Sitemap
 
 
SPRTN antibody
ZNF195 antibody
UPK2 antibody
VWF antibody
GATA6 antibody
GSTA4 antibody
HES6 antibody
IQGAP3 antibody
ZNF195 antibody
NEDD9 antibody
AOAH antibody
P90RSK (Phospho-T359/S363) antibody
ATRIP antibody
APOBEC3C antibody
GAB1 (Phospho-Y627) antibody
TP53 (Phospho-S6) antibody
NFKB1 (Phospho-S927) antibody
PLCG1 (Phospho-Y783) antibody
JAK2 (Phospho-Y1007) antibody
EIF4EBP1 (Phospho-T36) antibody
EIF4EBP1 (Phospho-T36) antibody
MAPT (Phospho-S396) antibody
NDUFA5 antibody
AKT1 (Phospho-Y315/AKT2-Y316/AKT3-Y312) antibody
ITGB1BP1 antibody
RPP21 antibody
ABCG8 antibody
ABCG8 antibody
PPM1B antibody
HLCS antibody
PKCalpha (Phospho-S226) antibody
UCN antibody
ADAP2 antibody
ADAP2 antibody
CEP27 antibody
FTO antibody
RNF17 antibody
SEC61A1 antibody
SEC61A1 antibody
TOP1MT antibody
MIEN1 antibody
Jak3 (Phospho-Y980/981) antibody
MYH9 (Phospho-S1943) antibody
VASP (Phospho-S239) antibody
PIWIL2 antibody
RARRES3 antibody
RDH12 antibody
SLC25A38 antibody
SLC26A6 antibody
SOX1 antibody
UBQLN4 antibody
ZNF502 antibody
FCF1 antibody
BAGE2 antibody
BMP4 antibody
KLHL1 antibody
VDAC3 antibody
FEM1B antibody
LTC4S antibody
PPM1B antibody
SEC61A1 antibody
SGMS1 antibody
WWP2 antibody
FCF1 antibody
P70S6K1 (Phospho-T421/S424) antibody
PDSS2 antibody
TRIM4 antibody
ZDHHC14 antibody
ETV1 antibody
PDC antibody
CREBBP antibody
MAPK1/MAPK3 antibody
SLC2A9 antibody
SOX30 antibody
SOX30 antibody
TWIST1 antibody
ACACA (Phospho-S79) antibody
RELA (Phospho-S536) antibody
RELA (Phospho-S536) antibody
RELA (Phospho-S536) antibody
ESR1 (Phospho-S118) antibody
KRAS antibody
NDUFA5 antibody
ITGB1BP1 antibody
PPARA antibody
APAF1 antibody
PKCalpha (Phospho-S226) antibody
AP2M1 (Phospho-T156) antibody
AP2M1 (Phospho-T156) antibody
AP2M1 (Phospho-T156) antibody
ADAD1 antibody
ADGRB3 antibody
ADGRB3 antibody
ARRDC3 antibody
ATG9A antibody
ATP7A antibody
BRCA2 antibody
EEF2 antibody
ID2 antibody
CD274 antibody
CD55 antibody
CDC25B antibody
DDX31 antibody
FBXW5 antibody
E2F5 antibody
HLA-F antibody
KCNA10 antibody
MSI1 antibody
MYC (Phospho-T58) antibody
GNAT3 antibody
MGAT4B antibody
FTO antibody
HES6 antibody
HES6 antibody
HMGA1 antibody
OTX2 antibody
RNF138 antibody
TMC5 antibody
VWF antibody
TRHDE antibody
MDM2 (Phospho-S260) antibody
MDM2 (Phospho-S260) antibody
RB (Phospho-S795) antibody
IGF1R antibody
KIF16B antibody
KNTC1 antibody
MTHFR antibody
FGFR1 (Phospho-Y653) antibody
PKCalpha (Phospho-S319) antibody
POLR2A (Phospho-S2) antibody
POLR3A antibody
RBP2 antibody
RPL36A antibody
THSD7A antibody
ZFP42 antibody
ZNF248 antibody
ZNF502 antibody
P70S6K1 (Phospho-S371) antibody
P70S6K1 (Phospho-S371) antibody
P70S6K1 (Phospho-T421/S424) antibody
GRIP1 antibody
GRIP1 antibody
BAGE2 antibody
KLK5 antibody
MAP7 antibody
EGFR (Phospho-Y1045) antibody
EGFR (Phospho-Y1086) antibody
P90RSK (Phospho-T359/S363) antibody
STK11 (Phospho-T189) antibody
VDAC3 antibody
DMPK antibody
E2F5 antibody
FBXW5 antibody
KCNA10 antibody
SGMS1 antibody
SNX17 antibody
TNS3 antibody
PSIP1 antibody
ATRIP antibody
IKBKE antibody
CDK6 (Phospho-Y13) antibody
STAT1 (Phospho-S727) antibody
TP53 (Phospho-S6) antibody
NFKB1 (Phospho-S927) antibody
RB (Phospho-S795) antibody
Akt2 antibody
APAF1 antibody
PAK1 (Phospho-T212) antibody
ACCS antibody
ARRDC3 antibody
CEP27 antibody
CRTC3 antibody
EGF antibody
GLYAT antibody
IGF1R antibody
NLRP11 antibody
NTS antibody
OLIG2 antibody
P4HA3 antibody
PACS1 antibody
PACS1 antibody
PACS1 antibody
ATM (Phospho-S1981) antibody
Jak3 (Phospho-Y980/981) antibody
PKC (pan) (betaII Ser660) antibody
POLR2A (Phospho-S2) antibody
SMAD2 (Phospho-S467) antibody
PKNOX1 antibody
RARRES3 antibody
RBP2 antibody
FCF1 antibody
SPARC antibody
MAP7 antibody
NKAP antibody
CBX3 (Phospho-S83) antibody
STK11 (Phospho-T189) antibody
TMEM44 antibody
VDAC3 antibody
NPAS2 antibody
CD274 antibody
CD55 antibody
FEM1B antibody
HLA-F antibody
HLA-F antibody
RNF17 antibody
SERPINE1 antibody
SNX17 antibody
SPRTN antibody
TNS3 antibody
VSX1 antibody
KDM3A antibody
RNF138 antibody
TMC5 antibody
JAK2 (Phospho-Y1007) antibody
SYN1 (Phospho-S9) antibody
HSPB1 antibody
NCAM2 antibody
NCAM2 antibody
UCN antibody
BBS5 antibody
CRTC3 antibody
DOCK1 antibody
DPP6 antibody
EGF antibody
GATA6 antibody
IDI2 antibody
IQGAP3 antibody
KIF16B antibody
LAMA4 antibody
NCSTN antibody
NEK6 antibody
OBFC1 antibody
PCDH19 antibody
CCND1 (Phospho-T286) antibody
PKCalpha (Phospho-S319) antibody
PIWIL2 antibody
PKNOX1 antibody
PSMG2 antibody
SLC4A4 antibody
TBX19 antibody
ZFYVE1 antibody
ZNF599 antibody
P70S6K1 (Phospho-T421/S424) antibody
PDSS2 antibody
SOX10 antibody
RPP21 antibody
TMEM44 antibody
VASP (Phospho-S157) antibody
VASP (Phospho-S157) antibody
CD274 antibody
GPR32 antibody
IL2RA antibody
MSI1 antibody
SERPINE1 antibody
SPDYA antibody
TRIM22 antibody
TRIM22 antibody
OTX2 antibody
TBX21 antibody
DUSP10 antibody
LEPREL2 antibody
NTF3 antibody
NTF3 antibody
ALDH6A1 antibody
PDC antibody
CD4 antibody
C10orf62 antibody
CREBBP antibody
DDX59 antibody
Lck (Phospho-Y505) antibody
IKBKE antibody
ACACA (Phospho-S79) antibody
GRIN2B (Phospho-Y1474) antibody
GRIN2B (Phospho-Y1474) antibody
SRC (Phospho-Y416) antibody
CDK2 (Phospho-T160) antibody
STAT6 (Phospho-Y641) antibody
ESR1 (Phospho-S118) antibody
EIF4EBP1 (Phospho-T36) antibody
MAPT (Phospho-S396) antibody
HMGCR antibody
HSPB1 antibody
Bad (Phospho-S112) antibody
Akt2 antibody
PAK1 (Phospho-T212) antibody
EphA3 (Phospho-Y779) antibody
ALKBH1 antibody
CEP27 antibody
MIEN1 antibody
NEK6 antibody
NTS antibody
OBFC1 antibody
P4HA3 antibody
PAX3 antibody
PCDH17 antibody
MYH9 (Phospho-S1943) antibody
VASP (Phospho-S239) antibody
RAB3IP antibody
CDC25B antibody
CST4 antibody
KDM3A antibody
TMC5 antibody
AOAH antibody
NOMO2 antibody
CTNNB1 (Phospho-S675) antibody
CTNNB1 (Phospho-S675) antibody
BACE2 antibody
BACE2 antibody
TEP1 antibody
TEP1 antibody
ZFYVE27 antibody
CHST10 antibody
CHST10 antibody
NOMO2 antibody
TIMELESS antibody
TIMELESS antibody
PRKAA1 (Phospho-T183/PRKAA2-T172) antibody
PERK (Phospho-T982) antibody
YAP1 (Phospho-S127) antibody
YAP1 (Phospho-S127) antibody
NOMO2 antibody
EphA2 (Phospho-Y772) antibody
Histone HIST1H3A (Phospho-T3) antibody
HMGA2 antibody
CHPT1 antibody
CHPT1 antibody
TEP1 antibody
CXCL14 antibody
PRKACA (Phospho-S339) antibody
HMGA2 antibody
GPR87 antibody
CD55 antibody
ALOX5 antibody
RPP21 antibody
KLK5 antibody
TRIM4 antibody
UBQLN4 antibody
TTC1 antibody
TTC1 antibody
TBX19 antibody
SLC4A4 antibody
SEMA4D antibody
RND3 antibody
RND3 antibody
TBX21 antibody
OTX2 antibody
SPRTN antibody
SPDYA antibody
SNX17 antibody
SFTPD antibody
MGAT4B antibody
KLF6 antibody
KLF6 antibody
FEM1B antibody
DDX31 antibody
ZFYVE27 antibody
CAMKK2 antibody
LHX2 antibody
eIF2alpha (Phospho-S51) antibody
PAK2 (Phospho-S20) antibody
ATP6V0D1 antibody
ATP6V0D1 antibody
FBXO42 antibody
GMDS antibody
GRB10 antibody
GRB10 antibody
HEATR1 antibody
IL23R antibody
IPO13 antibody
IPO13 antibody
Histone HIST1H3A (Phospho-T3) antibody
FLNA (Phospho-S2152) antibody
PTPN6 (Phospho-Y564) antibody
ABCG1 antibody
ALPL antibody
ANO2 antibody
APC antibody
CAPN3 antibody
CTBP1 antibody
EPHB3 antibody
FHOD1 antibody
GBF1 antibody
GMDS antibody
GSDMC antibody
HDAC7 antibody
IGF2R antibody
IGF2R antibody
IL23R antibody
KRT7 antibody
LOXL4 antibody
MYL9 (Phospho-S19) antibody
DOCK4 antibody
DOCK4 antibody
TMEM74 antibody
PROC antibody
SYN2 antibody
MASP1 antibody
NFIB antibody
OGFOD1 antibody
AKT1S1 (Phospho-T246) antibody
BCAR1 (Phospho-Y410) antibody
CTNNB1 (Phospho-S45) antibody
MET (Phospho-Y1349) antibody
TBC1D4 (Phospho-S588) antibody
PI4K2A antibody
PRKDC antibody
PSMG1 antibody
RABEPK antibody
RBM12B antibody
RTN3 antibody
SPOP antibody
STX10 antibody
MET (Phospho-Y1234/1235) antibody
FLNA (Phospho-S2152) antibody
FLNA (Phospho-S2152) antibody
SMAD3 (Phospho-T179) antibody
ALPL antibody
APC antibody
CAPN3 antibody
DES antibody
EPHB3 antibody
HDAC7 antibody
HEATR1 antibody
HOXC13 antibody
KRT7 antibody
MFF antibody
MFF antibody
AKT1S1 (Phospho-T246) antibody
MYL9 (Phospho-S19) antibody
Ccer1 antibody
FHL2 antibody
Cytokeratin 3 antibody
T antibody
PEA15 (Phospho-S104) antibody
SMAD3 (Phospho-T179) antibody
ABCC5 antibody
APC antibody
CD248 antibody
Interferon gamma antibody
EXOC1 antibody
GRB10 antibody
HNRNPH2 antibody
HOXC13 antibody
IGF2R antibody
MASP1 antibody
TIMELESS antibody
CXCL1 antibody
CXCL1 antibody
ZFYVE27 antibody
NEK2 antibody
NQO2 antibody
Pan Acetyl-Lysine antibody
PATE3 antibody
CTNNB1 (Phospho-S45) antibody
EIF4B (Phospho-S422) antibody
EIF4B (Phospho-S422) antibody
EIF4EBP1 (Phospho-T70) antibody
HSPB1 (Phospho-S78) antibody
MAP2K1 (Phospho-pS221) antibody
STAT2 (Phospho-Y690) antibody
PTRH1 antibody
PXN antibody
RABEPK antibody
STAT5A antibody
CDK1 (Phospho-T161) antibody
DNM1L (Phospho-S616) antibody
NR3C1 (Phospho-S211) antibody
SRF (Phospho-S103) antibody
STAT2 (Phospho-Y690) antibody
VIM (Phospho-S83) antibody
VIM (Phospho-S83) antibody
PRIM2 antibody
PTRH1 antibody
PXN antibody
RASAL2 antibody
RBM12B antibody
STX10 antibody
TMEM70 antibody
WDFY4 antibody
ZMYM3 antibody
PTPRA (Phospho-Y789) antibody
CTNNB1 (Phospho-S675) antibody
BACE2 antibody
DOCK4 antibody
FHL2 antibody
CAMKK2 antibody
T antibody
PEA15 (Phospho-S104) antibody
AURKA (Phospho-T288) antibody
PTPN6 (Phospho-Y564) antibody
AURKA (Phospho-T288) antibody
SMAD3 (Phospho-T179) antibody
ABCG1 antibody
CYP19A1 antibody
FHOD1 antibody
GSDMC antibody
IAPP antibody
IFITM3 antibody
KLK12 antibody
MED18 antibody
MRPL44 antibody
OGFOD1 antibody
CDK1 (Phospho-T161) antibody
CTNNB1 (Phospho-S45) antibody
EEF2K (Phospho-S366) antibody
MET (Phospho-Y1349) antibody
MASP1 antibody
NBEAL2 antibody
Pan Acetyl-Lysine antibody
CREB1 (Phospho-S133) antibody
DNM1L (Phospho-S616) antibody
IKKalpha/beta (Phospho-S176/180) antibody
MAP2K4 (Phospho-T261) antibody
RELA (Phospho-S468) antibody
Smad2 (Phospho-S465/467) + Smad3 (Phospho-S423/425) antibody
STAT1 (Phospho-Y701) antibody
STAT2 (Phospho-Y690) antibody
TBC1D4 (Phospho-S588) antibody
PRIM2 antibody
STRBP antibody
SYN2 antibody
CXCL14 antibody
CDK4 (Phospho-T172) antibody
STMN1 (Phospho-S16) antibody
PEA15 (Phospho-S104) antibody
AURKA (Phospho-T288) antibody
ABCG1 antibody
Interferon gamma antibody
Interferon gamma antibody
EXOC1 antibody
EXOC1 antibody
HNRNPH2 antibody
IFITM3 antibody
IQGAP3 antibody
JAG1 antibody
MC5R antibody
STRBP antibody
TAF9B antibody
TRIT1 antibody
WDFY4 antibody
ZP3 antibody
AGA antibody
CD36 antibody
CFH antibody
CFH antibody
ELOVL5 antibody
FGL2 antibody
FGFR1 (Phospho-Y653/654) antibody
RAP1B antibody
SCAMP2 antibody
TDGF1 antibody
ATP2A1 antibody
ATP2A1 antibody
TG antibody
UBR4 antibody
WRNIP1 antibody
ZC3HC1 antibody
ZMYM3 antibody
ZP3 antibody
ALX4 antibody
CFH antibody
CYP26A1 antibody
ENPP7 antibody
KEAP1 antibody
NUBP1 antibody
PLIN1 antibody
SCAMP2 antibody
MAP2K6 (Phospho-S207)+MAP2K3 (Phospho-S189) antibody
ABCG5 antibody
PTPN6 (Phospho-Y564) antibody
ALPL antibody
CYP19A1 antibody
DES antibody
HDAC7 antibody
HOXC13 antibody
IFITM2 antibody
KLK12 antibody
MAP3K5 antibody
MED18 antibody
NBEAL2 antibody
NR3C2 antibody
NUCB2 antibody
Pan Acetyl-Lysine antibody
PATE3 antibody
AKT1S1 (Phospho-T246) antibody
CREB1 (Phospho-S133) antibody
NFKB1 (Phospho-S337) antibody
NR3C1 (Phospho-S211) antibody
STAT1 (Phospho-Y701) antibody
Tyk2 (Phospho-Y1054/1055) antibody
Tyk2 (Phospho-Y1054/1055) antibody
VIM (Phospho-S56) antibody
VIM (Phospho-S83) antibody
RASAL2 antibody
RBM26 antibody
RTN3 antibody
SPOP antibody
TRIT1 antibody
UBR4 antibody
ZFYVE16 antibody
C4A antibody
CD36 antibody
ABCC1 antibody
CREB3L2 antibody
ENPP7 antibody
GNAT2 antibody
STXBP5 antibody
TDGF1 antibody
MFF antibody
MRPL44 antibody
MYO1E antibody
NQO2 antibody
Histone H3 (Phospho-S10) antibody
MAP2K1 (Phospho-pS221) antibody
NR3C1 (Phospho-S211) antibody
TBC1D4 (Phospho-S588) antibody
VIM (Phospho-S56) antibody
ROBO1 antibody
ROBO1 antibody
TAF9B antibody
YAP1 antibody
ALPI antibody
ELOVL5 antibody
FHL5 antibody
TG antibody
YAP1 antibody
AGA antibody
ASGR2 antibody
ELOVL5 antibody
FST antibody
RAP1B antibody
UBXN1 antibody
HSPB1 (Phospho-S78) antibody
IKKalpha/beta (Phospho-S176/180) antibody
MAP2K1 (Phospho-pS221) antibody
MAP2K4 (Phospho-T261) antibody
PLCB3 (Phospho-S1105) antibody
PLCB3 (Phospho-S1105) antibody
RELA (Phospho-S536) antibody
PRIM2 antibody
PRKDC antibody
PRPF18 antibody
PSMG1 antibody
SPOP antibody
STX10 antibody
TG antibody
TRIT1 antibody
FUBP1 antibody
NDUFV3 antibody
SERPINA10 antibody
SERPINA10 antibody
STXBP5 antibody
TDGF1 antibody
FHL5 antibody
FST antibody
MAS1L antibody
ALK (Phospho-Y1604) antibody
ALK (Phospho-Y1604) antibody
FGFR1 (Phospho-Y653/654) antibody
PLIN1 antibody
RAP1B antibody
CD169 antibody
USP20 antibody
USP20 antibody
URG11 antibody
ABCG5 antibody
ZC3HC1 antibody
ZYX antibody
ALX4 antibody
C4A antibody
CD36 antibody
CXXC1 antibody
DSP antibody
FOXB1 antibody
FOXB1 antibody
KEAP1 antibody
MOCOS antibody
MYPN antibody
NDUFV3 antibody
NDUFV3 antibody
NUBP1 antibody
UBXN1 antibody
ATP2A1 antibody
PTPRA (Phospho-Y789) antibody
EphA2 (Phospho-Y772) antibody
EphA2 (Phospho-Y772) antibody
GRIN1 (Phospho-S890) antibody
PERK (Phospho-T982) antibody
HMGA2 antibody
FHL2 antibody
PROC antibody
Cytokeratin 3 antibody
LHX2 antibody
eIF2alpha (Phospho-S51) antibody
ANO2 antibody
CAPN3 antibody
CYP19A1 antibody
EPHB3 antibody
FBXO42 antibody
HEATR1 antibody
IAPP antibody
IFITM3 antibody
IPO13 antibody
MAP3K5 antibody
MED18 antibody
MIIP antibody
MIIP antibody
MRPL44 antibody
MYO1E antibody
NQO2 antibody
NR3C2 antibody
OGFOD1 antibody
BCAR1 (Phospho-Y410) antibody
BCAR1 (Phospho-Y410) antibody
Histone H3 (Phospho-S10) antibody
HSPB1 (Phospho-S78) antibody
NFKB1 (Phospho-S337) antibody
SRF (Phospho-S103) antibody
PRKDC antibody
PRPF18 antibody
STAT5A antibody
ZFYVE16 antibody
AFM antibody
AGA antibody
Angiotensin II antibody
Angiotensin II antibody
CREB3L2 antibody
ENPP7 antibody
FGL2 antibody
FHL5 antibody
FOXB1 antibody
FST antibody
GNAT2 antibody
MOCOS antibody
FGFR1 (Phospho-Y653/654) antibody
STXBP5 antibody
ZSCAN1 antibody
GRIN1 (Phospho-S890) antibody
GRIN1 (Phospho-S890) antibody
Ccer1 antibody
GPR87 antibody
GPR87 antibody
CDK4 (Phospho-T172) antibody
CDK4 (Phospho-T172) antibody
STMN1 (Phospho-S16) antibody
STMN1 (Phospho-S16) antibody
PAK2 (Phospho-S20) antibody
CTBP1 antibody
GBF1 antibody
GLA antibody
GSDMC antibody
JAG1 antibody
MAP3K5 antibody
MC5R antibody
NEK2 antibody
NR3C2 antibody
NUCB2 antibody
EEF2K (Phospho-S366) antibody
EIF4B (Phospho-S422) antibody
Histone H3 (Phospho-S10) antibody
MET (Phospho-Y1349) antibody
RELA (Phospho-S468) antibody
PI4K2A antibody
PRPF18 antibody
PSMG1 antibody
RBM12B antibody
RBM26 antibody
RBM26 antibody
RTN3 antibody
SAP130 antibody
TAF9B antibody
ZP3 antibody
AFM antibody
ALPI antibody
CREB3L2 antibody
CXXC1 antibody
FUBP1 antibody
KCNK4 antibody
KCNK4 antibody
KCNK4 antibody
MAS1L antibody
MYPN antibody
CD169 antibody
ABCG5 antibody
CHST10 antibody
LOXL4 antibody
LOXL4 antibody
CXCL1 antibody
TMEM74 antibody
MET (Phospho-Y1234/1235) antibody
PRKACA (Phospho-S339) antibody
eIF2alpha (Phospho-S51) antibody
ANO2 antibody
CD248 antibody
FHOD1 antibody
GBF1 antibody
GMDS antibody
HNRNPH2 antibody
IQGAP3 antibody
IQGAP3 antibody
JAG1 antibody
KLK12 antibody
MC5R antibody
MYO1E antibody
NEK2 antibody
NFIB antibody
NUCB2 antibody
PATE3 antibody
CREB1 (Phospho-S133) antibody
EEF2K (Phospho-S366) antibody
EIF4EBP1 (Phospho-T70) antibody
IKKalpha/beta (Phospho-S176/180) antibody
MAP2K4 (Phospho-T261) antibody
NFKB1 (Phospho-S337) antibody
SRF (Phospho-S103) antibody
PTRH1 antibody
PXN antibody
SAP130 antibody
STAT5A antibody
TMEM70 antibody
ZMYM3 antibody
ZYX antibody
AFM antibody
ALPI antibody
ASGR2 antibody
CXXC1 antibody
CYP26A1 antibody
CYP26A1 antibody
DSP antibody
FUBP1 antibody
HSD11B2 antibody
HSD11B2 antibody
MAS1L antibody
ALK (Phospho-Y1604) antibody
UBXN1 antibody
URG11 antibody
URG11 antibody
ZSCAN1 antibody
MAP2K6 (Phospho-S207)+MAP2K3 (Phospho-S189) antibody
MAP2K6 (Phospho-S207)+MAP2K3 (Phospho-S189) antibody
AOAH antibody
PTPRA (Phospho-Y789) antibody
PRKAA1 (Phospho-T183/PRKAA2-T172) antibody
PRKAA1 (Phospho-T183/PRKAA2-T172) antibody
CHPT1 antibody
TMEM74 antibody
PROC antibody
Cytokeratin 3 antibody
LHX2 antibody
PRKACA (Phospho-S339) antibody
PAK2 (Phospho-S20) antibody
ABCC5 antibody
ATP6V0D1 antibody
CD248 antibody
IFITM2 antibody
IFITM2 antibody
IL23R antibody
KRT7 antibody
NBEAL2 antibody
NFIB antibody
RELA (Phospho-S468) antibody
RELA (Phospho-S536) antibody
RELA (Phospho-S536) antibody
VIM (Phospho-S56) antibody
RABEPK antibody
STRBP antibody
TLR5 antibody
TMEM70 antibody
WDFY4 antibody
WRNIP1 antibody
ABCC1 antibody
Angiotensin II antibody
ALX4 antibody
ASGR2 antibody
C4A antibody
DSP antibody
GNAT2 antibody
NUBP1 antibody
SCAMP2 antibody
ZSCAN1 antibody
Histone HIST1H3A (Phospho-T3) antibody
MYL9 (Phospho-S19) antibody
CDK1 (Phospho-T161) antibody
RASAL2 antibody
ROBO1 antibody
SAP130 antibody
TLR5 antibody
TLR5 antibody
UBR4 antibody
MIIP antibody
IAPP antibody
GLA antibody
GLA antibody
ABCC1 antibody
FGL2 antibody
HSD11B2 antibody
KEAP1 antibody
FBXO42 antibody
DES antibody
PLIN1 antibody
SERPINA10 antibody
CD169 antibody
USP20 antibody
CTBP1 antibody
ABCC5 antibody
MET (Phospho-Y1234/1235) antibody
T antibody
CXCL14 antibody
CAMKK2 antibody
SYN2 antibody
Ccer1 antibody
YAP1 (Phospho-S127) antibody
PERK (Phospho-T982) antibody
PI4K2A antibody
Tyk2 (Phospho-Y1054/1055) antibody
STAT1 (Phospho-Y701) antibody
Smad2 (Phospho-S465/467) + Smad3 (Phospho-S423/425) antibody
Smad2 (Phospho-S465/467) + Smad3 (Phospho-S423/425) antibody
PLCB3 (Phospho-S1105) antibody
EIF4EBP1 (Phospho-T70) antibody
DNM1L (Phospho-S616) antibody
WRNIP1 antibody
ZC3HC1 antibody
ZFYVE16 antibody
ZYX antibody
MOCOS antibody
MYPN antibody
CFTR antibody
CFTR antibody
CFTR antibody
CLINT1 antibody
CLINT1 antibody
CLINT1 antibody
DMRT1 antibody
DMRT1 antibody
DMRT1 antibody
ERO1L antibody
ERO1L antibody
ERO1L antibody
KDM4C antibody
KDM4C antibody
KDM4C antibody
c-Kit antibody
c-Kit antibody
c-Kit antibody
LPAR2 antibody
LPAR2 antibody
LPAR2 antibody
MXD1 antibody
MXD1 antibody
MXD1 antibody
RPGRIP1 antibody
RPGRIP1 antibody
RPGRIP1 antibody
TREM1 antibody
TREM1 antibody
TREM1 antibody
CTAG1B antibody
CTAG1B antibody
CTAG1B antibody
FTSJ1 antibody
FTSJ1 antibody
FTSJ1 antibody
NTF4 antibody
NTF4 antibody
NTF4 antibody
TNFRSF12A antibody
TNFRSF12A antibody
TNFRSF12A antibody
ZNF10 antibody
ZNF10 antibody
ZNF10 antibody
APOBEC3A antibody
APOBEC3A antibody
APOBEC3A antibody
CA12 antibody
CA12 antibody
CA12 antibody
CD46 antibody
CD46 antibody
CD46 antibody
CLDN4 antibody
CLDN4 antibody
CLDN4 antibody
CXCR2 antibody
CXCR2 antibody
CXCR2 antibody
DCPS antibody
DCPS antibody
DCPS antibody
EME2 antibody
EME2 antibody
EME2 antibody
GGT5 antibody
GGT5 antibody
GGT5 antibody
HN1 antibody
HN1 antibody
HN1 antibody
KLK6 antibody
KLK6 antibody
KLK6 antibody
MAFF antibody
MAFF antibody
MAFF antibody
MIPEP antibody
MIPEP antibody
MIPEP antibody
MLKL antibody
MLKL antibody
MLKL antibody
cdc25C (Phospho-S216) antibody
cdc25C (Phospho-S216) antibody
cdc25C (Phospho-S216) antibody
Jak1 (Phospho-Y1022/1023) antibody
Jak1 (Phospho-Y1022/1023) antibody
Jak1 (Phospho-Y1022/1023) antibody
Rb (Phospho-S807/811) antibody
Rb (Phospho-S807/811) antibody
Rb (Phospho-S807/811) antibody
TP53 (Phospho-S33) antibody
TP53 (Phospho-S33) antibody
TP53 (Phospho-S33) antibody
VEGFR2 (Phospho-Y1059) antibody
VEGFR2 (Phospho-Y1059) antibody
VEGFR2 (Phospho-Y1059) antibody
PTOV1 antibody
PTOV1 antibody
PTOV1 antibody
PTPRO antibody
PTPRO antibody
PTPRO antibody
RALGPS1 antibody
RALGPS1 antibody
RALGPS1 antibody
SLC25A19 antibody
SLC25A19 antibody
SLC25A19 antibody
SSTR5 antibody
SSTR5 antibody
SSTR5 antibody
TANK antibody
TANK antibody
TANK antibody
TFF2 antibody
TFF2 antibody
TFF2 antibody
TNFRSF6B antibody
TNFRSF6B antibody
TNFRSF6B antibody
TSPAN8 antibody
TSPAN8 antibody
TSPAN8 antibody
DMTF1 antibody
DMTF1 antibody
DMTF1 antibody
BRCA1 (Phospho-S1423) antibody
BRCA1 (Phospho-S1423) antibody
BRCA1 (Phospho-S1423) antibody
PRPF6 antibody
PRPF6 antibody
PRPF6 antibody
CRH antibody
CRH antibody
CRH antibody
NENF antibody
NENF antibody
NENF antibody
NMNAT1 antibody
NMNAT1 antibody
NMNAT1 antibody
RGS2 antibody
RGS2 antibody
RGS2 antibody
GRB14 antibody
GRB14 antibody
GRB14 antibody
MMP12 antibody
MMP12 antibody
MMP12 antibody
ZNF549 antibody
ZNF549 antibody
ZNF549 antibody
ZNF549 antibody
ZNF549 antibody
ZNF549 antibody
APOA2 antibody
APOA2 antibody
APOA2 antibody
AZGP1 antibody
AZGP1 antibody
AZGP1 antibody
C1QC antibody
C1QC antibody
C1QC antibody
PPBP antibody
PPBP antibody
PPBP antibody
VTN antibody
VTN antibody
VTN antibody
LTA antibody
LTA antibody
LTA antibody
CCKBR antibody
CCKBR antibody
CCKBR antibody
VSIG1 antibody
VSIG1 antibody
VSIG1 antibody
SYCP3 antibody
SYCP3 antibody
SYCP3 antibody
KDR (Phospho-Y1175) antibody
KDR (Phospho-Y1175) antibody
KDR (Phospho-Y1175) antibody
ERBB2 (Phospho-Y1221/1222) antibody
ERBB2 (Phospho-Y1221/1222) antibody
ERBB2 (Phospho-Y1221/1222) antibody
VEGFR2 (Phospho-Y996) antibody
VEGFR2 (Phospho-Y996) antibody
VEGFR2 (Phospho-Y996) antibody
eNOS (Phospho-T495) antibody
eNOS (Phospho-T495) antibody
eNOS (Phospho-T495) antibody
NDRG1 (Phospho-S330) antibody
NDRG1 (Phospho-S330) antibody
CCDC61 antibody
CCR7 antibody
PRKCQ (Phospho-T538) antibody
PRKCQ (Phospho-T538) antibody
BRAF antibody
LAT antibody
LILRB3 antibody
MED1 antibody
MYLK2 antibody
MYLK2 antibody
NDRG1 (Phospho-T346) antibody
ABHD5 antibody
CCDC61 antibody
GABRQ antibody
GLE1 antibody
INPP5D antibody
LILRB3 antibody
BRAF antibody
CENPA antibody
CENPQ antibody
GLE1 antibody
KRI1 antibody
Pan Tyrosine) antibody
Pan Tyrosine) antibody
PLCG1 (Phospho-S1248) antibody
Pyk2 (Phospho-Y402) antibody
Pan Ser/Thr) antibody
ZAP70 (Phospho-Y493) antibody
RABGGTA antibody
SLAMF6 antibody
TBC1D1 antibody
CCR7 antibody
CENPQ antibody
IRS1 antibody
LAT antibody
PHF20 antibody
LAT (Phospho-Y171) antibody
Pyk2 (Phospho-Y402) antibody
STMN1 (Phospho-S25) antibody
C19orf40 antibody
CHD5 antibody
DNASE1L1 antibody
NDRG1 (Phospho-T346) antibody
Pan Ser/Thr) antibody
Syk (Phospho-Y352)+ZAP70 (Phospho-Y319) antibody
TFEB antibody
CD40LG antibody
IFITM1 antibody
LHB antibody
STMN1 (Phospho-S38) antibody
ATP1A antibody
FLT1 antibody
HP1BP3 antibody
HTATIP2 antibody
KIF13A antibody
KIF13A antibody
LCAT antibody
MCAT antibody
BAK1 antibody
PTK2 (Phospho-Y576/577) antibody
CCDC61 antibody
MYLK2 antibody
Jak2 (Phospho-Y1008) antibody
TBC1D1 antibody
TFEB antibody
VAV1 antibody
IFITM1 antibody
MORN1 antibody
CRKL (Phospho-Y207) antibody
JAK2 (Phospho-Y221) antibody
STAT5A (Phospho-Y694) antibody
RFX1 antibody
LTBP1 antibody
LILRA4 antibody
LCAT antibody
KIF13A antibody
HP1BP3 antibody
DPPA4 antibody
CCR6 antibody
STAT5 (Phospho-Y694) antibody
JAK2 (Phospho-Y221) antibody
MC3R antibody
LHB antibody
CD40LG antibody
STMN1 (Phospho-S25) antibody
JAK2 (Phospho-Y221) antibody
CRKL (Phospho-Y207) antibody
LHFPL2 antibody
LHB antibody
HBZ antibody
CD300A antibody
ZNF189 antibody
VAV1 antibody
VIM (Phospho-S39) antibody
FLT1 antibody
LAMB2 antibody
LILRA4 antibody
LTBP1 antibody
NECAB1 antibody
NECAB1 antibody
VRK2 antibody
COA3 antibody
DCTN2 antibody
LAT (Phospho-Y171) antibody
RB1 (Phospho-S608) antibody
STMN1 (Phospho-S25) antibody
Syk (Phospho-Y352)+ZAP70 (Phospho-Y319) antibody
CCNT1 antibody
IFITM1 antibody
MKKS antibody
CRKL (Phospho-Y207) antibody
PLA2G10 antibody
UGT8 antibody
USP3 antibody
DPPA4 antibody
GTF2H2C antibody
HSPA12B antibody
MCAT antibody
WDR35 antibody
GRAP2 antibody
GRAP2 antibody
KRI1 antibody
MED1 antibody
CBL (Phospho-Y700) antibody
CBL (Phospho-Y700) antibody
CBL (Phospho-Y700) antibody
MAPK3 (Phospho-T202) antibody
MAPK3 (Phospho-Y204) antibody
NDRG1 (Phospho-T346) antibody
RB1 (Phospho-S608) antibody
Syk (Phospho-Y352)+ZAP70 (Phospho-Y319) antibody
VIM (Phospho-S39) antibody
TAF5L antibody
TBC1D1 antibody
CD40LG antibody
ABO antibody
CCNT1 antibody
CD300A antibody
GABRQ antibody
INPP5D antibody
IRS1 antibody
LAT antibody
LILRB3 antibody
MAPK3 (Phospho-T202) antibody
MAPK3 (Phospho-Y204) antibody
Pyk2 (Phospho-Y402) antibody
RABGGTA antibody
ZNF189 antibody
NDRG1 (Phospho-S330) antibody
GLE1 antibody
GRAP2 antibody
PLCG1 (Phospho-S1248) antibody
SLAMF6 antibody
TAF5L antibody
HBZ antibody
MKKS antibody
STAT5 (Phospho-Y694) antibody
PLA2G10 antibody
UGT8 antibody
USP3 antibody
AZU1 antibody
AZU1 antibody
LILRA4 antibody
NECAB1 antibody
WDR35 antibody
ABHD5 antibody
ABHD5 antibody
BRAF antibody
CCR7 antibody
CENPA antibody
CENPA antibody
Pan Tyrosine) antibody
PHF20 antibody
PHF20 antibody
LAT (Phospho-Y171) antibody
PLCG1 (Phospho-S1248) antibody
ZAP70 (Phospho-Y493) antibody
RABGGTA antibody
SLAMF6 antibody
TAF5L antibody
CYP4B1 antibody
FLT1 antibody
MYB antibody
NRG1 antibody
SATB2 antibody
TET2 antibody
ABCA2 antibody
ABCA2 antibody
ABCB4 antibody
MAPK3 (Phospho-Y204) antibody
HBZ antibody
MC3R antibody
MKKS antibody
CRK (Phospho-Y221) antibody
ZNF517 antibody
PRG4 antibody
RFX1 antibody
BAK1 antibody
CHD5 antibody
GLRX2 antibody
AKT1 (Phospho-S473) antibody
LHFPL2 antibody
MC3R antibody
MORN1 antibody
STAT5A (Phospho-Y694) antibody
STMN1 (Phospho-S38) antibody
USP3 antibody
ATP6V1H antibody
ATP6V1H antibody
CCR6 antibody
LAMB2 antibody
PRG4 antibody
C10orf2 antibody
CYP4B1 antibody
Jak2 (Phospho-Y1008) antibody
MED1 antibody
PGRMC2 antibody
KRI1 antibody
ACAN antibody
SIGLEC5 antibody
SIGLEC5 antibody
ZNF517 antibody
ATP1A antibody
AZU1 antibody
HTATIP2 antibody
PRG4 antibody
VRK2 antibody
ITK antibody
NEO1 antibody
PGRMC2 antibody
TACSTD2 antibody
ZNF703 antibody
TET2 antibody
AATF antibody
CENPQ antibody
GABRQ antibody
IRS1 antibody
VIM (Phospho-S39) antibody
VAV1 antibody
AKT1 (Phospho-S473) antibody
CD300A antibody
MORN1 antibody
CRK (Phospho-Y221) antibody
SFI1 antibody
REV1 antibody
NUDT18 antibody
NEO1 antibody
VRK2 antibody
DNASE1L1 antibody
E2F6 antibody
FLT1 antibody
CCNT1 antibody
LHFPL2 antibody
Ret (Phospho-Y905) antibody
AZU1 antibody
CCR6 antibody
HP1BP3 antibody
HSPA12B antibody
MCAT antibody
BAK1 antibody
C10orf2 antibody
C19orf40 antibody
DNASE1L1 antibody
KCNJ3 antibody
USP30 antibody
ZNF703 antibody
CERS5 antibody
ALK antibody
Hepcidin-25 antibody
WDR35 antibody
C19orf40 antibody
HYLS1 antibody
GATC antibody
E2F6 antibody
DCTN2 antibody
GLRX2 antibody
NEO1 antibody
PLK2 antibody
SFI1 antibody
TACSTD2 antibody
AMBRA1 antibody
DCTN2 antibody
HYLS1 antibody
ITK antibody
NRG1 antibody
TBX2 antibody
TBX2 antibody
USP30 antibody
ZNF703 antibody
ATP6V1A antibody
AATF antibody
MDR1 antibody
CYP4B1 antibody
COA3 antibody
LCAT antibody
MYB antibody
ATP6V1A antibody
MDR1 antibody
ADORA2B antibody
AEBP1 antibody
AEBP1 antibody
SATB2 antibody
TACSTD2 antibody
TBX2 antibody
CERS5 antibody
AZU1 antibody
AZU1 antibody
ATP1A antibody
SIGLEC5 antibody
PGRMC2 antibody
PLK2 antibody
REV1 antibody
SATB2 antibody
UBAC2 antibody
ALK antibody
ABCB4 antibody
ACAN antibody
AEBP1 antibody
PLA2G10 antibody
STAT5 (Phospho-Y694) antibody
ABO antibody
POLR2A (Phospho-S5) antibody
POLR2A (Phospho-S5) antibody
PLK2 antibody
ATP6V1A antibody
AATF antibody
ZNF189 antibody
RB1 (Phospho-S608) antibody
FBXO24 antibody
ADORA2B antibody
ITK antibody
Ret (Phospho-Y905) antibody
STMN1 (Phospho-S38) antibody
REV1 antibody
SFI1 antibody
USP30 antibody
ADORA2B antibody
AICDA antibody
AICDA antibody
ATP6V1H antibody
PRKCQ (Phospho-T538) antibody
PTK2 (Phospho-Y576/577) antibody
PTK2 (Phospho-Y576/577) antibody
INPP5D antibody
Jak2 (Phospho-Y1008) antibody
MAPK3 (Phospho-T202) antibody
Pan Ser/Thr) antibody
ZAP70 (Phospho-Y493) antibody
AKT1 (Phospho-S473) antibody
DPPA4 antibody
FLT1 antibody
RFX1 antibody
COA3 antibody
E2F6 antibody
FBXO24 antibody
GATC antibody
FCER2 antibody
FLT1 antibody
HYLS1 antibody
CERS5 antibody
Hepcidin-25 antibody
KRT6A antibody
NRG1 antibody
MDR1 antibody
ACAN antibody
ABCB4 antibody
GATC antibody
NUDT18 antibody
POLR2A (Phospho-S5) antibody
MYB antibody
UBAC2 antibody
UBAC2 antibody
ALK antibody
Hepcidin-25 antibody
TET2 antibody
ABCA2 antibody
ASB7 antibody
FBXW4 antibody
GRIN2A antibody
JAG1 antibody
KLRD1 antibody
IRS1 (Phospho-S307) antibody
PIGP antibody
PLXNB3 antibody
PPP3CB antibody
PRMT3 antibody
RTN4 antibody
RUBCN antibody
SAP130 antibody
SERPINA12 antibody
SLC25A27 antibody
SLC34A1 antibody
SPRED1 antibody
SPRED1 antibody
TRAK1 antibody
ZNF638 antibody
BFSP2 antibody
BLOC1S1 antibody
DHX57 antibody
LHFPL2 antibody
TERF1 antibody
AICDA antibody
KCNJ3 antibody
KRT6A antibody
NUDT18 antibody
FCER2 antibody
FCER2 antibody
GLRX2 antibody
KCNJ3 antibody
KRT6A antibody
ABO antibody
CRK (Phospho-Y221) antibody
Ret (Phospho-Y905) antibody
STAT5A (Phospho-Y694) antibody
UGT8 antibody
ZNF517 antibody
GTF2H2C antibody
GTF2H2C antibody
HSPA12B antibody
HTATIP2 antibody
LAMB2 antibody
LTBP1 antibody
C10orf2 antibody
CHD5 antibody
FBXO24 antibody
TFAP2A antibody
CX3CR1 antibody
FGF23 antibody
GATA4 antibody
GPR126 antibody
GPR126 antibody
NLGN2 antibody
PLXNA4 antibody
BCL2L2 antibody
ASB13 antibody
ATP6V1G3 antibody
C10orf2 antibody
EARS2 antibody
EGR2 antibody
FAM65A antibody
FNBP4 antibody
GPX3 antibody
HUS1 antibody
MEP1B antibody
MMP26 antibody
ANO2 antibody
CACNG4 antibody
FAIM2 antibody
FUT10 antibody
GREM2 antibody
HSD3B7 antibody
INADL antibody
MEF2C antibody
NSMAF antibody
NT5C3A antibody
OMD antibody
PIGP antibody
ROS1 antibody
RTN4 antibody
SEMA3A antibody
SLC25A27 antibody
STRN3 antibody
UGCG antibody
MMP26 antibody
PHKG1 antibody
PHKG1 antibody
RPS6KA6 antibody
SYT5 antibody
USF1 antibody
SLC2A4RG antibody
AMY1A antibody
ATRNL1 antibody
CRACR2A antibody
DUSP6 antibody
EGLN3 antibody
HNF1A antibody
HNF4A antibody
LTBR antibody
ANO2 antibody
ASB7 antibody
CACNG4 antibody
CACNG4 antibody
CRTAC1 antibody
CRTAC1 antibody
ANO2 antibody
ATP2B4 antibody
DTNB antibody
EFNB1 antibody
ESRRG antibody
FGD5 antibody
GJC2 antibody
CLSTN3 antibody
CLSTN3 antibody
CNTNAP2 antibody
CRTAC1 antibody
Doublecortin antibody
EFNB1 antibody
ESRRG antibody
FGD5 antibody
FUT10 antibody
CAPNS2 antibody
CLSTN3 antibody
CNTNAP2 antibody
FAIM2 antibody
FBXW4 antibody
GJC2 antibody
GNAZ antibody
GREM2 antibody
HES5 antibody
INADL antibody
JAG1 antibody
KCNH7 antibody
ZNF638 antibody
ZSCAN26 antibody
BRD2 antibody
COX10 antibody
COX10 antibody
ARMS2 antibody
GCAT antibody
GCAT antibody
GUCY2F antibody
GUCY2F antibody
SLC1A7 antibody
ZFAND5 antibody
CACNB2 antibody
CAMK2D antibody
CTNNBIP1 antibody
MECP2 antibody
MECP2 antibody
METTL20 antibody
AMBRA1 antibody
CAPNS2 antibody
DTNB antibody
EGR4 antibody
HIST1H4B antibody
Kdm6b antibody
NFIA antibody
FUT10 antibody
GNAZ antibody
GRIN2A antibody
IDUA antibody
IDUA antibody
LGALSL antibody
PRUNE2 antibody
RTN4 antibody
SLC10A1 antibody
SLC12A5 antibody
SRPX2 antibody
ZNF582 antibody
DMP1 antibody
KRT6B antibody
ZFAND5 antibody
CX3CR1 antibody
SKI antibody
ANAPC11 antibody
GJC2 antibody
HIST1H4B antibody
ID1 antibody
ST2 antibody
JAG1 antibody
MXD3 antibody
MXD3 antibody
NSMAF antibody
PRMT3 antibody
RAB6A antibody
ROS1 antibody
SLC17A7 antibody
SPRED1 antibody
SRPX2 antibody
TCEAL2 antibody
TMEM147 antibody
BRD2 antibody
DHX57 antibody
DRP2 antibody
FGFR1 antibody
GRIN2B antibody
HSD3B7 antibody
ICE2 antibody
ID1 antibody
ST2 antibody
KCNH7 antibody
CALM3 antibody
CAPNS2 antibody
DNM3 antibody
DNM3 antibody
ESRRG antibody
GABRA1 antibody
GABRA1 antibody
GRIN2A antibody
HIST1H4B antibody
MGAT5B antibody