Sitemap
 
 
KLF17 (B-6) Alexa Fluor 647
KLF17 (B-6) HRP
UDPase (D-4) Alexa Fluor 790
SLA2 (E-8) FITC
GPAM (D-10) Alexa Fluor 488
GPAM (D-10) Alexa Fluor 680
GPAM (D-10) FITC
Rpp38 (A-2) FITC
Ataxin-3 (A-7) AC
Ataxin-3 (A-7) PE
Emx1 (G-6) Alexa Fluor 680
Emx1 (G-6) HRP
ODC (E-6) Alexa Fluor 488
ODC (E-6) Alexa Fluor 680
ODC (E-6) Alexa Fluor 790
ODC (E-6) HRP
PDPc (D-11) HRP
TMTC3 (G-9) Alexa Fluor 647
alpha T-catenin (B-6) Alexa Fluor 488
alpha T-catenin (B-6) PE
ZNF512 (A-1) AC
Tip41 (B-3) Alexa Fluor 594
Tip41 (B-3) Alexa Fluor 680
Tip41 (B-3) Alexa Fluor 790
Tip41 (B-3) FITC
Mog1p (F-8) HRP
KLF17 (B-6) Alexa Fluor 488
KLF17 (B-6) Alexa Fluor 594
UDPase (D-4) AC
SLA2 (E-8) Alexa Fluor 647
SLA2 (E-8) Alexa Fluor 790
Signal peptidase I (A-12) Alexa Fluor 647
Signal peptidase I (A-12) PE
LAIR-1 (F-5) HRP
PHAX (F-1) Alexa Fluor 488
PHAX (F-1) Alexa Fluor 594
PHAX (F-1) Alexa Fluor 680
PHAX (F-1) FITC
apoF (B-6) Alexa Fluor 680
apoF (B-6) HRP
ROD1 (C-1) Alexa Fluor 790
M-cadherin (C-8) Alexa Fluor 594
Siglec-1 (B-1) Alexa Fluor 680
Siglec-1 (B-1) Alexa Fluor 790
Siglec-1 (B-1) HRP
Siglec-1 (B-1) PE
Ataxin-3 (A-7) Alexa Fluor 594
Ataxin-3 (A-7) HRP
KCNE3 (G-6) Alexa Fluor 790
KCNE3 (G-6) FITC
KCNE3 (G-6) HRP
TAF II p70 (D-10) Alexa Fluor 488
Slp2 (C-4) AC
Slp2 (C-4) Alexa Fluor 488
Slp2 (C-4) HRP
Smurf2 (D-5) AC
Med7 (D-10) Alexa Fluor 790
PDPc (D-11) Alexa Fluor 790
SH2D1A (A-8) PE
HAI-2 (H-9) Alexa Fluor 594
HAI-2 (H-9) Alexa Fluor 647
HAI-2 (H-9) Alexa Fluor 790
HAI-2 (H-9) FITC
HAI-2 (H-9) HRP
Mog1p (F-8) AC
Mog1p (F-8) FITC
Mog1p (F-8) PE
COL9A2 (H-8) Alexa Fluor 594
COL9A2 (H-8) PE
KLF17 (B-6) PE
SLA2 (E-8) Alexa Fluor 594
SLA2 (E-8) Alexa Fluor 680
GPAM (D-10) Alexa Fluor 647
TMTC3 (G-9) Alexa Fluor 790
TMTC3 (G-9) FITC
TMTC3 (G-9) PE
alpha T-catenin (B-6) Alexa Fluor 647
alpha T-catenin (B-6) Alexa Fluor 680
alpha T-catenin (B-6) FITC
LAIR-1 (F-5) Alexa Fluor 680
ZNF512 (A-1) FITC
Tip41 (B-3) Alexa Fluor 488
Tip41 (B-3) HRP
PHAX (F-1) Alexa Fluor 790
apoF (B-6) Alexa Fluor 488
apoF (B-6) Alexa Fluor 594
apoF (B-6) FITC
apoF (B-6) PE
MBLAC2 (E-7) Alexa Fluor 680
MBLAC2 (E-7) HRP
LNX2 (B-3) AC
LNX2 (B-3) Alexa Fluor 488
LNX2 (B-3) HRP
Extracellular solute-binding protein (B-5) Alexa Fluor 488
Extracellular solute-binding protein (B-5) HRP
Metal ABC transporter substrate-binding lipoprotein (G-5) FITC
Metal ABC transporter substrate-binding lipoprotein (G-5) PE
TGase6 (E-1) Alexa Fluor 488
Act1 (D-11) Alexa Fluor 488
NNP-1B (C-12) AC
CYP3A43 (E-9) Alexa Fluor 647
CYP3A43 (E-9) Alexa Fluor 680
Aspartoacylase-3 (A-5) Alexa Fluor 488
Aspartoacylase-3 (A-5) Alexa Fluor 790
apoF (B-6) AC
MBLAC2 (E-7) AC
MBLAC2 (E-7) Alexa Fluor 594
LNX2 (B-3) Alexa Fluor 790
LNX2 (B-3) FITC
Metal ABC transporter substrate-binding lipoprotein (G-5) Alexa Fluor 488
Metal ABC transporter substrate-binding lipoprotein (G-5) Alexa Fluor 594
Metal ABC transporter substrate-binding lipoprotein (G-5) Alexa Fluor 647
Metal ABC transporter substrate-binding lipoprotein (G-5) Alexa Fluor 680
Metal ABC transporter substrate-binding lipoprotein (G-5) Alexa Fluor 790
TGase6 (E-1) AC
TGase6 (E-1) PE
Act1 (D-11) PE
NNP-1B (C-12) PE
SgK223 (A-6) AC
SgK223 (A-6) Alexa Fluor 680
SgK223 (A-6) FITC
NT5DC1 (B-3) Alexa Fluor 488
NT5DC1 (B-3) Alexa Fluor 790
dHAND (A-12) AC
dHAND (A-12) FITC
dHAND (A-12) HRP
DDX17 (H-7) Alexa Fluor 488
DDX17 (H-7) Alexa Fluor 647
DDX17 (H-7) Alexa Fluor 680
DDX17 (H-7) HRP
DEPTOR (A-3) Alexa Fluor 790
DEPTOR (A-3) PE
NFAT5 (F-9) FITC
MoCo Sulfurase (D-6) Alexa Fluor 680
MoCo Sulfurase (D-6) FITC
CWC22 (A-6) Alexa Fluor 594
CWC22 (A-6) Alexa Fluor 680
Med4 (D-6) Alexa Fluor 647
YAP (B-8) Alexa Fluor 488
YAP (B-8) Alexa Fluor 594
YAP (B-8) HRP
CA V (A-1) Alexa Fluor 647
ATPBD4 (G-6) PE
TAB2 (E-5) HRP
TAB2 (E-5) PE
REEP4 (H-12) Alexa Fluor 680
Galpha o (E-1) HRP
KCTD14 (A-6) PE
ADAM28 (A-5) Alexa Fluor 680
Galpha 15 (F-3) Alexa Fluor 488
Galpha 15 (F-3) Alexa Fluor 647
Galpha 15 (F-3) Alexa Fluor 790
Dlx-2 (B-5) FITC
MBLAC2 (E-7) Alexa Fluor 488
LNX2 (B-3) Alexa Fluor 594
LNX2 (B-3) PE
Extracellular solute-binding protein (B-5) Alexa Fluor 594
Extracellular solute-binding protein (B-5) Alexa Fluor 680
Extracellular solute-binding protein (B-5) PE
Metal ABC transporter substrate-binding lipoprotein (G-5) AC
Metal ABC transporter substrate-binding lipoprotein (G-5) HRP
ASGPR2 (C-4) Alexa Fluor 790
CHDH (C-5) FITC
IDE (F-9) Alexa Fluor 488
RPA 14 kDa subunit (A-2) Alexa Fluor 647
8D6 (F-12) Alexa Fluor 647
8D6 (F-12) Alexa Fluor 680
C19orf47 (H-5) Alexa Fluor 488
TGase6 (E-1) HRP
NNP-1B (C-12) Alexa Fluor 680
SgK223 (A-6) Alexa Fluor 647
SgK223 (A-6) HRP
NT5DC1 (B-3) AC
NT5DC1 (B-3) Alexa Fluor 647
NT5DC1 (B-3) FITC
DDX17 (H-7) AC
DDX17 (H-7) Alexa Fluor 594
DEPTOR (A-3) Alexa Fluor 594
C19orf47 (H-5) FITC
C19orf47 (H-5) PE
CCL23 (H-2) Alexa Fluor 488
CCL23 (H-2) PE
FAM117A (G-5) AC
FAM117A (G-5) PE
alpha-lactalbumin (H-1) AC
alpha-lactalbumin (H-1) Alexa Fluor 594
NOR-1 (H-7) Alexa Fluor 647
NOR-1 (H-7) Alexa Fluor 680
OAZ (E-6) Alexa Fluor 488
OAZ (E-6) Alexa Fluor 594
DEPTOR (A-3) FITC
NFAT5 (F-9) Alexa Fluor 488
Med4 (D-6) AC
Med4 (D-6) Alexa Fluor 488
Med4 (D-6) Alexa Fluor 790
YAP (B-8) Alexa Fluor 647
YAP (B-8) Alexa Fluor 680
YAP (B-8) FITC
YAP (B-8) PE
CA V (A-1) Alexa Fluor 680
NNP-1B (C-12) Alexa Fluor 790
SgK223 (A-6) Alexa Fluor 790
dHAND (A-12) Alexa Fluor 790
dHAND (A-12) PE
DDX17 (H-7) FITC
DEPTOR (A-3) Alexa Fluor 488
NFAT5 (F-9) HRP
MoCo Sulfurase (D-6) AC
MoCo Sulfurase (D-6) PE
CWC22 (A-6) Alexa Fluor 790
Med4 (D-6) Alexa Fluor 594
Med4 (D-6) Alexa Fluor 680
Med4 (D-6) FITC
CA V (A-1) Alexa Fluor 488
ATPBD4 (G-6) Alexa Fluor 488
TAB2 (E-5) AC
TAB2 (E-5) Alexa Fluor 488
TAB2 (E-5) Alexa Fluor 680
CLN3 (C-1) AC
CLN3 (C-1) Alexa Fluor 594
CLN3 (C-1) HRP
Six1/2/4 (E-11) AC
Six1/2/4 (E-11) Alexa Fluor 488
Six1/2/4 (E-11) Alexa Fluor 680
Six1/2/4 (E-11) FITC
PPIL2 (H-2) AC
PPIL2 (H-2) Alexa Fluor 647
AMBRA1 (G-6) FITC
PDGFR-alpha (C-9) Alexa Fluor 790
TBCE (D-11) Alexa Fluor 488
TBCE (D-11) Alexa Fluor 680
CNG-beta3 (C-4) Alexa Fluor 790
POLR2G (C-2) Alexa Fluor 790
MCC (A-9) Alexa Fluor 594
MCC (A-9) Alexa Fluor 680
MCC (A-9) HRP
Dcun1D1/2 (A-11) AC
Dcun1D1/2 (A-11) Alexa Fluor 790
Dcun1D1/2 (A-11) FITC
ATPBD4 (G-6) Alexa Fluor 594
ATPBD4 (G-6) FITC
TAB2 (E-5) Alexa Fluor 594
TAB2 (E-5) FITC
REEP4 (H-12) Alexa Fluor 488
REEP4 (H-12) Alexa Fluor 594
CLN3 (C-1) Alexa Fluor 647
Six1/2/4 (E-11) Alexa Fluor 790
Six1/2/4 (E-11) PE
PPIL2 (H-2) PE
RPTPalpha (H-4) Alexa Fluor 790
RPTPalpha (H-4) FITC
AMBRA1 (G-6) Alexa Fluor 680
AMBRA1 (G-6) HRP
AMBRA1 (G-6) PE
PDGFR-alpha (C-9) Alexa Fluor 594
HSPA14 (G-9) Alexa Fluor 790
TBCE (D-11) Alexa Fluor 594
TBCE (D-11) Alexa Fluor 647
TBCE (D-11) PE
IL-3 (G-11) AC
IL-3 (G-11) Alexa Fluor 594
IL-3 (G-11) HRP
POLR2G (C-2) AC
Integrin beta5 (F-5) FITC
MCC (A-9) Alexa Fluor 647
MCC (A-9) FITC
NUBPL (G-11) Alexa Fluor 680
NUBPL (G-11) Alexa Fluor 790
NUBPL (G-11) PE
Bcl-G (E-10) Alexa Fluor 680
Bcl-G (E-10) PE
ORP150 (A-3) Alexa Fluor 680
OAS3 (D-7) PE
BRD1 (F-12) Alexa Fluor 488
Stat4 (C-4) Alexa Fluor 680
SUDD (B-3) Alexa Fluor 488
OAZ (E-6) Alexa Fluor 647
OAZ (E-6) Alexa Fluor 790
Pontin 52 (A-11) Alexa Fluor 594
ACSVL1 (D-7) HRP
ACSVL1 (D-7) PE
Gbeta 3 (G-5) Alexa Fluor 488
Gbeta 3 (G-5) Alexa Fluor 680
Gbeta 3 (G-5) HRP
CLK2 (F-4) FITC
Synaptogyrin-4 (F-11) Alexa Fluor 488
Synaptogyrin-4 (F-11) Alexa Fluor 594
Synaptogyrin-4 (F-11) Alexa Fluor 680
Synaptogyrin-4 (F-11) FITC
MIA3 (C-5) AC
GIGYF2 (A-12) Alexa Fluor 488
GIGYF2 (A-12) FITC
GIGYF2 (A-12) PE
SPT6 (E-4) AC
SPT6 (E-4) Alexa Fluor 488
SPT6 (E-4) Alexa Fluor 647
SPT6 (E-4) HRP
GABAA Ralpha5 (A-5) Alexa Fluor 594
GABAA Ralpha5 (A-5) FITC
GABAA Ralpha5 (A-5) HRP
GABAA Ralpha5 (A-5) PE
PTP IA-2beta (B-4) Alexa Fluor 488
PTP IA-2beta (B-4) HRP
TRIM23 (C-1) Alexa Fluor 790
TRIM23 (C-1) FITC
EF-Tu (A-5) Alexa Fluor 647
HNF-1alpha (F-7) Alexa Fluor 594
BTBD2 (H-2) Alexa Fluor 488
BTBD2 (H-2) Alexa Fluor 594
BTBD2 (H-2) FITC
PCCB (E-12) Alexa Fluor 488
PCCB (E-12) Alexa Fluor 647
PCCB (E-12) PE
20S Proteasome beta5 (A-10) AC
20S Proteasome beta5 (A-10) Alexa Fluor 647
COQ6 (H-1) AC
N-cadherin (H-2) HRP
17beta-HSD7 (F-4) Alexa Fluor 594
17beta-HSD7 (F-4) PE
plexin-A2 (A-2) Alexa Fluor 790
REEP4 (H-12) Alexa Fluor 790
CLN3 (C-1) Alexa Fluor 488
CLN3 (C-1) Alexa Fluor 680
CLN3 (C-1) FITC
CLN3 (C-1) PE
Six1/2/4 (E-11) Alexa Fluor 647
Six1/2/4 (E-11) HRP
GRAP1 (A-6) Alexa Fluor 594
GRAP1 (A-6) Alexa Fluor 647
GRAP1 (A-6) FITC
PPIL2 (H-2) Alexa Fluor 488
plexin-A2 (A-2) FITC
Pit-1 (D-7) AC
GTPBP9 (G-6) Alexa Fluor 594
SAP (C-11) Alexa Fluor 488
SAP (C-11) Alexa Fluor 594
SAP (C-11) Alexa Fluor 790
Herc1 (E-12) Alexa Fluor 647
Herc1 (E-12) Alexa Fluor 790
Herc1 (E-12) HRP
RPTPalpha (H-4) Alexa Fluor 488
RPTPalpha (H-4) Alexa Fluor 647
RPTPalpha (H-4) HRP
AMBRA1 (G-6) Alexa Fluor 488
AMBRA1 (G-6) Alexa Fluor 647
HSPA14 (G-9) Alexa Fluor 680
HSPA14 (G-9) HRP
HSPA14 (G-9) PE
IL-3 (G-11) Alexa Fluor 790
CNG-beta3 (C-4) Alexa Fluor 594
POLR2G (C-2) Alexa Fluor 594
POLR2G (C-2) FITC
Integrin beta5 (F-5) Alexa Fluor 680
Integrin beta5 (F-5) HRP
MCC (A-9) Alexa Fluor 790
NUBPL (G-11) Alexa Fluor 594
NUBPL (G-11) FITC
NUBPL (G-11) HRP
Dcun1D1/2 (A-11) Alexa Fluor 594
Dcun1D1/2 (A-11) Alexa Fluor 647
Dcun1D1/2 (A-11) PE
ORP150 (A-3) Alexa Fluor 647
ORP150 (A-3) FITC
OAS3 (D-7) AC
OAS3 (D-7) HRP
SUDD (B-3) AC
BTBD1 (A-12) Alexa Fluor 680
BTBD1 (A-12) HRP
HPRG (G-10) HRP
ZPR1 (C-1) Alexa Fluor 680
ZPR1 (C-1) HRP
IL-3/IL-5/GM-CSFRbeta (A-3) AC
C5beta (E-8) AC
DCDC2 (B-5) Alexa Fluor 488
Rev-erbbeta (D-8) FITC
POLA2 (D-2) Alexa Fluor 790
SPF30 (D-11) PE
Angiomotin-L2 (A-9) Alexa Fluor 488
Angiomotin-L2 (A-9) Alexa Fluor 647
TBCA (C-2) Alexa Fluor 594
FIGNL1 (A-4) Alexa Fluor 790
OAS3 (D-7) Alexa Fluor 647
OAS3 (D-7) Alexa Fluor 790
SUDD (B-3) Alexa Fluor 680
SUDD (B-3) Alexa Fluor 790
HOOK1 (E-6) AC
HOOK1 (E-6) Alexa Fluor 647
HOOK1 (E-6) Alexa Fluor 790
HOOK1 (E-6) PE
LIN-9 (C-10) Alexa Fluor 594
LIN-9 (C-10) FITC
HPRG (G-10) AC
HPRG (G-10) Alexa Fluor 488
C5beta (E-8) Alexa Fluor 680
DCDC2 (B-5) Alexa Fluor 790
POLA2 (D-2) Alexa Fluor 680
Angiomotin-L2 (A-9) AC
Angiomotin-L2 (A-9) Alexa Fluor 680
Angiomotin-L2 (A-9) Alexa Fluor 790
Angiomotin-L2 (A-9) HRP
PCDH1 (B-11) Alexa Fluor 488
PCDH1 (B-11) Alexa Fluor 680
Ikaros (E-2) Alexa Fluor 594
ERF (E-9) FITC
ERF (E-9) HRP
POLR1E (C-11) AC
POLR1E (C-11) Alexa Fluor 647
POLR1E (C-11) PE
Myotilin (E-10) FITC
Shank 1/2/3 (G-12) FITC
Shank 1/2/3 (G-12) HRP
FAF1 (E-4) AC
FAF1 (E-4) Alexa Fluor 647
HSPC117/FAAP (C-3) Alexa Fluor 680
HSPC117/FAAP (C-3) HRP
p70 S6 kinase alpha (B-5) Alexa Fluor 647
p70 S6 kinase alpha (B-5) Alexa Fluor 680
LIN-9 (C-10) AC
BTBD1 (A-12) Alexa Fluor 790
BTBD1 (A-12) PE
ZPR1 (C-1) Alexa Fluor 488
IL-3/IL-5/GM-CSFRbeta (A-3) Alexa Fluor 488
IL-3/IL-5/GM-CSFRbeta (A-3) Alexa Fluor 680
IL-3/IL-5/GM-CSFRbeta (A-3) FITC
C5beta (E-8) HRP
Rev-erbbeta (D-8) PE
SPF30 (D-11) Alexa Fluor 488
SPF30 (D-11) Alexa Fluor 647
SPF30 (D-11) Alexa Fluor 680
TBCA (C-2) AC
TBCA (C-2) Alexa Fluor 488
TBCA (C-2) Alexa Fluor 647
FIGNL1 (A-4) PE
WDR70 (C-5) HRP
ERF (E-9) Alexa Fluor 594
ERF (E-9) Alexa Fluor 647
POLR1E (C-11) Alexa Fluor 680
GAPT (H-8) AC
GAPT (H-8) Alexa Fluor 488
GAPT (H-8) Alexa Fluor 647
WIPI-4 (G-12) Alexa Fluor 594
WIPI-4 (G-12) Alexa Fluor 647
WIPI-4 (G-12) PE
Rab 7L1 (D-8) Alexa Fluor 488
Rab 7L1 (D-8) Alexa Fluor 594
Rab 7L1 (D-8) Alexa Fluor 647
WAP (E-8) Alexa Fluor 594
EXOSC6 (D-10) Alexa Fluor 594
PSMD12 (H-3) Alexa Fluor 594
PSMD12 (H-3) Alexa Fluor 647
GAP1-InsP4 BP (E-9) Alexa Fluor 647
GAP1-InsP4 BP (E-9) FITC
SKAP55-R (C-9) HRP
p70 S6 kinase alpha (B-5) FITC
p70 S6 kinase alpha (B-5) HRP
fibrillin-2 (H-10) Alexa Fluor 647
lipoprotein (A-9) AC
lipoprotein (A-9) Alexa Fluor 790
NELF-D (C-10) AC
NELF-D (C-10) FITC
EphA7 (E-7) Alexa Fluor 488
EphA7 (E-7) FITC
EphA7 (E-7) HRP
WIPI-4 (G-12) AC
Rab 7L1 (D-8) AC
Rab 7L1 (D-8) Alexa Fluor 790
EXOSC6 (D-10) Alexa Fluor 488
EXOSC6 (D-10) Alexa Fluor 680
hnRNP UL1 (C-2) HRP
hnRNP UL1 (C-2) PE
TEF-1 (E-5) Alexa Fluor 488
TEF-1 (E-5) Alexa Fluor 594
COPG (A-10) Alexa Fluor 594
COPG (A-10) Alexa Fluor 647
COPG (A-10) Alexa Fluor 680
COPG (A-10) FITC
COPG (A-10) PE
CYP1A1 (A-9) Alexa Fluor 680
PSMD12 (H-3) PE
Cdc5L (D-11) Alexa Fluor 680
Cdc5L (D-11) HRP
SKAP55-R (C-9) Alexa Fluor 790
CKAP2 (B-12) Alexa Fluor 680
HIBADH (D-11) HRP
NDRG1 (B-5) Alexa Fluor 488
BRUNOL4 (C-4) Alexa Fluor 488
R2 (A-5) AC
R2 (A-5) Alexa Fluor 488
R2 (A-5) Alexa Fluor 647
PCSK1N (D-11) Alexa Fluor 680
CMAS (E-8) Alexa Fluor 647
MYT1 (B-10) FITC
MYT1 (B-10) PE
VPS54 (B-4) Alexa Fluor 594
NIPP1 (A-11) Alexa Fluor 790
fumarate hydratase (H-6) Alexa Fluor 594
fumarate hydratase (H-6) Alexa Fluor 647
fumarate hydratase (H-6) PE
Sgo1 (F-8) Alexa Fluor 488
Sgo1 (F-8) Alexa Fluor 647
Sgo1 (F-8) Alexa Fluor 680
KCTD13 (B-12) Alexa Fluor 594
WDR70 (C-5) Alexa Fluor 647
WDR70 (C-5) Alexa Fluor 680
ERF (E-9) Alexa Fluor 790
POLR1E (C-11) FITC
GAPT (H-8) Alexa Fluor 594
GAPT (H-8) FITC
PPAN (C-7) FITC
PPAN (C-7) HRP
Rab 7L1 (D-8) FITC
Vinexin (D-4) Alexa Fluor 680
Vinexin (D-4) PE
WAP (E-8) Alexa Fluor 647
WAP (E-8) Alexa Fluor 790
GAP1-InsP4 BP (E-9) Alexa Fluor 680
SKAP55-R (C-9) Alexa Fluor 488
SKAP55-R (C-9) Alexa Fluor 680
CKAP2 (B-12) Alexa Fluor 594
FAM63A (F-3) Alexa Fluor 680
HIBADH (D-11) Alexa Fluor 594
HIBADH (D-11) PE
NDRG1 (B-5) Alexa Fluor 647
NDRG1 (B-5) Alexa Fluor 790
R2 (A-5) Alexa Fluor 790
R2 (A-5) HRP
PCSK1N (D-11) Alexa Fluor 488
CMAS (E-8) Alexa Fluor 594
ACYP2 (B-3) Alexa Fluor 594
VPS54 (B-4) HRP
VPS54 (B-4) PE
SEMA6A (B-3) Alexa Fluor 680
SEMA6A (B-3) Alexa Fluor 790
CASZ1 (B-11) Alexa Fluor 594
PNMTase (C-7) Alexa Fluor 790
FNDC3B (B-1) AC
FNDC3B (B-1) Alexa Fluor 488
FNDC3B (B-1) Alexa Fluor 594
FNDC3B (B-1) FITC
FNDC3B (B-1) HRP
FNDC3B (B-1) PE
FAM167A (G-3) Alexa Fluor 594
FAM167A (G-3) Alexa Fluor 647
FAM167A (G-3) Alexa Fluor 680
ZFAND2B (D-2) AC
ZFAND2B (D-2) Alexa Fluor 488
ZFAND2B (D-2) Alexa Fluor 647
FAM63A (F-3) Alexa Fluor 594
FAM63A (F-3) Alexa Fluor 790
FAM63A (F-3) PE
HIBADH (D-11) Alexa Fluor 488
NDRG1 (B-5) HRP
BRUNOL4 (C-4) Alexa Fluor 680
BRUNOL4 (C-4) Alexa Fluor 790
R2 (A-5) Alexa Fluor 680
PCSK1N (D-11) AC
PCSK1N (D-11) HRP
PCSK1N (D-11) PE
CMAS (E-8) Alexa Fluor 790
STCH (A-11) AC
STCH (A-11) HRP
STCH (A-11) PE
ACYP2 (B-3) Alexa Fluor 680
ACYP2 (B-3) Alexa Fluor 790
MYT1 (B-10) Alexa Fluor 488
MYT1 (B-10) Alexa Fluor 647
VPS54 (B-4) Alexa Fluor 647
SEMA6A (B-3) Alexa Fluor 594
CASZ1 (B-11) Alexa Fluor 647
CASZ1 (B-11) PE
Odf3l2 (H-4) Alexa Fluor 680
53BP2 (H-4) Alexa Fluor 680
53BP2 (H-4) Alexa Fluor 790
CorA-like Mg2+ transporter protein (A-9) Alexa Fluor 680
CorA-like Mg2+ transporter protein (A-9) PE
Rab 3 GAP p150 (H-7) Alexa Fluor 790
Rab 3 GAP p150 (B-9) Alexa Fluor 488
Rab 3 GAP p150 (B-9) FITC
Rab 3 GAP p150 (B-9) HRP
RSHL1 (C-9) Alexa Fluor 488
RSHL1 (C-9) HRP
RSHL1 (C-9) PE
Keratin 25 (B-2) HRP
DRAK2 (C-2) Alexa Fluor 680
R-cadherin (D-9) FITC
Odf3l2 (H-4) Alexa Fluor 647
CorA-like Mg2+ transporter protein (A-9) Alexa Fluor 594
Rab 3 GAP p150 (H-7) AC
Rab 3 GAP p150 (H-7) Alexa Fluor 680
ZFAND2B (D-2) Alexa Fluor 790
SCO1 (D-1) AC
SCO1 (D-1) Alexa Fluor 594
SCO1 (D-1) FITC
ABP1 (F-9) AC
ABP1 (F-9) Alexa Fluor 594
ABP1 (F-9) Alexa Fluor 647
ABP1 (F-9) Alexa Fluor 680
ABP1 (F-9) HRP
TRbeta1 (A-7) Alexa Fluor 488
SPCA2 (B-5) HRP
TRPV5 (B-8) Alexa Fluor 488
Rab 3 GAP p130 (B-8) AC
Rab 3 GAP p130 (B-8) HRP
HLTF (G-6) PE
ZP3 (G-1) AC
Ajuba (B-3) Alexa Fluor 594
USP14 (F-4) Alexa Fluor 488
USP14 (F-4) Alexa Fluor 594
USP14 (F-4) HRP
FOG-2 (H-5) Alexa Fluor 647
PMCA2/3 (C-3) Alexa Fluor 488
PMCA2/3 (C-3) Alexa Fluor 680
PMCA2/3 (C-3) FITC
PMCA2/3 (C-3) PE
ERK 5 (C-7) Alexa Fluor 647
ERK 5 (C-7) HRP
EEPD1 (B-5) AC
EEPD1 (B-5) Alexa Fluor 594
FBXO44 (C-10) HRP
CSB (E-6) Alexa Fluor 488
CSB (E-6) Alexa Fluor 647
STYX (D-12) Alexa Fluor 680
alpha-Adaptin 1 (C-5) AC
alpha-Adaptin 1 (C-5) Alexa Fluor 488
alpha-Adaptin 1 (C-5) Alexa Fluor 647
alpha-Adaptin 1 (C-5) PE
RASAL1 (B-2) Alexa Fluor 594
SPCA2 (B-5) Alexa Fluor 594
SPCA2 (B-5) PE
CTNNBL1 (A-11) Alexa Fluor 647
YB-1 (C-3) Alexa Fluor 488
YB-1 (C-3) PE
TRPV5 (B-8) AC
TRPV5 (B-8) Alexa Fluor 594
BLU (G-10) Alexa Fluor 790
BLU (G-10) HRP
Rab 3 GAP p130 (B-8) PE
HLTF (G-6) Alexa Fluor 680
ZP3 (G-1) Alexa Fluor 680
PLUNC (G-7) FITC
SEMA6A (B-3) FITC
CASZ1 (B-11) Alexa Fluor 488
R-cadherin (D-9) AC
R-cadherin (D-9) Alexa Fluor 594
Odf3l2 (H-4) Alexa Fluor 594
53BP2 (H-4) Alexa Fluor 488
53BP2 (H-4) PE
RASAL1 (B-2) Alexa Fluor 680
RASAL1 (B-2) Alexa Fluor 790
EEPD1 (A-5) AC
EEPD1 (A-5) Alexa Fluor 647
PDE7A (B-11) Alexa Fluor 488
XPF (F-11) Alexa Fluor 790
PSMD4 (F-6) AC
cleaved Thrombin APII (G-1) AC
cleaved Thrombin APII (G-1) Alexa Fluor 594
cleaved Thrombin APII (G-1) PE
Rab 3 GAP p150 (B-9) Alexa Fluor 790
USE1 (D-1) AC
USE1 (D-1) HRP
Keratin 25 (B-2) Alexa Fluor 594
Keratin 25 (B-2) FITC
YB-1 (C-3) Alexa Fluor 594
CLAMP (G-3) Alexa Fluor 488
TRPV5 (B-8) PE
HBO1 (G-2) HRP
ARL4 (B-10) Alexa Fluor 790
JRK (E-9) Alexa Fluor 647
JRK (E-9) FITC
HLTF (G-6) HRP
PCM1 (G-6) HRP
NUBP1 (C-3) Alexa Fluor 594
C6orf106 (F-8) Alexa Fluor 488
C6orf106 (F-8) Alexa Fluor 790
TEX10 (B-9) Alexa Fluor 647
TEX10 (B-9) PE
GK1 (E-4) FITC
Endoglycosidase (EndoS) (B-8) FITC
Endoglycosidase (EndoS) (B-8) HRP
BIG2 (H-6) AC
BIG2 (H-6) Alexa Fluor 680
BIG2 (H-6) PE
CYB5R3 (G-11) Alexa Fluor 488
Torsin3A (D-9) HRP
Torsin3A (D-9) PE
KCNC3 (D-4) HRP
INSL5 (G-12) HRP
PLUNC (G-7) Alexa Fluor 488
ARID3A (A-4) AC
TIAR (G-6) Alexa Fluor 790
TIAR (G-6) PE
PHYHD1 (B-6) AC
PHYHD1 (B-6) Alexa Fluor 680
PHYHD1 (B-6) PE
GPT2 (G-7) AC
RNF152 (F-6) Alexa Fluor 790
IFT172 (A-11) Alexa Fluor 488
alphaC-crystallin (H-5) HRP
KPI-2 (D-11) Alexa Fluor 790
KPI-2 (D-11) PE
FNBP2 (G-10) FITC
SMIM13 (E-6) Alexa Fluor 647
NAPRT (B-8) Alexa Fluor 488
NUBP1 (C-3) Alexa Fluor 680
NUBP1 (C-3) FITC
NUBP1 (C-3) PE
TIAR (G-6) HRP
PHYHD1 (B-6) FITC
TEX10 (B-9) Alexa Fluor 680
POLR2I (F-11) Alexa Fluor 488
POLR2I (F-11) HRP
Neuroglycan C (A-7) Alexa Fluor 488
Neuroglycan C (A-7) Alexa Fluor 647
Neuroglycan C (A-7) Alexa Fluor 790
Neuroglycan C (A-7) PE
RCAS1 (D-9) Alexa Fluor 488
RCAS1 (D-9) Alexa Fluor 647
ALDH9A1 (F-6) Alexa Fluor 647
ALDH9A1 (F-6) HRP
MTHFS (G-8) HRP
CRLF3 (D-10) Alexa Fluor 680
KPI-2 (D-11) AC
SMIM13 (E-6) AC
NAPRT (B-8) Alexa Fluor 594
DTWD1 (E-5) Alexa Fluor 488
SorCS2 (A-10) Alexa Fluor 790
PMCA1 (F-10) FITC
USP25 (C-5) HRP
MTO1 (H-5) PE
Fe65 (F-6) Alexa Fluor 594
RNF152 (F-6) Alexa Fluor 594
FIP1L1 (C-10) PE
IFT172 (A-11) FITC
PPARalpha (H-2) Alexa Fluor 680
alphaC-crystallin (H-5) Alexa Fluor 680
alphaC-crystallin (H-5) PE
KPI-2 (D-11) Alexa Fluor 647
MIRAB13 (F-3) AC
FNBP2 (G-10) Alexa Fluor 594
FNBP2 (G-10) HRP
Mammaglobin A (D-7) HRP
ARA160 (C-10) Alexa Fluor 680
VR1 (E-8) Alexa Fluor 680
SPARC (D-2) Alexa Fluor 790
neurolysin (B-3) Alexa Fluor 488
PRPSAP1 (A-9) AC
Dermcidin (H-12) Alexa Fluor 647
SRPK (D-7) Alexa Fluor 647
ZFAT (E-9) AC
ZFAT (E-9) Alexa Fluor 488
ZFAT (E-9) PE
beta-taxilin (E-5) FITC
beta-taxilin (E-5) HRP
cell surface-anchored protein (G-4) AC
cell surface-anchored protein (G-4) Alexa Fluor 594
TAF II p43 (B-7) Alexa Fluor 680
TAF II p43 (B-7) HRP
connexin 36 (H-9) Alexa Fluor 488
PPP1R12C (H-10) Alexa Fluor 790
14-3-3 gamma (D-6) AC
14-3-3 gamma (D-6) Alexa Fluor 594
14-3-3 gamma (D-6) FITC
PPP1R3 (C-8) Alexa Fluor 594
PPP1R3 (C-8) Alexa Fluor 680
PPP1R3 (C-8) HRP
Spir-2 (G-5) FITC
Dermcidin (H-12) Alexa Fluor 488
MFAP4 (A-9) AC
SorCS2 (A-10) PE
14-3-3 gamma (D-6) Alexa Fluor 647
Spir-2 (G-5) PE
NHP2 (H-9) AC
L-type Ca++ CP alpha1C (D-6) Alexa Fluor 594
L-type Ca++ CP alpha1C (D-6) FITC
IP3R-II (A-5) FITC
RIA1 (C-5) AC
USP43 (C-8) Alexa Fluor 488
PrP (G-12) HRP
Suppressor of Hairless (C-9) Alexa Fluor 680
connexin 36 (H-9) Alexa Fluor 647
connexin 36 (H-9) HRP
FLJ22184 (D-3) PE
HPS-4 (A-6) Alexa Fluor 594
HPS-4 (A-6) Alexa Fluor 647
HPS-4 (A-6) PE
LECT2 (B-6) HRP
Phosphate ABC transporter substrate-binding protein (A-10) Alexa Fluor 647
elafin (H-2) Alexa Fluor 790
SMYD3 (C-3) Alexa Fluor 680
SRPK (D-7) Alexa Fluor 790
RIA1 (C-5) Alexa Fluor 647
USP43 (C-8) AC
USP43 (C-8) Alexa Fluor 647
ISY1 (G-6) Alexa Fluor 790
MFAP4 (A-9) FITC
NOPE (A-10) Alexa Fluor 790
NOPE (A-10) PE
UMPS (A-9) Alexa Fluor 594
UMPS (A-9) FITC
UMPS (A-9) PE
4.1B (B-6) AC
4.1B (B-6) Alexa Fluor 488
4.1B (B-6) Alexa Fluor 594
4.1B (B-6) HRP
AIP2 (A-3) Alexa Fluor 680
MEK kinase-2 (H-9) PE
MOCS1 (G-6) Alexa Fluor 680
NDUFA8 (C-6) FITC
LRRC47 (F-9) FITC
PrP (G-12) Alexa Fluor 594
PrP (G-12) Alexa Fluor 680
NOPE (A-10) Alexa Fluor 647
COPA (H-3) FITC
Enigma (H-12) HRP
alpha Tubulin (A-6) Alexa Fluor 488
alpha Tubulin (A-6) Alexa Fluor 680
Id2 (E-7) Alexa Fluor 680
ROD1 (C-1) Alexa Fluor 488
ROD1 (C-1) Alexa Fluor 647
M-cadherin (C-8) Alexa Fluor 680
Siglec-1 (B-1) Alexa Fluor 647
Rpp38 (A-2) Alexa Fluor 488
Ataxin-3 (A-7) FITC
Emx1 (G-6) Alexa Fluor 488
ODC (E-6) FITC
PDPc (D-11) Alexa Fluor 680
PDPc (D-11) PE
HAI-2 (H-9) Alexa Fluor 488
Mog1p (F-8) Alexa Fluor 488
Mog1p (F-8) Alexa Fluor 594
Mog1p (F-8) Alexa Fluor 647
Mog1p (F-8) Alexa Fluor 680
COL9A2 (H-8) Alexa Fluor 488
COL9A2 (H-8) Alexa Fluor 647
COL9A2 (H-8) Alexa Fluor 680
COL9A2 (H-8) Alexa Fluor 790
KLF17 (B-6) AC
KLF17 (B-6) Alexa Fluor 680
KLF17 (B-6) Alexa Fluor 790
KLF17 (B-6) FITC
UDPase (D-4) Alexa Fluor 647
UDPase (D-4) Alexa Fluor 680
UDPase (D-4) FITC
SLA2 (E-8) AC
SLA2 (E-8) HRP
GPAM (D-10) Alexa Fluor 790
GPAM (D-10) HRP
GPAM (D-10) PE
Signal peptidase I (A-12) Alexa Fluor 488
Signal peptidase I (A-12) Alexa Fluor 680
Signal peptidase I (A-12) Alexa Fluor 790
Signal peptidase I (A-12) FITC
Signal peptidase I (A-12) HRP
TMTC3 (G-9) AC
TMTC3 (G-9) Alexa Fluor 594
TMTC3 (G-9) Alexa Fluor 680
TMTC3 (G-9) HRP
alpha T-catenin (B-6) AC
alpha T-catenin (B-6) Alexa Fluor 790
LAIR-1 (F-5) Alexa Fluor 647
LAIR-1 (F-5) Alexa Fluor 790
LAIR-1 (F-5) PE
ZNF512 (A-1) Alexa Fluor 680
ZNF512 (A-1) Alexa Fluor 790
ZNF512 (A-1) PE
Tip41 (B-3) AC
apoF (B-6) Alexa Fluor 790
MBLAC2 (E-7) Alexa Fluor 790
MBLAC2 (E-7) FITC
LNX2 (B-3) Alexa Fluor 647
Extracellular solute-binding protein (B-5) Alexa Fluor 647
TGase6 (E-1) Alexa Fluor 790
Act1 (D-11) AC
Act1 (D-11) Alexa Fluor 594
Act1 (D-11) FITC
NNP-1B (C-12) FITC
SgK223 (A-6) Alexa Fluor 594
SgK223 (A-6) PE
NT5DC1 (B-3) Alexa Fluor 594
NT5DC1 (B-3) Alexa Fluor 680
dHAND (A-12) Alexa Fluor 680
DDX17 (H-7) Alexa Fluor 790
DDX17 (H-7) PE
DEPTOR (A-3) Alexa Fluor 647
NFAT5 (F-9) Alexa Fluor 594
NFAT5 (F-9) Alexa Fluor 790
MoCo Sulfurase (D-6) Alexa Fluor 594
MoCo Sulfurase (D-6) HRP
CWC22 (A-6) Alexa Fluor 647
CWC22 (A-6) FITC
CWC22 (A-6) HRP
Med4 (D-6) HRP
YAP (B-8) Alexa Fluor 790
ATPBD4 (G-6) Alexa Fluor 647
ATPBD4 (G-6) HRP
TAB2 (E-5) Alexa Fluor 790
REEP4 (H-12) AC
REEP4 (H-12) PE
Six1/2/4 (E-11) Alexa Fluor 594
GRAP1 (A-6) AC
GRAP1 (A-6) HRP
GRAP1 (A-6) PE
PPIL2 (H-2) Alexa Fluor 680
RPTPalpha (H-4) Alexa Fluor 680
HSPA14 (G-9) Alexa Fluor 488
HSPA14 (G-9) Alexa Fluor 594
HSPA14 (G-9) FITC
TBCE (D-11) AC
TBCE (D-11) Alexa Fluor 790
TBCE (D-11) FITC
IL-3 (G-11) FITC
IL-3 (G-11) PE
CNG-beta3 (C-4) Alexa Fluor 680
CNG-beta3 (C-4) FITC
CNG-beta3 (C-4) HRP
POLR2G (C-2) Alexa Fluor 488
POLR2G (C-2) Alexa Fluor 680
POLR2G (C-2) HRP
Integrin beta5 (F-5) Alexa Fluor 488
MCC (A-9) PE
NUBPL (G-11) Alexa Fluor 488
Bcl-G (E-10) AC
Bcl-G (E-10) Alexa Fluor 647
ORP150 (A-3) Alexa Fluor 594
ORP150 (A-3) HRP
BRD1 (F-12) Alexa Fluor 790
HOOK1 (E-6) HRP
LIN-9 (C-10) Alexa Fluor 647
LIN-9 (C-10) HRP
HPRG (G-10) Alexa Fluor 647
ZPR1 (C-1) PE
IL-3/IL-5/GM-CSFRbeta (A-3) Alexa Fluor 594
DCDC2 (B-5) AC
Rev-erbbeta (D-8) Alexa Fluor 647
Rev-erbbeta (D-8) Alexa Fluor 790
Rev-erbbeta (D-8) HRP
POLA2 (D-2) Alexa Fluor 488
POLA2 (D-2) Alexa Fluor 594
POLA2 (D-2) PE
CD73 (D-12) Alexa Fluor 680
TBCA (C-2) Alexa Fluor 790
PCDH1 (B-11) HRP
PCDH1 (B-11) PE
FIGNL1 (A-4) Alexa Fluor 594
Ikaros (E-2) Alexa Fluor 790
WDR70 (C-5) AC
ERF (E-9) PE
POLR1E (C-11) HRP
GAPT (H-8) PE
WIPI-4 (G-12) Alexa Fluor 680
WIPI-4 (G-12) HRP
PPAN (C-7) Alexa Fluor 594
Rab 7L1 (D-8) Alexa Fluor 680
Vinexin (D-4) AC
WAP (E-8) AC
EXOSC6 (D-10) Alexa Fluor 790
EXOSC6 (D-10) HRP
PSMD12 (H-3) Alexa Fluor 790
PSMD12 (H-3) FITC
Cdc5L (D-11) AC
Cdc5L (D-11) Alexa Fluor 488
Cdc5L (D-11) FITC
GAP1-InsP4 BP (E-9) HRP
SKAP55-R (C-9) PE
CKAP2 (B-12) HRP
CKAP2 (B-12) PE
NDRG1 (B-5) Alexa Fluor 594
NDRG1 (B-5) FITC
BRUNOL4 (C-4) HRP
CMAS (E-8) PE
STCH (A-11) Alexa Fluor 594
STCH (A-11) Alexa Fluor 790
STCH (A-11) FITC
MYT1 (B-10) Alexa Fluor 594
MYT1 (B-10) Alexa Fluor 790
CASZ1 (B-11) AC
CASZ1 (B-11) FITC
R-cadherin (D-9) Alexa Fluor 790
R-cadherin (D-9) PE
Odf3l2 (H-4) Alexa Fluor 790
Odf3l2 (H-4) PE
53BP2 (H-4) AC
53BP2 (H-4) HRP
CorA-like Mg2+ transporter protein (A-9) Alexa Fluor 647
Rab 3 GAP p150 (H-7) Alexa Fluor 647
Rab 3 GAP p150 (B-9) AC
Rab 3 GAP p150 (B-9) Alexa Fluor 594
Rab 3 GAP p150 (B-9) PE
USE1 (D-1) Alexa Fluor 488
USE1 (D-1) Alexa Fluor 594
USE1 (D-1) Alexa Fluor 790
USE1 (D-1) PE
Keratin 25 (B-2) AC
VPS33B (G-9) Alexa Fluor 594
VPS33B (G-9) FITC
DRAK2 (C-2) AC
DRAK2 (C-2) Alexa Fluor 488
DRAK2 (C-2) Alexa Fluor 594
DRAK2 (C-2) Alexa Fluor 790
SCYL3 (G-8) PE
SPCA2 (B-5) Alexa Fluor 647
SPCA2 (B-5) Alexa Fluor 680
IL-5 (B-2) Alexa Fluor 594
IL-5 (B-2) Alexa Fluor 647
CTNNBL1 (A-11) Alexa Fluor 680
FGF-15 (G-5) Alexa Fluor 647
CLAMP (G-3) AC
HBO1 (G-2) AC
BLU (G-10) FITC
JRK (E-9) HRP
PLUNC (G-7) Alexa Fluor 790
ARID3A (A-4) Alexa Fluor 594
TIAR (G-6) Alexa Fluor 647
C6orf106 (F-8) FITC
GPT2 (G-7) Alexa Fluor 488
TEX10 (B-9) AC
TEX10 (B-9) Alexa Fluor 790
TEX10 (B-9) FITC
CRLF3 (D-10) Alexa Fluor 488
Fe65 (F-6) AC
Fe65 (F-6) Alexa Fluor 790
RNF152 (F-6) FITC
FIP1L1 (C-10) Alexa Fluor 790
IFT172 (A-11) AC
PPARalpha (H-2) Alexa Fluor 594
FNBP2 (G-10) Alexa Fluor 680
NAPRT (B-8) FITC
Mammaglobin A (D-7) Alexa Fluor 790
DTWD1 (E-5) AC
DTWD1 (E-5) FITC
PPP1R12C (H-10) Alexa Fluor 488
PPP1R12C (H-10) Alexa Fluor 647
PPP1R3 (C-8) Alexa Fluor 488
PPP1R3 (C-8) Alexa Fluor 647
Spir-2 (G-5) Alexa Fluor 680
ARHGAP19 (B-11) PE
NHP2 (H-9) Alexa Fluor 594
NHP2 (H-9) Alexa Fluor 680
SRPK (D-7) Alexa Fluor 488
L-type Ca++ CP alpha1C (D-6) Alexa Fluor 680
USP43 (C-8) Alexa Fluor 790
LRRC47 (F-9) AC
LRRC47 (F-9) Alexa Fluor 594
Integrin beta5 (F-5) PE
Dcun1D1/2 (A-11) HRP
ORP150 (A-3) AC
ORP150 (A-3) Alexa Fluor 790
ORP150 (A-3) PE
BRD1 (F-12) Alexa Fluor 680
BRD1 (F-12) PE
Integrin beta5 (F-5) AC
Dcun1D1/2 (A-11) Alexa Fluor 680
Bcl-G (E-10) Alexa Fluor 790
OAS3 (D-7) FITC
HOOK1 (E-6) FITC
LIN-9 (C-10) Alexa Fluor 790
IL-3/IL-5/GM-CSFRbeta (A-3) HRP
C5beta (E-8) Alexa Fluor 594
C5beta (E-8) PE
SPF30 (D-11) Alexa Fluor 790
SPF30 (D-11) FITC
CD73 (D-12) Alexa Fluor 594
PCDH1 (B-11) Alexa Fluor 594
FIGNL1 (A-4) Alexa Fluor 647
Bcl-G (E-10) Alexa Fluor 594
ORP150 (A-3) Alexa Fluor 488
SUDD (B-3) Alexa Fluor 647
SUDD (B-3) PE
HOOK1 (E-6) Alexa Fluor 488
HPRG (G-10) Alexa Fluor 790
HPRG (G-10) PE
ZPR1 (C-1) Alexa Fluor 594
ZPR1 (C-1) FITC
C5beta (E-8) Alexa Fluor 488
C5beta (E-8) FITC
DCDC2 (B-5) Alexa Fluor 594
SPF30 (D-11) AC
TBCA (C-2) Alexa Fluor 680
TBCA (C-2) PE
PCDH1 (B-11) Alexa Fluor 647
FIGNL1 (A-4) Alexa Fluor 680
WDR70 (C-5) FITC
WDR70 (C-5) PE
BTBD1 (A-12) Alexa Fluor 488
BTBD1 (A-12) Alexa Fluor 647
IL-3/IL-5/GM-CSFRbeta (A-3) Alexa Fluor 647
IL-3/IL-5/GM-CSFRbeta (A-3) Alexa Fluor 790
IL-3/IL-5/GM-CSFRbeta (A-3) PE
Rev-erbbeta (D-8) Alexa Fluor 594
SPF30 (D-11) Alexa Fluor 594
Angiomotin-L2 (A-9) FITC
Angiomotin-L2 (A-9) PE
GAPT (H-8) Alexa Fluor 680
GAPT (H-8) Alexa Fluor 790
PPAN (C-7) AC
Vinexin (D-4) Alexa Fluor 790
Vinexin (D-4) FITC
Cdc5L (D-11) Alexa Fluor 790
GAP1-InsP4 BP (E-9) PE
SKAP55-R (C-9) Alexa Fluor 594
PPAN (C-7) Alexa Fluor 680
Vinexin (D-4) Alexa Fluor 647
PSMD12 (H-3) Alexa Fluor 680
PSMD12 (H-3) HRP
HIBADH (D-11) Alexa Fluor 647
STCH (A-11) Alexa Fluor 680
ACYP2 (B-3) HRP
ACYP2 (B-3) PE
FIGNL1 (A-4) HRP
PPAN (C-7) Alexa Fluor 647
Vinexin (D-4) Alexa Fluor 594
EXOSC6 (D-10) AC
EXOSC6 (D-10) Alexa Fluor 647
GAP1-InsP4 BP (E-9) Alexa Fluor 488
CKAP2 (B-12) AC
FAM63A (F-3) Alexa Fluor 647
CMAS (E-8) AC
ACYP2 (B-3) Alexa Fluor 488
CASZ1 (B-11) HRP
R-cadherin (D-9) Alexa Fluor 647
CKAP2 (B-12) Alexa Fluor 790
HIBADH (D-11) AC
HIBADH (D-11) Alexa Fluor 790
NDRG1 (B-5) AC
BRUNOL4 (C-4) PE
R2 (A-5) Alexa Fluor 594
PCSK1N (D-11) Alexa Fluor 790
PCSK1N (D-11) FITC
ACYP2 (B-3) Alexa Fluor 647
VPS54 (B-4) AC
VPS54 (B-4) Alexa Fluor 680
VPS54 (B-4) FITC
CASZ1 (B-11) Alexa Fluor 790
R-cadherin (D-9) Alexa Fluor 680
Rab 3 GAP p150 (H-7) Alexa Fluor 594
VPS33B (G-9) PE
DRAK2 (C-2) FITC
SCYL3 (G-8) Alexa Fluor 488
SCYL3 (G-8) Alexa Fluor 594
CorA-like Mg2+ transporter protein (A-9) FITC
USE1 (D-1) Alexa Fluor 647
RSHL1 (C-9) Alexa Fluor 594
RSHL1 (C-9) Alexa Fluor 680
DRAK2 (C-2) Alexa Fluor 647
DRAK2 (C-2) HRP
SCYL3 (G-8) Alexa Fluor 647
SCYL3 (G-8) Alexa Fluor 680
SCYL3 (G-8) Alexa Fluor 790
SPCA2 (B-5) AC
SPCA2 (B-5) Alexa Fluor 488
KLC3 (E-7) AC
KLC3 (E-7) Alexa Fluor 790
KLC3 (E-7) FITC
KLC3 (E-7) PE
IL-5 (B-2) Alexa Fluor 488
IL-5 (B-2) FITC
CLAMP (G-3) Alexa Fluor 594
CLAMP (G-3) HRP
TRPV5 (B-8) HRP
HBO1 (G-2) Alexa Fluor 647
BLU (G-10) Alexa Fluor 488
ARL4 (B-10) Alexa Fluor 488
Rab 3 GAP p130 (B-8) Alexa Fluor 488
HEXIM2 (B-9) Alexa Fluor 488
HEXIM2 (B-9) Alexa Fluor 647
HEXIM2 (B-9) PE
JRK (E-9) AC
JRK (E-9) PE
ZP3 (G-1) HRP
LCAT (B-4) Alexa Fluor 594
SPCA2 (B-5) Alexa Fluor 790
IL-5 (B-2) Alexa Fluor 790
CTNNBL1 (A-11) FITC
CTNNBL1 (A-11) HRP
FGF-15 (G-5) Alexa Fluor 680
FGF-15 (G-5) PE
CLAMP (G-3) Alexa Fluor 647
CLAMP (G-3) Alexa Fluor 790
TRPV5 (B-8) Alexa Fluor 680
HBO1 (G-2) Alexa Fluor 594
HBO1 (G-2) FITC
HBO1 (G-2) PE
BLU (G-10) AC
ARL4 (B-10) FITC
Rab 3 GAP p130 (B-8) Alexa Fluor 647
Rab 3 GAP p130 (B-8) FITC
HLTF (G-6) Alexa Fluor 594
HLTF (G-6) Alexa Fluor 647
ZP3 (G-1) Alexa Fluor 594
ZP3 (G-1) Alexa Fluor 647
ZP3 (G-1) Alexa Fluor 790
ZP3 (G-1) PE
LCAT (B-4) Alexa Fluor 647
LCAT (B-4) Alexa Fluor 790
PCM1 (G-6) AC
PCM1 (G-6) Alexa Fluor 647
PCM1 (G-6) Alexa Fluor 790
TBK1 (A-6) Alexa Fluor 488
ARID3A (A-4) Alexa Fluor 488
NUBP1 (C-3) AC
SEMA6A (B-3) PE
Odf3l2 (H-4) Alexa Fluor 488
53BP2 (H-4) FITC
Rab 3 GAP p150 (H-7) Alexa Fluor 488
Rab 3 GAP p150 (B-9) Alexa Fluor 647
Rab 3 GAP p150 (B-9) Alexa Fluor 680
USE1 (D-1) FITC
RSHL1 (C-9) Alexa Fluor 647
Keratin 25 (B-2) Alexa Fluor 647
Keratin 25 (B-2) Alexa Fluor 680
KLC3 (E-7) Alexa Fluor 680
IL-5 (B-2) AC
IL-5 (B-2) Alexa Fluor 680
IL-5 (B-2) PE
CTNNBL1 (A-11) Alexa Fluor 790
FGF-15 (G-5) AC
YB-1 (C-3) AC
YB-1 (C-3) Alexa Fluor 680
TRPV5 (B-8) Alexa Fluor 790
HBO1 (G-2) Alexa Fluor 488
BLU (G-10) Alexa Fluor 594
BLU (G-10) Alexa Fluor 647
BLU (G-10) Alexa Fluor 680
BLU (G-10) PE
ARL4 (B-10) HRP
Rab 3 GAP p130 (B-8) Alexa Fluor 594
HEXIM2 (B-9) Alexa Fluor 680
JRK (E-9) Alexa Fluor 488
JRK (E-9) Alexa Fluor 594
ZP3 (G-1) FITC
LCAT (B-4) FITC
LCAT (B-4) PE
PLUNC (G-7) Alexa Fluor 647
PCM1 (G-6) PE
TBK1 (A-6) AC
TBK1 (A-6) Alexa Fluor 594
TBK1 (A-6) FITC
PHYHD1 (B-6) HRP