Sitemap
 
 
RNF43 shRNA Plasmid (h)
RNF43 shRNA (h) Lentiviral Particles
RNF43 (h)-PR
TMEM92 siRNA (h)
TMEM92 shRNA Plasmid (h)
TMEM92 shRNA (h) Lentiviral Particles
TMEM92 (h)-PR
GPR179 siRNA (h)
GPR179 shRNA Plasmid (h)
GPR179 shRNA (h) Lentiviral Particles
GPR179 (h)-PR
FAAP100 siRNA (h)
FAAP100 shRNA Plasmid (h)
FAAP100 shRNA (h) Lentiviral Particles
FAAP100 (h)-PR
C17orf78 siRNA (h)
C17orf78 shRNA Plasmid (h)
C17orf78 shRNA (h) Lentiviral Particles
C17orf78 (h)-PR
ZNF286 siRNA (h)
ZNF286 shRNA Plasmid (h)
ZNF286 shRNA (h) Lentiviral Particles
ZNF286 (h)-PR
Ribosomal Protein L23a siRNA (h)
Ribosomal Protein L23a shRNA Plasmid (h)
Ribosomal Protein L23a shRNA (h) Lentiviral Particles
Ribosomal Protein L23a (h)-PR
ABCA9 siRNA (h)
ABCA9 shRNA Plasmid (h)
ABCA9 shRNA (h) Lentiviral Particles
ABCA9 (h)-PR
FAM100B siRNA (h)
FAM100B shRNA Plasmid (h)
FAM100B shRNA (h) Lentiviral Particles
FAM100B (h)-PR
KRTAP4-11 siRNA (h)
KRTAP4-11 shRNA Plasmid (h)
KRTAP4-11 shRNA (h) Lentiviral Particles
KRTAP4-11 (h)-PR
Ska2 siRNA (h)
Ska2 shRNA Plasmid (h)
Ska2 shRNA (h) Lentiviral Particles
Ska2 (h)-PR
KRTAP4-12 siRNA (h)
KRTAP4-12 shRNA Plasmid (h)
KRTAP4-12 shRNA (h) Lentiviral Particles
KRTAP4-12 (h)-PR
Slfn5 siRNA (h)
Slfn5 shRNA Plasmid (h)
Slfn5 shRNA (h) Lentiviral Particles
Slfn5 (h)-PR
TMC6 siRNA (h)
TMC6 shRNA Plasmid (h)
TMC6 shRNA (h) Lentiviral Particles
TMC6 (h)-PR
RDM1 siRNA (h)
RDM1 shRNA Plasmid (h)
RDM1 shRNA (h) Lentiviral Particles
RDM1 (h)-PR
UTP6 siRNA (h)
UTP6 shRNA Plasmid (h)
UTP6 shRNA (h) Lentiviral Particles
UTP6 (h)-PR
LEPREL4 siRNA (h)
LEPREL4 shRNA Plasmid (h)
LEPREL4 shRNA (h) Lentiviral Particles
LEPREL4 (h)-PR
RNF213 siRNA (h)
RNF213 shRNA Plasmid (h)
RNF213 shRNA (h) Lentiviral Particles
RNF213 (h)-PR
LOC284023 siRNA (h)
LOC284023 shRNA Plasmid (h)
LOC284023 shRNA (h) Lentiviral Particles
LOC284023 (h)-PR
TTC19 siRNA (h)
TTC19 shRNA Plasmid (h)
TTC19 shRNA (h) Lentiviral Particles
TTC19 (h)-PR
NBR1 siRNA (h)
NBR1 shRNA Plasmid (h)
NBR1 shRNA (h) Lentiviral Particles
NBR1 (h)-PR
HAP1 siRNA (h)
HAP1 shRNA Plasmid (h)
HAP1 shRNA (h) Lentiviral Particles
HAP1 (h)-PR
Keratin 28 siRNA (h)
Keratin 28 shRNA Plasmid (h)
Keratin 28 shRNA (h) Lentiviral Particles
Keratin 28 (h)-PR
RSAD1 siRNA (h)
RSAD1 shRNA Plasmid (h)
RSAD1 shRNA (h) Lentiviral Particles
RSAD1 (h)-PR
ZNF652 siRNA (h)
ZNF652 shRNA Plasmid (h)
ZNF652 shRNA (h) Lentiviral Particles
ZNF652 (h)-PR
TEX19 siRNA (h)
TEX19 shRNA Plasmid (h)
TEX19 shRNA (h) Lentiviral Particles
TEX19 (h)-PR
C17orf62 siRNA (h)
C17orf62 shRNA Plasmid (h)
C17orf62 shRNA (h) Lentiviral Particles
C17orf62 (h)-PR
SLC43A2 siRNA (h)
SLC43A2 shRNA Plasmid (h)
SLC43A2 shRNA (h) Lentiviral Particles
SLC43A2 (h)-PR
CPSF4L siRNA (h)
CPSF4L shRNA Plasmid (h)
CPSF4L shRNA (h) Lentiviral Particles
C17orf79 siRNA (h)
C17orf79 shRNA Plasmid (h)
C17orf79 shRNA (h) Lentiviral Particles
C17orf79 (h)-PR
MFAP4 siRNA (h)
MFAP4 shRNA Plasmid (h)
MFAP4 shRNA (h) Lentiviral Particles
MFAP4 (h)-PR
UBE2O siRNA (h)
UBE2O shRNA Plasmid (h)
UBE2O shRNA (h) Lentiviral Particles
UBE2O (h)-PR
Med11 siRNA (h)
Med11 shRNA Plasmid (h)
Med11 shRNA (h) Lentiviral Particles
Med11 (h)-PR
LRRC3C siRNA (h)
LRRC3C shRNA Plasmid (h)
LRRC3C shRNA (h) Lentiviral Particles
LRRC3C (h)-PR
TBC1D3H siRNA (h)
TBC1D3H shRNA Plasmid (h)
TBC1D3H shRNA (h) Lentiviral Particles
TBC1D3H (h)-PR
PRPSAP2 siRNA (h)
PRPSAP2 shRNA Plasmid (h)
PRPSAP2 shRNA (h) Lentiviral Particles
PRPSAP2 (h)-PR
STAC2 siRNA (h)
STAC2 shRNA Plasmid (h)
STAC2 shRNA (h) Lentiviral Particles
STAC2 (h)-PR
Rab 37 siRNA (h)
Rab 37 shRNA Plasmid (h)
Rab 37 shRNA (h) Lentiviral Particles
Rab 37 (h)-PR
ABCA5 siRNA (h)
ABCA5 shRNA Plasmid (h)
ABCA5 shRNA (h) Lentiviral Particles
ABCA5 (h)-PR
LSmD1 siRNA (h)
LSmD1 shRNA Plasmid (h)
LSmD1 shRNA (h) Lentiviral Particles
LSmD1 (h)-PR
UGTREL1 siRNA (h)
UGTREL1 shRNA Plasmid (h)
UGTREL1 shRNA (h) Lentiviral Particles
UGTREL1 (h)-PR
DDX52 siRNA (h)
DDX52 shRNA Plasmid (h)
DDX52 shRNA (h) Lentiviral Particles
DDX52 (h)-PR
SAMD14 siRNA (h)
SAMD14 shRNA Plasmid (h)
SAMD14 shRNA (h) Lentiviral Particles
SAMD14 (h)-PR
OTOP3 siRNA (h)
OTOP3 shRNA Plasmid (h)
OTOP3 shRNA (h) Lentiviral Particles
OTOP3 (h)-PR
Keratin 38 siRNA (h)
Keratin 38 shRNA Plasmid (h)
Keratin 38 shRNA (h) Lentiviral Particles
Keratin 38 (h)-PR
CD300LF siRNA (h)
CD300LF shRNA Plasmid (h)
CD300LF shRNA (h) Lentiviral Particles
CD300LF (h)-PR
Cdc42EP4 siRNA (h)
Cdc42EP4 shRNA Plasmid (h)
Cdc42EP4 shRNA (h) Lentiviral Particles
Cdc42EP4 (h)-PR
Tim22 siRNA (h)
Tim22 shRNA Plasmid (h)
Tim22 shRNA (h) Lentiviral Particles
Tim22 (h)-PR
PI 3-kinase p101 siRNA (h)
PI 3-kinase p101 shRNA Plasmid (h)
PI 3-kinase p101 shRNA (h) Lentiviral Particles
PI 3-kinase p101 (h)-PR
Snrp116 siRNA (h)
Snrp116 shRNA Plasmid (h)
Snrp116 shRNA (h) Lentiviral Particles
Snrp116 (h)-PR
OR1E2 siRNA (h)
OR1E2 shRNA Plasmid (h)
OR1E2 shRNA (h) Lentiviral Particles
OR1E2 (h)-PR
PITPNC1 siRNA (h)
PITPNC1 shRNA Plasmid (h)
PITPNC1 shRNA (h) Lentiviral Particles
PITPNC1 (h)-PR
AMZ2 siRNA (h)
AMZ2 shRNA Plasmid (h)
AMZ2 shRNA (h) Lentiviral Particles
AMZ2 (h)-PR
TMEM99 siRNA (h)
TMEM99 shRNA Plasmid (h)
TMEM99 shRNA (h) Lentiviral Particles
TMEM99 (h)-PR
RNF157 siRNA (h)
RNF157 shRNA Plasmid (h)
RNF157 shRNA (h) Lentiviral Particles
RNF157 (h)-PR
CCDC55 siRNA (h)
CCDC55 shRNA Plasmid (h)
CCDC55 shRNA (h) Lentiviral Particles
CCDC55 (h)-PR
C17orf85 siRNA (h)
C17orf85 shRNA Plasmid (h)
C17orf85 shRNA (h) Lentiviral Particles
C17orf85 (h)-PR
IFT20 siRNA (h)
IFT20 shRNA Plasmid (h)
IFT20 shRNA (h) Lentiviral Particles
IFT20 (h)-PR
SMYD4 siRNA (h)
SMYD4 shRNA Plasmid (h)
SMYD4 shRNA (h) Lentiviral Particles
SMYD4 (h)-PR
PROCA1 siRNA (h)
PROCA1 shRNA Plasmid (h)
PROCA1 shRNA (h) Lentiviral Particles
PROCA1 (h)-PR
CLEC-10A siRNA (h)
CLEC-10A shRNA Plasmid (h)
CLEC-10A shRNA (h) Lentiviral Particles
CLEC-10A (h)-PR
GPATCH8 siRNA (h)
GPATCH8 shRNA Plasmid (h)
GPATCH8 shRNA (h) Lentiviral Particles
GPATCH8 (h)-PR
RUNDC1 siRNA (h)
RUNDC1 shRNA Plasmid (h)
RUNDC1 shRNA (h) Lentiviral Particles
RUNDC1 (h)-PR
CT120 siRNA (h)
CT120 shRNA Plasmid (h)
CT120 shRNA (h) Lentiviral Particles
CT120 (h)-PR
CCDC47 siRNA (h)
CCDC47 shRNA Plasmid (h)
CCDC47 shRNA (h) Lentiviral Particles
CCDC47 (h)-PR
Tektin 1 siRNA (h)
Tektin 1 shRNA Plasmid (h)
Tektin 1 shRNA (h) Lentiviral Particles
Tektin 1 (h)-PR
HELZ siRNA (h)
HELZ shRNA Plasmid (h)
HELZ shRNA (h) Lentiviral Particles
HELZ (h)-PR
ZNF385C siRNA (h)
ZNF385C shRNA Plasmid (h)
ZNF385C shRNA (h) Lentiviral Particles
ZNF385C (h)-PR
LRRC45 siRNA (h)
LRRC45 shRNA Plasmid (h)
LRRC45 shRNA (h) Lentiviral Particles
LRRC45 (h)-PR
Notum siRNA (h)
Notum shRNA Plasmid (h)
Notum shRNA (h) Lentiviral Particles
Notum (h)-PR
C17orf89 siRNA (h)
C17orf89 shRNA Plasmid (h)
C17orf89 shRNA (h) Lentiviral Particles
C17orf89 (h)-PR
C17orf60 siRNA (h)
C17orf60 shRNA Plasmid (h)
C17orf60 shRNA (h) Lentiviral Particles
C17orf60 (h)-PR
C2orf15 siRNA (h)
C2orf15 shRNA Plasmid (h)
C2orf15 shRNA (h) Lentiviral Particles
C2orf15 (h)-PR
NBEAL1 siRNA (h)
NBEAL1 shRNA Plasmid (h)
NBEAL1 shRNA (h) Lentiviral Particles
NBEAL1 (h)-PR
DYNC2LI1 siRNA (h)
DYNC2LI1 shRNA Plasmid (h)
DYNC2LI1 shRNA (h) Lentiviral Particles
DYNC2LI1 (h)-PR
ABHD1 siRNA (h)
ABHD1 shRNA Plasmid (h)
ABHD1 shRNA (h) Lentiviral Particles
ABHD1 (h)-PR
RSAD2 siRNA (h)
RSAD2 shRNA Plasmid (h)
RSAD2 shRNA (h) Lentiviral Particles
RSAD2 (h)-PR
LIP1 siRNA (h)
LIP1 shRNA Plasmid (h)
LIP1 shRNA (h) Lentiviral Particles
LIP1 (h)-PR
TTC15 siRNA (h)
TTC15 shRNA Plasmid (h)
TTC15 shRNA (h) Lentiviral Particles
TTC15 (h)-PR
CWC22 siRNA (h)
CWC22 shRNA Plasmid (h)
CWC22 shRNA (h) Lentiviral Particles
CWC22 (h)-PR
FSIP2 siRNA (h)
FSIP2 shRNA Plasmid (h)
FSIP2 shRNA (h) Lentiviral Particles
FSIP2 (h)-PR
QPCT siRNA (h)
QPCT shRNA Plasmid (h)
QPCT shRNA (h) Lentiviral Particles
QPCT (h)-PR
KIAA1841 siRNA (h)
KIAA1841 shRNA Plasmid (h)
KIAA1841 shRNA (h) Lentiviral Particles
KIAA1841 (h)-PR
FLJ10081 siRNA (h)
FLJ10081 shRNA Plasmid (h)
FLJ10081 shRNA (h) Lentiviral Particles
FLJ10081 (h)-PR
SASPase siRNA (h)
SASPase shRNA Plasmid (h)
SASPase shRNA (h) Lentiviral Particles
SASPase (h)-PR
PCDP1 siRNA (h)
PCDP1 shRNA Plasmid (h)
PCDP1 shRNA (h) Lentiviral Particles
PCDP1 (h)-PR
MYT1L siRNA (h)
MYT1L shRNA Plasmid (h)
MYT1L shRNA (h) Lentiviral Particles
MYT1L (h)-PR
ZNF142 siRNA (h)
ZNF142 shRNA Plasmid (h)
ZNF142 shRNA (h) Lentiviral Particles
ZNF142 (h)-PR
NAT-8 siRNA (h)
NAT-8 shRNA Plasmid (h)
NAT-8 shRNA (h) Lentiviral Particles
NAT-8 (h)-PR
THSD7B siRNA (h)
THSD7B shRNA Plasmid (h)
THSD7B shRNA (h) Lentiviral Particles
THSD7B (h)-PR
PHOSPHO2 siRNA (h)
PHOSPHO2 shRNA Plasmid (h)
PHOSPHO2 shRNA (h) Lentiviral Particles
PHOSPHO2 (h)-PR
GCF siRNA (h)
GCF shRNA Plasmid (h)
GCF shRNA (h) Lentiviral Particles
GCF (h)-PR
ZNF513 siRNA (h)
ZNF513 shRNA Plasmid (h)
ZNF513 shRNA (h) Lentiviral Particles
ZNF513 (h)-PR
EHBP1 siRNA (h)
EHBP1 shRNA Plasmid (h)
EHBP1 shRNA (h) Lentiviral Particles
EHBP1 (h)-PR
ANKZF1 siRNA (h)
ANKZF1 shRNA Plasmid (h)
ANKZF1 shRNA (h) Lentiviral Particles
ANKZF1 (h)-PR
LANCL1 siRNA (h)
LANCL1 shRNA Plasmid (h)
LANCL1 shRNA (h) Lentiviral Particles
LANCL1 (h)-PR
RETSAT siRNA (h)
RETSAT shRNA Plasmid (h)
RETSAT shRNA (h) Lentiviral Particles
RETSAT (h)-PR
RNF25 siRNA (h)
RNF25 shRNA Plasmid (h)
RNF25 shRNA (h) Lentiviral Particles
RNF25 (h)-PR
FLJ30851 siRNA (h)
FLJ30851 shRNA Plasmid (h)
FLJ30851 shRNA (h) Lentiviral Particles
FLJ30851 (h)-PR
Swiprosin-2 siRNA (h)
Swiprosin-2 shRNA Plasmid (h)
Swiprosin-2 shRNA (h) Lentiviral Particles
Swiprosin-2 (h)-PR
FAM98A siRNA (h)
FAM98A shRNA Plasmid (h)
FAM98A shRNA (h) Lentiviral Particles
FAM98A (h)-PR
VIPL siRNA (h)
VIPL shRNA Plasmid (h)
VIPL shRNA (h) Lentiviral Particles
VIPL (h)-PR
TMEM198 siRNA (h)
TMEM198 shRNA Plasmid (h)
TMEM198 shRNA (h) Lentiviral Particles
TMEM198 (h)-PR
C2orf57 siRNA (h)
C2orf57 shRNA Plasmid (h)
C2orf57 shRNA (h) Lentiviral Particles
C2orf57 (h)-PR
IF2 siRNA (h)
IF2 shRNA Plasmid (h)
IF2 shRNA (h) Lentiviral Particles
IF2 (h)-PR
ZIP10 siRNA (h)
ZIP10 shRNA Plasmid (h)
ZIP10 shRNA (h) Lentiviral Particles
ZIP10 (h)-PR
C2orf43 siRNA (h)
C2orf43 shRNA Plasmid (h)
C2orf43 shRNA (h) Lentiviral Particles
C2orf43 (h)-PR
SULT1C2 siRNA (h)
SULT1C2 shRNA Plasmid (h)
SULT1C2 shRNA (h) Lentiviral Particles
SULT1C2 (h)-PR
ESPNL siRNA (h)
ESPNL shRNA Plasmid (h)
ESPNL shRNA (h) Lentiviral Particles
ESPNL (h)-PR
Lunapark siRNA (h)
Lunapark shRNA Plasmid (h)
Lunapark shRNA (h) Lentiviral Particles
Lunapark (h)-PR
ARL5A siRNA (h)
ARL5A shRNA Plasmid (h)
ARL5A shRNA (h) Lentiviral Particles
ARL5A (h)-PR
AGPS siRNA (h)
AGPS shRNA Plasmid (h)
AGPS shRNA (h) Lentiviral Particles
AGPS (h)-PR
TMEM18 siRNA (h)
TMEM18 shRNA Plasmid (h)
TMEM18 shRNA (h) Lentiviral Particles
TMEM18 (h)-PR
UNQ6411 siRNA (h)
UNQ6411 shRNA Plasmid (h)
UNQ6411 shRNA (h) Lentiviral Particles
UNQ6411 (h)-PR
C2orf61 siRNA (h)
C2orf61 shRNA Plasmid (h)
C2orf61 shRNA (h) Lentiviral Particles
C2orf61 (h)-PR
STON1 siRNA (h)
STON1 shRNA Plasmid (h)
STON1 shRNA (h) Lentiviral Particles
STON1 (h)-PR
CCDC138 siRNA (h)
CCDC138 shRNA Plasmid (h)
CCDC138 shRNA (h) Lentiviral Particles
CCDC138 (h)-PR
SVCT3 siRNA (h)
SVCT3 shRNA Plasmid (h)
SVCT3 shRNA (h) Lentiviral Particles
SVCT3 (h)-PR
FAM178B siRNA (h)
FAM178B shRNA Plasmid (h)
FAM178B shRNA (h) Lentiviral Particles
FAM178B (h)-PR
FAM49A siRNA (h)
FAM49A shRNA Plasmid (h)
FAM49A shRNA (h) Lentiviral Particles
FAM49A (h)-PR
LRRTM4 siRNA (h)
LRRTM4 shRNA Plasmid (h)
LRRTM4 shRNA (h) Lentiviral Particles
LRRTM4 (h)-PR
C2orf16 siRNA (h)
C2orf16 shRNA Plasmid (h)
C2orf16 shRNA (h) Lentiviral Particles
C2orf16 (h)-PR
HIBCH siRNA (h)
HIBCH shRNA Plasmid (h)
HIBCH shRNA (h) Lentiviral Particles
HIBCH (h)-PR
MRP-L33 siRNA (h)
MRP-L33 shRNA Plasmid (h)
MRP-L33 shRNA (h) Lentiviral Particles
MRP-L33 (h)-PR
NT5C1B siRNA (h)
NT5C1B shRNA Plasmid (h)
NT5C1B shRNA (h) Lentiviral Particles
NT5C1B (h)-PR
DDX57 siRNA (h)
DDX57 shRNA Plasmid (h)
DDX57 shRNA (h) Lentiviral Particles
DDX57 (h)-PR
FAM134A siRNA (h)
FAM134A shRNA Plasmid (h)
FAM134A shRNA (h) Lentiviral Particles
FAM134A (h)-PR
PPP1R1C siRNA (h)
PPP1R1C shRNA Plasmid (h)
PPP1R1C shRNA (h) Lentiviral Particles
PPP1R1C (h)-PR
TMEM37 siRNA (h)
TMEM37 shRNA Plasmid (h)
TMEM37 shRNA (h) Lentiviral Particles
TMEM37 (h)-PR
OBFC2A siRNA (h)
OBFC2A shRNA Plasmid (h)
OBFC2A shRNA (h) Lentiviral Particles
OBFC2A (h)-PR
NOTO siRNA (h)
NOTO shRNA Plasmid (h)
NOTO shRNA (h) Lentiviral Particles
NOTO (h)-PR
CNOT11 siRNA (h)
CNOT11 shRNA Plasmid (h)
CNOT11 shRNA (h) Lentiviral Particles
CNOT11 (h)-PR
GPR155 siRNA (h)
GPR155 shRNA Plasmid (h)
GPR155 shRNA (h) Lentiviral Particles
GPR155 (h)-PR
UNC-80 siRNA (h)
UNC-80 shRNA Plasmid (h)
UNC-80 shRNA (h) Lentiviral Particles
UNC-80 (h)-PR
KCMF1 siRNA (h)
KCMF1 shRNA Plasmid (h)
KCMF1 shRNA (h) Lentiviral Particles
KCMF1 (h)-PR
RBKS siRNA (h)
RBKS shRNA Plasmid (h)
RBKS shRNA (h) Lentiviral Particles
RBKS (h)-PR
GPR75 siRNA (h)
GPR75 shRNA Plasmid (h)
GPR75 shRNA (h) Lentiviral Particles
GPR75 (h)-PR
ASNSD1 siRNA (h)
ASNSD1 shRNA Plasmid (h)
ASNSD1 shRNA (h) Lentiviral Particles
ASNSD1 (h)-PR
NDUFA10 siRNA (h)
NDUFA10 shRNA Plasmid (h)
NDUFA10 shRNA (h) Lentiviral Particles
NDUFA10 (h)-PR
UNCL siRNA (h)
UNCL shRNA Plasmid (h)
UNCL shRNA (h) Lentiviral Particles
UNCL (h)-PR
WDR69 siRNA (h)
WDR69 shRNA Plasmid (h)
WDR69 shRNA (h) Lentiviral Particles
WDR69 (h)-PR
Na+ CP type VIIalpha siRNA (h)
Na+ CP type VIIalpha shRNA Plasmid (h)
Na+ CP type VIIalpha shRNA (h) Lentiviral Particles
Na+ CP type VIIalpha (h)-PR
USP40 siRNA (h)
USP40 shRNA Plasmid (h)
USP40 shRNA (h) Lentiviral Particles
USP40 (h)-PR
FLJ31438 siRNA (h)
FLJ31438 shRNA Plasmid (h)
FLJ31438 shRNA (h) Lentiviral Particles
FLJ31438 (h)-PR
PCGF1 siRNA (h)
PCGF1 shRNA Plasmid (h)
PCGF1 shRNA (h) Lentiviral Particles
PCGF1 (h)-PR
CdcA7 siRNA (h)
CdcA7 shRNA Plasmid (h)
CdcA7 shRNA (h) Lentiviral Particles
CdcA7 (h)-PR
C2orf53 siRNA (h)
C2orf53 shRNA Plasmid (h)
C2orf53 shRNA (h) Lentiviral Particles
C2orf53 (h)-PR
TRMT61B siRNA (h)
TRMT61B shRNA Plasmid (h)
TRMT61B shRNA (h) Lentiviral Particles
TRMT61B (h)-PR
EPHEXIN siRNA (h)
EPHEXIN shRNA Plasmid (h)
EPHEXIN shRNA (h) Lentiviral Particles
EPHEXIN (h)-PR
SH2D6 siRNA (h)
SH2D6 shRNA Plasmid (h)
SH2D6 shRNA (h) Lentiviral Particles
SH2D6 (h)-PR
IL-18Rbeta siRNA (h)
IL-18Rbeta shRNA Plasmid (h)
IL-18Rbeta shRNA (h) Lentiviral Particles
IL-18Rbeta (h)-PR
FAM179A siRNA (h)
FAM179A shRNA Plasmid (h)
FAM179A shRNA (h) Lentiviral Particles
FAM179A (h)-PR
PNO1 siRNA (h)
PNO1 shRNA Plasmid (h)
PNO1 shRNA (h) Lentiviral Particles
PNO1 (h)-PR
FAHD2B siRNA (h)
FAHD2B shRNA Plasmid (h)
FAHD2B shRNA (h) Lentiviral Particles
FAHD2B (h)-PR
Atlastin-2 siRNA (h)
Atlastin-2 shRNA Plasmid (h)
Atlastin-2 shRNA (h) Lentiviral Particles
Atlastin-2 (h)-PR
SP140 siRNA (h)
SP140 shRNA Plasmid (h)
SP140 shRNA (h) Lentiviral Particles
SP140 (h)-PR
LOC348751 siRNA (h)
LOC348751 shRNA Plasmid (h)
LOC348751 shRNA (h) Lentiviral Particles
LOC348751 (h)-PR
C2orf68 siRNA (h)
C2orf68 shRNA Plasmid (h)
C2orf68 shRNA (h) Lentiviral Particles
C2orf68 (h)-PR
SLC35F5 siRNA (h)
SLC35F5 shRNA Plasmid (h)
SLC35F5 shRNA (h) Lentiviral Particles
SLC35F5 (h)-PR
AMMECR1L siRNA (h)
AMMECR1L shRNA Plasmid (h)
AMMECR1L shRNA (h) Lentiviral Particles
AMMECR1L (h)-PR
CCDC75 siRNA (h)
CCDC75 shRNA Plasmid (h)
CCDC75 shRNA (h) Lentiviral Particles
CCDC75 (h)-PR
HS6ST1 siRNA (h)
HS6ST1 shRNA Plasmid (h)
HS6ST1 shRNA (h) Lentiviral Particles
HS6ST1 (h)-PR
DnaJB2 siRNA (h)
DnaJB2 shRNA Plasmid (h)
DnaJB2 shRNA (h) Lentiviral Particles
DnaJB2 (h)-PR
MRP-L35 siRNA (h)
MRP-L35 shRNA Plasmid (h)
MRP-L35 shRNA (h) Lentiviral Particles
MRP-L35 (h)-PR
FAM161A siRNA (h)
FAM161A shRNA Plasmid (h)
FAM161A shRNA (h) Lentiviral Particles
FAM161A (h)-PR
DNAH7 siRNA (h)
DNAH7 shRNA Plasmid (h)
DNAH7 shRNA (h) Lentiviral Particles
DNAH7 (h)-PR
LIPT1 siRNA (h)
LIPT1 shRNA Plasmid (h)
LIPT1 shRNA (h) Lentiviral Particles
LIPT1 (h)-PR
APEG1 siRNA (h)
APEG1 shRNA Plasmid (h)
APEG1 shRNA (h) Lentiviral Particles
APEG1 (h)-PR
FER1L5 siRNA (h)
FER1L5 shRNA Plasmid (h)
FER1L5 shRNA (h) Lentiviral Particles
FER1L5 (h)-PR
REEP1 siRNA (h)
REEP1 shRNA Plasmid (h)
REEP1 shRNA (h) Lentiviral Particles
REEP1 (h)-PR
FNDC4 siRNA (h)
FNDC4 shRNA Plasmid (h)
FNDC4 shRNA (h) Lentiviral Particles
FNDC4 (h)-PR
TRIP12 siRNA (h)
TRIP12 shRNA Plasmid (h)
TRIP12 shRNA (h) Lentiviral Particles
TRIP12 (h)-PR
MALL siRNA (h)
MALL shRNA Plasmid (h)
MALL shRNA (h) Lentiviral Particles
MALL (h)-PR
CCDC141 siRNA (h)
CCDC141 shRNA Plasmid (h)
CCDC141 shRNA (h) Lentiviral Particles
CCDC141 (h)-PR
KBTBD10 siRNA (h)
KBTBD10 shRNA Plasmid (h)
KBTBD10 shRNA (h) Lentiviral Particles
KBTBD10 (h)-PR
Tektin 4 siRNA (h)
Tektin 4 shRNA Plasmid (h)
Tektin 4 shRNA (h) Lentiviral Particles
Tektin 4 (h)-PR
WDR75 siRNA (h)
WDR75 shRNA Plasmid (h)
WDR75 shRNA (h) Lentiviral Particles
WDR75 (h)-PR
SERTAD2 siRNA (h)
SERTAD2 shRNA Plasmid (h)
SERTAD2 shRNA (h) Lentiviral Particles
SERTAD2 (h)-PR
MRP-S9 siRNA (h)
MRP-S9 shRNA Plasmid (h)
MRP-S9 shRNA (h) Lentiviral Particles
MRP-S9 (h)-PR
LONRF2 siRNA (h)
LONRF2 shRNA Plasmid (h)
LONRF2 shRNA (h) Lentiviral Particles
LONRF2 (h)-PR
LAF4 siRNA (h)
LAF4 shRNA Plasmid (h)
LAF4 shRNA (h) Lentiviral Particles
LAF4 (h)-PR
R3HDM1 siRNA (h)
R3HDM1 shRNA Plasmid (h)
R3HDM1 shRNA (h) Lentiviral Particles
R3HDM1 (h)-PR
WDR92 siRNA (h)
WDR92 shRNA Plasmid (h)
WDR92 shRNA (h) Lentiviral Particles
WDR92 (h)-PR
GMPPA siRNA (h)
GMPPA shRNA Plasmid (h)
GMPPA shRNA (h) Lentiviral Particles
GMPPA (h)-PR
CNPPD1 siRNA (h)
CNPPD1 shRNA Plasmid (h)
CNPPD1 shRNA (h) Lentiviral Particles
CNPPD1 (h)-PR
CCDC164 siRNA (h)
CCDC164 shRNA Plasmid (h)
CCDC164 shRNA (h) Lentiviral Particles
CCDC164 (h)-PR
LYPD6 siRNA (h)
LYPD6 shRNA Plasmid (h)
LYPD6 shRNA (h) Lentiviral Particles
LYPD6 (h)-PR
FBXO48 siRNA (h)
FBXO48 shRNA Plasmid (h)
FBXO48 shRNA (h) Lentiviral Particles
FBXO48 (h)-PR
FAM136A siRNA (h)
FAM136A shRNA Plasmid (h)
FAM136A shRNA (h) Lentiviral Particles
FAM136A (h)-PR
SPT7L siRNA (h)
SPT7L shRNA Plasmid (h)
SPT7L shRNA (h) Lentiviral Particles
SPT7L (h)-PR
TMEM87B siRNA (h)
TMEM87B shRNA Plasmid (h)
TMEM87B shRNA (h) Lentiviral Particles
TMEM87B (h)-PR
ATAD2B siRNA (h)
ATAD2B shRNA Plasmid (h)
ATAD2B shRNA (h) Lentiviral Particles
ATAD2B (h)-PR
ASXL2 siRNA (h)
ASXL2 shRNA Plasmid (h)
ASXL2 shRNA (h) Lentiviral Particles
ASXL2 (h)-PR
ANKRD44 siRNA (h)
ANKRD44 shRNA Plasmid (h)
ANKRD44 shRNA (h) Lentiviral Particles
ANKRD44 (h)-PR
Cdc42EP3 siRNA (h)
Cdc42EP3 shRNA Plasmid (h)
Cdc42EP3 shRNA (h) Lentiviral Particles
Cdc42EP3 (h)-PR
Cyclophilin J siRNA (h)
Cyclophilin J shRNA Plasmid (h)
Cyclophilin J shRNA (h) Lentiviral Particles
Cyclophilin J (h)-PR
CCDC140 siRNA (h)
CCDC140 shRNA Plasmid (h)
CCDC140 shRNA (h) Lentiviral Particles
CCDC140 (h)-PR
ZRANB3 siRNA (h)
ZRANB3 shRNA Plasmid (h)
ZRANB3 shRNA (h) Lentiviral Particles
ZRANB3 (h)-PR
ARL7 siRNA (h)
ARL7 shRNA Plasmid (h)
ARL7 shRNA (h) Lentiviral Particles
ARL7 (h)-PR
ARALAR siRNA (h)
ARALAR shRNA Plasmid (h)
ARALAR shRNA (h) Lentiviral Particles
ARALAR (h)-PR
PA200 siRNA (h)
PA200 shRNA Plasmid (h)
PA200 shRNA (h) Lentiviral Particles
PA200 (h)-PR
KLHL23 siRNA (h)
KLHL23 shRNA Plasmid (h)
KLHL23 shRNA (h) Lentiviral Particles
KLHL23 (h)-PR
WBP1 siRNA (h)
WBP1 shRNA Plasmid (h)
WBP1 shRNA (h) Lentiviral Particles
WBP1 (h)-PR
CMPK2 siRNA (h)
CMPK2 shRNA Plasmid (h)
CMPK2 shRNA (h) Lentiviral Particles
CMPK2 (h)-PR
TTC21B siRNA (h)
TTC21B shRNA Plasmid (h)
TTC21B shRNA (h) Lentiviral Particles
TTC21B (h)-PR
ZNF806 siRNA (h)
ZNF806 shRNA Plasmid (h)
ZNF806 shRNA (h) Lentiviral Particles
ZNF806 (h)-PR
HS1BP3 siRNA (h)
HS1BP3 shRNA Plasmid (h)
HS1BP3 shRNA (h) Lentiviral Particles
HS1BP3 (h)-PR
RBM43 siRNA (h)
RBM43 shRNA Plasmid (h)
RBM43 shRNA (h) Lentiviral Particles
RBM43 (h)-PR
C2orf27 siRNA (h)
C2orf27 shRNA Plasmid (h)
C2orf27 shRNA (h) Lentiviral Particles
C2orf27 (h)-PR
DUSP28 siRNA (h)
DUSP28 shRNA Plasmid (h)
DUSP28 shRNA (h) Lentiviral Particles
DUSP28 (h)-PR
KCTD18 siRNA (h)
KCTD18 shRNA Plasmid (h)
KCTD18 shRNA (h) Lentiviral Particles
KCTD18 (h)-PR
EVT-2 siRNA (h)
EVT-2 shRNA Plasmid (h)
EVT-2 shRNA (h) Lentiviral Particles
EVT-2 (h)-PR
RQCD1 siRNA (h)
RQCD1 shRNA Plasmid (h)
RQCD1 shRNA (h) Lentiviral Particles
RQCD1 (h)-PR
FKBP7 siRNA (h)
FKBP7 shRNA Plasmid (h)
FKBP7 shRNA (h) Lentiviral Particles
FKBP7 (h)-PR
PKDCC siRNA (h)
PKDCC shRNA Plasmid (h)
PKDCC shRNA (h) Lentiviral Particles
PKDCC (h)-PR
PTCD3 siRNA (h)
PTCD3 shRNA Plasmid (h)
PTCD3 shRNA (h) Lentiviral Particles
PTCD3 (h)-PR
Na+ CP type IXalpha siRNA (h)
Na+ CP type IXalpha shRNA Plasmid (h)
Na+ CP type IXalpha shRNA (h) Lentiviral Particles
Na+ CP type IXalpha (h)-PR
INPP1 siRNA (h)
INPP1 shRNA Plasmid (h)
INPP1 shRNA (h) Lentiviral Particles
INPP1 (h)-PR
TMEM127 siRNA (h)
TMEM127 shRNA Plasmid (h)
TMEM127 shRNA (h) Lentiviral Particles
TMEM127 (h)-PR
ANO7 siRNA (h)
ANO7 shRNA Plasmid (h)
ANO7 shRNA (h) Lentiviral Particles
ANO7 (h)-PR
ZFAND2B siRNA (h)
ZFAND2B shRNA Plasmid (h)
ZFAND2B shRNA (h) Lentiviral Particles
ZFAND2B (h)-PR
ITPRIPL1 siRNA (h)
ITPRIPL1 shRNA Plasmid (h)
ITPRIPL1 shRNA (h) Lentiviral Particles
ITPRIPL1 (h)-PR
CERKL siRNA (h)
CERKL shRNA Plasmid (h)
CERKL shRNA (h) Lentiviral Particles
CERKL (h)-PR
TSSC1 siRNA (h)
TSSC1 shRNA Plasmid (h)
TSSC1 shRNA (h) Lentiviral Particles
TSSC1 (h)-PR
TBC1D8 siRNA (h)
TBC1D8 shRNA Plasmid (h)
TBC1D8 shRNA (h) Lentiviral Particles
TBC1D8 (h)-PR
UBCE7IP4 siRNA (h)
UBCE7IP4 shRNA Plasmid (h)
UBCE7IP4 shRNA (h) Lentiviral Particles
UBCE7IP4 (h)-PR
SAP 155 siRNA (h)
SAP 155 shRNA Plasmid (h)
SAP 155 shRNA (h) Lentiviral Particles
SAP 155 (h)-PR
CCDC121 siRNA (h)
CCDC121 shRNA Plasmid (h)
CCDC121 shRNA (h) Lentiviral Particles
CCDC121 (h)-PR
C2orf48 siRNA (h)
C2orf48 shRNA Plasmid (h)
C2orf48 shRNA (h) Lentiviral Particles
C2orf48 (h)-PR
cyclin YL1 siRNA (h)
cyclin YL1 shRNA Plasmid (h)
cyclin YL1 shRNA (h) Lentiviral Particles
cyclin YL1 (h)-PR
DaRS siRNA (h)
DaRS shRNA Plasmid (h)
DaRS shRNA (h) Lentiviral Particles
DaRS (h)-PR
HEATR7B1 siRNA (h)
HEATR7B1 shRNA Plasmid (h)
HEATR7B1 shRNA (h) Lentiviral Particles
HEATR7B1 (h)-PR
NMS siRNA (h)
NMS shRNA Plasmid (h)
NMS shRNA (h) Lentiviral Particles
CBWD2 siRNA (h)
CBWD2 shRNA Plasmid (h)
CBWD2 shRNA (h) Lentiviral Particles
CBWD2 (h)-PR
TMEM131 siRNA (h)
TMEM131 shRNA Plasmid (h)
TMEM131 shRNA (h) Lentiviral Particles
TMEM131 (h)-PR
RUFY4 siRNA (h)
RUFY4 shRNA Plasmid (h)
RUFY4 shRNA (h) Lentiviral Particles
RUFY4 (h)-PR
C2orf76 siRNA (h)
C2orf76 shRNA Plasmid (h)
C2orf76 shRNA (h) Lentiviral Particles
C2orf76 (h)-PR
ARHGAP25 siRNA (h)
ARHGAP25 shRNA Plasmid (h)
ARHGAP25 shRNA (h) Lentiviral Particles
ARHGAP25 (h)-PR
KLHL30 siRNA (h)
KLHL30 shRNA Plasmid (h)
KLHL30 shRNA (h) Lentiviral Particles
KLHL30 (h)-PR
NDUFAF7 siRNA (h)
NDUFAF7 shRNA Plasmid (h)
NDUFAF7 shRNA (h) Lentiviral Particles
NDUFAF7 (h)-PR
RNF181 siRNA (h)
RNF181 shRNA Plasmid (h)
RNF181 shRNA (h) Lentiviral Particles
RNF181 (h)-PR
Mrf-1 siRNA (h)
Mrf-1 shRNA Plasmid (h)
Mrf-1 shRNA (h) Lentiviral Particles
Mrf-1 (h)-PR
SLC4A1AP siRNA (h)
SLC4A1AP shRNA Plasmid (h)
SLC4A1AP shRNA (h) Lentiviral Particles
SLC4A1AP (h)-PR
NBC4 siRNA (h)
NBC4 shRNA Plasmid (h)
NBC4 shRNA (h) Lentiviral Particles
NBC4 (h)-PR
TCF23 siRNA (h)
TCF23 shRNA Plasmid (h)
TCF23 shRNA (h) Lentiviral Particles
TCF23 (h)-PR
ERp5 siRNA (h)
ERp5 shRNA Plasmid (h)
ERp5 shRNA (h) Lentiviral Particles
ERp5 (h)-PR
ERICH2 siRNA (h)
ERICH2 shRNA Plasmid (h)
ERICH2 shRNA (h) Lentiviral Particles
ERICH2 (h)-PR
CCDC74A siRNA (h)
CCDC74A shRNA Plasmid (h)
CCDC74A shRNA (h) Lentiviral Particles
CCDC74A (h)-PR
eIF4E2 siRNA (h)
eIF4E2 shRNA Plasmid (h)
eIF4E2 shRNA (h) Lentiviral Particles
eIF4E2 (h)-PR
SPHKAP siRNA (h)
SPHKAP shRNA Plasmid (h)
SPHKAP shRNA (h) Lentiviral Particles
SPHKAP (h)-PR
TANC siRNA (h)
TANC shRNA Plasmid (h)
TANC shRNA (h) Lentiviral Particles
TANC (h)-PR
Ribosomal Protein L31 siRNA (h)
Ribosomal Protein L31 shRNA Plasmid (h)
Ribosomal Protein L31 shRNA (h) Lentiviral Particles
Ribosomal Protein L31 (h)-PR
LOC391356 siRNA (h)
LOC391356 shRNA Plasmid (h)
LOC391356 shRNA (h) Lentiviral Particles
LOC391356 (h)-PR
FAM39B siRNA (h)
FAM39B shRNA Plasmid (h)
FAM39B shRNA (h) Lentiviral Particles
FAM39B (h)-PR
LOC130951 siRNA (h)
LOC130951 shRNA Plasmid (h)
LOC130951 shRNA (h) Lentiviral Particles
LOC130951 (h)-PR
GCC2 siRNA (h)
GCC2 shRNA Plasmid (h)
GCC2 shRNA (h) Lentiviral Particles
GCC2 (h)-PR
LOC285033 siRNA (h)
LOC285033 shRNA Plasmid (h)
LOC285033 shRNA (h) Lentiviral Particles
LOC285033 (h)-PR
YIPF4 siRNA (h)
YIPF4 shRNA Plasmid (h)
YIPF4 shRNA (h) Lentiviral Particles
YIPF4 (h)-PR
CCDC93 siRNA (h)
CCDC93 shRNA Plasmid (h)
CCDC93 shRNA (h) Lentiviral Particles
CCDC93 (h)-PR
STAMBP siRNA (h)
STAMBP shRNA Plasmid (h)
STAMBP shRNA (h) Lentiviral Particles
STAMBP (h)-PR
PGAP1 siRNA (h)
PGAP1 shRNA Plasmid (h)
PGAP1 shRNA (h) Lentiviral Particles
PGAP1 (h)-PR
THUMPD2 siRNA (h)
THUMPD2 shRNA Plasmid (h)
THUMPD2 shRNA (h) Lentiviral Particles
THUMPD2 (h)-PR
RNF149 siRNA (h)
RNF149 shRNA Plasmid (h)
RNF149 shRNA (h) Lentiviral Particles
RNF149 (h)-PR
LYG1 siRNA (h)
LYG1 shRNA Plasmid (h)
LYG1 shRNA (h) Lentiviral Particles
LYG1 (h)-PR
Prominin 2 siRNA (h)
Prominin 2 shRNA Plasmid (h)
Prominin 2 shRNA (h) Lentiviral Particles
Prominin 2 (h)-PR
NP220 siRNA (h)
NP220 shRNA Plasmid (h)
NP220 shRNA (h) Lentiviral Particles
NP220 (h)-PR
BOLA3 siRNA (h)
BOLA3 shRNA Plasmid (h)
BOLA3 shRNA (h) Lentiviral Particles
ALS2CR11 siRNA (h)
ALS2CR11 shRNA Plasmid (h)
ALS2CR11 shRNA (h) Lentiviral Particles
ALS2CR11 (h)-PR
C2orf83 siRNA (h)
C2orf83 shRNA Plasmid (h)
C2orf83 shRNA (h) Lentiviral Particles
C2orf83 (h)-PR
HJURP siRNA (h)
HJURP shRNA Plasmid (h)
HJURP shRNA (h) Lentiviral Particles
HJURP (h)-PR
FARSLB siRNA (h)
FARSLB shRNA Plasmid (h)
FARSLB shRNA (h) Lentiviral Particles
FARSLB (h)-PR
TEX37 siRNA (h)
TEX37 shRNA Plasmid (h)
TEX37 shRNA (h) Lentiviral Particles
TEX37 (h)-PR
ALS2CR12 siRNA (h)
ALS2CR12 shRNA Plasmid (h)
ALS2CR12 shRNA (h) Lentiviral Particles
ALS2CR12 (h)-PR
GPR148 siRNA (h)
GPR148 shRNA Plasmid (h)
GPR148 shRNA (h) Lentiviral Particles
GPR148 (h)-PR
ORP-6 siRNA (h)
ORP-6 shRNA Plasmid (h)
ORP-6 shRNA (h) Lentiviral Particles
ORP-6 (h)-PR
SAP 130 siRNA (h)
SAP 130 shRNA Plasmid (h)
SAP 130 shRNA (h) Lentiviral Particles
SAP 130 (h)-PR
AUP1 siRNA (h)
AUP1 shRNA Plasmid (h)
AUP1 shRNA (h) Lentiviral Particles
AUP1 (h)-PR
C/EBP zeta siRNA (h)
C/EBP zeta shRNA Plasmid (h)
C/EBP zeta shRNA (h) Lentiviral Particles
C/EBP zeta (h)-PR
erasin siRNA (h)
erasin shRNA Plasmid (h)
erasin shRNA (h) Lentiviral Particles
erasin (h)-PR
C2orf47 siRNA (h)
C2orf47 shRNA Plasmid (h)
C2orf47 shRNA (h) Lentiviral Particles
C2orf47 (h)-PR
TTC32 siRNA (h)
TTC32 shRNA Plasmid (h)
TTC32 shRNA (h) Lentiviral Particles
TTC32 (h)-PR
C2orf50 siRNA (h)
C2orf50 shRNA Plasmid (h)
C2orf50 shRNA (h) Lentiviral Particles
C2orf50 (h)-PR
CYP20A1 siRNA (h)
CYP20A1 shRNA Plasmid (h)
CYP20A1 shRNA (h) Lentiviral Particles
CYP20A1 (h)-PR
ZNF804A siRNA (h)
ZNF804A shRNA Plasmid (h)
ZNF804A shRNA (h) Lentiviral Particles
ZNF804A (h)-PR
NDUFB3 siRNA (h)
NDUFB3 shRNA Plasmid (h)
NDUFB3 shRNA (h) Lentiviral Particles
NDUFB3 (h)-PR
FOXI3 siRNA (h)
FOXI3 shRNA Plasmid (h)
FOXI3 shRNA (h) Lentiviral Particles
FOXI3 (h)-PR
SULT6B1 siRNA (h)
SULT6B1 shRNA Plasmid (h)
SULT6B1 shRNA (h) Lentiviral Particles
SULT6B1 (h)-PR
Gastrokine 2 siRNA (h)
Gastrokine 2 shRNA Plasmid (h)
Gastrokine 2 shRNA (h) Lentiviral Particles
Gastrokine 2 (h)-PR
MTERFD2 siRNA (h)
MTERFD2 shRNA Plasmid (h)
MTERFD2 shRNA (h) Lentiviral Particles
MTERFD2 (h)-PR
CLEC-4F siRNA (h)
CLEC-4F shRNA Plasmid (h)
CLEC-4F shRNA (h) Lentiviral Particles
CLEC-4F (h)-PR
C2orf44 siRNA (h)
C2orf44 shRNA Plasmid (h)
C2orf44 shRNA (h) Lentiviral Particles
C2orf44 (h)-PR
IFT172 siRNA (h)
IFT172 shRNA Plasmid (h)
IFT172 shRNA (h) Lentiviral Particles
IFT172 (h)-PR
RDH14 siRNA (h)
RDH14 shRNA Plasmid (h)
RDH14 shRNA (h) Lentiviral Particles
RDH14 (h)-PR
COL6A3 siRNA (h)
COL6A3 shRNA Plasmid (h)
COL6A3 shRNA (h) Lentiviral Particles
COL6A3 (h)-PR
CYS1 siRNA (h)
CYS1 shRNA Plasmid (h)
CYS1 shRNA (h) Lentiviral Particles
CYS1 (h)-PR
MAP1D siRNA (h)
MAP1D shRNA Plasmid (h)
MAP1D shRNA (h) Lentiviral Particles
MAP1D (h)-PR
FAM126B siRNA (h)
FAM126B shRNA Plasmid (h)
FAM126B shRNA (h) Lentiviral Particles
FAM126B (h)-PR
C2orf19 siRNA (h)
C2orf19 shRNA Plasmid (h)
C2orf19 shRNA (h) Lentiviral Particles
C2orf19 (h)-PR
CASPR5 siRNA (h)
CASPR5 shRNA Plasmid (h)
CASPR5 shRNA (h) Lentiviral Particles
CASPR5 (h)-PR
CHAC2 siRNA (h)
CHAC2 shRNA Plasmid (h)
CHAC2 shRNA (h) Lentiviral Particles
CHAC2 (h)-PR
OR6B2 siRNA (h)
OR6B2 shRNA Plasmid (h)
OR6B2 shRNA (h) Lentiviral Particles
OR6B2 (h)-PR
MCT14 siRNA (h)
MCT14 shRNA Plasmid (h)
MCT14 shRNA (h) Lentiviral Particles
MCT14 (h)-PR
IL-1F10 siRNA (h)
IL-1F10 shRNA Plasmid (h)
IL-1F10 shRNA (h) Lentiviral Particles
IL-1F10 (h)-PR
Rab L2A siRNA (h)
Rab L2A shRNA Plasmid (h)
Rab L2A shRNA (h) Lentiviral Particles
Rab L2A (h)-PR
ANKRD39 siRNA (h)
ANKRD39 shRNA Plasmid (h)
ANKRD39 shRNA (h) Lentiviral Particles
ANKRD39 (h)-PR
CXCR-7 siRNA (h)
CXCR-7 shRNA Plasmid (h)
CXCR-7 shRNA (h) Lentiviral Particles
CXCR-7 (h)-PR
RMND5A siRNA (h)
RMND5A shRNA Plasmid (h)
RMND5A shRNA (h) Lentiviral Particles
RMND5A (h)-PR
HATH-6 siRNA (h)
HATH-6 shRNA Plasmid (h)
HATH-6 shRNA (h) Lentiviral Particles
HATH-6 (h)-PR
TMEM178 siRNA (h)
TMEM178 shRNA Plasmid (h)
TMEM178 shRNA (h) Lentiviral Particles
TMEM178 (h)-PR
TIGD1 siRNA (h)
TIGD1 shRNA Plasmid (h)
TIGD1 shRNA (h) Lentiviral Particles
TIGD1 (h)-PR
UXS1 siRNA (h)
UXS1 shRNA Plasmid (h)
UXS1 shRNA (h) Lentiviral Particles
UXS1 (h)-PR
ANKAR siRNA (h)
ANKAR shRNA Plasmid (h)
ANKAR shRNA (h) Lentiviral Particles
ANKAR (h)-PR
SCRN3 siRNA (h)
SCRN3 shRNA Plasmid (h)
SCRN3 shRNA (h) Lentiviral Particles
SCRN3 (h)-PR
TMEM163 siRNA (h)
TMEM163 shRNA Plasmid (h)
TMEM163 shRNA (h) Lentiviral Particles
TMEM163 (h)-PR
Fliz1 siRNA (h)
Fliz1 shRNA Plasmid (h)
Fliz1 shRNA (h) Lentiviral Particles
Fliz1 (h)-PR
RPIA siRNA (h)
RPIA shRNA Plasmid (h)
RPIA shRNA (h) Lentiviral Particles
RPIA (h)-PR
MFSD9 siRNA (h)
MFSD9 shRNA Plasmid (h)
MFSD9 shRNA (h) Lentiviral Particles
MFSD9 (h)-PR
MGC50273 siRNA (h)
MGC50273 shRNA Plasmid (h)
MGC50273 shRNA (h) Lentiviral Particles
MGC50273 (h)-PR
FLJ20160 siRNA (h)
FLJ20160 shRNA Plasmid (h)
FLJ20160 shRNA (h) Lentiviral Particles
FLJ20160 (h)-PR
CHCHD5 siRNA (h)
CHCHD5 shRNA Plasmid (h)
CHCHD5 shRNA (h) Lentiviral Particles
CHCHD5 (h)-PR
CCDC85A siRNA (h)
CCDC85A shRNA Plasmid (h)
CCDC85A shRNA (h) Lentiviral Particles
CCDC85A (h)-PR
SPR siRNA (h)
SPR shRNA Plasmid (h)
SPR shRNA (h) Lentiviral Particles
SPR (h)-PR
SULT1C3 siRNA (h)
SULT1C3 shRNA Plasmid (h)
SULT1C3 shRNA (h) Lentiviral Particles
SULT1C3 (h)-PR
ATP5G3 siRNA (h)
ATP5G3 shRNA Plasmid (h)
ATP5G3 shRNA (h) Lentiviral Particles
ATP5G3 (h)-PR
PSD4 siRNA (h)
PSD4 shRNA Plasmid (h)
PSD4 shRNA (h) Lentiviral Particles
PSD4 (h)-PR
FAM124B siRNA (h)