Sitemap
 
 
1600014K23Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1600014K23Rik (m)-PR
1600015I10Rik siRNA (m)
1600015I10Rik shRNA Plasmid (m)
1600015I10Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1600015I10Rik (m)-PR
1600016N20Rik siRNA (m)
1600016N20Rik shRNA Plasmid (m)
1600016N20Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1600016N20Rik (m)-PR
MB21D2 siRNA (m)
MB21D2 shRNA Plasmid (m)
MB21D2 shRNA (m) Lentiviral Particles
MB21D2 (m)-PR
GPR125 siRNA (m)
GPR125 shRNA Plasmid (m)
GPR125 shRNA (m) Lentiviral Particles
GPR125 (m)-PR
17beta-HSD11 siRNA (m)
17beta-HSD11 shRNA Plasmid (m)
17beta-HSD11 shRNA (m) Lentiviral Particles
17beta-HSD11 (m)-PR
17beta-HSD12 siRNA (m)
17beta-HSD12 shRNA Plasmid (m)
17beta-HSD12 shRNA (m) Lentiviral Particles
17beta-HSD12 (m)-PR
17beta-HSD13 siRNA (m)
17beta-HSD13 shRNA Plasmid (m)
17beta-HSD13 shRNA (m) Lentiviral Particles
17beta-HSD13 (m)-PR
17beta-HSD14 siRNA (m)
17beta-HSD14 shRNA Plasmid (m)
17beta-HSD14 shRNA (m) Lentiviral Particles
17beta-HSD14 (m)-PR
17beta-HSD6 siRNA (m)
17beta-HSD6 shRNA Plasmid (m)
17beta-HSD6 shRNA (m) Lentiviral Particles
17beta-HSD6 (m)-PR
17beta-HSD7 siRNA (m)
17beta-HSD7 shRNA Plasmid (m)
17beta-HSD7 shRNA (m) Lentiviral Particles
17beta-HSD7 (m)-PR
1700001C02Rik siRNA (m)
1700001C02Rik shRNA Plasmid (m)
1700001C02Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700001C02Rik (m)-PR
1700001C19Rik siRNA (m)
1700001C19Rik shRNA Plasmid (m)
1700001C19Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700001C19Rik (m)-PR
1700001F09Rik siRNA (m)
1700001F09Rik shRNA Plasmid (m)
1700001F09Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700001F09Rik (m)-PR
1700001J03Rik siRNA (m)
1700001J03Rik shRNA Plasmid (m)
1700001J03Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700001J03Rik (m)-PR
1700001K19Rik siRNA (m)
1700001K19Rik shRNA Plasmid (m)
1700001K19Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700001K19Rik (m)-PR
1700001L19Rik siRNA (m)
1700001L19Rik shRNA Plasmid (m)
1700001L19Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700001L19Rik (m)-PR
1700001O22Rik siRNA (m)
1700001O22Rik shRNA Plasmid (m)
1700001O22Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700001O22Rik (m)-PR
1700001P01Rik siRNA (m)
1700001P01Rik shRNA Plasmid (m)
1700001P01Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700001P01Rik (m)-PR
1700003E16Rik siRNA (m)
1700003E16Rik shRNA Plasmid (m)
1700003E16Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700003E16Rik (m)-PR
1700003F12Rik siRNA (m)
1700003F12Rik shRNA Plasmid (m)
1700003F12Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700003F12Rik (m)-PR
1700003M02Rik siRNA (m)
1700003M02Rik shRNA Plasmid (m)
1700003M02Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700003M02Rik (m)-PR
1700006A11Rik siRNA (m)
1700006A11Rik shRNA Plasmid (m)
1700006A11Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700006A11Rik (m)-PR
1700006E09Rik siRNA (m)
1700006E09Rik shRNA Plasmid (m)
1700006E09Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700006E09Rik (m)-PR
1700007B14Rik siRNA (m)
1700007B14Rik shRNA Plasmid (m)
1700007B14Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700007B14Rik (m)-PR
1700007G11Rik siRNA (m)
1700007G11Rik shRNA Plasmid (m)
1700007G11Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700007G11Rik (m)-PR
EF-CAB9 siRNA (m)
EF-CAB9 shRNA Plasmid (m)
EF-CAB9 shRNA (m) Lentiviral Particles
EF-CAB9 (m)-PR
1700007K09Rik siRNA (m)
1700007K09Rik shRNA Plasmid (m)
1700007K09Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700007K09Rik (m)-PR
PRSS51 siRNA (m)
PRSS51 shRNA Plasmid (m)
PRSS51 shRNA (m) Lentiviral Particles
PRSS51 (m)-PR
1700008A04Rik siRNA (m)
1700008A04Rik shRNA Plasmid (m)
1700008A04Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700008A04Rik (m)-PR
1700008F21Rik siRNA (m)
1700008F21Rik shRNA Plasmid (m)
1700008F21Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700008F21Rik (m)-PR
FABP12 siRNA (m)
FABP12 shRNA Plasmid (m)
FABP12 shRNA (m) Lentiviral Particles
FABP12 (m)-PR
1700008O03Rik siRNA (m)
1700008O03Rik shRNA Plasmid (m)
1700008O03Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700008O03Rik (m)-PR
1700008P02Rik siRNA (m)
1700008P02Rik shRNA Plasmid (m)
1700008P02Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700008P02Rik (m)-PR
1700009N14Rik siRNA (m)
1700009N14Rik shRNA Plasmid (m)
1700009N14Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700009N14Rik (m)-PR
1700009P17Rik siRNA (m)
1700009P17Rik shRNA Plasmid (m)
1700009P17Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700009P17Rik (m)-PR
1700010B08Rik siRNA (m)
1700010B08Rik shRNA Plasmid (m)
1700010B08Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700010B08Rik (m)-PR
1700010D01Rik siRNA (m)
1700010D01Rik shRNA Plasmid (m)
1700010D01Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700010I14Rik siRNA (m)
1700010I14Rik shRNA Plasmid (m)
1700010I14Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700010I14Rik (m)-PR
1700011A15Rik siRNA (m)
1700011A15Rik shRNA Plasmid (m)
1700011A15Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700011A15Rik (m)-PR
1700011E24Rik siRNA (m)
1700011E24Rik shRNA Plasmid (m)
1700011E24Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700011E24Rik (m)-PR
1700011F14Rik siRNA (m)
1700011F14Rik shRNA Plasmid (m)
1700011F14Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700011F14Rik (m)-PR
1700011H14Rik siRNA (m)
1700011H14Rik shRNA Plasmid (m)
1700011H14Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700011H14Rik (m)-PR
1700011H22Rik siRNA (m)
1700011H22Rik shRNA Plasmid (m)
1700011H22Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700011H22Rik (m)-PR
1700011I03Rik siRNA (m)
1700011I03Rik shRNA Plasmid (m)
1700011I03Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700011I03Rik (m)-PR
1700011L22Rik siRNA (m)
1700011L22Rik shRNA Plasmid (m)
1700011L22Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700011L22Rik (m)-PR
1700012A03Rik siRNA (m)
1700012A03Rik shRNA Plasmid (m)
1700012A03Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700012A03Rik (m)-PR
1700012A16Rik siRNA (m)
1700012A16Rik shRNA Plasmid (m)
1700012A16Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700012A16Rik (m)-PR
1700012B07Rik siRNA (m)
1700012B07Rik shRNA Plasmid (m)
1700012B07Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700012B07Rik (m)-PR
1700012B09Rik siRNA (m)
1700012B09Rik shRNA Plasmid (m)
1700012B09Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700012B09Rik (m)-PR
Zfp735 siRNA (m)
Zfp735 shRNA Plasmid (m)
Zfp735 shRNA (m) Lentiviral Particles
Zfp735 (m)-PR
PGP siRNA (m)
PGP shRNA Plasmid (m)
PGP shRNA (m) Lentiviral Particles
PGP (m)-PR
1700012P22Rik siRNA (m)
1700012P22Rik shRNA Plasmid (m)
1700012P22Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700012P22Rik (m)-PR
FAM75D3 siRNA (m)
FAM75D3 shRNA Plasmid (m)
FAM75D3 shRNA (m) Lentiviral Particles
FAM75D3 (m)-PR
1700013D24Rik siRNA (m)
1700013D24Rik shRNA Plasmid (m)
1700013D24Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700013D24Rik (m)-PR
1700013F07Rik siRNA (m)
1700013F07Rik shRNA Plasmid (m)
1700013F07Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700013F07Rik (m)-PR
1700013G24Rik siRNA (m)
1700013G24Rik shRNA Plasmid (m)
1700013G24Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700013G24Rik (m)-PR
1700013H16Rik siRNA (m)
1700013H16Rik shRNA Plasmid (m)
1700013H16Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700013H16Rik (m)-PR
1700014B07Rik siRNA (m)
1700014B07Rik shRNA Plasmid (m)
1700014B07Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700014B07Rik (m)-PR
1700015E13Rik siRNA (m)
1700015E13Rik shRNA Plasmid (m)
1700015E13Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700015E13Rik (m)-PR
1700015F17Rik siRNA (m)
1700015F17Rik shRNA Plasmid (m)
1700015F17Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700015F17Rik (m)-PR
1700016C15Rik siRNA (m)
1700016C15Rik shRNA Plasmid (m)
1700016C15Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700016C15Rik (m)-PR
1700016D06Rik siRNA (m)
1700016D06Rik shRNA Plasmid (m)
1700016D06Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700016D06Rik (m)-PR
PRSS37 siRNA (m)
PRSS37 shRNA Plasmid (m)
PRSS37 shRNA (m) Lentiviral Particles
PRSS37 (m)-PR
1700016H13Rik siRNA (m)
1700016H13Rik shRNA Plasmid (m)
1700016H13Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700016H13Rik (m)-PR
1700016K19Rik siRNA (m)
1700016K19Rik shRNA Plasmid (m)
1700016K19Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700016K19Rik (m)-PR
1700016M24Rik siRNA (m)
1700016M24Rik shRNA Plasmid (m)
1700016M24Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700016M24Rik (m)-PR
1700017N19Rik siRNA (m)
1700017N19Rik shRNA Plasmid (m)
1700017N19Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700017N19Rik (m)-PR
1700018A14Rik siRNA (m)
1700018A14Rik shRNA Plasmid (m)
1700018A14Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700018A14Rik (m)-PR
1700018B08Rik siRNA (m)
1700018B08Rik shRNA Plasmid (m)
1700018B08Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700018B08Rik (m)-PR
1700018C11Rik siRNA (m)
1700018C11Rik shRNA Plasmid (m)
1700018C11Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700018C11Rik (m)-PR
1700018F24Rik siRNA (m)
1700018F24Rik shRNA Plasmid (m)
1700018F24Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700018F24Rik (m)-PR
TEX29 siRNA (m)
TEX29 shRNA Plasmid (m)
TEX29 shRNA (m) Lentiviral Particles
TEX29 (m)-PR
1700019A02Rik siRNA (m)
1700019A02Rik shRNA Plasmid (m)
1700019A02Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700019A02Rik (m)-PR
1700019B03Rik siRNA (m)
1700019B03Rik shRNA Plasmid (m)
1700019B03Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700019B03Rik (m)-PR
1700019D03Rik siRNA (m)
1700019D03Rik shRNA Plasmid (m)
1700019D03Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700019D03Rik (m)-PR
IFT43 siRNA (m)
IFT43 shRNA Plasmid (m)
IFT43 shRNA (m) Lentiviral Particles
IFT43 (m)-PR
1700019G17Rik siRNA (m)
1700019G17Rik shRNA Plasmid (m)
1700019G17Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700019G17Rik (m)-PR
1700019M22Rik siRNA (m)
1700019M22Rik shRNA Plasmid (m)
1700019M22Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700019M22Rik (m)-PR
1700019N12Rik siRNA (m)
1700019N12Rik shRNA Plasmid (m)
1700019N12Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700019N12Rik (m)-PR
1700019N19Rik siRNA (m)
1700019N19Rik shRNA Plasmid (m)
1700019N19Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700019N19Rik (m)-PR
1700019O17Rik siRNA (m)
1700019O17Rik shRNA Plasmid (m)
1700019O17Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700019O17Rik (m)-PR
1700020A23Rik siRNA (m)
1700020A23Rik shRNA Plasmid (m)
1700020A23Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700020A23Rik (m)-PR
1700020L24Rik siRNA (m)
1700020L24Rik shRNA Plasmid (m)
1700020L24Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700020L24Rik (m)-PR
1700020N15Rik siRNA (m)
1700020N15Rik shRNA Plasmid (m)
1700020N15Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700020N15Rik (m)-PR
1700020O03Rik siRNA (m)
1700020O03Rik shRNA Plasmid (m)
1700020O03Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700020O03Rik (m)-PR
1700021C14Rik siRNA (m)
1700021C14Rik shRNA Plasmid (m)
1700021C14Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700021F05Rik siRNA (m)
1700021F05Rik shRNA Plasmid (m)
1700021F05Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700021F05Rik (m)-PR
Cdhr4 siRNA (m)
Cdhr4 shRNA Plasmid (m)
Cdhr4 shRNA (m) Lentiviral Particles
Cdhr4 (m)-PR
FAM71E1 siRNA (m)
Fam71e1 shRNA Plasmid (m)
Fam71e1 shRNA (m) Lentiviral Particles
Fam71e1 (m)-PR
1700022C21Rik siRNA (m)
1700022C21Rik shRNA Plasmid (m)
1700022C21Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700022C21Rik (m)-PR
1700022I11Rik siRNA (m)
1700022I11Rik shRNA Plasmid (m)
1700022I11Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700022I11Rik (m)-PR
1700022P22Rik siRNA (m)
1700022P22Rik shRNA Plasmid (m)
1700022P22Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700023A16Rik siRNA (m)
1700023A16Rik shRNA Plasmid (m)
1700023A16Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700023A16Rik (m)-PR
IZUMO2 siRNA (m)
IZUMO2 shRNA Plasmid (m)
IZUMO2 shRNA (m) Lentiviral Particles
IZUMO2 (m)-PR
1700023E05Rik siRNA (m)
1700023E05Rik shRNA Plasmid (m)
1700023E05Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700023E05Rik (m)-PR
1700024G13Rik siRNA (m)
1700024G13Rik shRNA Plasmid (m)
1700024G13Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700024P16Rik siRNA (m)
1700024P16Rik shRNA Plasmid (m)
1700024P16Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700024P16Rik (m)-PR
1700025E21Rik siRNA (m)
1700025E21Rik shRNA Plasmid (m)
1700025E21Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700025E21Rik (m)-PR
1700025F22Rik siRNA (m)
1700025F22Rik shRNA Plasmid (m)
1700025F22Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700025F22Rik (m)-PR
1700025G04Rik siRNA (m)
1700025G04Rik shRNA Plasmid (m)
1700025G04Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700025G04Rik (m)-PR
1700025K23Rik siRNA (m)
1700025K23Rik shRNA Plasmid (m)
1700025K23Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700025K23Rik (m)-PR
1700026D08Rik siRNA (m)
1700026D08Rik shRNA Plasmid (m)
1700026D08Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700026D08Rik (m)-PR
C21orf56 siRNA (m)
C21orf56 shRNA Plasmid (m)
C21orf56 shRNA (m) Lentiviral Particles
C21orf56 (m)-PR
DENND6B siRNA (m)
DENND6B shRNA Plasmid (m)
DENND6B shRNA (m) Lentiviral Particles
DENND6B (m)-PR
1700027L20Rik siRNA (m)
1700027L20Rik shRNA Plasmid (m)
1700027L20Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700027L20Rik (m)-PR
RSPH9 siRNA (m)
RSPH9 shRNA Plasmid (m)
RSPH9 shRNA (m) Lentiviral Particles
RSPH9 (m)-PR
1700028K03Rik siRNA (m)
1700028K03Rik shRNA Plasmid (m)
1700028K03Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700028K03Rik (m)-PR
1700028P14Rik siRNA (m)
1700028P14Rik shRNA Plasmid (m)
1700028P14Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700028P14Rik (m)-PR
TEX30 siRNA (m)
TEX30 shRNA Plasmid (m)
TEX30 shRNA (m) Lentiviral Particles
TEX30 (m)-PR
1700029F12Rik siRNA (m)
1700029F12Rik shRNA Plasmid (m)
1700029F12Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700029F12Rik (m)-PR
1700029G01Rik siRNA (m)
1700029G01Rik shRNA Plasmid (m)
1700029G01Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700029G01Rik (m)-PR
1700029H14Rik siRNA (m)
1700029H14Rik shRNA Plasmid (m)
1700029H14Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700029H14Rik (m)-PR
1700029I01Rik siRNA (m)
1700029I01Rik shRNA Plasmid (m)
1700029I01Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700029I01Rik (m)-PR
1700029I15Rik siRNA (m)
1700029I15Rik shRNA Plasmid (m)
1700029I15Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700029J07Rik siRNA (m)
1700029J07Rik shRNA Plasmid (m)
1700029J07Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700029J07Rik (m)-PR
1700029J11Rik siRNA (m)
1700029J11Rik shRNA Plasmid (m)
1700029J11Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700029J11Rik (m)-PR
1700029P11Rik siRNA (m)
1700029P11Rik shRNA Plasmid (m)
1700029P11Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700029P11Rik (m)-PR
TMEM225 siRNA (m)
TMEM225 shRNA Plasmid (m)
TMEM225 shRNA (m) Lentiviral Particles
TMEM225 (m)-PR
1700030F18Rik siRNA (m)
1700030F18Rik shRNA Plasmid (m)
1700030F18Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700030F18Rik (m)-PR
1700030J22Rik siRNA (m)
1700030J22Rik shRNA Plasmid (m)
1700030J22Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700030J22Rik (m)-PR
1700030K09Rik siRNA (m)
1700030K09Rik shRNA Plasmid (m)
1700030K09Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700030K09Rik (m)-PR
1700031F05Rik siRNA (m)
1700031F05Rik shRNA Plasmid (m)
1700031F05Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700031F05Rik (m)-PR
1700034E13Rik siRNA (m)
1700034E13Rik shRNA Plasmid (m)
1700034E13Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700034E13Rik (m)-PR
1700034F02Rik siRNA (m)
1700034F02Rik shRNA Plasmid (m)
1700034F02Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700034F02Rik (m)-PR
1700034H14Rik siRNA (m)
1700034H14Rik shRNA Plasmid (m)
1700034H14Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700034H14Rik (m)-PR
1700034I23Rik siRNA (m)
1700034I23Rik shRNA Plasmid (m)
1700034I23Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700034I23Rik (m)-PR
1700034J05Rik siRNA (m)
1700034J05Rik shRNA Plasmid (m)
1700034J05Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700034J05Rik (m)-PR
LRRC69 siRNA (m)
LRRC69 shRNA Plasmid (m)
LRRC69 shRNA (m) Lentiviral Particles
LRRC69 (m)-PR
1700034O15Rik siRNA (m)
1700034O15Rik shRNA Plasmid (m)
1700034O15Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700034O15Rik (m)-PR
1700037C18Rik siRNA (m)
1700037C18Rik shRNA Plasmid (m)
1700037C18Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700037C18Rik (m)-PR
1700039E15Rik siRNA (m)
1700039E15Rik shRNA Plasmid (m)
1700039E15Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700039E15Rik (m)-PR
1700040L02Rik siRNA (m)
1700040L02Rik shRNA Plasmid (m)
1700040L02Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700040L02Rik (m)-PR
CCDC30 siRNA (m)
CCDC30 shRNA Plasmid (m)
CCDC30 shRNA (m) Lentiviral Particles
CCDC30 (m)-PR
1700042B14Rik siRNA (m)
1700042B14Rik shRNA Plasmid (m)
1700042B14Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700042B14Rik (m)-PR
1700042G07Rik siRNA (m)
1700042G07Rik shRNA Plasmid (m)
1700042G07Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
FAM177A1 siRNA (m)
FAM177A1 shRNA Plasmid (m)
FAM177A1 shRNA (m) Lentiviral Particles
FAM177A1 (m)-PR
1700047I17Rik2 siRNA (m)
1700047I17Rik2 shRNA Plasmid (m)
1700047I17Rik2 shRNA (m) Lentiviral Particles
1700047I17Rik2 (m)-PR
1700049G17Rik siRNA (m)
1700049G17Rik shRNA Plasmid (m)
1700049G17Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700049G17Rik (m)-PR
TESP3 siRNA (m)
TESP3 shRNA Plasmid (m)
TESP3 shRNA (m) Lentiviral Particles
TESP3 (m)-PR
1700052N19Rik siRNA (m)
1700052N19Rik shRNA Plasmid (m)
1700052N19Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700052N19Rik (m)-PR
NIPSNAP3A siRNA (m)
NIPSNAP3A shRNA Plasmid (m)
NIPSNAP3A shRNA (m) Lentiviral Particles
NIPSNAP3A (m)-PR
CSAP siRNA (m)
CSAP shRNA Plasmid (m)
CSAP shRNA (m) Lentiviral Particles
CSAP (m)-PR
1700055N04Rik siRNA (m)
1700055N04Rik shRNA Plasmid (m)
1700055N04Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700055N04Rik (m)-PR
1700056E22Rik siRNA (m)
1700056E22Rik shRNA Plasmid (m)
1700056E22Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700056E22Rik (m)-PR
1700057G04Rik siRNA (m)
1700057G04Rik shRNA Plasmid (m)
1700057G04Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700057G04Rik (m)-PR
1700057K13Rik siRNA (m)
1700057K13Rik shRNA Plasmid (m)
1700057K13Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700057K13Rik (m)-PR
1700061G19Rik siRNA (m)
1700061G19Rik shRNA Plasmid (m)
1700061G19Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700061G19Rik (m)-PR
TEX33 siRNA (m)
TEX33 shRNA Plasmid (m)
TEX33 shRNA (m) Lentiviral Particles
TEX33 (m)-PR
FAM24A siRNA (m)
FAM24A shRNA Plasmid (m)
FAM24A shRNA (m) Lentiviral Particles
1700065D16Rik siRNA (m)
1700065D16Rik shRNA Plasmid (m)
1700065D16Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700065D16Rik (m)-PR
1700065I17Rik siRNA (m)
1700065I17Rik shRNA Plasmid (m)
1700065I17Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700065I17Rik (m)-PR
1700065O13Rik siRNA (m)
1700065O13Rik shRNA Plasmid (m)
1700065O13Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700065O13Rik (m)-PR
1700066B19Rik siRNA (m)
1700066B19Rik shRNA Plasmid (m)
1700066B19Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700066B19Rik (m)-PR
1700066C05Rik siRNA (m)
1700066C05Rik shRNA Plasmid (m)
1700066C05Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700066M21Rik siRNA (m)
1700066M21Rik shRNA Plasmid (m)
1700066M21Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700066M21Rik (m)-PR
CatSpergamma2 siRNA (m)
CatSpergamma2 shRNA Plasmid (m)
CatSpergamma2 shRNA (m) Lentiviral Particles
CatSpergamma2 (m)-PR
1700067K01Rik siRNA (m)
1700067K01Rik shRNA Plasmid (m)
1700067K01Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700067K01Rik (m)-PR
1700067P10Rik siRNA (m)
1700067P10Rik shRNA Plasmid (m)
1700067P10Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700067P10Rik (m)-PR
1700071K01Rik siRNA (m)
1700071K01Rik shRNA Plasmid (m)
1700071K01Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700071K01Rik (m)-PR
1700072E05Rik siRNA (m)
1700072E05Rik shRNA Plasmid (m)
1700072E05Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700072E05Rik (m)-PR
1700074P13Rik siRNA (m)
1700074P13Rik shRNA Plasmid (m)
1700074P13Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700074P13Rik (m)-PR
1700080E11Rik siRNA (m)
1700080E11Rik shRNA Plasmid (m)
1700080E11Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700080E11Rik (m)-PR
1700080G18Rik siRNA (m)
1700080G18Rik shRNA Plasmid (m)
1700080G18Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700080G18Rik (m)-PR
1700080O16Rik siRNA (m)
1700080O16Rik shRNA Plasmid (m)
1700080O16Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700080O16Rik (m)-PR
KANSL1 siRNA (m)
KANSL1 shRNA Plasmid (m)
KANSL1 shRNA (m) Lentiviral Particles
KANSL1 (m)-PR
1700084C01Rik siRNA (m)
1700084C01Rik shRNA Plasmid (m)
1700084C01Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700084C01Rik (m)-PR
Cypt15 siRNA (m)
Cypt15 shRNA Plasmid (m)
Cypt15 shRNA (m) Lentiviral Particles
Cypt15 (m)-PR
1700086L19Rik siRNA (m)
1700086L19Rik shRNA Plasmid (m)
1700086L19Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700086L19Rik (m)-PR
1700088E04Rik siRNA (m)
1700088E04Rik shRNA Plasmid (m)
1700088E04Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700088E04Rik (m)-PR
TMEM247 siRNA (m)
TMEM247 shRNA Plasmid (m)
TMEM247 shRNA (m) Lentiviral Particles
TMEM247 (m)-PR
1700092M07Rik siRNA (m)
1700092M07Rik shRNA Plasmid (m)
1700092M07Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700093K21Rik siRNA (m)
1700093K21Rik shRNA Plasmid (m)
1700093K21Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700093K21Rik (m)-PR
SPACA7 siRNA (m)
SPACA7 shRNA Plasmid (m)
SPACA7 shRNA (m) Lentiviral Particles
SPACA7 (m)-PR
1700094D03Rik siRNA (m)
1700094D03Rik shRNA Plasmid (m)
1700094D03Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700094D03Rik (m)-PR
1700101E01Rik siRNA (m)
1700101E01Rik shRNA Plasmid (m)
1700101E01Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700101E01Rik (m)-PR
1700102P08Rik siRNA (m)
1700102P08Rik shRNA Plasmid (m)
1700102P08Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700102P08Rik (m)-PR
1700106J16Rik siRNA (m)
1700106J16Rik shRNA Plasmid (m)
1700106J16Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700106J16Rik (m)-PR
1700106N22Rik siRNA (m)
1700106N22Rik shRNA Plasmid (m)
1700106N22Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700106N22Rik (m)-PR
1700108M19Rik siRNA (m)
1700108M19Rik shRNA Plasmid (m)
1700108M19Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700108M19Rik (m)-PR
1700109H08Rik siRNA (m)
1700109H08Rik shRNA Plasmid (m)
1700109H08Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700109H08Rik (m)-PR
1700110M21Rik siRNA (m)
1700110M21Rik shRNA Plasmid (m)
1700110M21Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700110M21Rik (m)-PR
1700112E06Rik siRNA (m)
1700112E06Rik shRNA Plasmid (m)
1700112E06Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700112E06Rik (m)-PR
1700113H08Rik siRNA (m)
1700113H08Rik shRNA Plasmid (m)
1700113H08Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700113H08Rik (m)-PR
1700113I22Rik siRNA (m)
1700113I22Rik shRNA Plasmid (m)
1700113I22Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700113I22Rik (m)-PR
FAM92B siRNA (m)
FAM92B shRNA Plasmid (m)
FAM92B shRNA (m) Lentiviral Particles
FAM92B (m)-PR
1700122O11Rik siRNA (m)
1700122O11Rik shRNA Plasmid (m)
1700122O11Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700122O11Rik (m)-PR
1700123K08Rik siRNA (m)
1700123K08Rik shRNA Plasmid (m)
1700123K08Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700123K08Rik (m)-PR
1700123O20Rik siRNA (m)
1700123O20Rik shRNA Plasmid (m)
1700123O20Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700123O20Rik (m)-PR
FBXW27 siRNA (m)
FBXW27 shRNA Plasmid (m)
FBXW27 shRNA (m) Lentiviral Particles
FBXW27 (m)-PR
1700125D06Rik siRNA (m)
1700125D06Rik shRNA Plasmid (m)
1700125D06Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700125D06Rik (m)-PR
1700125H20Rik siRNA (m)
1700125H20Rik shRNA Plasmid (m)
1700125H20Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1700125H20Rik (m)-PR
FAM154B siRNA (m)
FAM154B shRNA Plasmid (m)
FAM154B shRNA (m) Lentiviral Particles
FAM154B (m)-PR
TMEM258 siRNA (m)
TMEM258 shRNA Plasmid (m)
TMEM258 shRNA (m) Lentiviral Particles
TMEM258 (m)-PR
GCFC1 siRNA (m)
GCFC1 shRNA Plasmid (m)
GCFC1 shRNA (m) Lentiviral Particles
GCFC1 (m)-PR
1810008A18Rik siRNA (m)
1810008A18Rik shRNA Plasmid (m)
1810008A18Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1810008A18Rik (m)-PR
Tmed11 siRNA (m)
Tmed11 shRNA Plasmid (m)
Tmed11 shRNA (m) Lentiviral Particles
Tmed11 (m)-PR
1810009A15Rik siRNA (m)
1810009A15Rik shRNA Plasmid (m)
1810009A15Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1810009A15Rik (m)-PR
1810009J06Rik siRNA (m)
1810009J06Rik shRNA Plasmid (m)
1810009J06Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1810009J06Rik (m)-PR
1810009N02Rik siRNA (m)
1810009N02Rik shRNA Plasmid (m)
1810009N02Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1810009N02Rik (m)-PR
1810010H24Rik siRNA (m)
1810010H24Rik shRNA Plasmid (m)
1810010H24Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1810010H24Rik (m)-PR
ZG16 siRNA (m)
ZG16 shRNA Plasmid (m)
ZG16 shRNA (m) Lentiviral Particles
ZG16 (m)-PR
1810011O10Rik siRNA (m)
1810011O10Rik shRNA Plasmid (m)
1810011O10Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1810011O10Rik (m)-PR
LYRM9 siRNA (m)
LYRM9 shRNA Plasmid (m)
LYRM9 shRNA (m) Lentiviral Particles
LYRM9 (m)-PR
1810013L24Rik siRNA (m)
1810013L24Rik shRNA Plasmid (m)
1810013L24Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1810013L24Rik (m)-PR
FucU siRNA (m)
FucU shRNA Plasmid (m)
FucU shRNA (m) Lentiviral Particles
FucU (m)-PR
JK-1 siRNA (m)
JK-1 shRNA Plasmid (m)
JK-1 shRNA (m) Lentiviral Particles
JK-1 (m)-PR
1810019J16Rik siRNA (m)
1810019J16Rik shRNA Plasmid (m)
1810019J16Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1810019J16Rik (m)-PR
1810020D17Rik siRNA (m)
1810020D17Rik shRNA Plasmid (m)
1810020D17Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1810020D17Rik (m)-PR
COX16 siRNA (m)
COX16 shRNA Plasmid (m)
COX16 shRNA (m) Lentiviral Particles
COX16 (m)-PR
Eci3 siRNA (m)
Eci3 shRNA Plasmid (m)
Eci3 shRNA (m) Lentiviral Particles
Eci3 (m)-PR
1810022K09Rik siRNA (m)
1810022K09Rik shRNA Plasmid (m)
1810022K09Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
ISG12b2 siRNA (m)
ISG12b2 shRNA Plasmid (m)
ISG12b2 shRNA (m) Lentiviral Particles
ISG12b2 (m)-PR
1810026J23Rik siRNA (m)
1810026J23Rik shRNA Plasmid (m)
1810026J23Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1810026J23Rik (m)-PR
1810027O10Rik siRNA (m)
1810027O10Rik shRNA Plasmid (m)
1810027O10Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1810029B16Rik siRNA (m)
1810029B16Rik shRNA Plasmid (m)
1810029B16Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1810029B16Rik (m)-PR
1810030J14Rik siRNA (m)
1810030J14Rik shRNA Plasmid (m)
1810030J14Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1810030J14Rik (m)-PR
1810030N24Rik siRNA (m)
1810030N24Rik shRNA Plasmid (m)
1810030N24Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1810030N24Rik (m)-PR
1810030O07Rik siRNA (m)
1810030O07Rik shRNA Plasmid (m)
1810030O07Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1810030O07Rik (m)-PR
CNPPD1 siRNA (m)
CNPPD1 shRNA Plasmid (m)
CNPPD1 shRNA (m) Lentiviral Particles
CNPPD1 (m)-PR
1810033B17Rik siRNA (m)
1810033B17Rik shRNA Plasmid (m)
1810033B17Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1810033B17Rik (m)-PR
1810037I17Rik siRNA (m)
1810037I17Rik shRNA Plasmid (m)
1810037I17Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1810037I17Rik (m)-PR
1810041L15Rik siRNA (m)
1810041L15Rik shRNA Plasmid (m)
1810041L15Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1810041L15Rik (m)-PR
1810043G02Rik siRNA (m)
1810043G02Rik shRNA Plasmid (m)
1810043G02Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1810043G02Rik (m)-PR
1810043H04Rik siRNA (m)
1810043H04Rik shRNA Plasmid (m)
1810043H04Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1810046K07Rik siRNA (m)
1810046K07Rik shRNA Plasmid (m)
1810046K07Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1810046K07Rik (m)-PR
PCNXL4 siRNA (m)
PCNXL4 shRNA Plasmid (m)
PCNXL4 shRNA (m) Lentiviral Particles
PCNXL4 (m)-PR
1810049H13Rik siRNA (m)
1810049H13Rik shRNA Plasmid (m)
1810049H13Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1810049H13Rik (m)-PR
Trypsin-5 siRNA (m)
Trypsin-5 shRNA Plasmid (m)
Trypsin-5 shRNA (m) Lentiviral Particles
Trypsin-5 (m)-PR
PABPC1L siRNA (m)
PABPC1L shRNA Plasmid (m)
PABPC1L shRNA (m) Lentiviral Particles
PABPC1L (m)-PR
1810055G02Rik siRNA (m)
1810055G02Rik shRNA Plasmid (m)
1810055G02Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1810055G02Rik (m)-PR
1810062G17Rik siRNA (m)
1810062G17Rik shRNA Plasmid (m)
1810062G17Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1810062G17Rik (m)-PR
COA6 siRNA (m)
COA6 shRNA Plasmid (m)
COA6 shRNA (m) Lentiviral Particles
COA6 (m)-PR
1810063B07Rik siRNA (m)
1810063B07Rik shRNA Plasmid (m)
1810063B07Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1810063B07Rik (m)-PR
1810065E05Rik siRNA (m)
1810065E05Rik shRNA Plasmid (m)
1810065E05Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
1810065E05Rik (m)-PR
FAM114A2 siRNA (m)
FAM114A2 shRNA Plasmid (m)
FAM114A2 shRNA (m) Lentiviral Particles
FAM114A2 (m)-PR
UFL1 siRNA (m)
UFL1 shRNA Plasmid (m)
UFL1 shRNA (m) Lentiviral Particles
UFL1 (m)-PR
2'-PDE siRNA (m)
2'-PDE shRNA Plasmid (m)
2'-PDE shRNA (m) Lentiviral Particles
2'-PDE (m)-PR
gamma2-Adaptin siRNA (m)
gamma2-Adaptin shRNA Plasmid (m)
gamma2-Adaptin shRNA (m) Lentiviral Particles
gamma2-Adaptin (m)-PR
beta2-chimaerin siRNA (m)
beta2-chimaerin shRNA Plasmid (m)
beta2-chimaerin shRNA (m) Lentiviral Particles
beta2-chimaerin (m)-PR
ODF3B siRNA (m)
ODF3B shRNA Plasmid (m)
ODF3B shRNA (m) Lentiviral Particles
ODF3B (m)-PR
2010001M09Rik siRNA (m)
2010001M09Rik shRNA Plasmid (m)
2010001M09Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
2010001M09Rik (m)-PR
2010002M12Rik siRNA (m)
2010002M12Rik shRNA Plasmid (m)
2010002M12Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
2010002M12Rik (m)-PR
FAM23A siRNA (m)
FAM23A shRNA Plasmid (m)
FAM23A shRNA (m) Lentiviral Particles
FAM23A (m)-PR
2010003K11Rik siRNA (m)
2010003K11Rik shRNA Plasmid (m)
2010003K11Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
2010003K11Rik (m)-PR
2010003K15Rik siRNA (m)
2010003K15Rik shRNA Plasmid (m)
2010003K15Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
2010003K15Rik (m)-PR
2010005H15Rik siRNA (m)
2010005H15Rik shRNA Plasmid (m)
2010005H15Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
2010005H15Rik (m)-PR
PPP1R35 siRNA (m)
PPP1R35 shRNA Plasmid (m)
PPP1R35 shRNA (m) Lentiviral Particles
PPP1R35 (m)-PR
2010012O05Rik siRNA (m)
2010012O05Rik shRNA Plasmid (m)
2010012O05Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
2010012O05Rik (m)-PR
2010015L04Rik siRNA (m)
2010015L04Rik shRNA Plasmid (m)
2010015L04Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
2010015L04Rik (m)-PR
2010106E10Rik siRNA (m)
2010106E10Rik shRNA Plasmid (m)
2010106E10Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
2010106E10Rik (m)-PR
2010107G12Rik siRNA (m)
2010107G12Rik shRNA Plasmid (m)
2010107G12Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
2010107G12Rik (m)-PR
2010107G23Rik siRNA (m)
2010107G23Rik shRNA Plasmid (m)
2010107G23Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
2010107G23Rik (m)-PR
2010109A12Rik siRNA (m)
2010109A12Rik shRNA Plasmid (m)
2010109A12Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
2010109A12Rik (m)-PR
2010209O12Rik siRNA (m)
2010209O12Rik shRNA Plasmid (m)
2010209O12Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
2010209O12Rik (m)-PR
2010300C02Rik siRNA (m)
2010300C02Rik shRNA Plasmid (m)
2010300C02Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
2010300C02Rik (m)-PR
COA7 siRNA (m)
COA7 shRNA Plasmid (m)
COA7 shRNA (m) Lentiviral Particles
COA7 (m)-PR
FAM136A siRNA (m)
FAM136A shRNA Plasmid (m)
FAM136A shRNA (m) Lentiviral Particles
FAM136A (m)-PR
Prdxdd1 siRNA (m)
Prdxdd1 shRNA Plasmid (m)
Prdxdd1 shRNA (m) Lentiviral Particles
Prdxdd1 (m)-PR
VWA9 siRNA (m)
VWA9 shRNA Plasmid (m)
VWA9 shRNA (m) Lentiviral Particles
VWA9 (m)-PR
FAM25C siRNA (m)
FAM25C shRNA Plasmid (m)
FAM25C shRNA (m) Lentiviral Particles
2200002D01Rik siRNA (m)
2200002D01Rik shRNA Plasmid (m)
2200002D01Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
2200002D01Rik (m)-PR
2200002J24Rik siRNA (m)
2200002J24Rik shRNA Plasmid (m)
2200002J24Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
2200002J24Rik (m)-PR
VSTM5 siRNA (m)
VSTM5 shRNA Plasmid (m)
VSTM5 shRNA (m) Lentiviral Particles
VSTM5 (m)-PR
Zfp846 siRNA (m)
Zfp846 shRNA Plasmid (m)
Zfp846 shRNA (m) Lentiviral Particles
Zfp846 (m)-PR
2210010C17Rik siRNA (m)
2210010C17Rik shRNA Plasmid (m)
2210010C17Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
2210010C17Rik (m)-PR
TECPR1 siRNA (m)
TECPR1 shRNA Plasmid (m)
TECPR1 shRNA (m) Lentiviral Particles
TECPR1 (m)-PR
2210011C24Rik siRNA (m)
2210011C24Rik shRNA Plasmid (m)
2210011C24Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
2210011C24Rik (m)-PR
TCEANC2 siRNA (m)
TCEANC2 shRNA Plasmid (m)
TCEANC2 shRNA (m) Lentiviral Particles
TCEANC2 (m)-PR
2210016L21Rik siRNA (m)
2210016L21Rik shRNA Plasmid (m)
2210016L21Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
2210016L21Rik (m)-PR
2210021J22Rik siRNA (m)
2210021J22Rik shRNA Plasmid (m)
2210021J22Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
2210021J22Rik (m)-PR
2210023G05Rik siRNA (m)
2210023G05Rik shRNA Plasmid (m)
2210023G05Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
2210023G05Rik (m)-PR
2210404J11Rik siRNA (m)
2210404J11Rik shRNA Plasmid (m)
2210404J11Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
2210404J11Rik (m)-PR
2210404O07Rik siRNA (m)
2210404O07Rik shRNA Plasmid (m)
2210404O07Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
2210404O07Rik (m)-PR
2210407C18Rik siRNA (m)
2210407C18Rik shRNA Plasmid (m)
2210407C18Rik shRNA (m) Lentiviral Particles
2210407C18Rik (m)-PR
2210408I21Rik siRNA (m)
2210408I21Rik shRNA Plasmid (m)