Sitemap
 
 
RAD54L2 Antibody
NCS1 / Neuronal Calcium Sensor Antibody
CD177 Antibody
DAP-5 / EIF4G2 Antibody
DAP-5 / EIF4G2 Antibody
RPLP0 Antibody
PSMB2 Antibody
TWF2 / PTK9L Antibody
RBL2 / RB2 p130 Antibody
FURIN Antibody
PRKAB2 / AMPK Beta 2 Antibody
PYCR1 Antibody
RTKN / Rhotekin Antibody
SNCA / Alpha-Synuclein Antibody
SNRPD2 Antibody
TFF1 / pS2 Antibody
TLE1 / TLE 1 Antibody
TDG / Thymine DNA Glycosylase Antibody
TEAD1 Antibody
MAP4K3 / GLK Antibody
TNFRSF11A / RANK Antibody
RICK / RIP2 Antibody
DDX58 / RIG-1 / RIG-I Antibody
CHMP2B Antibody
KLF15 Antibody
TERE1 / UBIAD1 Antibody
DIABLO / SMAC Antibody
RAD18 Antibody
CAMK1D Antibody
PTGES2 Antibody
HAVCR2 / TIM-3 Antibody
BOC Antibody
NSUN6 Antibody
ACPP / PAP Antibody
Angiogenin / ANG Antibody
ARHGDIA / RHOGDI Antibody
BCL2L2 / Bcl-w Antibody
CD1D Antibody
CHD2 Antibody
CYP3A4 / Cytochrome P450 3A4 Antibody
GADD45A / GADD45 Antibody
HAS3 Antibody
HMT / HNMT Antibody
LCP2 / SLP-76 Antibody
LIG3 / DNA Ligase III Antibody
LGALS3 / Galectin 3 Antibody
PPP2R2A Antibody
RENT1 / UPF1 Antibody
RPL11 / Ribosomal Protein L11 Antibody
ST3GAL4 / ST3Gal IV Antibody
TKT / Transketolase Antibody
TSPAN7 / CD231 Antibody
TPM3 Antibody
TSPAN7 / CD231 Antibody
USP7 / HAUSP Antibody
TNFSF13 / APRIL Antibody
HURP / DLGAP5 Antibody
TIMM17A / TIM17 Antibody
LSM4 Antibody
PANX1 / Pannexin 1 Antibody
PANX1 / Pannexin 1 Antibody
TICAM1 / TRIF Antibody
CD38 Antibody
LSP1 Antibody
KPNA1 / Importin Alpha 5 Antibody
PSME2 Antibody
SLC34A1 / NPT2 Antibody
FACT / SSRP1 Antibody
XRCC2 Antibody
VDAC1 / PORIN Antibody
PROCR / EPCR Antibody
NIRF / UHRF2 Antibody
INTS5 Antibody
CLK1 / CLK Antibody
R1 / RRM1 Antibody
R1 / RRM1 Antibody
KIAA1456 / C8orf79 Antibody
KIAA1456 / C8orf79 Antibody
PRDM14 Antibody
PRDM14 Antibody
Complement C1QA Antibody
Complement C1QA Antibody
CP / Ceruloplasmin Antibody
CP / Ceruloplasmin Antibody
CPB2 / TAFI Antibody
CPB2 / TAFI Antibody
ARHGAP25 Antibody
ARHGAP25 Antibody
LAMB3 / Laminin Beta 3 Antibody
LAMB3 / Laminin Beta 3 Antibody
CRY1 Antibody
CRY1 Antibody
PIN1 Antibody
PIN1 Antibody
CRY1 Antibody
CRY1 Antibody
NR3C1/Glucocorticoid Receptor Antibody
NR3C1/Glucocorticoid Receptor Antibody
UBE2L6 Antibody
UBE2L6 Antibody
MECOM / EVI1 Antibody
MECOM / EVI1 Antibody
GLB1 / Beta-Galactosidase Antibody
GLB1 / Beta-Galactosidase Antibody
CXCR4 Antibody
CXCR4 Antibody
Complement C1s Antibody
Complement C1s Antibody
ICSBP / IRF8 Antibody
ICSBP / IRF8 Antibody
CARS1 / CARS Antibody
CARS1 / CARS Antibody
SOX14 Antibody
SOX14 Antibody
LRP6 Antibody
LRP6 Antibody
PGM1 / Phosphoglucomutase 1 Antibody
PGM1 / Phosphoglucomutase 1 Antibody
PMS2 Antibody
PMS2 Antibody
CA9 / Carbonic Anhydrase IX Antibody
CA9 / Carbonic Anhydrase IX Antibody
CAST / Calpastatin Antibody
CAST / Calpastatin Antibody
HSPB1 / HSP27 Antibody
HSPB1 / HSP27 Antibody
CLIC1 / NCC27 Antibody
CLIC1 / NCC27 Antibody
CFH / Complement Factor H Antibody
CFH / Complement Factor H Antibody
SLC7A11 / XCT Antibody
SLC7A11 / XCT Antibody
DEFB132 Antibody
DEFB132 Antibody
NR5A2 / LRH-1 Antibody
NR5A2 / LRH-1 Antibody
4E-BP2 / EIF4EBP2 Antibody
4E-BP2 / EIF4EBP2 Antibody
NDUFB7 / B18 Antibody
NDUFB7 / B18 Antibody
PFN4 Antibody
PFN4 Antibody
RPL30 / Ribosomal Protein L30 Antibody
RPL30 / Ribosomal Protein L30 Antibody
CPLX3 Antibody
CPLX3 Antibody
CRYAB / Alpha B Crystallin Antibody
CRYAB / Alpha B Crystallin Antibody
TNFAIP8L2 Antibody
TNFAIP8L2 Antibody
NOP16 Antibody
NOP16 Antibody
GCSH Antibody
GCSH Antibody
DENR / Density Regulated Antibody
DENR / Density Regulated Antibody
CLEC4C / CD303 / BDCA-2 Antibody
CLEC4C / CD303 / BDCA-2 Antibody
SARNP / Hcc-1 / CIP29 Antibody
SARNP / Hcc-1 / CIP29 Antibody
THOC7 Antibody
THOC7 Antibody
CABP7 Antibody
CABP7 Antibody
RAB37 Antibody
RAB37 Antibody
HAUS2 Antibody
HAUS2 Antibody
MDFI / I-MF Antibody
MDFI / I-MF Antibody
RND1 Antibody
RND1 Antibody
GEMIN8 Antibody
GEMIN8 Antibody
IAH1 Antibody
IAH1 Antibody
KCNIP3 / Dream / Calsenilin Antibody
KCNIP3 / Dream / Calsenilin Antibody
CELA3B / ELA3B Antibody
CELA3B / ELA3B Antibody
OLIG3 Antibody
OLIG3 Antibody
RPL7A / Ribosomal Protein L7a Antibody
RPL7A / Ribosomal Protein L7a Antibody
TMEM70 Antibody
TMEM70 Antibody
GNPDA1 Antibody
GNPDA1 Antibody
DAPP1 / BAM32 Antibody
DAPP1 / BAM32 Antibody
CAMLG / CAML Antibody
CAMLG / CAML Antibody
PIH1D1 Antibody
PIH1D1 Antibody
LIME1 / LIME Antibody
LIME1 / LIME Antibody
PDCL Antibody
PDCL Antibody
RNF144B Antibody
RNF144B Antibody
DPPA4 Antibody
DPPA4 Antibody
DOK5 Antibody
DOK5 Antibody
DPPA4 Antibody
DPPA4 Antibody
FN3K / Fructosamine-3-Kinase Antibody
FN3K / Fructosamine-3-Kinase Antibody
ANXA13 / Annexin XIII Antibody
ANXA13 / Annexin XIII Antibody
UBLCP1 Antibody
UBLCP1 Antibody
AKR1E2 Antibody
AKR1E2 Antibody
SLC25A14 / UCP5 Antibody
SLC25A14 / UCP5 Antibody
CHST11 Antibody
CHST11 Antibody
SNUPN Antibody
SNUPN Antibody
ST3GAL2 Antibody
ST3GAL2 Antibody
CCNDBP1 / GCIP Antibody
CCNDBP1 / GCIP Antibody
ZNF707 Antibody
ZNF707 Antibody
ADAP2 / CENTA2 Antibody
ADAP2 / CENTA2 Antibody
KLHDC3 Antibody
KLHDC3 Antibody
GNA12 Antibody
GNA12 Antibody
IDH3B Antibody
IDH3B Antibody
ADAP2 / CENTA2 Antibody
ADAP2 / CENTA2 Antibody
IDH3G Antibody
IDH3G Antibody
KLF17 Antibody
KLF17 Antibody
NKAP Antibody
NKAP Antibody
ZNF550 Antibody
ZNF550 Antibody
SERPINB13 / HUR7 Antibody
SERPINB13 / HUR7 Antibody
ZC3H10 Antibody
ZC3H10 Antibody
CMAS Antibody
CMAS Antibody
P3H4 / LEPREL4 Antibody
P3H4 / LEPREL4 Antibody
SH3P7 / HIP-55 Antibody
SH3P7 / HIP-55 Antibody
FGL2 Antibody
FGL2 Antibody
HYPE / FICD Antibody
HYPE / FICD Antibody
KRT36 / Keratin 36 / KRTHA6 Antibody
KRT36 / Keratin 36 / KRTHA6 Antibody
GATA4 Antibody
GATA4 Antibody
CDS1 Antibody
CDS1 Antibody
ISG54 / IFIT2 Antibody
ISG54 / IFIT2 Antibody
CYP2W1 Antibody
CYP2W1 Antibody
ARSG / Arylsulfatase G Antibody
ARSG / Arylsulfatase G Antibody
HSF1 Antibody
HSF1 Antibody
AK8 Antibody
EHD4 Antibody
MAN1B1 Antibody
ASCC2 Antibody
RBSN / Rabenosyn 5 Antibody
ZNF227 Antibody
Sulfatase 1 / SULF1 Antibody
RPS6KC1 Antibody
ATP1A2 Antibody
UBR5 Antibody
H3F3A Antibody
SLC25A27 / UCP4 Antibody
HS2ST1 Antibody
ZNF333 Antibody
GANAB / Alpha Glucosidase II Antibody
CPT1C Antibody
FOXO1 / FKHR Antibody
PMVK Antibody
KIF19 Antibody
FA2H / FAAH Antibody
VSIG1 Antibody
MPP5 Antibody
SPSB1 Antibody
SNAP23 / SNAP-23 Antibody
VAMP8 / VAMP-8 Antibody
RBBP4 / RBAP48 Antibody
SOD3 Antibody
ANXA5 / Annexin V Antibody
ASGR2 Antibody
ATP1B1 Antibody
CALCA Antibody
CTLA4 / CD152 Antibody
CTLA4 / CD152 Antibody
STOM / Stomatin Antibody
Endothelin 3 / EDN3 Antibody
ESRRB / ERR Beta Antibody
EDC3 Antibody
KARS Antibody
MYB / c-Myb Antibody
IDUA / MPS1 Antibody
CDH15 / M Cadherin Antibody
FCRL5 / CD307 Antibody
GRIK4 / KA1 Antibody
AP3B2 Antibody
LYZL1 Antibody
GLYAT Antibody
CRACR2A / EFCAB4B Antibody
NEU3 Antibody
RBM45 / DRB1 Antibody
CSAD / CSD Antibody
GPAA1 Antibody
TRIM59 Antibody
MPP5 Antibody
FLJ12529 / CPSF7 Antibody
DPYSL5 / CRMP5 Antibody
HIC1 Antibody
MCAM / CD146 Antibody
AADAC Antibody
SMC4 Antibody
PDE4D Antibody
ATR Antibody
Basigin / Emmprin / CD147 Antibody
BTD / Biotinidase Antibody
DAZL Antibody
Endothelin 3 / EDN3 Antibody
NTN4 / Netrin 4 Antibody
ZNF551 Antibody
MAN1B1 Antibody
ANKZF1 Antibody
CLCN4 / CLC-4 Antibody
MACS / RIN2 Antibody
FNBP4 Antibody
ZMYM4 / ZNF262 Antibody
GCC2 Antibody
SLC4A10 Antibody
URM1 Antibody
LYZL1 Antibody
CD300LF / CD300f Antibody
CD300LF / CD300f Antibody
GLYAT Antibody
SLC25A27 / UCP4 Antibody
CRACR2A / EFCAB4B Antibody
CRACR2A / EFCAB4B Antibody
ADCYAP1R1 / PAC1 Receptor Antibody
IGFBP5 Antibody
EZH2 Antibody
MGAT5B Antibody
KLHL3 Antibody
CAPN9 / Calpain 9 Antibody
XAB2 Antibody
RPS6KC1 Antibody
SEMA5B / Semaphorin 5B Antibody
SEMA5B / Semaphorin 5B Antibody
MED22 Antibody
IDI1 / IPP1 Antibody
IDI1 / IPP1 Antibody
SLC25A27 / UCP4 Antibody
NMNAT2 Antibody
C13orf34 / BORA Antibody
CPT1C Antibody
HOXC4 Antibody
HOXC4 Antibody
GABARAP Antibody
IGFBP5 Antibody
GRIN2A / NMDAR2A / NR2A Antibody
ING1 Antibody
TRIM11 Antibody
TFAP2B / AP2 Beta Antibody
DGAT2 Antibody
SPRING / TRIM9 Antibody
ATP13A1 Antibody
GTSE1 Antibody
HIC1 Antibody
VAMP8 / VAMP-8 Antibody
SMARCAD1 Antibody
EMD / Emerin Antibody
ASCC2 Antibody
CARD6 Antibody
AP3B2 Antibody
AP3B2 Antibody
DLGAP2 Antibody
NDUFB4 / B15 Antibody
CD34 Antibody
MESDC2 / MESD Antibody
AADAC Antibody
ADRA2A Antibody
AGXT / SPT Antibody
C/EBP Epsilon / CEBPE Antibody
CHRNB2 Antibody
CYP17 / CYP17A1 Antibody
DBH/Dopamine Beta Hydroxylase Antibody
FUT10 Antibody
TRIM59 Antibody
KRI1 Antibody
SAP130 Antibody
SPRING / TRIM9 Antibody
STARD5 Antibody
ADA / Adenosine Deaminase Antibody
CPA1 / Carboxypeptidase A Antibody
KNG1 / Kininogen / Bradykinin Antibody
MESDC2 / MESD Antibody
RBBP4 / RBAP48 Antibody
ASAH1 / Acid Ceramidase Antibody
SLC25A20 / CACT Antibody
CD74 / CLIP Antibody
CHRNB2 Antibody
DLX3 Antibody
DLX3 Antibody
DAZL Antibody
EBF / EBF1 Antibody
ERBB3 / HER3 Antibody
MED22 Antibody
CD300LF / CD300f Antibody
ISY1 Antibody
NOXA1 Antibody
CDHR5 / MUCDHL Antibody
PEA3 / ETV4 Antibody
EZH2 Antibody
FUT10 Antibody
FA2H / FAAH Antibody
RNASEH2C / AGS3 Antibody
DYNLL2 Antibody
DYNLL2 Antibody
SPRING / TRIM9 Antibody
SAP130 Antibody
ATP13A1 Antibody
GTSE1 Antibody
SUGT1 / SGT1 Antibody
P2RY2 / P2Y2 Antibody
P2RY2 / P2Y2 Antibody
SIN3A Antibody
AGXT / SPT Antibody
AKR1B1 / Aldose Reductase Antibody
BRAF / B-Raf Antibody
COMP / THBS5 Antibody
CSF3R / CD114 Antibody
CTLA4 / CD152 Antibody
ERBB3 / HER3 Antibody
IDUA / MPS1 Antibody
ASCC2 Antibody
ASCC2 Antibody
XAB2 Antibody
KIF5C Antibody
FCRL5 / CD307 Antibody
PSME4 / PA200 Antibody
PSME4 / PA200 Antibody
RNF17 Antibody
UBR5 Antibody
NXT2 Antibody
CADPS2 Antibody
STX10 / Syntaxin 10 Antibody
CRACR2A / EFCAB4B Antibody
NEU3 Antibody
CSAD / CSD Antibody
MCC Antibody
AQP5 / Aquaporin 5 Antibody
GRIN2A / NMDAR2A / NR2A Antibody
PMVK Antibody
AK8 Antibody
KLHL3 Antibody
PAPSS 1 Antibody
ANKZF1 Antibody
ELMO2 Antibody
MGAT5B Antibody
VSIG1 Antibody
RASEF Antibody
NRIP2 Antibody
SPRING / TRIM9 Antibody
STARD5 Antibody
SLC5A6 / SMVT Antibody
SLC5A6 / SMVT Antibody
LIMS1 / PINCH Antibody
NGF Antibody
PAX3 Antibody
PAX3 Antibody
Basigin / Emmprin / CD147 Antibody
DGKA Antibody
EDC3 Antibody
P4HA3 Antibody
ACSF3 Antibody
MYB / c-Myb Antibody
JAKMIP1 Antibody
JAKMIP1 Antibody
ZNF398 Antibody
ZNF12 Antibody
RBSN / Rabenosyn 5 Antibody
Sulfatase 1 / SULF1 Antibody
CARD6 Antibody
GCC2 Antibody
H3F3A Antibody
STX10 / Syntaxin 10 Antibody
RBM45 / DRB1 Antibody
GANAB / Alpha Glucosidase II Antibody
GPAA1 Antibody
LP-PLA2 / PLA2G7 Antibody
LETM2 Antibody
DMKN Antibody
FA2H / FAAH Antibody
DPYSL5 / CRMP5 Antibody
DGAT2 Antibody
ZBP1 Antibody
Cullin 4A / CUL4A Antibody
Cullin 4A / CUL4A Antibody
EHD4 Antibody
NTN4 / Netrin 4 Antibody
ZNF12 Antibody
ABCB10 Antibody
CDH15 / M Cadherin Antibody
NCOA7 Antibody
CD300LF / CD300f Antibody
ZNF396 Antibody
SLC25A27 / UCP4 Antibody
HS2ST1 Antibody
APOL3 / Apolipoprotein L 3 Antibody
NOXA1 Antibody
C13orf34 / BORA Antibody
ZNF333 Antibody
CDHR5 / MUCDHL Antibody
DMKN Antibody
PPAPDC3 Antibody
DYNLL2 Antibody
DGAT2 Antibody
SAP130 Antibody
SNAP23 / SNAP-23 Antibody
KNG1 / Kininogen / Bradykinin Antibody
PHLDA2 / TSSC3 Antibody
ADRA2A Antibody
RHOA Antibody
ZNF227 Antibody
AP3B2 Antibody
DLGAP2 Antibody
URM1 Antibody
NXT2 Antibody
MCC Antibody
PMVK Antibody
KIF19 Antibody
FA2H / FAAH Antibody
EIF4E3 Antibody
TRIM11 Antibody
DGAT2 Antibody
GTSE1 Antibody
PKM / Pyruvate Kinase, Muscle Antibody
SUGT1 / SGT1 Antibody
ADA / Adenosine Deaminase Antibody
CD55 Antibody
AQP4 / Aquaporin 4 Antibody
PDE4D Antibody
NCBP1 / CBP80 Antibody
APRT Antibody
SLC25A20 / CACT Antibody
AP50 / AP2M1 Antibody
SIN3A Antibody
CD34 Antibody
SMC4 Antibody
HUS1 Antibody
AGA / Aspartylglucosaminidase Antibody
ATR Antibody
BTD / Biotinidase Antibody
CD74 / CLIP Antibody
CDA / Cytidine Deaminase Antibody
CSF3R / CD114 Antibody
FCGR3B / CD16B Antibody
ASGR2 Antibody
BRAF / B-Raf Antibody
C/EBP Epsilon / CEBPE Antibody
CTLA4 / CD152 Antibody
EBF / EBF1 Antibody
FCGR3B / CD16B Antibody
KARS Antibody
ACSF3 Antibody
ZNF398 Antibody
ZNF551 Antibody
CAPN9 / Calpain 9 Antibody
ELMO2 Antibody
ABCB10 Antibody
MACS / RIN2 Antibody
ATP1A2 Antibody
RNF17 Antibody
ISY1 Antibody
ZNF396 Antibody
GPAA1 Antibody
GABARAP Antibody
PEA3 / ETV4 Antibody
LP-PLA2 / PLA2G7 Antibody
PMVK Antibody
LETM2 Antibody
FLJ12529 / CPSF7 Antibody
RNASEH2C / AGS3 Antibody
CEP70 Antibody
NRIP2 Antibody
BEGAIN Antibody
GTSE1 Antibody
PKM / Pyruvate Kinase, Muscle Antibody
CUEDC2 Antibody
PHLDA2 / TSSC3 Antibody
AQP4 / Aquaporin 4 Antibody
SOD3 Antibody
AZU1 / Azurocidin Antibody
AZU1 / Azurocidin Antibody
P4HA3 Antibody
CAPN6 / Calpain 6 Antibody
ACSS3 Antibody
RIN1 Antibody
CLCN4 / CLC-4 Antibody
GRIK4 / KA1 Antibody
NCOA7 Antibody
ZMYM4 / ZNF262 Antibody
SLC4A10 Antibody
NDUFB4 / B15 Antibody
CADPS2 Antibody
GPAA1 Antibody
AP50 / AP2M1 Antibody
DBH/Dopamine Beta Hydroxylase Antibody
DGKA Antibody
ADCYAP1R1 / PAC1 Receptor Antibody
AQP5 / Aquaporin 5 Antibody
FOXO1 / FKHR Antibody
EIF4E3 Antibody
KRI1 Antibody
PPAPDC3 Antibody
TFAP2B / AP2 Beta Antibody
DYNLL2 Antibody
ZBP1 Antibody
LIMS1 / PINCH Antibody
CUEDC2 Antibody
MCAM / CD146 Antibody
MESDC2 / MESD Antibody
ANXA5 / Annexin V Antibody
RHOA Antibody
ASAH1 / Acid Ceramidase Antibody
ATP1B1 Antibody
CDA / Cytidine Deaminase Antibody
STOM / Stomatin Antibody
ESRRB / ERR Beta Antibody
PAPSS 1 Antibody
CAPN6 / Calpain 6 Antibody
ACSS3 Antibody
RIN1 Antibody
KIF5C Antibody
FNBP4 Antibody
NMNAT2 Antibody
APOL3 / Apolipoprotein L 3 Antibody
RASEF Antibody
CEP70 Antibody
SPSB1 Antibody
BEGAIN Antibody
SAP130 Antibody
CPA1 / Carboxypeptidase A Antibody
CD55 Antibody
NGF Antibody
SMARCAD1 Antibody
EMD / Emerin Antibody
MESDC2 / MESD Antibody
HUS1 Antibody
AGA / Aspartylglucosaminidase Antibody
NCBP1 / CBP80 Antibody
AKR1B1 / Aldose Reductase Antibody
APRT Antibody
CALCA Antibody
COMP / THBS5 Antibody
CYP17 / CYP17A1 Antibody
GSTT1 Antibody
HSD11B1 / HSD11B Antibody
IFIT3 Antibody
KCNN3 / SK3 Antibody
MSH4 Antibody
MTTP / MTP Antibody
PTS Antibody
RPL7A / Ribosomal Protein L7a Antibody
SPP1 / Osteopontin Antibody
BEST1 / BEST / Bestrophin Antibody
ZNF195 Antibody
ZNF195 Antibody
FSH Receptor / FSHR Antibody
FMO2 Antibody
GRIA3 / GLUR3 Antibody
GRIN1 / NMDAR1 Antibody
IFIT3 Antibody
KTN1 / Kinectin Antibody
LGALS8 / Galectin 8 Antibody
LMX1B Antibody
MAOA / Monoamine Oxidase Antibody
PNP / Nucleoside Phosphorylase Antibody
PA2G4 / EBP1 Antibody
PLOD / PLOD1 Antibody
PPL / Periplakin Antibody
RAD51B Antibody
RPA3 Antibody
TRPC1 Antibody
NOL3 / ARC Antibody
RNF8 Antibody
MSLN / Mesothelin Antibody
HEC1 / NDC80 Antibody
SIRT2 / Sirtuin 2 Antibody
LPIN1 / Lipin 1 Antibody
PDEF / SPDEF Antibody
ESE3 / EHF Antibody
EIF2AK1 Antibody
BCL2L14 / BCL-G Antibody
TP53AIP1 / p53 AIP1 Antibody
NANOG Antibody
PHC3 Antibody
PHC3 Antibody
CYGB / Cytoglobin Antibody
HP / Haptoglobin Antibody
WNK1 Antibody
IQGAP3 Antibody
ZNF169 Antibody
ZNF169 Antibody
CASQ2 / Calsequestrin 2 Antibody
GABRG1 Antibody
GRIN2C / NMDAR2C / NR2C Antibody
ITGA7 / Integrin Alpha 7 Antibody
PPP2R5B Antibody
PCDH8 Antibody
BLOC1S1 Antibody
GALNT3 Antibody
GLP1R / GLP-1 Receptor Antibody
GLP1R / GLP-1 Receptor Antibody
ITGA9 / Integrin Alpha 9 Antibody
KCNJ4 / Kir2.3 Antibody
KLRC1 / NKG2A / CD159a Antibody
LAMP2 / CD107b Antibody
LMX1B Antibody
LTA4H / LTA4 Antibody
MAOA / Monoamine Oxidase Antibody
PDHA2 / PDH E1 Beta Antibody
SERPINB5 / Maspin Antibody
SERPINB5 / Maspin Antibody
PPA1 Antibody
RAD51B Antibody
SLC22A2 Antibody
SULT2A1 / Sulfotransferase 2A1 Antibody
TPMT Antibody
FGF23 Antibody
KDM5B / JARID1B Antibody
APG4B / ATG4B Antibody
EWSR1 / EWS Antibody
FMO2 Antibody
GABRA5 Antibody
GLA / Alpha Galactosidase Antibody
GLA / Alpha Galactosidase Antibody
HLA-DPB1 Antibody
HSD11B1 / HSD11B Antibody
IGF2 Antibody
SP110 Antibody
ITGA9 / Integrin Alpha 9 Antibody
MSH4 Antibody
NFIL3 Antibody
BLOC1S1 Antibody
GPC3 / Glypican 3 Antibody
GCLM Antibody
GRIA3 / GLUR3 Antibody
GRID1 Antibody
MLLT10 Antibody
TYRO3 Antibody
TYRO3 Antibody
ZNF323 Antibody
NDUFAF2 / NDUFA12L Antibody
TMPRSS5 Antibody
ARFRP1 Antibody
ARFRP1 Antibody
PODN Antibody
RAB12 Antibody
Neurotrypsin Antibody
ZNF319 Antibody
MGAT4C Antibody
RRP36 Antibody
CRIPT Antibody
AMZ2 Antibody
LHPP Antibody
NECAP2 Antibody
C6orf66 Antibody
C6orf66 Antibody
QPRT Antibody
CERCAM Antibody
PSMA8 Antibody
GGTLA1 / GGT5 Antibody
LRMP / JAW1 Antibody
ZNF2 Antibody
NDUFB3 Antibody
OVOL1 Antibody
GPD1L Antibody
NOP58 / NOP5 Antibody
EMCN / Endomucin Antibody
NDE1 / NUDE Antibody
ATG16L1 / ATG16L Antibody
JAM2 Antibody
PLCD4 Antibody
TMPRSS11A Antibody
RAD51B Antibody
SLC6A4 / SERT Antibody
NFAT1 / NFATC2 Antibody
CCL5 / RANTES Antibody
TAF1B Antibody
AMY2B Antibody
CSMD2 Antibody
GUCY2F Antibody
HMGCS2 / HMG-CoA Synthase 2 Antibody
HSD17B6 Antibody
ADAM23 Antibody
MAN1A2 Antibody
BTN3A3 Antibody
PRKAG2 / AMPK Gamma 2 Antibody
DCAF6 / NRIP Antibody
MASTL / GW Antibody
CCDC124 Antibody
BAFF Receptor Antibody
PGS1 Antibody
IL17RE Antibody
RABL3 Antibody
COQ6 Antibody
PREB Antibody
PREPL Antibody
ZNF101 Antibody
GSTT1 Antibody
HSPA8 / HSC70 Antibody
NF90 / ILF3 Antibody
KCNE1 / MinK Antibody
TNPO1 / Transportin 1 Antibody
LAMP2 / CD107b Antibody
MPG Antibody
NOS2 / iNOS Antibody
NTRK3 / TRKC Antibody
OMG / OMGP Antibody
PLOD2 Antibody
PPA1 Antibody
PTS Antibody
PTN / Pleiotrophin Antibody
Treacle / TCOF1 Antibody
CD121b / IL1R2 Antibody
CD121b / IL1R2 Antibody
CHAF1B / CAF1 Antibody
HYAL3 Antibody
ALKBH1 / ALKB Antibody
MIRP1 / KCNE2 Antibody
STI1 / STIP1 Antibody
LPIN1 / Lipin 1 Antibody
FAIM2 / LIFEGUARD Antibody
NOP16 Antibody
RPL26L1 Antibody
HSBLMHC1 / BTNL2 Antibody
CDCP1 Antibody
CRYBB2 Antibody
OPRM1 / Mu Opioid Receptor Antibody
CCL5 / RANTES Antibody
TIP49 / RUVBL1 Antibody
AGTR1 / AT1 Receptor Antibody
ELMOD2 Antibody
PIM1 / Pim-1 Antibody
CYP3A4 / Cytochrome P450 3A4 Antibody
NGF Antibody
NALP3 / NLRP3 Antibody
CDH3 / P-Cadherin Antibody
CREBBP / CREB Binding Protein Antibody
JAG2 / Jagged-2 Antibody
RPL24 / Ribosomal Protein L24 Antibody
KLK13 / Kallikrein 13 Antibody
ENOX1 / CNOX Antibody
NEPH1 / KIRREL Antibody
LCA3 / SPATA7 Antibody
TIP120 / CAND1 Antibody
MYLK2 Antibody
LPCAT4 Antibody
G6PD Antibody
GRIN1 / NMDAR1 Antibody
SP110 Antibody
KCNJ4 / Kir2.3 Antibody
KTN1 / Kinectin Antibody
LMX1B Antibody
NFIL3 Antibody
NNMT Antibody
PNP / Nucleoside Phosphorylase Antibody
CAP2 Antibody
RPL36AL Antibody
SLMAP / SLAP Antibody
VAMP5 / VAMP-5 Antibody
ZSCAN20 Antibody
INMT Antibody
ACOT2 Antibody
MTTP / MTP Antibody
HPMS1 / PMS1 Antibody
PTN / Pleiotrophin Antibody
PSMA5 Antibody
RPA3 Antibody
SLC22A2 Antibody
SULT2A1 / Sulfotransferase 2A1 Antibody
TGFB4 / LEFTY2 Antibody
NAPG Antibody
NAPG Antibody
PER2 Antibody
NUMBLIKE / NUMBL Antibody
UBE3C Antibody
CACNG2 / Stargazin Antibody
AIPL1 Antibody
PDEF / SPDEF Antibody
MED4 Antibody
CSNK1G1 / CKI-Gamma 1 Antibody
DDIT4 / REDD1 Antibody
PRDM11 Antibody
SLAMF7 / CRACC Antibody
MCMBP / C10orf119 Antibody
PLCD4 Antibody
CANT1 Antibody
SERPINA12 / Vaspin Antibody
TICAM1 / TRIF Antibody
TICAM1 / TRIF Antibody
PLCXD2 Antibody
GABRA2 Antibody
VCL / Vinculin Antibody
TAF1B Antibody
OPRD1 / Delta Opioid Receptor Antibody
FBP2 Antibody
SYNGR1 / Synaptogyrin 1 Antibody
DOK2 Antibody
MIRP1 / KCNE2 Antibody
KDM5B / JARID1B Antibody
EDAR Antibody
CAPN10 / Calpain 10 Antibody
CAPN10 / Calpain 10 Antibody
APG4B / ATG4B Antibody
ESE3 / EHF Antibody
EIF2AK1 Antibody
ZNF544 Antibody
NDE1 / NUDE Antibody
TXNDC5 / ERP46 Antibody
METTL2A Antibody
LGR6 Antibody
OPRM1 / Mu Opioid Receptor Antibody
APLNR/ Apelin Receptor / APJ Antibody
NRF1 / NRF-1 Antibody
VCL / Vinculin Antibody
WNK1 Antibody
IQGAP3 Antibody
EPHX2 / Epoxide Hydrolase 2 Antibody
PIM1 / Pim-1 Antibody
TERE1 / UBIAD1 Antibody
ATP2A3 / SERCA3 Antibody
GUCY2F Antibody
PLP1 / Myelin PLP Antibody
VPS26A / VPS26 Antibody
DAZAP2 Antibody
DGCR2 Antibody
HNF4A / HNF4 Antibody
NF90 / ILF3 Antibody
KCNJ4 / Kir2.3 Antibody
TNPO1 / Transportin 1 Antibody
SMAD5 Antibody
PA2G4 / EBP1 Antibody
PDHA2 / PDH E1 Beta Antibody
POU4F3 / BRN3C Antibody
POU4F3 / BRN3C Antibody
PRKAA2 / AMPK Alpha 2 Antibody
RARA / RAR Alpha Antibody
RPL3 / Ribosomal Protein L3 Antibody
ALKBH1 / ALKB Antibody
CHRNA6 Antibody
SYNGR1 / Synaptogyrin 1 Antibody
IGF2BP2 Antibody
IMMT / Mitofilin Antibody
AIPL1 Antibody
ZNF544 Antibody
G0S2 Antibody
ACS5 / ACSL5 Antibody
ATG16L1 / ATG16L Antibody
HSBLMHC1 / BTNL2 Antibody
SETD5 Antibody
NANOG Antibody
APLNR/ Apelin Receptor / APJ Antibody
LGR6 Antibody
PRKCZ / PKC-Zeta Antibody
ESRRA / ERR Alpha Antibody
HP / Haptoglobin Antibody
MSR1 / CD204 Antibody
GNGT2 Antibody
HLA-DPB1 Antibody
IFI16 Antibody
IFI16 Antibody
MRE11A / MRE11 Antibody
OPRK1 / Kappa Opioid Receptor Antibody
PHKG2 Antibody
PGK1/Phosphoglycerate Kinase 1 Antibody
SERPINF2 / Alpha-2-Antiplasmin Antibody
HPMS1 / PMS1 Antibody
PRKAA2 / AMPK Alpha 2 Antibody
RPL3 / Ribosomal Protein L3 Antibody
TGFB4 / LEFTY2 Antibody
TPMT Antibody
TRPC1 Antibody
UQCRFS1 Antibody
CHAF1B / CAF1 Antibody
CHRNA6 Antibody
DOK2 Antibody
CACNG2 / Stargazin Antibody
IMMT / Mitofilin Antibody
EWSR1 / EWS Antibody
GABRA5 Antibody
GPC3 / Glypican 3 Antibody
GNGT2 Antibody
HOXA13 Antibody
HSPA8 / HSC70 Antibody
ITPR1 / IP3 Receptor Type 1 Antibody
SMAD5 Antibody
MRE11A / MRE11 Antibody
NNMT Antibody
OMG / OMGP Antibody
PGK1/Phosphoglycerate Kinase 1 Antibody
POMC / Proopiomelanocortin Antibody
Treacle / TCOF1 Antibody
BEST1 / BEST / Bestrophin Antibody
FBP2 Antibody
CCNE2 / Cyclin E2 Antibody
FXR2 Antibody
RPL26L1 Antibody
EMCN / Endomucin Antibody
DDIT4 / REDD1 Antibody
SLAMF7 / CRACC Antibody
JAM2 Antibody
MCMBP / C10orf119 Antibody
BCL2L14 / BCL-G Antibody
FGF23 Antibody
AKAP5 / AKAP79 Antibody
KIAA0391 Antibody
HERPUD1 / HERP Antibody
HEC1 / NDC80 Antibody
FAIM2 / LIFEGUARD Antibody
ACAD9 Antibody
PSAT1 Antibody
RNF31 Antibody
PRDM11 Antibody
CDCP1 Antibody
GSTO2 Antibody
GSTO2 Antibody
RASSF6 Antibody
GATC Antibody
DHRS3 / SDR1 Antibody
HRH2 / Histamine H2 Receptor Antibody
AIRE Antibody
OSBPL2 Antibody
APOA1 / Apolipoprotein A 1 Antibody
FAM3B Antibody
EML2 / EMAP2 Antibody
GRIN2C / NMDAR2C / NR2C Antibody
FOXK2 / ILF Antibody
JAG2 / Jagged-2 Antibody
ADAM11 Antibody
PCDH8 Antibody
MLLT10 Antibody
CHD1L Antibody
CNTN6 / Contactin 6 Antibody
ADGRE2 / EMR2 Antibody
GREM2 / Gremlin 2 Antibody
GNAI2 Antibody
HLA-E Antibody
CYP3A4 / Cytochrome P450 3A4 Antibody
NGF Antibody
VASP Antibody
AMY2B Antibody
CCNE1 / Cyclin E1 Antibody
CREBBP / CREB Binding Protein Antibody
GABRE Antibody
PPP2R5B Antibody
SUOX / Sulfite Oxidase Antibody
DAZAP2 Antibody
ADAM23 Antibody
CLEC4M / L-SIGN / CD299 Antibody
CNTN6 / Contactin 6 Antibody
ZFR Antibody
TIP120 / CAND1 Antibody
NDUFA4L2 Antibody
FLAD1 / FADS Antibody
FLAD1 / FADS Antibody
NDUFAF2 / NDUFA12L Antibody
MGAT4C Antibody
FXYD6 Antibody
FXYD6 Antibody
MOCOS / MoCo Sulfurase Antibody
NECAP2 Antibody
USP53 Antibody
GALM / Mutarotase Antibody
PSMA8 Antibody
ATP12A Antibody
OVOL1 Antibody
CPNE6 / N-COPINE Antibody
RXFP2 / LGR8 Antibody
MASTL / GW Antibody
CCDC46 Antibody
DCLRE1A / SNM1 Antibody
PARP12 Antibody
PARP12 Antibody
ZNF703 Antibody
REXO4 / MPMC2 Antibody
CAP2 Antibody
CERCAM Antibody
NEPH1 / KIRREL Antibody
BTN3A3 Antibody
MAN1A2 Antibody
STK10 / LOK Antibody
PTPRG / RPTR-Gamma Antibody
KIAA0528 Antibody
ZNF101 Antibody
TAF6L Antibody
TMEM25 Antibody
ATP12A Antibody
ZNF2 Antibody
ZNF3 Antibody
ST7 Antibody
ZSCAN20 Antibody
JAKMIP2 Antibody
INMT Antibody
TSPAN31 Antibody
LSAMP / LAMP Antibody
PLP1 / Myelin PLP Antibody
CXCR5 Antibody
APOA1 / Apolipoprotein A 1 Antibody
MYLK2 Antibody
AIRE Antibody
MSR1 / CD204 Antibody
NFAT1 / NFATC2 Antibody
WNT7A Antibody
GNAI2 Antibody
TSPAN31 Antibody
RPL21 / Ribosomal Protein L21 Antibody
IEF-SSP-9502 / PWP1 Antibody
DCAF6 / NRIP Antibody
GREM2 / Gremlin 2 Antibody
NOL12 Antibody
NLGN2 / Neuroligin 2 Antibody
FBX33 / FBXO33 Antibody
SKAP / HSD11 Antibody
SKAP / HSD11 Antibody
TRMT112 Antibody
TRMT112 Antibody
PODN Antibody
HTRA4 Antibody
Neurotrypsin Antibody
ZNF157 Antibody
SLC25A23 Antibody
RHBDD1 Antibody
ZMAT2 Antibody
CHMP7 Antibody
RPL36AL Antibody
LPCAT4 Antibody
RAB12 Antibody
RBMX2 Antibody
ZNF157 Antibody
YPEL5 Antibody
DEF6 Antibody
ENOX1 / CNOX Antibody
ADGRE2 / EMR2 Antibody
KLK13 / Kallikrein 13 Antibody