Sitemap
 
 
SDR-O antibody, PAb (FITC)
SH3BGRL3 antibody, PAb (FITC)
SHISA3 antibody, PAb (FITC)
SLC1A7 antibody, PAb (FITC)
SLC22A10 antibody, PAb (FITC)
PSMG3 antibody, PAb (FITC)
SLC30A4 antibody, PAb (FITC)
SAPK3 antibody, PAb (FITC)
Anti-Smad2 (phospho-Ser250) antibody, PAb (FITC)
Tissue factor antibody, PAb (FITC)
TESPA1 antibody, PAb (FITC)
TRAF4 antibody, PAb (FITC)
TRAP220 (phospho-Thr1457) antibody, PAb (FITC)
ZNF695 antibody, PAb (FITC)
ZNF70 antibody, PAb (FITC)
ZNF85 antibody, PAb (FITC)
SLC25A22 antibody, PAb (FITC)
ZNF747 antibody, PAb (FITC)
ZNF775 antibody, PAb (FITC)
ZSCAN1 antibody, PAb (FITC)
ZG16A antibody, PAb (FITC)
Cathepsin B antibody, PAb
Cytochrome P450 2C8 antibody, PAb
ELF1 antibody, PAb
EPHB1 antibody, PAb
HER2 (Phospho-Y1248) antibody, PAb
HER2 (Phospho-Y1248) antibody, PAb
FADD (Phospho-S194) antibody, PAb
FGFR4 antibody, PAb
FOXO1 (Phospho-S329) antibody, PAb
FOXO1 (Phospho-S329) antibody, PAb
Granzyme K antibody, PAb
CD278 antibody, PAb
CD278 antibody, PAb
IL-22 antibody, PAb
CD49c antibody, PAb
EDG2 antibody, PAb
TAK1 (Phospho-T187) antibody, PAb
MARK antibody, PAb
MARK antibody, PAb
CD56 antibody, PAb
NT5C1A antibody, PAb
CD31 antibody, PAb
POLR3H antibody, PAb
MSK1 antibody, PAb
MSK1 antibody, PAb
MSK1 antibody, PAb
STAT5 (Phospho-S726/731) antibody, PAb
STAT5 (Phospho-S726/731) antibody, PAb
TNF alpha antibody, PAb
CD264 antibody, PAb
TTC23 antibody, PAb
TTC23 antibody, PAb
GCP6 antibody, PAb
XRN2 antibody, PAb
GST-tag antibody, PAb
GST-tag antibody, PAb
Glu-Glu-tag antibody, PAb
HSV-tag antibody, PAb
JAK3 Blocking, Peptide
c-Jun (Phospho-S63) Blocking, Peptide
c-Jun (Phospho-T239) Blocking, Peptide
c-Jun (Phospho-T239) Blocking, Peptide
c-Jun (Phospho-S73/100) Blocking, Peptide
KIF2C (Phospho-S95) Blocking, Peptide
Cytokeratin 8 (Phospho-S432) Blocking, Peptide
Cytokeratin 8 (Phospho-S432) Blocking, Peptide
LYN (Phospho-Y397) Blocking, Peptide
MKK4 Blocking, Peptide
TAK1 (Phospho-T184) Blocking, Peptide
p38 Blocking, Peptide
JNK1/2/3 (Phospho-T183/Y185) Blocking, Peptide
JNK1/2/3 (Phospho-T183/Y185) Blocking, Peptide
TAU (Phospho-S404) Blocking, Peptide
MCL1 (Phospho-S159) Blocking, Peptide
MCL1 (Phospho-S159) Blocking, Peptide
MDM2 Blocking, Peptide
TRAP100 Blocking, Peptide
CRSP8 Blocking, Peptide
MEIS1 Blocking, Peptide
MKI67IP Blocking, Peptide
MRPL18 Blocking, Peptide
MRPS21 Blocking, Peptide
Musculin Blocking, Peptide
Melatonin Receptor 1b Blocking, Peptide
Melatonin Receptor 1b Blocking, Peptide
c-Myc (Phospho-T358) Blocking, Peptide
SMRT Blocking, Peptide
NEK9 (Phospho-T210) Blocking, Peptide
NF-kappaB p105 (Phospho-S893) Blocking, Peptide
NF-kappaB p105 (Phospho-S907) Blocking, Peptide
Neuromedin U Blocking, Peptide
NSG1 Blocking, Peptide
P2Y4 Blocking, Peptide
PAK1/2/3 Blocking, Peptide
PAK3 Blocking, Peptide
PDCD4 (Phospho-S67) Blocking, Peptide
PEA15 (Phospho-S104) Blocking, Peptide
PEA15 Blocking, Peptide
PEA15 Blocking, Peptide
Progesterone Receptor Blocking, Peptide
PIN1 Blocking, Peptide
MYT1 Blocking, Peptide
PPAR gamma Blocking, Peptide
MYPT1 (Phospho-T853) Blocking, Peptide
PKA C alpha/beta/gamma (Phospho-T198) Blocking, Peptide
PKC beta (Phospho-S661) Blocking, Peptide
PKC epsilon (Phospho-S729) Blocking, Peptide
PKC mu Blocking, Peptide
DNA-PKcs (Phospho-T2647) Blocking, Peptide
CD201 Blocking, Peptide
GPR73a Blocking, Peptide
IP Receptor Blocking, Peptide
PTP alpha Blocking, Peptide
RAD51A Blocking, Peptide
c-RAF Blocking, Peptide
RBP5 Blocking, Peptide
NF-kappaB p65 Blocking, Peptide
Rhodopsin Blocking, Peptide
RhoA Blocking, Peptide
S6K1 (Phospho-T412) Blocking, Peptide
S6K1 Blocking, Peptide
CD363 Blocking, Peptide
CD363 Blocking, Peptide
PEDF Blocking, Peptide
SAP49 Blocking, Peptide
SNAT2 Blocking, Peptide
GPR172B Blocking, Peptide
SNAI1/2 (Phospho-S246) Blocking, Peptide
SPHK2 (Phospho-T614) Blocking, Peptide
SPHK2 (Phospho-T614) Blocking, Peptide
SREBP1 (Phospho-S439) Blocking, Peptide
SSTR1 Blocking, Peptide
STAM2 Blocking, Peptide
STAT4 (Phospho-Y693) Blocking, Peptide
RB3 Blocking, Peptide
TAO1 Blocking, Peptide
AS160 Blocking, Peptide
Telomerase (Phospho-S824) Blocking, Peptide
Topoisomerase 2 alpha Blocking, Peptide
USP38 Blocking, Peptide
VAMP1/2/3 Blocking, Peptide
VAV2 (Phospho-Y142) Blocking, Peptide
VTI1B Blocking, Peptide
WASF1 Blocking, Peptide
NIPA (Phospho-S354) Blocking, Peptide
NIPA Blocking, Peptide
Rabenosyn 5 Blocking, Peptide
ZNF75D Blocking, Peptide
ARHGEF7 Blocking, Peptide
CD296 Blocking, Peptide
ATP1A2 Blocking, Peptide
BCL6 Blocking, Peptide
BCL6 Blocking, Peptide
CAGE1 Blocking, Peptide
CCDC99 Blocking, Peptide
CCKAR Blocking, Peptide
CCKAR Blocking, Peptide
CD1d Blocking, Peptide
PB Cadherin Blocking, Peptide
PB Cadherin Blocking, Peptide
Cadherin 24 Blocking, Peptide
CD26 Blocking, Peptide
ELF1 Blocking, Peptide
EMR2 Blocking, Peptide
EPHB1 Blocking, Peptide
HER3 Blocking, Peptide
FGF13 Blocking, Peptide
Granzyme K Blocking, Peptide
CD278 Blocking, Peptide
IFIT5 Blocking, Peptide
IL-26 Blocking, Peptide
IRF3 Blocking, Peptide
CD49c Blocking, Peptide
KCNK3 Blocking, Peptide
L1CAM Blocking, Peptide
MARK Blocking, Peptide
mTOR (Phospho-S2448) Blocking, Peptide
NT5C1A Blocking, Peptide
CD31 Blocking, Peptide
POTEH Blocking, Peptide
POTEH Blocking, Peptide
RAB5C Blocking, Peptide
RELB (Phospho-S573) Blocking, Peptide
MSK1 Blocking, Peptide
MSK1 Blocking, Peptide
HSN1 Blocking, Peptide
STAT5 (Phospho-S726/731) Blocking, Peptide
CD264 Blocking, Peptide
CD137 Blocking, Peptide
TTC23 Blocking, Peptide
VPS72 Blocking, Peptide
14-3-3 theta/tau (Phospho-S232) Blocking, Peptide
Human EPCAM ELISA Kit
Mouse VEGF-B ELISA Kit
Human CD5L ELISA Kit
Mouse CD44 ELISA Kit
HAVCR1 antibody, PAb
NRIP1 antibody, PAb
AIM2 antibody, PAb
B3GNT8 antibody, PAb
BMP5 antibody, PAb
CSNK1A1 antibody, PAb
CXCL10 antibody, PAb
GRK6 antibody, PAb
KAT2A antibody, PAb
LIMK1 antibody, PAb
LOXL2 antibody, PAb
MMP1 antibody, PAb
NR2F2 antibody, PAb
OSM antibody, PAb
PPP1R12A antibody, PAb
PRKAB1 antibody, PAb
S100A8 antibody, PAb
SOD3 antibody, PAb
TREX1 antibody, PAb
TTR antibody, PAb
Norovirus antibody, MAb
L. pneumophila antibody, MAb
Influenza A (NP) antibody, MAb
RSV Fusion protein antibody, MAb
RSV Fusion protein antibody, MAb
RSV Fusion protein antibody, MAb
RSV Fusion protein antibody, MAb
RSV Fusion protein antibody, MAb
RSV Fusion protein antibody, MAb
Adenovirus hexon antibody, MAb
Adenovirus hexon antibody, MAb
Adenovirus hexon antibody, MAb
Mycoplasma pneuminiae P1 antibody, MAb
Mycoplasma pneuminiae P1 antibody, MAb
Mycoplasma pneuminiae P1 antibody, MAb
SED antibody, MAb
SEE antibody, MAb
SEE antibody, MAb
Enterotoxin LT antibody, MAb
Enterotoxin LT antibody, MAb
Enterotoxin STp antibody, MAb
Enterotoxin STp antibody, MAb
HBsAg antibody, MAb
Neisseria gonorrhoeae antibody, MAb
Dengue Virus NS1 antibody, MAb
Chlamydia pneumoniae antibody, MAb
Adenovirus Hexon antibody, MAb
Procalcitonin antibody, MAb
ProcalcitoninKatacalcin antibody, MAb
NPT II antibody, MAb
HPT antibody, MAb
Bt Cry1Ab/Cry1Ac antibody, MAb
Bt Cry1Ab/Cry1Ac antibody, MAb
proBNP antibody, MAb
HEMOGLOBIN A1c antibody, MAb
Myoglobin antibody, PAb
Cystatin C antibody, PAb
GALECTIN-3 antibody, MAb
Ferritin antibody, PAb
25 OH VITAMIN D3 antibody, MAb
CEA antibody, MAb
CRP antibody, MAb
Cancer Antigen CA 19-9 antibody, MAb
GOAT ANTI-HUMAN IgG (H&L) antibody
HUMAN IMMUNOGLOBULINE E (IgE) antibody
Free Lambda Light Chain antibody
MRC-5 Cells CMV IgG/IgM protein
Vero Cells Toxoplasma gondii protein
E. coli EBV VCA p23 protein
E. coli HB pre-S1+S2 protein
E. coli Trypanosoma cruzi (chagas) FRA protein
Synthetic Dengue Type4, NS1 protein
E. coli p. VIVAX Pldh protein
E. coli HCV NS3/Core/NS4/NS5 protein
E. coli T.Pallidum p47 protein
E. coli FABP3 protein
E. coli HIV Chimeric protein
E. coli HIV Chimeric protein
alpha MSH antibody, PAb
BAR 2 antibody, MAb
MOR 1 antibody, MAb
VCO1 1 antibody, MAb
AMP 1 antibody, MAb
MET 2 antibody, MAb
MDMA 2 antibody, MAb
HBsAg 1-Labeling antibody, MAb
HBeAg 1 antibody, MAb
Malaria Pf- 1-labeling antibody, MAb
Malaria Pf- 2-coating antibody, MAb
Malaria Pan 2-coating antibody, MAb
RV 1-Labeling antibody, MAb
AFP 2- coating antibody, MAb
CtnI 2-coating antibody, MAb
FABP 1-Labeling antibody, MAb
FABP 2-coating antibody, MAb
AMP 2 antibody, MAb (BSA)
MDMA antibody, MAb (BSA)
MOR antibody, MAb (BSA)
MTD antibody, MAb (BSA)
OXY antibody, MAb (BSA)
THC antibody, MAb (BSA)
AFT B1 antibody, MAb (BSA)
pan-CEA Cocktail antibody, MAb
p504S antibody, MAb
Granzyme B antibody, PAb
Histone antibody, MAb
HLA-DR (MHC II) antibody, MAb
Prostate Specific Antigen antibody, MAb
PECAM antibody, MAb
PECAM antibody, MAb
CDw75 antibody, MAb
CD30 antibody, MAb
CD30 antibody, MAb
Alx1 antibody, PAb
ABCC13 antibody, PAb
ABCC13 antibody, PAb
APOC2 antibody, PAb
ADCY3 antibody, PAb
ADCY3 antibody, PAb
ANKRD54 antibody, PAb
ACTC1 antibody, PAb
ARP3 (phospho-Ser418) antibody, PAb
ALKBH7 antibody, PAb
BCAS4 antibody, PAb
CD19 antibody, PAb
CD20 antibody, PAb
Cytohesin 3 antibody, PAb
COUP-TF1 antibody, PAb
Caspase-1 (phospho-20) antibody, PAb
Cyclin T1 antibody, PAb
CLEC2A antibody, PAb
CLEC2E antibody, PAb
CXCR4 antibody, PAb
CHRM4 antibody, PAb
CAIV antibody, PAb
caspase-3 p17 subunit antibody, PAb
CD68 antibody, PAb
DDX4 antibody, PAb
DDX4 antibody, PAb
Desmocollin 1 + 2 antibody, PAb
DNPEP antibody, PAb
DUSP27 antibody, PAb
DNA PKcs (phospho-Thr2638) antibody, PAb
FBP1 antibody, PAb
FBP1 antibody, PAb
Fibrinopeptide B antibody, PAb
FAD49 antibody, PAb
Glycine Receptor alpha 3 antibody, PAb
GATA2 + GATA3 antibody, PAb
GSK-3 beta antibody, PAb
HARS antibody, PAb
HGF beta antibody, PAb
Iduronate 2 sulfatase antibody, PAb
Iduronate 2 sulfatase antibody, PAb
IRS1 (phospho-Ser632) antibody, PAb
IQSEC3 antibody, PAb
IQSEC3 antibody, PAb
ITCH antibody, PAb
ITCH antibody, PAb
MAP1A antibody, PAb
MYPT1 (Phospho-Thr696) antibody, PAb
Magphinin antibody, PAb
Myelin-oligodendrocyte glycoprotein antibody, PAb
NEDD4 antibody, PAb
NUDT8 antibody, PAb
NUDT15 antibody, PAb
NUFIP2 antibody, PAb
NUP188 antibody, PAb
NUP205 antibody, PAb
NUP205 antibody, PAb
NUP205 antibody, PAb
NXF2 antibody, PAb
NXF2 antibody, PAb
NXF5 antibody, PAb
NXF5 antibody, PAb
NXP20 antibody, PAb
NXT2 antibody, PAb
NYNRIN antibody, PAb
NFKB p65 antibody, PAb
NFKB p65 antibody, PAb
OPA3 antibody, PAb
OPA3 antibody, PAb
OBP2A antibody, PAb
OC90 antibody, PAb
ODAM antibody, PAb
ODF3L2 antibody, PAb
PPARGC1A antibody, PAb
PHEX antibody, PAb
PSMG3 antibody, PAb
PSORS1C1 antibody, PAb
PSTK antibody, PAb
PTCD1 antibody, PAb
PTD016 antibody, PAb
PTPD2 antibody, PAb
PTPN18 antibody, PAb
PTPNS1L2 antibody, PAb
PURB antibody, PAb
PURB antibody, PAb
PVRIG antibody, PAb
PXMP4 antibody, PAb
PYDC2 antibody, PAb
PYDC2 antibody, PAb
PYROXD1 antibody, PAb
PFKP antibody, PAb
PYROXD2 antibody, PAb
PTPRN2 antibody, PAb
QPCTL antibody, PAb
QPCTL antibody, PAb
REXO1 antibody, PAb
RBMY1A1 antibody, PAb
RAB42 antibody, PAb
RABEP2 antibody, PAb
RAXL1 antibody, PAb
RABL5 antibody, PAb
RABL5 antibody, PAb
RAET1G antibody, PAb
RALGAPB antibody, PAb
RALYL antibody, PAb
RANBP10 antibody, PAb
RANBP3L antibody, PAb
RAPGEFL1 antibody, PAb
RASAL2 antibody, PAb
RASL10B antibody, PAb
RASSF10 antibody, PAb
RASSF10 antibody, PAb
RBJ antibody, PAb
RBJ antibody, PAb
RBKS antibody, PAb
Rad51 antibody, PAb
RCAS1 antibody, PAb
Slc26a5 antibody, PAb
SLC35D2 antibody, PAb
SLC35D2 antibody, PAb
SCRG1 antibody, PAb
SCRN3 antibody, PAb
SCRN3 antibody, PAb
SCY1 like 3 antibody, PAb
Sec14L3 antibody, PAb
SEC14L5 antibody, PAb
SEC24A antibody, PAb
SEC31B antibody, PAb
SEC61B antibody, PAb
SELT antibody, PAb
SELV antibody, PAb
SEMG2 antibody, PAb
SENP7 antibody, PAb
SEPN1 antibody, PAb
SETD6 antibody, PAb
SETD6 antibody, PAb
SF3B14 antibody, PAb
SFRP5 antibody, PAb
SFRS11 antibody, PAb
SFRS12 antibody, PAb
SFRS15 antibody, PAb
SFRS17A antibody, PAb
SGOL2 antibody, PAb
SGTB antibody, PAb
SH3BGR antibody, PAb
SLC10A5 antibody, PAb
SLC10A7 antibody, PAb
SLC12A8 antibody, PAb
SLC13A1 antibody, PAb
SLC13A2 antibody, PAb
SLC13A4 antibody, PAb
SLC13A4 antibody, PAb
SLC16A8 antibody, PAb
SLC16A9 antibody, PAb
SLC16A9 antibody, PAb
SLC17A3 antibody, PAb
SLC17A3 antibody, PAb
SLC17A5 antibody, PAb
SLC17A5 antibody, PAb
SLC17A9 antibody, PAb
SLC17A9 antibody, PAb
SLC22A15 antibody, PAb
SLC22A18AS antibody, PAb
SLC22A23 antibody, PAb
SLC22A24 antibody, PAb
SLC22A24 antibody, PAb
SLC23A1 antibody, PAb
SLC23A2 antibody, PAb
SLC24A4 antibody, PAb
SLC24A4 antibody, PAb
SLC25A15 antibody, PAb
SLC25A17 antibody, PAb
SLC25A17 antibody, PAb
SLC25A2 antibody, PAb
SLC25A30 antibody, PAb
SLC25A32 antibody, PAb
SLC25A32 antibody, PAb
SLC25A33 antibody, PAb
SLC25A35 antibody, PAb
SLC25A36 antibody, PAb
SLC25A36 antibody, PAb
SLC25A39 antibody, PAb
SLC25A39 antibody, PAb
SLC25A40 antibody, PAb
SLC25A40 antibody, PAb
SLC25A41 antibody, PAb
SLC25A41 antibody, PAb
SLC25A42 antibody, PAb
SLC26A10 antibody, PAb
SLC26A9 antibody, PAb
SLC29A3 antibody, PAb
SLC2A7 antibody, PAb
SLC30A2 antibody, PAb
SLC30A2 antibody, PAb
SLC30A4 antibody, PAb
SLC30A5 antibody, PAb
SLC30A7 antibody, PAb
SLC35B4 antibody, PAb
SLC35D3 antibody, PAb
SLC35E1 antibody, PAb
SLC35F1 antibody, PAb
SLC35F2 antibody, PAb
SLC36A1 antibody, PAb
SLC36A2 antibody, PAb
SLC38A4 antibody, PAb
SLC38A5 antibody, PAb
SLC22A1 antibody, PAb
SBDS antibody, PAb
CD43 antibody, PAb
CD43 antibody, PAb
SAPK3 antibody, PAb
Syntaxin 1A + Syntaxin 1B antibody, PAb
Syntaxin-1B antibody, PAb
Smad2 (phospho-Ser250) antibody, PAb
TRAF4 antibody, PAb
TRIM38 antibody, PAb
TRIM23 antibody, PAb
TRIM23 antibody, PAb
TSPAN6 antibody, PAb
TNF alpha antibody, PAb
T7 tag antibody, PAb
TTBK1 antibody, PAb
Thrombin Activation peptide fragment 2 antibody, PAb
SLC25A19 antibody, PAb
VGLUT3 antibody, PAb
WNT9A antibody, PAb
ZNF573 antibody, PAb
ZNF573 antibody, PAb
ZNF582 antibody, PAb
ZNF583 antibody, PAb
ZNF669 antibody, PAb
ZNF692 antibody, PAb
ZNF695 antibody, PAb
ZNF696 antibody, PAb
ZNF696 antibody, PAb
ZNF70 antibody, PAb
ZNF70 antibody, PAb
ZNF85 antibody, PAb
ZNF25 antibody, PAb
ZNF25 antibody, PAb
ZNF292 antibody, PAb
ZNF701 antibody, PAb
ZNF720 antibody, PAb
ZNF720 antibody, PAb
ZNF735 antibody, PAb
ZNF736 antibody, PAb
ZNF747 antibody, PAb
ZNF764 antibody, PAb
ZNF769 antibody, PAb
ZNF775 antibody, PAb
ZPBP1 antibody, PAb
ZSCAN1 antibody, PAb
ZFP95 antibody, PAb
ZMAT1 antibody, PAb
ZMAT5 antibody, PAb
ZMAT5 antibody, PAb
FACE1 antibody, PAb
FACE1 antibody, PAb
ZMYM1 antibody, PAb
ZMYND12 antibody, PAb
ZMYND12 antibody, PAb
ZMYND19 antibody, PAb
ZMYND19 antibody, PAb
ZNF839 antibody, PAb
ZG16A antibody, PAb
Alx1 antibody, PAb (FITC)
ABCC9 antibody, PAb (FITC)
APOC2 antibody, PAb (FITC)
ADCY3 antibody, PAb (FITC)
GRK3 antibody, PAb (FITC)
AQP2 (phospho-Ser256) antibody, PAb (FITC)
ARP3 (phospho-Ser418) antibody, PAb (FITC)
CD20 antibody, PAb (FITC)
COUP-TF1 antibody, PAb (FITC)
CSFV antibody, PAb (FITC)
Cofilin (Phospho-Ser3) antibody, PAb (FITC)
C20orf50 antibody, PAb (FITC)
CLEC2A antibody, PAb (FITC)
CLEC2E antibody, PAb (FITC)
CXCR4 antibody, PAb (FITC)
CYP2C19 antibody, PAb (FITC)
CD31 antibody, PAb (FITC)
CD68 antibody, PAb (FITC)
DNPEP(phospho-Ser109) antibody, PAb (FITC)
DHX38 antibody, PAb (FITC)
DEF6 antibody, PAb (FITC)
DUSP27 antibody, PAb (FITC)
RBED1 antibody, PAb (FITC)
FOLR2 antibody, PAb (FITC)
FAD49 antibody, PAb (FITC)
Gemin 5 antibody, PAb (FITC)
Glycine Receptor alpha 3 antibody, PAb (FITC)
GATA2 + GATA3 antibody, PAb (FITC)
GSK-3 beta antibody, PAb (FITC)
Hepatitis C Virus E2 antibody, PAb (FITC)
HSD11B2 antibody, PAb (FITC)
HARS antibody, PAb (FITC)
HAP1 antibody, PAb (FITC)
Hrasls3 antibody, PAb (FITC)
HECTD2 antibody, PAb (FITC)
IQSEC3 antibody, PAb (FITC)
ITCH antibody, PAb (FITC)
IL-10 antibody, PAb (FITC)
KRT81 antibody, PAb (FITC)
Kv4.2 (phospho-Thr607) antibody, PAb (FITC)
LRRC10 antibody, PAb (FITC)
LRCH1 antibody, PAb (FITC)
MAP1A antibody, PAb (FITC)
NUFIP2 antibody, PAb (FITC)
NUP205 antibody, PAb (FITC)
NXF5 antibody, PAb (FITC)
NXP20 antibody, PAb (FITC)
NXPH4 antibody, PAb (FITC)
NYNRIN antibody, PAb (FITC)
Neurexin-3-beta antibody, PAb (FITC)
NFKB p65 antibody, PAb (FITC)
OLFML1 antibody, PAb (FITC)
OOEP antibody, PAb (FITC)
OOSP1 antibody, PAb (FITC)
OPA3 antibody, PAb (FITC)
OC90 antibody, PAb (FITC)
ODAM antibody, PAb (FITC)
ODF3L1 antibody, PAb (FITC)
ODF3L2 antibody, PAb (FITC)
OLIG3 antibody, PAb (FITC)
PPARGC1A antibody, PAb (FITC)
PHEX antibody, PAb (FITC)
PDGFRA antibody, PAb (FITC)
PSORS1C1 antibody, PAb (FITC)
PTCD3 antibody, PAb (FITC)
PTPLA antibody, PAb (FITC)
PTPNS1L2 antibody, PAb (FITC)
PTRHD1 antibody, PAb (FITC)
PURB antibody, PAb (FITC)
PUS3 antibody, PAb (FITC)
PXMP2 antibody, PAb (FITC)
PYROXD1 antibody, PAb (FITC)
PRPF4 antibody, PAb (FITC)
PFKM (phospho-Ser775) antibody, PAb (FITC)
PFKP antibody, PAb (FITC)
Paxillin (Phospho-Ser83) antibody, PAb (FITC)
PMCA4 antibody, PAb (FITC)
PTPRN2 antibody, PAb (FITC)
PALM3 antibody, PAb (FITC)
QIL1 antibody, PAb (FITC)
QPCTL antibody, PAb (FITC)
QRICH2 antibody, PAb (FITC)
QRSL antibody, PAb (FITC)
QPRT antibody, PAb (FITC)
REXO1 antibody, PAb (FITC)
RELL2 antibody, PAb (FITC)
RBMY1A1 antibody, PAb (FITC)
RAB32 antibody, PAb (FITC)
RAB36 antibody, PAb (FITC)
RAB42 antibody, PAb (FITC)
RABIF antibody, PAb (FITC)
RABL4 antibody, PAb (FITC)
R3HDM4 antibody, PAb (FITC)
RAB11FIP1 antibody, PAb (FITC)
RAB11FIP4 antibody, PAb (FITC)
RABL5 antibody, PAb (FITC)
RAD51AP2 antibody, PAb (FITC)
RAI16 antibody, PAb (FITC)
RALGAPB antibody, PAb (FITC)
RANBP10 antibody, PAb (FITC)
RAP2C antibody, PAb (FITC)
RAPH1 antibody, PAb (FITC)
RASL10B antibody, PAb (FITC)
RASL11B antibody, PAb (FITC)
RBM11 antibody, PAb (FITC)
Rad51 antibody, PAb (FITC)
Slc26a5 antibody, PAb (FITC)
SLC35D2 antibody, PAb (FITC)
Integrin alpha-3 heavy chain antibody, PAb (FITC)
Scratch 2 antibody, PAb (FITC)
SCRN3 antibody, PAb (FITC)
SCRN3 antibody, PAb (FITC)
SCY1 like 3 antibody, PAb (FITC)
SDAD1 antibody, PAb (FITC)
Sec14L3 antibody, PAb (FITC)
SEC14L5 antibody, PAb (FITC)
SEC31A antibody, PAb (FITC)
SEC61B antibody, PAb (FITC)
SELH antibody, PAb (FITC)
SELT antibody, PAb (FITC)
SELV antibody, PAb (FITC)
SEMG2 antibody, PAb (FITC)
Secretory phospholipase A2 antibody, PAb (FITC)
SERAC1 antibody, PAb (FITC)
SETD6 antibody, PAb (FITC)
SEZ6L2 antibody, PAb (FITC)
SFRS12 antibody, PAb (FITC)
Syntaxin 1a (phospho-Ser14) antibody, PAb (FITC)
SDR42E1 antibody, PAb (FITC)
SGTB antibody, PAb (FITC)
SH3D19 antibody, PAb (FITC)
SH3RF3 antibody, PAb (FITC)
SHC4 antibody, PAb (FITC)
SHISA4 antibody, PAb (FITC)
SHISA5 antibody, PAb (FITC)
SLC10A5 antibody, PAb (FITC)
SLC10A7 antibody, PAb (FITC)
SLC12A8 antibody, PAb (FITC)
SLC13A1 antibody, PAb (FITC)
SLC13A2 antibody, PAb (FITC)
SLC15A3 antibody, PAb (FITC)
SLC15A5 antibody, PAb (FITC)
SLC16A12 antibody, PAb (FITC)
SLC16A8 antibody, PAb (FITC)
SLC17A3 antibody, PAb (FITC)
SLC17A5 antibody, PAb (FITC)
SLC17A9 antibody, PAb (FITC)
SLC19A3 antibody, PAb (FITC)
SLC22A13 antibody, PAb (FITC)
SLC22A14 antibody, PAb (FITC)
SLC22A18AS antibody, PAb (FITC)
SLC22A23 antibody, PAb (FITC)
SLC22A24 antibody, PAb (FITC)
SLC23A1 antibody, PAb (FITC)
SLC23A2 antibody, PAb (FITC)
SLC25A1 antibody, PAb (FITC)
SLC25A17 antibody, PAb (FITC)
SLC25A24 antibody, PAb (FITC)
SLC25A35 antibody, PAb (FITC)
SLC25A36 antibody, PAb (FITC)
SLC25A41 antibody, PAb (FITC)
SLC25A42 antibody, PAb (FITC)
SLC26A8 antibody, PAb (FITC)
SLC26A9 antibody, PAb (FITC)
SLC29A3 antibody, PAb (FITC)
SLC2A7 antibody, PAb (FITC)
SLC30A5 antibody, PAb (FITC)
SLC30A7 antibody, PAb (FITC)
SLC35B4 antibody, PAb (FITC)
SLC35E1 antibody, PAb (FITC)
SLC35E2 antibody, PAb (FITC)
SLC35F1 antibody, PAb (FITC)
SLC35F2 antibody, PAb (FITC)
SLC36A1 antibody, PAb (FITC)
SLC36A2 antibody, PAb (FITC)
SLC38A4 antibody, PAb (FITC)
SLC38A5 antibody, PAb (FITC)
SLC39A13 antibody, PAb (FITC)
SBDS antibody, PAb (FITC)
Syntaxin 1A + Syntaxin 1B antibody, PAb (FITC)
Syntaxin-1B antibody, PAb (FITC)
SLC22A11 antibody, PAb (FITC)
TRIM38 antibody, PAb (FITC)
TRIM23 antibody, PAb (FITC)
TSPAN6 antibody, PAb (FITC)
TTI1 antibody, PAb (FITC)
TNF alpha antibody, PAb (FITC)
TTBK1 antibody, PAb (FITC)
SLC25A19 antibody, PAb (FITC)
WNT9A antibody, PAb (FITC)
ZNF573 antibody, PAb (FITC)
ZNF582 antibody, PAb (FITC)
ZNF583 antibody, PAb (FITC)
ZNF669 antibody, PAb (FITC)
ZNF692 antibody, PAb (FITC)
ZNF221 antibody, PAb (FITC)
ZNF701 antibody, PAb (FITC)
ZNF710 antibody, PAb (FITC)
ZNF720 antibody, PAb (FITC)
ZNF736 antibody, PAb (FITC)
ZNF769 antibody, PAb (FITC)
ZFP95 antibody, PAb (FITC)
ZIP Kinase (phospho-Thr265) antibody, PAb (FITC)
ZMAT1 antibody, PAb (FITC)
ZMAT4 antibody, PAb (FITC)
ZMAT5 antibody, PAb (FITC)
FACE1 antibody, PAb (FITC)
ZMYND12 antibody, PAb (FITC)
ZMYND19 antibody, PAb (FITC)
ZNF839 antibody, PAb (FITC)
RELN antibody, PAb
ROR1 antibody, PAb
TBCC antibody, PAb
RPL3 antibody, PAb
XPC antibody, PAb
TMED9 antibody, PAb
HLA-DQA1 antibody, PAb
SPI1 antibody, PAb
ASGR1 antibody, PAb
HDAC7 antibody, PAb
COL17A1 antibody, PAb
CST3 antibody, PAb
TGFB2 antibody, PAb
GC antibody, PAb
C3 antibody, PAb
LIFR antibody, PAb
REN antibody, MAb
ABCC5 antibody, MAb
HSPE1 antibody, PAb
TSPAN8 antibody, PAb
Chondroitin Sulfate antibody, MAb
STAT1 antibody, PAb
TUFM antibody, PAb
CEACAM7 antibody, PAb
SERPINC1 antibody, PAb
RPLP2 antibody, PAb
IL12A antibody, PAb
RFX1 antibody, PAb
GOLGA1 antibody, PAb
LRRC8A antibody, PAb
VTI1A antibody, PAb
SLC36A2 antibody, PAb
LANCL2 antibody, PAb
BAK1 antibody, PAb
ASGR2 antibody, PAb
PTGS2 antibody, PAb
FTT0571 antibody, PAb
ASH1 antibody, PAb
6x Histidine antibody, MAb (RPE)
6x Histidine antibody, MAb (Alkaline Phosphatase)
6x Histidine antibody, MAb
c-myc antibody, MAb (RPE)
DYKDDDDK antibody, MAb (Europium)
DYKDDDDK antibody, MAb (RPE)
HA antibody, PAb (RPE)
Biorbyt TMB HRP Substrate
Biorbyt TMB HRP Substrate
Leptin Receptor antibody, PAb
Sialoadhesin antibody, PAb
Sialoadhesin antibody, PAb
CXCL13 antibody, PAb
TNF alpha antibody, PAb
IL4 antibody, PAb
iNOS antibody, PAb
iNOS antibody, PAb
COPS2 antibody, PAb
IL1RA antibody, PAb
IL1RA antibody, PAb
PEB (4x) Protein
Fibrinogen antibody, PAb
EPO antibody, PAb
TNFa antibody, PAb
T7 antibody, PAb (RPE)
T7 antibody, PAb (Biotin)
T7 antibody, PAb (Alkaline Phosphatase)
S antibody, PAb (Biotin)
S antibody, PAb (Alkaline Phosphatase)
S antibody, PAb (RPE)
V5 antibody, PAb (RPE)
V5 antibody, PAb (Biotin)
V5 antibody, PAb (Alkaline Phosphatase)
IL4 antibody, PAb
IL4 antibody, PAb
ROR1 antibody, PAb
CYP26A1 antibody, PAb
CYP2B6 antibody, PAb
CSNK2B antibody, PAb
CD209 antibody, PAb
CSNK2B antibody, PAb
IP6K3 antibody, PAb
GNA12 antibody, PAb
BOD1L antibody, PAb
RE1-silencing transcription factor antibody, PAb
CD87 antibody, PAb
HSPE1 antibody, PAb
HLA-B antibody, PAb
Coilin antibody, PAb
PTEN (phospho-S380/T382/T383) antibody, PAb
PHF1 antibody, PAb
PHF1 antibody, PAb
DKC1 antibody, PAb
ZRANB2 antibody, PAb
ZRANB2 antibody, PAb
FES antibody, PAb
PTEN (phospho-S380/T382/T383) antibody, PAb
RPS6KB1 antibody, PAb
NFYB antibody, PAb
LTK antibody, PAb
CDKN1A antibody, PAb
CEBPZ antibody, PAb
CEBPZ antibody, PAb
MAPKAPK3 antibody, PAb
DOK6 antibody, PAb
DOK6 antibody, PAb
MOB3C antibody, PAb
MOB3C antibody, PAb
DPF2 antibody, PAb
LYN antibody, PAb
FAM84B antibody, PAb
FAM84B antibody, PAb
GTF2IRD1 antibody, PAb
CYP2W1 antibody, PAb
CYP2W1 antibody, PAb
ARR3 antibody, PAb
RAD21 antibody, PAb
IL13RA2 antibody, PAb
Cytokeratin 19 antibody, MAb (FITC)
MRPL41 antibody, PAb
RPS12 antibody, PAb
RPS13 antibody, PAb
RPS13 antibody, PAb
ACSS1 antibody, PAb
AKR1C2 antibody, PAb
AKR1C2 antibody, PAb
Lamin A antibody, MAb (FITC)
Lamin A and C antibody, MAb (FITC)
ATP5C1 antibody, PAb
CNTROB antibody, PAb
CNTROB antibody, PAb
CEP78 antibody, PAb
CEP78 antibody, PAb
CSTF2T antibody, PAb
CXCL1 antibody, PAb
CBX3 (Phospho-S93) antibody, PAb
CDK11B antibody, PAb
MVK antibody, PAb
TAF15 antibody, PAb
XRCC5 (phospho-T714) antibody, PAb
ERBB3 (phospho-Y1222) antibody, PAb
ERBB3 (phospho-Y1222) antibody, PAb
EGFR (phospho-S1026) antibody, PAb
RPH3A antibody, PAb
RPH3A antibody, PAb
MRPS9 antibody, PAb
ATP5I antibody, PAb
ATP5C1 antibody, PAb
MYH14 antibody, PAb
MYH14 antibody, PAb
NXPH3 antibody, PAb
NXPH3 antibody, PAb
NUTF2 antibody, PAb
NUTF2 antibody, PAb
EIF3D antibody, PAb
FUBP3 antibody, PAb
SAR1B antibody, PAb
GBP4 antibody, PAb
RSAD1 antibody, PAb
PIK3CG antibody, PAb
PIK3CG antibody, PAb
BNIP3 antibody, PAb
KLK3 antibody, PAb
KLK3 antibody, PAb
STX1A antibody, PAb
NGF antibody, PAb
ECI1 antibody, PAb
REN antibody, PAb
OMG antibody, PAb
CD3E antibody, PAb
CD58 antibody, PAb
ITGB3 antibody, PAb
CD248 antibody, PAb
CD248 antibody, PAb
CD276 antibody, PAb
CD276 antibody, PAb
CD300LD antibody, PAb
CD300LD antibody, PAb
LONP2 antibody, PAb
RXFP3 antibody, PAb
TH (phospho-S8) antibody, PAb
TH (phospho-S8) antibody, PAb
MAPK14 (phospho-T180/Y182) antibody, PAb
PEX10 antibody, PAb
PABPC5 antibody, PAb
PTEN antibody, PAb
MAPK14 antibody, PAb
MAPK14 antibody, PAb
TGF beta Receptor 2 antibody, PAb
TGF beta Receptor 2 antibody, PAb
NTRK1 antibody, PAb
ABL1 antibody, PAb
PRPF39 antibody, PAb
PRPF39 antibody, PAb
TUBA1A antibody, PAb
RPS6KC1 antibody, PAb
RPS6KC1 antibody, PAb
MMTAG2 antibody, PAb