Sitemap
 
 
MST3 (phospho-Thr178) antibody, PAb (FITC)
m Taq antibody, PAb (FITC)
Myosin-7 antibody, PAb (FITC)
Myosin-2 antibody, PAb (FITC)
Myosin-6 antibody, PAb (FITC)
Myosin-3 antibody, PAb (FITC)
Myosin-8 antibody, PAb (FITC)
Myosin-10 antibody, PAb (FITC)
Myosin-15 antibody, PAb (FITC)
Minibrain antibody, PAb (FITC)
Magphinin antibody, PAb (FITC)
MAP3K9 antibody, PAb (FITC)
Melanoma gp100 antibody, PAb (FITC)
MAPKAP1 antibody, PAb (FITC)
MMP6 antibody, PAb (FITC)
MMRN2 antibody, PAb (FITC)
MMS22L antibody, PAb (FITC)
MNDA antibody, PAb (FITC)
MNF1 antibody, PAb (FITC)
MNK1 antibody, PAb (FITC)
MOCS1 antibody, PAb (FITC)
MOCS2 antibody, PAb (FITC)
MOCS3 antibody, PAb (FITC)
Moesin (phospho-Thr558) antibody, PAb (FITC)
MOGT1 antibody, PAb (FITC)
MON1A antibody, PAb (FITC)
MON1B antibody, PAb (FITC)
MON2 antibody, PAb (FITC)
MORC4 antibody, PAb (FITC)
MORG1 antibody, PAb (FITC)
MORN1 antibody, PAb (FITC)
MOSC1 antibody, PAb (FITC)
MOSPD3 antibody, PAb (FITC)
MOT13 antibody, PAb (FITC)
Mov10 antibody, PAb (FITC)
MPDU1 antibody, PAb (FITC)
MPHOSPH9 antibody, PAb (FITC)
MPND antibody, PAb (FITC)
MPHOSPH8 antibody, PAb (FITC)
MPRA antibody, PAb (FITC)
MPV17L antibody, PAb (FITC)
MPZL antibody, PAb (FITC)
MRAP antibody, PAb (FITC)
MRCL3 antibody, PAb (FITC)
MRCL3 (phospho-Thr17+Ser18) antibody, PAb (FITC)
MRFAP1L1 antibody, PAb (FITC)
MRGPRH antibody, PAb (FITC)
MRGPRX1+3+4 antibody, PAb (FITC)
MRGPRX4 antibody, PAb (FITC)
MRP6 antibody, PAb (FITC)
MRPL1 antibody, PAb (FITC)
MRPL15 antibody, PAb (FITC)
MRPL16 antibody, PAb (FITC)
MRPL20 antibody, PAb (FITC)
MRPL22 antibody, PAb (FITC)
MRPL23 antibody, PAb (FITC)
MRPL24 antibody, PAb (FITC)
MRPL27 antibody, PAb (FITC)
MRPL32 antibody, PAb (FITC)
MRPL52 antibody, PAb (FITC)
MRPL42 antibody, PAb (FITC)
MRPL36 antibody, PAb (FITC)
MRPL40 antibody, PAb (FITC)
MRPL43 antibody, PAb (FITC)
MRPL44 antibody, PAb (FITC)
MRPL45 antibody, PAb (FITC)
MRPL46 antibody, PAb (FITC)
MRPL47 antibody, PAb (FITC)
MRPL50 antibody, PAb (FITC)
MRPS12 antibody, PAb (FITC)
MRPS14 antibody, PAb (FITC)
MRPS16 antibody, PAb (FITC)
MRPS18A antibody, PAb (FITC)
MRPS18B antibody, PAb (FITC)
MRPS18C antibody, PAb (FITC)
MRPS2 antibody, PAb (FITC)
MRPS23 antibody, PAb (FITC)
MRPS25 antibody, PAb (FITC)
MRPS27 antibody, PAb (FITC)
MRPS36 antibody, PAb (FITC)
MRPS6 antibody, PAb (FITC)
MRPS9 antibody, PAb (FITC)
MS4A18 antibody, PAb (FITC)
MSANTD2 antibody, PAb (FITC)
MSK2 antibody, PAb (FITC)
MSK2 (phospho-Thr568) antibody, PAb (FITC)
MSL1v1 antibody, PAb (FITC)
MSTO1 antibody, PAb (FITC)
Msx3 antibody, PAb (FITC)
MTG1 antibody, PAb (FITC)
MTHFD1 antibody, PAb (FITC)
MTHFD2 antibody, PAb (FITC)
MTHFD2L antibody, PAb (FITC)
MTHFS antibody, PAb (FITC)
MTMR1 antibody, PAb (FITC)
MTMR10 antibody, PAb (FITC)
MTMR11 antibody, PAb (FITC)
MTMR12 antibody, PAb (FITC)
MTMR6 antibody, PAb (FITC)
MTMR9 antibody, PAb (FITC)
MTND4L antibody, PAb (FITC)
MTO1 antibody, PAb (FITC)
MTRF1 antibody, PAb (FITC)
mtRNA polymerase antibody, PAb (FITC)
MTX1 antibody, PAb (FITC)
MTX2 antibody, PAb (FITC)
MTX3 antibody, PAb (FITC)
MUC1 (phospho-Tyr1229) antibody, PAb (FITC)
MUC1 (phospho-Tyr1243) antibody, PAb (FITC)
MUC12 antibody, PAb (FITC)
MUC19 antibody, PAb (FITC)
MUC20 antibody, PAb (FITC)
MAFK antibody, PAb (FITC)
MCM2 (phospho-Ser108) antibody, PAb (FITC)
MCM2 (phospho-Ser139) antibody, PAb (FITC)
MCM2 (phospho-Ser27) antibody, PAb (FITC)
MCM2 (phospho-Ser41) antibody, PAb (FITC)
MCM2 (phospho-Ser40+Ser41) antibody, PAb (FITC)
MCM8 antibody, PAb (FITC)
MMP24 antibody, PAb (FITC)
MA2 antibody, PAb (FITC)
MAB21L1 antibody, PAb (FITC)
macro H2A.1 antibody, PAb (FITC)
MAD4 antibody, PAb (FITC)
MAEL antibody, PAb (FITC)
MAFG antibody, PAb (FITC)
MAGEA6 antibody, PAb (FITC)
MAGEA9 antibody, PAb (FITC)
MAGEB16 antibody, PAb (FITC)
MAGEB5 antibody, PAb (FITC)
MAGEC3 antibody, PAb (FITC)
MAGEE2 antibody, PAb (FITC)
MAGIX antibody, PAb (FITC)
MAGOH antibody, PAb (FITC)
MAGT1 antibody, PAb (FITC)
Serine antibody, PAb (FITC)
MAK16 antibody, PAb (FITC)
MFHA1 antibody, PAb (FITC)
MAMDC2 antibody, PAb (FITC)
MAN1 antibody, PAb (FITC)
MAN1C1 antibody, PAb (FITC)
MAN2B1 antibody, PAb (FITC)
MAN2C1 antibody, PAb (FITC)
MANBA antibody, PAb (FITC)
MPI antibody, PAb (FITC)
Mannosidase II antibody, PAb (FITC)
MAP17 antibody, PAb (FITC)
MAP1D antibody, PAb (FITC)
MBIP antibody, PAb (FITC)
MAP3K6 antibody, PAb (FITC)
MAP4K3 antibody, PAb (FITC)
MAP7D2 antibody, PAb (FITC)
MAP7D3 antibody, PAb (FITC)
MAPK15 antibody, PAb (FITC)
MAPK1IP1L antibody, PAb (FITC)
MAPKAPK2/3 antibody, PAb (FITC)
Marapsin1 antibody, PAb (FITC)
Marapsin2 antibody, PAb (FITC)
MARK3 antibody, PAb (FITC)
MARVELD2 antibody, PAb (FITC)
MAST3 antibody, PAb (FITC)
MAST4 antibody, PAb (FITC)
MAT1A antibody, PAb (FITC)
Matrilin 3 antibody, PAb (FITC)
Matrilin 4 antibody, PAb (FITC)
MBD3L1 antibody, PAb (FITC)
MBD3L3 antibody, PAb (FITC)
MBD4 antibody, PAb (FITC)
MCAF1 antibody, PAb (FITC)
MCAK antibody, PAb (FITC)
MCAK (phospho-Ser95) antibody, PAb (FITC)
MCART6 antibody, PAb (FITC)
MCCC1 antibody, PAb (FITC)
MCEE antibody, PAb (FITC)
MCF2 antibody, PAb (FITC)
MCL1 (phospho-Ser159) antibody, PAb (FITC)
MCM-BP antibody, PAb (FITC)
MCM10 antibody, PAb (FITC)
mucolipin 1 antibody, PAb (FITC)
MCRS1 antibody, PAb (FITC)
MCSF Receptor (phospho-Tyr561) antibody, PAb (FITC)
MCTP1 antibody, PAb (FITC)
MCTP2 antibody, PAb (FITC)
MDC1 (phospho-Thr4) antibody, PAb (FITC)
MDH2 antibody, PAb (FITC)
MDM1 antibody, PAb (FITC)
ME2 antibody, PAb (FITC)
Measles nucleoprotein antibody, PAb (FITC)
MED10 antibody, PAb (FITC)
MED11 antibody, PAb (FITC)
MED12L antibody, PAb (FITC)
MED25 antibody, PAb (FITC)
MED28 antibody, PAb (FITC)
MED4 antibody, PAb (FITC)
MED6 antibody, PAb (FITC)
MED9 antibody, PAb (FITC)
MEGF11 antibody, PAb (FITC)
MEGF9 antibody, PAb (FITC)
MEK7 (phospho-Thr275) antibody, PAb (FITC)
MEKK3 antibody, PAb (FITC)
Mel18 antibody, PAb (FITC)
Melanoma Inhibitory Activity antibody, PAb (FITC)
Melanophilin antibody, PAb (FITC)
Membrin antibody, PAb (FITC)
Meprin beta antibody, PAb (FITC)
MERTK (phospho-Tyr749) antibody, PAb (FITC)
MERTK (phospho-Tyr749+Tyr753+Tyr754) antibody, PAb (FITC)
MESDC2 antibody, PAb (FITC)
MEST antibody, PAb (FITC)
Met (phospho-Tyr1356) antibody, PAb (FITC)
MGLUR5B antibody, PAb (FITC)
LST1 antibody, PAb
Methionine Sulfoxide Reductase A antibody, PAb (FITC)
MetAP1 antibody, PAb (FITC)
METRNL antibody, PAb (FITC)
METTL17 antibody, PAb (FITC)
METTL1 antibody, PAb (FITC)
METTL21B antibody, PAb (FITC)
METTL22 antibody, PAb (FITC)
METTL2B antibody, PAb (FITC)
METTL7A antibody, PAb (FITC)
METTL9 antibody, PAb (FITC)
MEX3A antibody, PAb (FITC)
MEX3C antibody, PAb (FITC)
MFAP4 antibody, PAb (FITC)
MFI2 antibody, PAb (FITC)
MFRP antibody, PAb (FITC)
MFSD1 antibody, PAb (FITC)
MFSD11 antibody, PAb (FITC)
MFSD2B antibody, PAb (FITC)
MFSD3 antibody, PAb (FITC)
MFSD5 antibody, PAb (FITC)
MFSD7 antibody, PAb (FITC)
MGAT4A antibody, PAb (FITC)
MGAT5B antibody, PAb (FITC)
NHLRC1 antibody, PAb (FITC)
NHLRC2 antibody, PAb (FITC)
unknow antibody, PAb (FITC)
NUDCD3 antibody, PAb (FITC)
NaeNOS antibody, PAb (FITC)
Nanog antibody, PAb (FITC)
Natriuretic Peptide Receptor A antibody, PAb (FITC)
Nephrocystin 5 antibody, PAb (FITC)
NSE antibody, PAb (FITC)
NIPA-2 antibody, PAb (FITC)
NR2C1 antibody, PAb (FITC)
NFkB p65 (phospho-Ser281) antibody, PAb (FITC)
Neurotrypsin antibody, PAb (FITC)
NF-H antibody, PAb (FITC)
Neuromedin-C antibody, PAb (FITC)
OAZ1 antibody, PAb (FITC)
OAZ2 antibody, PAb (FITC)
OAZ3 antibody, PAb (FITC)
Occludin antibody, PAb (FITC)
ODCp antibody, PAb (FITC)
ORP1 antibody, PAb (FITC)
OSBPL10 antibody, PAb (FITC)
OSBPL2 antibody, PAb (FITC)
OSBPL5 antibody, PAb (FITC)
OSBPL7 antibody, PAb (FITC)
OSBPL9 antibody, PAb (FITC)
OSCP antibody, PAb (FITC)
OSCP1 antibody, PAb (FITC)
OSGEP antibody, PAb (FITC)
OST4 antibody, PAb (FITC)
OSTA antibody, PAb (FITC)
OSTC antibody, PAb (FITC)
OTOL1 antibody, PAb (FITC)
OR51B5 antibody, PAb (FITC)
OR51S1 antibody, PAb (FITC)
OR52A4 antibody, PAb (FITC)
OR52A5 antibody, PAb (FITC)
OTUD1 antibody, PAb (FITC)
OTUD3 antibody, PAb (FITC)
OTUD5 antibody, PAb (FITC)
OTUD7A antibody, PAb (FITC)
OSAP antibody, PAb (FITC)
OVCH1 antibody, PAb (FITC)
OXA1L antibody, PAb (FITC)
OXSM antibody, PAb (FITC)
OXSR1 (phospho-Thr185) antibody, PAb (FITC)
OR52E2 antibody, PAb (FITC)
OR52H1 antibody, PAb (FITC)
OR52I1 antibody, PAb (FITC)
OR52N1 antibody, PAb (FITC)
OR52R1 antibody, PAb (FITC)
OR56B4 antibody, PAb (FITC)
OR5A1 antibody, PAb (FITC)
OR5AK3P antibody, PAb (FITC)
OR5AN1 antibody, PAb (FITC)
OR5AR1 antibody, PAb (FITC)
OR5AU1 antibody, PAb (FITC)
OR5B12 antibody, PAb (FITC)
OR5B3 antibody, PAb (FITC)
OR5D13 antibody, PAb (FITC)
OR5D3 antibody, PAb (FITC)
OR5F1 antibody, PAb (FITC)
OR5H1 antibody, PAb (FITC)
OR5H15 antibody, PAb (FITC)
OR5J2 antibody, PAb (FITC)
OR5K3 antibody, PAb (FITC)
OR5M1 antibody, PAb (FITC)
OR5M10 antibody, PAb (FITC)
OR5M9 antibody, PAb (FITC)
OR5P2 antibody, PAb (FITC)
OR5R1 antibody, PAb (FITC)
OR5T3 antibody, PAb (FITC)
OR5V1 antibody, PAb (FITC)
OR5W2 antibody, PAb (FITC)
OR6B3 antibody, PAb (FITC)
OR6C3 antibody, PAb (FITC)
OR6C4 antibody, PAb (FITC)
OR6C70 antibody, PAb (FITC)
OR6C75 antibody, PAb (FITC)
OR6K3 antibody, PAb (FITC)
OR6N1 antibody, PAb (FITC)
OR6N2 antibody, PAb (FITC)
OR6T1 antibody, PAb (FITC)
OR6V1 antibody, PAb (FITC)
OR7A10 antibody, PAb (FITC)
OR7C1 antibody, PAb (FITC)
OR7C2 antibody, PAb (FITC)
OR7D4 antibody, PAb (FITC)
OR7E24 antibody, PAb (FITC)
OR7G1 antibody, PAb (FITC)
OR7G2 antibody, PAb (FITC)
OR8B3 antibody, PAb (FITC)
OR8B8 antibody, PAb (FITC)
OR8D1 antibody, PAb (FITC)
OR8G1 antibody, PAb (FITC)
OR8I2 antibody, PAb (FITC)
OR8J1 antibody, PAb (FITC)
OR8K5 antibody, PAb (FITC)
OR8U8 antibody, PAb (FITC)
OR8U9 antibody, PAb (FITC)
OR9G4 antibody, PAb (FITC)
OR9G9 antibody, PAb (FITC)
OR9Q1 antibody, PAb (FITC)
OR9Q2 antibody, PAb (FITC)
Orai1 antibody, PAb (FITC)
ORAI3 antibody, PAb (FITC)
ORC2 antibody, PAb (FITC)
ORC3L antibody, PAb (FITC)
ORC4L antibody, PAb (FITC)
ORC6 antibody, PAb (FITC)
ORC6L antibody, PAb (FITC)
Orexin Receptor 1 antibody, PAb (FITC)
ORL473 antibody, PAb (FITC)
ORMDL1 antibody, PAb (FITC)
MESDC1 antibody, PAb (FITC)
D3R antibody, PAb (FITC)
PABPC4L antibody, PAb (FITC)
PMS2 antibody, PAb (FITC)
Pan Orexin antibody, PAb (FITC)
PDE3B antibody, PAb (FITC)
Placental lactogen antibody, PAb (FITC)
PI3 Kinase p110 beta antibody, PAb (FITC)
PIASy antibody, PAb (FITC)
PRAS40 antibody, PAb (FITC)
KREMEN2 antibody, PAb (FITC)
pan Cytokeratin antibody, PAb (FITC)
PIG54 antibody, PAb (FITC)
PBEF antibody, PAb (FITC)
Pepsin antibody, PAb (FITC)
p105 CAF1 antibody, PAb (FITC)
p153 antibody, PAb (FITC)
p180 CAF1 antibody, PAb (FITC)
Perilipin-2 antibody, PAb (FITC)
PI 3-kinase p101 antibody, PAb (FITC)
Plasma kallikrein light chain antibody, PAb (FITC)
Podoplanin antibody, PAb (FITC)
PGAM5 antibody, PAb (FITC)
Beta-phosphoglucomutase antibody, PAb (FITC)
RAD50 antibody, PAb (FITC)
ROCK1 (phospho-Thr455+Ser456) antibody, PAb (FITC)
RNF109 antibody, PAb (FITC)
Rb2 p130 (phospho-Ser952) antibody, PAb (FITC)
RPS20 antibody, PAb (FITC)
Robo3 antibody, PAb (FITC)
RAP1GDS1 antibody, PAb (FITC)
RRAGA antibody, PAb (FITC)
RPS4Y1 antibody, PAb (FITC)
RPS4Y2 antibody, PAb (FITC)
RPS5 antibody, PAb (FITC)
RPS6 (phospho-Ser235) antibody, PAb (FITC)
RPS6 (phospho-Ser236) antibody, PAb (FITC)
RPS6 (phospho-Ser244+Ser247) antibody, PAb (FITC)
RPS6KC1 antibody, PAb (FITC)
RPS6KL1 antibody, PAb (FITC)
RPS7 antibody, PAb (FITC)
RPS8 antibody, PAb (FITC)
RRN3 (phospho-Ser640) antibody, PAb (FITC)
RRNAD1 antibody, PAb (FITC)
RRP1B antibody, PAb (FITC)
RRS1 antibody, PAb (FITC)
RSBN1 antibody, PAb (FITC)
RSK1 p90 (phospho-T348) antibody, PAb (FITC)
RSK1 p90 (phospho-T573) antibody, PAb (FITC)
RSPH10B antibody, PAb (FITC)
RSPH3 antibody, PAb (FITC)
RSPH6A antibody, PAb (FITC)
RSPO4 antibody, PAb (FITC)
RSPRY1 antibody, PAb (FITC)
RTDR1 antibody, PAb (FITC)
RTL1 antibody, PAb (FITC)
NgR2 antibody, PAb (FITC)
Rubicon antibody, PAb (FITC)
RUFY1 antibody, PAb (FITC)
SIGIRR antibody, PAb (FITC)
PRSS22 antibody, PAb (FITC)
SOD1 antibody, PAb (FITC)
SYCP3 antibody, PAb (FITC)
delta Sarcoglycan antibody, PAb (FITC)
STOM antibody, PAb (FITC)
AMPK alpha-1 antibody, PAb (FITC)
MGST1 antibody, PAb (FITC)
FLJ10357 antibody, PAb (FITC)
SOX5 antibody, PAb (FITC)
SP1 (phospho-Thr739) antibody, PAb (FITC)
SARS Nsp2 antibody, PAb (FITC)
SARS Nsp3 antibody, PAb (FITC)
SARS p65 antibody, PAb (FITC)
SART2 antibody, PAb (FITC)
SASH3 antibody, PAb (FITC)
SAST124 antibody, PAb (FITC)
SAT1 antibody, PAb (FITC)
SAV1 antibody, PAb (FITC)
SBNO1 antibody, PAb (FITC)
SBNO2 antibody, PAb (FITC)
SBSN antibody, PAb (FITC)
SC35 antibody, PAb (FITC)
SC65 antibody, PAb (FITC)
SAFB antibody, PAb (FITC)
SCAI antibody, PAb (FITC)
SCAMP1 antibody, PAb (FITC)
SCAMP2 antibody, PAb (FITC)
Sulfite oxidase antibody, PAb (FITC)
SCAND1 antibody, PAb (FITC)
SCAPER antibody, PAb (FITC)
SCARA3 antibody, PAb (FITC)
SCARA5 antibody, PAb (FITC)
SLC39A6 antibody, PAb (FITC)
SCC4 antibody, PAb (FITC)
SCGB3A2 antibody, PAb (FITC)
SCGBL antibody, PAb (FITC)
Schlafen 8 antibody, PAb (FITC)
SCLY antibody, PAb (FITC)
SCMH1 antibody, PAb (FITC)
SCML2 antibody, PAb (FITC)
SCML4 antibody, PAb (FITC)
SCO2 antibody, PAb (FITC)
SCP1 antibody, PAb (FITC)
SFRS8 antibody, PAb (FITC)
SFRS9 antibody, PAb (FITC)
SFT2B antibody, PAb (FITC)
SFXN1 antibody, PAb (FITC)
SFXN2 antibody, PAb (FITC)
SFXN3 antibody, PAb (FITC)
SFXN4 antibody, PAb (FITC)
SFXN5 antibody, PAb (FITC)
SGEF antibody, PAb (FITC)
SGIP1 antibody, PAb (FITC)
SGK2 antibody, PAb (FITC)
SHISA6 antibody, PAb (FITC)
SHISA7 antibody, PAb (FITC)
SHMT2 antibody, PAb (FITC)
SHOX2 antibody, PAb (FITC)
SHQ1 antibody, PAb (FITC)
Shugoshin antibody, PAb (FITC)
SBDS antibody, PAb (FITC)
SIA8D antibody, PAb (FITC)
SIAH3 antibody, PAb (FITC)
Sialidase 3 antibody, PAb (FITC)
SIAT4A antibody, PAb (FITC)
SIDT2 antibody, PAb (FITC)
SIGLECL1 antibody, PAb (FITC)
SIK3 antibody, PAb (FITC)
SIKE1 antibody, PAb (FITC)
SIL1 antibody, PAb (FITC)
Simian Rotavirus VP4 antibody, PAb (FITC)
SIPA1L3 antibody, PAb (FITC)
SIRPB2 antibody, PAb (FITC)
SIRT1 (phospho-Thr530) antibody, PAb (FITC)
SIX homeobox 4 antibody, PAb (FITC)
SKOR1 antibody, PAb (FITC)
SKOR2 antibody, PAb (FITC)
SKT antibody, PAb (FITC)
Skuld antibody, PAb (FITC)
SLAIN2 antibody, PAb (FITC)
S100A12 antibody, PAb (FITC)
SP2 transcription factor antibody, PAb (FITC)
SPACA1 antibody, PAb (FITC)
SPACA3 antibody, PAb (FITC)
SPACA4 antibody, PAb (FITC)
SPAG11A antibody, PAb (FITC)
SPAG11B antibody, PAb (FITC)
SPAG7 antibody, PAb (FITC)
SPANXN2 antibody, PAb (FITC)
SPANXD antibody, PAb (FITC)
SPANXN4 antibody, PAb (FITC)
SPATA16 antibody, PAb (FITC)
SPATA20 antibody, PAb (FITC)
SPATA21 antibody, PAb (FITC)
SPATA24 antibody, PAb (FITC)
SPATA2L antibody, PAb (FITC)
SPATA31A2 antibody, PAb (FITC)
SPATA5 antibody, PAb (FITC)
SPATA5L1 antibody, PAb (FITC)
SPATA6 antibody, PAb (FITC)
SPATA15 antibody, PAb (FITC)
SPATS1 antibody, PAb (FITC)
SPCA2 antibody, PAb (FITC)
SPCS2 antibody, PAb (FITC)
SPCS3 antibody, PAb (FITC)
SPDYE2B antibody, PAb (FITC)
SPDYE3 antibody, PAb (FITC)
SPDYE5 antibody, PAb (FITC)
Spectrin beta 5 antibody, PAb (FITC)
Speedy protein C antibody, PAb (FITC)
SPEF1 antibody, PAb (FITC)
Spermidine synthase antibody, PAb (FITC)
SPERT antibody, PAb (FITC)
SPESP1 antibody, PAb (FITC)
SPG20 antibody, PAb (FITC)
SPHAR antibody, PAb (FITC)
SPPase1 antibody, PAb (FITC)
SPHKAP antibody, PAb (FITC)
SPIB antibody, PAb (FITC)
SPIDR antibody, PAb (FITC)
SPIN2A antibody, PAb (FITC)
SPIN2B antibody, PAb (FITC)
SPIN3 antibody, PAb (FITC)
SPIN4 antibody, PAb (FITC)
SPINK13 antibody, PAb (FITC)
SPINK2 antibody, PAb (FITC)
SPINK4 antibody, PAb (FITC)
SPINK5 antibody, PAb (FITC)
SPINK6 antibody, PAb (FITC)
SPINK8 antibody, PAb (FITC)
SPINK9 antibody, PAb (FITC)
SPIRE1 antibody, PAb (FITC)
SPIRE2 antibody, PAb (FITC)
splicing factor 1 antibody, PAb (FITC)
SPLUNC3 antibody, PAb (FITC)
SPOCD1 antibody, PAb (FITC)
SPRED2 antibody, PAb (FITC)
SEH1L antibody, PAb (FITC)
Sprouty 4 antibody, PAb (FITC)
SRGAP1 antibody, PAb (FITC)
SOX9 antibody, PAb (FITC)
Smad2 (phospho-Ser250) antibody, PAb (FITC)
SGLT2 antibody, PAb (FITC)
STP2 antibody, PAb (FITC)
slc25a48 antibody, PAb (FITC)
SAKS1 antibody, PAb (FITC)
SP140L antibody, PAb (FITC)
Sialoadhesin antibody, PAb (FITC)
Simian Rotavirus VP8 antibody, PAb (FITC)
SARDH antibody, PAb (FITC)
SEC61 beta antibody, PAb (FITC)
STAC antibody, PAb (FITC)
MDMX (phospho-Ser367) antibody, PAb (FITC)
RNF16 antibody, PAb (FITC)
RNF16 antibody, PAb (FITC)
TSEN2 antibody, PAb (FITC)
THAP2 antibody, PAb (FITC)
TWEAK antibody, PAb (FITC)
TOM20 antibody, PAb (FITC)
THEG4 antibody, PAb (FITC)
TAP26 antibody, PAb (FITC)
Topoisomerase III antibody, PAb (FITC)
TIM 3 antibody, PAb (FITC)
GTF2F1 antibody, PAb (FITC)
TLR10 antibody, PAb (FITC)
TNNT3 antibody, PAb (FITC)
TNNT1 antibody, PAb (FITC)
Troponin T fast + slow skeletal muscle antibody, PAb (FITC)
TLR2 antibody, PAb (FITC)
TPOR antibody, PAb (FITC)
TXA2R antibody, PAb (FITC)
TYRO3 (phospho-Tyr681) antibody, PAb (FITC)
TSPAN12 antibody, PAb (FITC)
TMEM157 antibody, PAb (FITC)
TTC30A antibody, PAb (FITC)
TBK1 antibody, PAb (FITC)
TIMM23 antibody, PAb (FITC)
TRAF4AF1 antibody, PAb (FITC)
TRAF5 antibody, PAb (FITC)
TRAFD1 antibody, PAb (FITC)
TRAM1 antibody, PAb (FITC)
Transcription factor Sp4 antibody, PAb (FITC)
Transglutaminase 5 antibody, PAb (FITC)
Transmembrane protein 30A antibody, PAb (FITC)
TMEM93 antibody, PAb (FITC)
TRAP5 antibody, PAb (FITC)
TRAP alpha antibody, PAb (FITC)
TRAP100 antibody, PAb (FITC)
TRAPPC2 antibody, PAb (FITC)
TRAPPC3 antibody, PAb (FITC)
TRAPPC4 antibody, PAb (FITC)
TRAPPC5 antibody, PAb (FITC)
TRAPPC6A antibody, PAb (FITC)
TRAPPCL2 antibody, PAb (FITC)
TRAR4 antibody, PAb (FITC)
TNFAIP8L1 antibody, PAb (FITC)
TNFAIP8L3 antibody, PAb (FITC)
TNFR2 antibody, PAb (FITC)
TOR3A antibody, PAb (FITC)
Integrin beta 1 (phospho-Thr788) antibody, PAb (FITC)
Integrin beta 1 (phospho-Tyr783) antibody, PAb (FITC)
Transferrin Receptor (phospho-Ser24) antibody, PAb (FITC)
TRBP antibody, PAb (FITC)
TRCG1 antibody, PAb (FITC)
TCOF1 antibody, PAb (FITC)
Trehalase antibody, PAb (FITC)
TREX2 antibody, PAb (FITC)
TRF1 (phospho-Ser219) antibody, PAb (FITC)
TRF4-2 antibody, PAb (FITC)
TRF41 antibody, PAb (FITC)
TRFP antibody, PAb (FITC)
TRH Receptor antibody, PAb (FITC)
TRIF antibody, PAb (FITC)
TRIM antibody, PAb (FITC)
TRIM10 antibody, PAb (FITC)
TRIM14 antibody, PAb (FITC)
TRIM16 antibody, PAb (FITC)
TRIM16L antibody, PAb (FITC)
TRIM23 antibody, PAb (FITC)
TRIM26 antibody, PAb (FITC)
TRIM30 antibody, PAb (FITC)
TRIM37 antibody, PAb (FITC)
TRIM38 antibody, PAb (FITC)
TRIM43B antibody, PAb (FITC)
TRIM44 antibody, PAb (FITC)
TRIM45 antibody, PAb (FITC)
TRIM46 antibody, PAb (FITC)
TRIM48 antibody, PAb (FITC)
TRIM49 antibody, PAb (FITC)
TRIM49C antibody, PAb (FITC)
TRIM5 delta antibody, PAb (FITC)
TRIM50C antibody, PAb (FITC)
TXNDC4 antibody, PAb (FITC)
Tnni1 antibody, PAb (FITC)
TRIM52 antibody, PAb (FITC)
TRIM64 antibody, PAb (FITC)
TRIM65 antibody, PAb (FITC)
TRIM66 antibody, PAb (FITC)
TRIM67 antibody, PAb (FITC)
TRIM68 antibody, PAb (FITC)
TRIM71 antibody, PAb (FITC)
TRIM72 antibody, PAb (FITC)
TRIM73 antibody, PAb (FITC)
TRIML2 antibody, PAb (FITC)
TRIP12 antibody, PAb (FITC)
COPS2 antibody, PAb (FITC)
TRIP11 antibody, PAb (FITC)
TRIP6 antibody, PAb (FITC)
TPP2 antibody, PAb (FITC)
TRIT1 antibody, PAb (FITC)
TRIO antibody, PAb (FITC)
TRK fused gene antibody, PAb (FITC)
TRMT1 antibody, PAb (FITC)
TRM11 antibody, PAb (FITC)
TRMT12 antibody, PAb (FITC)
TRMT5 antibody, PAb (FITC)
TRMT6 antibody, PAb (FITC)
TRNP antibody, PAb (FITC)
TRNT1 antibody, PAb (FITC)
TRIOBP antibody, PAb (FITC)
Trophoblast specific protein alpha antibody, PAb (FITC)
Tropomodulin 2 antibody, PAb (FITC)
Tropomodulin 3 antibody, PAb (FITC)
Tropomyosin 3 antibody, PAb (FITC)
TP53AP1 antibody, PAb (FITC)
TP53INP2 antibody, PAb (FITC)
TPA antibody, PAb (FITC)
TPCN1 antibody, PAb (FITC)
TPGS1 antibody, PAb (FITC)
TPH2 (phospho-Ser19) antibody, PAb (FITC)
TPIT antibody, PAb (FITC)
TPK1 antibody, PAb (FITC)
TPM4 antibody, PAb (FITC)
TPPC1 antibody, PAb (FITC)
TPPP3 antibody, PAb (FITC)
TPRG1 antibody, PAb (FITC)
TPRG1 antibody, PAb (FITC)
THRAP3 antibody, PAb (FITC)
TRA2A antibody, PAb (FITC)
TRA2B antibody, PAb (FITC)
TRABD antibody, PAb (FITC)
TRAF3IP1 antibody, PAb (FITC)
TOM1 antibody, PAb (FITC)
TOM1L2 antibody, PAb (FITC)
TOMM22 antibody, PAb (FITC)
TTF1 antibody, PAb (FITC)
TOMM40L antibody, PAb (FITC)
TOMM5 antibody, PAb (FITC)
TEFF1 antibody, PAb (FITC)
TopBP1 antibody, PAb (FITC)
TRPV2 antibody, PAb (FITC)
Topoisomerase II beta antibody, PAb (FITC)
TOX1 antibody, PAb (FITC)
TOX3 antibody, PAb (FITC)
TCL3 antibody, PAb (FITC)
TrkA (phospho-Tyr490) antibody, PAb (FITC)
TrkA (phospho-Tyr683+Tyr684) antibody, PAb (FITC)
TrkA (phospho-Tyr701) antibody, PAb (FITC)
TRAPD antibody, PAb (FITC)
TNNI3 antibody, PAb (FITC)
TrkC (phospho-Tyr820) antibody, PAb (FITC)
Topoisomerase II alpha (phospho-Ser1525) antibody, PAb (FITC)
Topoisomerase II alpha (phospho-Thr1343) antibody, PAb (FITC)
TET3 antibody, PAb (FITC)
MNK1 (phospho-Thr250) antibody, PAb (FITC)
Thymosin beta 4 antibody, PAb (FITC)
TGF beta Receptor II (phospho-Tyr424) antibody, PAb (FITC)
TGF beta Receptor II (phospho-Tyr336) antibody, PAb (FITC)
TGF beta Receptor II (phospho-Ser225) antibody, PAb (FITC)
TNFSF4 antibody, PAb (FITC)
TNNC2 antibody, PAb (FITC)
TNPO2 antibody, PAb (FITC)
TNPO3 antibody, PAb (FITC)
TNRC5 antibody, PAb (FITC)
TNS4 antibody, PAb (FITC)
TNXB antibody, PAb (FITC)
TOB1 (phospho-Ser164) antibody, PAb (FITC)
TOB antibody, PAb (FITC)
TOB2 antibody, PAb (FITC)
TOE1 antibody, PAb (FITC)
Tollip antibody, PAb (FITC)
TIAF1 antibody, PAb (FITC)
TIP39 antibody, PAb (FITC)
PIP5K2 antibody, PAb (FITC)
TDO2 antibody, PAb (FITC)
TIP39 antibody, PAb (FITC)
TMEM67 antibody, PAb (FITC)
THRAP2 antibody, PAb (FITC)
TM175 antibody, PAb (FITC)
TBC1D26 antibody, PAb (FITC)
USP16 antibody, PAb (FITC)
UCRC antibody, PAb (FITC)
USP50 antibody, PAb (FITC)
Ultraviolet wavelength-sensitive opsin antibody, PAb (FITC)
UHRF1BP1 antibody, PAb (FITC)
Uroplakin Ia antibody, PAb (FITC)
UBQLNL antibody, PAb (FITC)
Valine antibody, PAb (FITC)
Vitamin D Receptor antibody, PAb (FITC)
WTX antibody, PAb (FITC)
WASF3 antibody, PAb (FITC)
WDR35 antibody, PAb (FITC)
XRN1 antibody, PAb (FITC)
Viviparous 8 antibody, PAb (FITC)
Zinc finger protein 445 antibody, PAb (FITC)
ZNF649 antibody, PAb (FITC)
ZNF778 antibody, PAb (FITC)
ZZEF1 antibody, PAb (FITC)
ZZZ3 antibody, PAb (FITC)
ZYG11B antibody, PAb (FITC)
ZYG11BL antibody, PAb (FITC)
ZXDA antibody, PAb (FITC)
ZXDC antibody, PAb (FITC)
ZYG11A antibody, PAb (FITC)
ZU5 antibody, PAb (FITC)
ZUFSP antibody, PAb (FITC)
ZSWIM1 antibody, PAb (FITC)
ZSWIM4 antibody, PAb (FITC)
ZSWIM5 antibody, PAb (FITC)
ZSWIM6 antibody, PAb (FITC)
ZSCAN4 antibody, PAb (FITC)
ZSCAN5 antibody, PAb (FITC)
ZSCAN5B antibody, PAb (FITC)
ZSCAN5C antibody, PAb (FITC)
ZSCAN2 antibody, PAb (FITC)
ZRANB2 antibody, PAb (FITC)
ZRSR2 antibody, PAb (FITC)
ZPBP2 antibody, PAb (FITC)
ZNT6 antibody, PAb (FITC)
ZNHIT2 antibody, PAb (FITC)
ZNHIT3 antibody, PAb (FITC)
ZNFN1A4 antibody, PAb (FITC)
ZNFX1 antibody, PAb (FITC)
ZNFN1A2 antibody, PAb (FITC)
ZNF96 antibody, PAb (FITC)
ZNF98 antibody, PAb (FITC)
ZNF862 antibody, PAb (FITC)
ZNF879 antibody, PAb (FITC)
ZNF880 antibody, PAb (FITC)
ZNF883 antibody, PAb (FITC)
ZNF90 antibody, PAb (FITC)
ZNF92 antibody, PAb (FITC)
ZNF844 antibody, PAb (FITC)
ZNF845 antibody, PAb (FITC)
ZNF853 antibody, PAb (FITC)
ZNF860 antibody, PAb (FITC)
ZNF83 antibody, PAb (FITC)
ZNF835 antibody, PAb (FITC)
ZNF837 antibody, PAb (FITC)
ZNF821 antibody, PAb (FITC)
ZNF826 antibody, PAb (FITC)
ZNF829 antibody, PAb (FITC)
ZNF800 antibody, PAb (FITC)
ZNF804B antibody, PAb (FITC)
ZNF813 antibody, PAb (FITC)
ZNF816A antibody, PAb (FITC)
ZNF791 antibody, PAb (FITC)
ZNF793 antibody, PAb (FITC)
ZNF799 antibody, PAb (FITC)
ZNF8 antibody, PAb (FITC)
ZNF787 antibody, PAb (FITC)
ZNF788 antibody, PAb (FITC)
ZNF789 antibody, PAb (FITC)
ZNF79 antibody, PAb (FITC)
ZNF790 antibody, PAb (FITC)
ZNF784 antibody, PAb (FITC)
ZNF785 antibody, PAb (FITC)
ZNF777 antibody, PAb (FITC)
ZNF780A antibody, PAb (FITC)
ZNF780B antibody, PAb (FITC)
ZNF781 antibody, PAb (FITC)
ZNF773 antibody, PAb (FITC)
ZNF774 antibody, PAb (FITC)
ZNF77 antibody, PAb (FITC)
ZNF76 antibody, PAb (FITC)
ZNF763 antibody, PAb (FITC)
ZNF75 antibody, PAb (FITC)
ZNF75A antibody, PAb (FITC)
ZNF689 antibody, PAb (FITC)
ZNF69 antibody, PAb (FITC)
ZNF690 antibody, PAb (FITC)
ZNF691 antibody, PAb (FITC)
ZNF687 antibody, PAb (FITC)
ZNF688 antibody, PAb (FITC)
ZNF676 antibody, PAb (FITC)
ZNF677 antibody, PAb (FITC)
ZNF678 antibody, PAb (FITC)
ZNF680 antibody, PAb (FITC)
ZNF681 antibody, PAb (FITC)
ZNF683 antibody, PAb (FITC)
ZNF674 antibody, PAb (FITC)
ZNF675 antibody, PAb (FITC)
ZNF664 antibody, PAb (FITC)
ZNF379 antibody, PAb (FITC)
ZmCCD8 antibody, PAb (FITC)
ZNF348 antibody, PAb (FITC)
ZNF738 antibody, PAb (FITC)
ZNF833 antibody, PAb (FITC)
ZBTB8OS antibody, PAb (FITC)
ZBTB9 antibody, PAb (FITC)
ZC3H12C antibody, PAb (FITC)
ZC3H13 antibody, PAb (FITC)
ZC3H14 antibody, PAb (FITC)
ZC3H15 antibody, PAb (FITC)
ZC3H18 antibody, PAb (FITC)
ZC3H3 antibody, PAb (FITC)
ZC3H3 antibody, PAb (FITC)
ZC3H7A antibody, PAb (FITC)
ZCWPW2 antibody, PAb (FITC)
ZDBF2 antibody, PAb (FITC)
ZDHHC1 antibody, PAb (FITC)
ZDHHC13 antibody, PAb (FITC)
ZDHHC14 antibody, PAb (FITC)
ZDHHC19 antibody, PAb (FITC)
ZDHHC2 antibody, PAb (FITC)
ZDHHC22 antibody, PAb (FITC)
ZDHHC23 antibody, PAb (FITC)
ZDHHC24 antibody, PAb (FITC)
ZDHHC5 antibody, PAb (FITC)
ZDHHC6 antibody, PAb (FITC)
ZDHHC8 antibody, PAb (FITC)
ZNF639 antibody, PAb (FITC)
ZNF10 antibody, PAb (FITC)
ZNF33A antibody, PAb (FITC)
ZNF12 antibody, PAb (FITC)
ZNF100 antibody, PAb (FITC)
ZNF15 antibody, PAb (FITC)
ZNF2 antibody, PAb (FITC)
ZNF711 antibody, PAb (FITC)
ZNF160 antibody, PAb (FITC)
ZNF101 antibody, PAb (FITC)
ZNF175 antibody, PAb (FITC)
ZNF165 antibody, PAb (FITC)
ZNF289 antibody, PAb (FITC)
ZNF259 antibody, PAb (FITC)
ZNF256 antibody, PAb (FITC)
ZNF232 antibody, PAb (FITC)
ZNF365 antibody, PAb (FITC)
ZNF642 antibody, PAb (FITC)
ZNF529 antibody, PAb (FITC)
ZNF703 antibody, PAb (FITC)
ZFAND1 antibody, PAb (FITC)
ZFAND2A antibody, PAb (FITC)
ZFAND2B antibody, PAb (FITC)
ZFAND3 antibody, PAb (FITC)
ZFAT antibody, PAb (FITC)
ZFH5 antibody, PAb (FITC)
ZFHX4 antibody, PAb (FITC)
ZFP109 antibody, PAb (FITC)
ZFP14 antibody, PAb (FITC)
ZFP192 antibody, PAb (FITC)
ZNF501 antibody, PAb (FITC)
ZC3H8 antibody, PAb (FITC)
ZC3HAV1L antibody, PAb (FITC)
ZC4H2 antibody, PAb (FITC)
ZCCHC10 antibody, PAb (FITC)
ZCCHC13 antibody, PAb (FITC)
ZCCHC16 antibody, PAb (FITC)
ZCCHC17 antibody, PAb (FITC)
Zyxin (phospho-Ser142) antibody, PAb (FITC)
ZCCHC18 antibody, PAb (FITC)
ZCCHC2 antibody, PAb (FITC)
ZCCHC24 antibody, PAb (FITC)
ZCCHC5 antibody, PAb (FITC)
ZCCHC6 antibody, PAb (FITC)
ZCCHC8 antibody, PAb (FITC)
ZCCHV antibody, PAb (FITC)
ZCH11 antibody, PAb (FITC)
ZCPW1 antibody, PAb (FITC)
zcrb1 antibody, PAb (FITC)
ZSWIM7 antibody, PAb (FITC)
ZNF743 antibody, PAb (FITC)
ZG16B antibody, PAb (FITC)
Rat secretory IgA antibody, PAb (FITC)
SLC2A4RG antibody, PAb (FITC)
14-3-3 alpha + beta antibody, PAb (FITC)
14-3-3 beta+zeta (phospho-Ser186) antibody, PAb (FITC)
15 Lipoxygenase 2 antibody, PAb (FITC)
Human BPI protein
Human LRG1 protein
Human LRG1 protein
Bovine Fibronectin protein
Bovine Fibronectin protein
Rat Fibronectin protein
Rat Fibronectin protein
Human Apolipoprotein AI protein
Human Apolipoprotein AI protein
Human Apolipoprotein AI protein
Human APOA2 protein
Porcine FSH protein
Porcine FSH protein
Porcine FSH protein
Porcine LH protein
Human TSH protein
Human TSH protein
HSV-2 gG protein
Bovine APOH protein
Human MCTS1 protein
Human Tubulin beta 3 protein
Human Tubulin beta 3 protein
Human PIM1 protein
Human PIM1 protein
Human IGLL1 protein
Human IGLL1 protein
Human CHRAC1 protein
Human CHRAC1 protein
Human ARC protein
Human ARC protein
Human MRPL13 protein
Human MRPL13 protein
Human CGB protein
Human RPS10 protein
Human RPS10 protein
Human TARDBP protein
Human TARDBP protein
Human FAM49B protein
Human OMP protein
Human OMP protein
Human Adipsin protein
Human Adipsin protein
Human AMN protein
Human AMN protein
Human BTF3 protein
Human BTF3 protein
Human BTF3 protein
Human DKK3 (HEK) protein
Human DKK3 (HEK) protein
Human FDCSP protein
Human FDCSP protein
Human FRZB protein
Human HFE protein
Human IMPAD1 protein
Human IMPAD1 protein
Human KLRG1 protein
Human KLRG1 protein
Human NOP16 protein
Human SERPING1 (HEK) protein
Human RSG1 protein
Human RSG1 protein
Human RSG1 protein
Human Substance P protein
Human Substance P protein
Human VEGFC (HEK) protein
Human VEGFC (HEK) protein
Human CAMP protein
Human VCAM1 (HEK) protein
Human VCAM1 (HEK) protein
Human CD14 (HEK) protein
Human CD14 (HEK) protein
Human ICAM1 (HEK) protein
Human RSPO3 protein
Human RSPO3 protein
Human CD100 (HEK) protein
Human AHSG HEK protein
Human SELE (HEK) protein
Mouse Fractalkine protein
Mouse Fractalkine protein
Human ARPC3 protein
Human ARPC3 protein
Human LAG-1 protein
Human LAG-1 protein
Human CD46 protein
Human RPS5 protein
Human NRN1 protein
Human IGFBP7 protein
Human IGFBP7 protein
Mouse NOV protein
Human C7ORF49 protein
Human C7ORF49 pro