
GAPVD1 (h)-PR
GPR107 siRNA (h)
GPR107 shRNA Plasmid (h)
GPR107 shRNA (h) Lentiviral Particles
GPR107 (h)-PR
CERCAM siRNA (h)
CERCAM shRNA Plasmid (h)
CERCAM shRNA (h) Lentiviral Particles
CERCAM (h)-PR
SDCCAG3 siRNA (h)
SDCCAG3 shRNA Plasmid (h)
SDCCAG3 shRNA (h) Lentiviral Particles
SDCCAG3 (h)-PR
TSTD2 siRNA (h)
TSTD2 shRNA Plasmid (h)
TSTD2 shRNA (h) Lentiviral Particles
TSTD2 (h)-PR
EGFL5 siRNA (h)
EGFL5 shRNA Plasmid (h)
EGFL5 shRNA (h) Lentiviral Particles
EGFL5 (h)-PR
SPAG8 siRNA (h)
SPAG8 shRNA Plasmid (h)
SPAG8 shRNA (h) Lentiviral Particles
SPAG8 (h)-PR
OR1L6 siRNA (h)
OR1L6 shRNA Plasmid (h)
OR1L6 shRNA (h) Lentiviral Particles
OR1L6 (h)-PR
PSMD5 siRNA (h)
PSMD5 shRNA Plasmid (h)
PSMD5 shRNA (h) Lentiviral Particles
PSMD5 (h)-PR
MAMDC4 siRNA (h)
MAMDC4 shRNA Plasmid (h)
MAMDC4 shRNA (h) Lentiviral Particles
MAMDC4 (h)-PR
OR1L3 siRNA (h)
OR1L3 shRNA Plasmid (h)
OR1L3 shRNA (h) Lentiviral Particles
OR1L3 (h)-PR
AKNA siRNA (h)
AKNA shRNA Plasmid (h)
AKNA shRNA (h) Lentiviral Particles
AKNA (h)-PR
FXNA siRNA (h)
FXNA shRNA Plasmid (h)
FXNA shRNA (h) Lentiviral Particles
FXNA (h)-PR
MRP-L50 siRNA (h)
MRP-L50 shRNA Plasmid (h)
MRP-L50 shRNA (h) Lentiviral Particles
MRP-L50 (h)-PR
C9orf71 siRNA (h)
C9orf71 shRNA Plasmid (h)
C9orf71 shRNA (h) Lentiviral Particles
C9orf71 (h)-PR
SLC35D2 siRNA (h)
SLC35D2 shRNA Plasmid (h)
SLC35D2 shRNA (h) Lentiviral Particles
SLC35D2 (h)-PR
TMEM203 siRNA (h)
TMEM203 shRNA Plasmid (h)
TMEM203 shRNA (h) Lentiviral Particles
TMEM203 (h)-PR
OSTF1 siRNA (h)
OSTF1 shRNA Plasmid (h)
OSTF1 shRNA (h) Lentiviral Particles
OSTF1 (h)-PR
FAM69B siRNA (h)
FAM69B shRNA Plasmid (h)
FAM69B shRNA (h) Lentiviral Particles
FAM69B (h)-PR
ZCCHC7 siRNA (h)
ZCCHC7 shRNA Plasmid (h)
ZCCHC7 shRNA (h) Lentiviral Particles
ZCCHC7 (h)-PR
MURC siRNA (h)
MURC shRNA Plasmid (h)
MURC shRNA (h) Lentiviral Particles
MURC (h)-PR
KIF24 siRNA (h)
KIF24 shRNA Plasmid (h)
KIF24 shRNA (h) Lentiviral Particles
KIF24 (h)-PR
ZNF782 siRNA (h)
ZNF782 shRNA Plasmid (h)
ZNF782 shRNA (h) Lentiviral Particles
ZNF782 (h)-PR
WDR32 siRNA (h)
WDR32 shRNA Plasmid (h)
WDR32 shRNA (h) Lentiviral Particles
WDR32 (h)-PR
DnaJC25 siRNA (h)
DnaJC25 shRNA Plasmid (h)
DnaJC25 shRNA (h) Lentiviral Particles
DnaJC25 (h)-PR
PNPLA7 siRNA (h)
PNPLA7 shRNA Plasmid (h)
PNPLA7 shRNA (h) Lentiviral Particles
PNPLA7 (h)-PR
OR1K1 siRNA (h)
OR1K1 shRNA Plasmid (h)
OR1K1 shRNA (h) Lentiviral Particles
OR1K1 (h)-PR
PTPDC1 siRNA (h)
PTPDC1 shRNA Plasmid (h)
PTPDC1 shRNA (h) Lentiviral Particles
PTPDC1 (h)-PR
ZNF79 siRNA (h)
ZNF79 shRNA Plasmid (h)
ZNF79 shRNA (h) Lentiviral Particles
ZNF79 (h)-PR
C9orf40 siRNA (h)
C9orf40 shRNA Plasmid (h)
C9orf40 shRNA (h) Lentiviral Particles
C9orf40 (h)-PR
FAM163B siRNA (h)
FAM163B shRNA Plasmid (h)
FAM163B shRNA (h) Lentiviral Particles
FAM163B (h)-PR
SURF-6 siRNA (h)
SURF-6 shRNA Plasmid (h)
SURF-6 shRNA (h) Lentiviral Particles
SURF-6 (h)-PR
WDR40A siRNA (h)
WDR40A shRNA Plasmid (h)
WDR40A shRNA (h) Lentiviral Particles
WDR40A (h)-PR
ZBTB6 siRNA (h)
ZBTB6 shRNA Plasmid (h)
ZBTB6 shRNA (h) Lentiviral Particles
ZBTB6 (h)-PR
FAM129B siRNA (h)
FAM129B shRNA Plasmid (h)
FAM129B shRNA (h) Lentiviral Particles
FAM129B (h)-PR
MAK10 siRNA (h)
MAK10 shRNA Plasmid (h)
MAK10 shRNA (h) Lentiviral Particles
MAK10 (h)-PR
C9orf37 siRNA (h)
C9orf37 shRNA Plasmid (h)
C9orf37 shRNA (h) Lentiviral Particles
C9orf37 (h)-PR
ZNF189 siRNA (h)
ZNF189 shRNA Plasmid (h)
ZNF189 shRNA (h) Lentiviral Particles
ZNF189 (h)-PR
ZNF510 siRNA (h)
ZNF510 shRNA Plasmid (h)
ZNF510 shRNA (h) Lentiviral Particles
ZNF510 (h)-PR
LRSAM1 siRNA (h)
LRSAM1 shRNA Plasmid (h)
LRSAM1 shRNA (h) Lentiviral Particles
LRSAM1 (h)-PR
KCNV2 siRNA (h)
KCNV2 shRNA Plasmid (h)
KCNV2 shRNA (h) Lentiviral Particles
KCNV2 (h)-PR
HIATL2 siRNA (h)
HIATL2 shRNA Plasmid (h)
HIATL2 shRNA (h) Lentiviral Particles
HIATL2 (h)-PR
SMU1 siRNA (h)
SMU1 shRNA Plasmid (h)
SMU1 shRNA (h) Lentiviral Particles
SMU1 (h)-PR
BICD2 siRNA (h)
BICD2 shRNA Plasmid (h)
BICD2 shRNA (h) Lentiviral Particles
BICD2 (h)-PR
ACTL7A siRNA (h)
ACTL7A shRNA Plasmid (h)
ACTL7A shRNA (h) Lentiviral Particles
ACTL7A (h)-PR
C9orf80 siRNA (h)
C9orf80 shRNA Plasmid (h)
C9orf80 shRNA (h) Lentiviral Particles
C9orf80 (h)-PR
FOXB2 siRNA (h)
FOXB2 shRNA Plasmid (h)
FOXB2 shRNA (h) Lentiviral Particles
FOXB2 (h)-PR
OR1J4 siRNA (h)
OR1J4 shRNA Plasmid (h)
OR1J4 shRNA (h) Lentiviral Particles
OR1J4 (h)-PR
WDR85 siRNA (h)
WDR85 shRNA Plasmid (h)
WDR85 shRNA (h) Lentiviral Particles
WDR85 (h)-PR
PTRH1 siRNA (h)
PTRH1 shRNA Plasmid (h)
PTRH1 shRNA (h) Lentiviral Particles
PTRH1 (h)-PR
C9orf25 siRNA (h)
C9orf25 shRNA Plasmid (h)
C9orf25 shRNA (h) Lentiviral Particles
C9orf25 (h)-PR
PGE synthase 2 siRNA (h)
PGE synthase 2 shRNA Plasmid (h)
PGE synthase 2 shRNA (h) Lentiviral Particles
PGE synthase 2 (h)-PR
SETX siRNA (h)
SETX shRNA Plasmid (h)
SETX shRNA (h) Lentiviral Particles
SETX (h)-PR
KANK1 siRNA (h)
KANK1 shRNA Plasmid (h)
KANK1 shRNA (h) Lentiviral Particles
KANK1 (h)-PR
Urm1 siRNA (h)
Urm1 shRNA Plasmid (h)
Urm1 shRNA (h) Lentiviral Particles
Urm1 (h)-PR
NANS siRNA (h)
NANS shRNA Plasmid (h)
NANS shRNA (h) Lentiviral Particles
NANS (h)-PR
CEP78 siRNA (h)
CEP78 shRNA Plasmid (h)
CEP78 shRNA (h) Lentiviral Particles
CEP78 (h)-PR
MRRF siRNA (h)
MRRF shRNA Plasmid (h)
MRRF shRNA (h) Lentiviral Particles
MRRF (h)-PR
ALDH1B1 siRNA (h)
ALDH1B1 shRNA Plasmid (h)
ALDH1B1 shRNA (h) Lentiviral Particles
ALDH1B1 (h)-PR
FSD1L siRNA (h)
FSD1L shRNA Plasmid (h)
FSD1L shRNA (h) Lentiviral Particles
FSD1L (h)-PR
OR2K2 siRNA (h)
OR2K2 shRNA Plasmid (h)
OR2K2 shRNA (h) Lentiviral Particles
OR2K2 (h)-PR
C9orf23 siRNA (h)
C9orf23 shRNA Plasmid (h)
C9orf23 shRNA (h) Lentiviral Particles
C9orf23 (h)-PR
EXOSC3 siRNA (h)
EXOSC3 shRNA Plasmid (h)
EXOSC3 shRNA (h) Lentiviral Particles
EXOSC3 (h)-PR
OR1J1 siRNA (h)
OR1J1 shRNA Plasmid (h)
OR1J1 shRNA (h) Lentiviral Particles
OR1J1 (h)-PR
FAM75D1 siRNA (h)
FAM75D1 shRNA Plasmid (h)
FAM75D1 shRNA (h) Lentiviral Particles
FAM75D1 (h)-PR
C9orf16 siRNA (h)
C9orf16 shRNA Plasmid (h)
C9orf16 shRNA (h) Lentiviral Particles
C9orf16 (h)-PR
C9orf62 siRNA (h)
C9orf62 shRNA Plasmid (h)
C9orf62 shRNA (h) Lentiviral Particles
C9orf62 (h)-PR
GPR144 siRNA (h)
GPR144 shRNA Plasmid (h)
GPR144 shRNA (h) Lentiviral Particles
GPR144 (h)-PR
Dynactin 3 siRNA (h)
Dynactin 3 shRNA Plasmid (h)
Dynactin 3 shRNA (h) Lentiviral Particles
Dynactin 3 (h)-PR
CACFD1 siRNA (h)
CACFD1 shRNA Plasmid (h)
CACFD1 shRNA (h) Lentiviral Particles
CACFD1 (h)-PR
ZNF484 siRNA (h)
ZNF484 shRNA Plasmid (h)
ZNF484 shRNA (h) Lentiviral Particles
ZNF484 (h)-PR
NOL6 siRNA (h)
NOL6 shRNA Plasmid (h)
NOL6 shRNA (h) Lentiviral Particles
NOL6 (h)-PR
METTL11A siRNA (h)
METTL11A shRNA Plasmid (h)
METTL11A shRNA (h) Lentiviral Particles
METTL11A (h)-PR
DENND4C siRNA (h)
DENND4C shRNA Plasmid (h)
DENND4C shRNA (h) Lentiviral Particles
DENND4C (h)-PR
VPS13A siRNA (h)
VPS13A shRNA Plasmid (h)
VPS13A shRNA (h) Lentiviral Particles
VPS13A (h)-PR
Torsin2A siRNA (h)
Torsin2A shRNA Plasmid (h)
Torsin2A shRNA (h) Lentiviral Particles
Torsin2A (h)-PR
OR13D1 siRNA (h)
OR13D1 shRNA Plasmid (h)
OR13D1 shRNA (h) Lentiviral Particles
OR13D1 (h)-PR
GLDC siRNA (h)
GLDC shRNA Plasmid (h)
GLDC shRNA (h) Lentiviral Particles
GLDC (h)-PR
ZCCHC6 siRNA (h)
ZCCHC6 shRNA Plasmid (h)
ZCCHC6 shRNA (h) Lentiviral Particles
ZCCHC6 (h)-PR
IER5L siRNA (h)
IER5L shRNA Plasmid (h)
IER5L shRNA (h) Lentiviral Particles
IER5L (h)-PR
FAM74A1 siRNA (h)
FAM74A1 shRNA Plasmid (h)
FAM74A1 shRNA (h) Lentiviral Particles
FAM74A1 (h)-PR
MIZIP siRNA (h)
MIZIP shRNA Plasmid (h)
MIZIP shRNA (h) Lentiviral Particles
MIZIP (h)-PR
dolichol kinase siRNA (h)
dolichol kinase shRNA Plasmid (h)
dolichol kinase shRNA (h) Lentiviral Particles
dolichol kinase (h)-PR
LURAP1L siRNA (h)
LURAP1L shRNA Plasmid (h)
LURAP1L shRNA (h) Lentiviral Particles
LURAP1L (h)-PR
Lipocalin-9 siRNA (h)
Lipocalin-9 shRNA Plasmid (h)
Lipocalin-9 shRNA (h) Lentiviral Particles
Lipocalin-9 (h)-PR
PRG-3 siRNA (h)
PRG-3 shRNA Plasmid (h)
PRG-3 shRNA (h) Lentiviral Particles
PRG-3 (h)-PR
HABP4 siRNA (h)
HABP4 shRNA Plasmid (h)
HABP4 shRNA (h) Lentiviral Particles
HABP4 (h)-PR
RNF183 siRNA (h)
RNF183 shRNA Plasmid (h)
RNF183 shRNA (h) Lentiviral Particles
RNF183 (h)-PR
C9orf78 siRNA (h)
C9orf78 shRNA Plasmid (h)
C9orf78 shRNA (h) Lentiviral Particles
C9orf78 (h)-PR
C9orf85 siRNA (h)
C9orf85 shRNA Plasmid (h)
C9orf85 shRNA (h) Lentiviral Particles
C9orf85 (h)-PR
KCNT1 siRNA (h)
KCNT1 shRNA Plasmid (h)
KCNT1 shRNA (h) Lentiviral Particles
KCNT1 (h)-PR
LRRC19 siRNA (h)
LRRC19 shRNA Plasmid (h)
LRRC19 shRNA (h) Lentiviral Particles
LRRC19 (h)-PR
FANCG siRNA (h)
FANCG shRNA Plasmid (h)
FANCG shRNA (h) Lentiviral Particles
FANCG (h)-PR
C9orf53 siRNA (h)
C9orf53 shRNA Plasmid (h)
C9orf53 shRNA (h) Lentiviral Particles
C9orf53 (h)-PR
APO siRNA (h)
APO shRNA Plasmid (h)
APO shRNA (h) Lentiviral Particles
APO (h)-PR
PALM2-AKAP2 siRNA (h)
PALM2-AKAP2 shRNA Plasmid (h)
PALM2-AKAP2 shRNA (h) Lentiviral Particles
PALM2-AKAP2 (h)-PR
OR13C5 siRNA (h)
OR13C5 shRNA Plasmid (h)
OR13C5 shRNA (h) Lentiviral Particles
OR13C5 (h)-PR
CASPR3 siRNA (h)
CASPR3 shRNA Plasmid (h)
CASPR3 shRNA (h) Lentiviral Particles
CASPR3 (h)-PR
FAM27E3 siRNA (h)
FAM27E3 shRNA Plasmid (h)
FAM27E3 shRNA (h) Lentiviral Particles
FAM27E3 (h)-PR
C9orf31 siRNA (h)
C9orf31 shRNA Plasmid (h)
C9orf31 shRNA (h) Lentiviral Particles
C9orf31 (h)-PR
C9orf57 siRNA (h)
C9orf57 shRNA Plasmid (h)
C9orf57 shRNA (h) Lentiviral Particles
C9orf57 (h)-PR
AKAP 2 siRNA (h)
AKAP 2 shRNA Plasmid (h)
AKAP 2 shRNA (h) Lentiviral Particles
AKAP 2 (h)-PR
CIZ1 siRNA (h)
CIZ1 shRNA Plasmid (h)
CIZ1 shRNA (h) Lentiviral Particles
CIZ1 (h)-PR
ECM2 siRNA (h)
ECM2 shRNA Plasmid (h)
ECM2 shRNA (h) Lentiviral Particles
ECM2 (h)-PR
CTSL3 siRNA (h)
CTSL3 shRNA Plasmid (h)
CTSL3 shRNA (h) Lentiviral Particles
CTSL3 (h)-PR
C9orf130 siRNA (h)
C9orf130 shRNA Plasmid (h)
C9orf130 shRNA (h) Lentiviral Particles
C9orf130 (h)-PR
OR1L1 siRNA (h)
OR1L1 shRNA Plasmid (h)
OR1L1 shRNA (h) Lentiviral Particles
OR1L1 (h)-PR
Ran BP-6 siRNA (h)
Ran BP-6 shRNA Plasmid (h)
Ran BP-6 shRNA (h) Lentiviral Particles
Ran BP-6 (h)-PR
Med22 siRNA (h)
Med22 shRNA Plasmid (h)
Med22 shRNA (h) Lentiviral Particles
Med22 (h)-PR
WDR34 siRNA (h)
WDR34 shRNA Plasmid (h)
WDR34 shRNA (h) Lentiviral Particles
WDR34 (h)-PR
GLT6D1 siRNA (h)
GLT6D1 shRNA Plasmid (h)
GLT6D1 shRNA (h) Lentiviral Particles
GLT6D1 (h)-PR
RBEL1 siRNA (h)
RBEL1 shRNA Plasmid (h)
RBEL1 shRNA (h) Lentiviral Particles
RBEL1 (h)-PR
hemicentin-2 siRNA (h)
hemicentin-2 shRNA Plasmid (h)
hemicentin-2 shRNA (h) Lentiviral Particles
hemicentin-2 (h)-PR
GARNL3 siRNA (h)
GARNL3 shRNA Plasmid (h)
GARNL3 shRNA (h) Lentiviral Particles
GARNL3 (h)-PR
KIAA0649 siRNA (h)
KIAA0649 shRNA Plasmid (h)
KIAA0649 shRNA (h) Lentiviral Particles
KIAA0649 (h)-PR
C9orf123 siRNA (h)
C9orf123 shRNA Plasmid (h)
C9orf123 shRNA (h) Lentiviral Particles
C9orf123 (h)-PR
Ribosomal Protein L35 siRNA (h)
Ribosomal Protein L35 shRNA Plasmid (h)
Ribosomal Protein L35 shRNA (h) Lentiviral Particles
ENHO siRNA (h)
ENHO shRNA Plasmid (h)
ENHO shRNA (h) Lentiviral Particles
ENHO (h)-PR
MPDZ siRNA (h)
MPDZ shRNA Plasmid (h)
MPDZ shRNA (h) Lentiviral Particles
MPDZ (h)-PR
Cdc26 siRNA (h)
Cdc26 shRNA Plasmid (h)
Cdc26 shRNA (h) Lentiviral Particles
Cdc26 (h)-PR
TMC1 siRNA (h)
TMC1 shRNA Plasmid (h)
TMC1 shRNA (h) Lentiviral Particles
TMC1 (h)-PR
POLR1E siRNA (h)
POLR1E shRNA Plasmid (h)
POLR1E shRNA (h) Lentiviral Particles
POLR1E (h)-PR
Lipocalin-15 siRNA (h)
Lipocalin-15 shRNA Plasmid (h)
Lipocalin-15 shRNA (h) Lentiviral Particles
Lipocalin-15 (h)-PR
C9orf156 siRNA (h)
C9orf156 shRNA Plasmid (h)
C9orf156 shRNA (h) Lentiviral Particles
C9orf156 (h)-PR
RNF38 siRNA (h)
RNF38 shRNA Plasmid (h)
RNF38 shRNA (h) Lentiviral Particles
RNF38 (h)-PR
PPP2R4 siRNA (h)
PPP2R4 shRNA Plasmid (h)
PPP2R4 shRNA (h) Lentiviral Particles
PPP2R4 (h)-PR
FOCAD siRNA (h)
FOCAD shRNA Plasmid (h)
FOCAD shRNA (h) Lentiviral Particles
FOCAD (h)-PR
FOXD4L2 siRNA (h)
FOXD4L2 shRNA Plasmid (h)
FOXD4L2 shRNA (h) Lentiviral Particles
FOXD4L2 (h)-PR
C9orf50 siRNA (h)
C9orf50 shRNA Plasmid (h)
C9orf50 shRNA (h) Lentiviral Particles
C9orf50 (h)-PR
SCAI siRNA (h)
SCAI shRNA Plasmid (h)
SCAI shRNA (h) Lentiviral Particles
SCAI (h)-PR
FOXD4 siRNA (h)
FOXD4 shRNA Plasmid (h)
FOXD4 shRNA (h) Lentiviral Particles
FOXD4 (h)-PR
FBXO10 siRNA (h)
FBXO10 shRNA Plasmid (h)
FBXO10 shRNA (h) Lentiviral Particles
FBXO10 (h)-PR
KIAA1529 siRNA (h)
KIAA1529 shRNA Plasmid (h)
KIAA1529 shRNA (h) Lentiviral Particles
KIAA1529 (h)-PR
OLFML2A siRNA (h)
OLFML2A shRNA Plasmid (h)
OLFML2A shRNA (h) Lentiviral Particles
OLFML2A (h)-PR
FAM75A4 siRNA (h)
FAM75A4 shRNA Plasmid (h)
FAM75A4 shRNA (h) Lentiviral Particles
FAM75A4 (h)-PR
GCNT1 siRNA (h)
GCNT1 shRNA Plasmid (h)
GCNT1 shRNA (h) Lentiviral Particles
GCNT1 (h)-PR
Nup188 siRNA (h)
Nup188 shRNA Plasmid (h)
Nup188 shRNA (h) Lentiviral Particles
Nup188 (h)-PR
C9orf51 siRNA (h)
C9orf51 shRNA Plasmid (h)
C9orf51 shRNA (h) Lentiviral Particles
C9orf51 (h)-PR
TorsinB siRNA (h)
TorsinB shRNA Plasmid (h)
TorsinB shRNA (h) Lentiviral Particles
TorsinB (h)-PR
ARPC5L siRNA (h)
ARPC5L shRNA Plasmid (h)
ARPC5L shRNA (h) Lentiviral Particles
ARPC5L (h)-PR
ASAH3L siRNA (h)
ASAH3L shRNA Plasmid (h)